महिला व बालकल्याण विभाग

प्रस्तावना

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व महिला व बाल विकास विभाग हे देान विभाग कार्यरत आहेत . ठाणे जिल्हयात 9 प्रकल्प असून 1596 अंगणवाडी केंद्रे व 258 मिनी अंगणवाडी असे एकूण 1854 अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत.  ठाणे जिल्हयातील शहापूर, डोळखांब,मुरबाड-2 आणि भिवंडी-2 हे प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात येत असून कल्याण ,अंबरनाथ भिवंडी, मुरबाड व ठाणे हे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहेत.

विभागाची संरचना

संपर्क

संपर्क.pdf

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी १०.०० ते ५.४५

महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार , रविवार व शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून

विभागाचे ध्येय

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे

विभागाचे ध्येय

 

1. बालकांच्या योग्य मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकासासाठी पाया घालणे.

2. सहा वर्षाखालील वयाच्या बालकांना पोषण व आरोग्य स्थितीतमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

3. मृत्यु, मानसिक असंतुलन, कुपोषण आणि शाळा सोडणा-या बालकांच्या संख्येत घट घडवून आणणे.

4. बाल विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये धोरण निश्चिती आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी ताळमेळ कायम ठेवणे.

5. योग्य पोषण आहार व आरोग्य शिक्षण याद्वारे बालकांचे सामान्य आरोग्य व  पोषणयुक्त आवश्यकते बाबत काळजी घेण्यासाठी मातांना सक्षम व योग्य बनविणे.

 

विभागाची कार्यपध्दती

माहितीचा अधिकार

 

 

महिला बाल विकास विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005

कलम 4 (1) नुसार विविध प्रकारच्या 17 बाबींवरील माहिती पुस्तिका.

सन 2017-18


 

 

 

 

कलम 4(1)(बी)(एक)

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे

अ.क्र.

कार्यालयाचे नांव

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे.

1

पत्ता

नवीन प्रशासकीय इमारत, दुसरा मजला यशवंतराव चव्हाण सभागृहाच्यावर,  जिल्हा परिषद ठाणे 400 601.

2

कार्यालय प्रमुख

महिला व बाल विकास  अधिकारी , जिल्हा परिषद ठाणे.

3

शासकीय विभागाचे नाव

महिला व बाल विकास विभाग,जिल्हा परिषद ठाणे .

4

मंत्रालयातील कोणत्या खात्याच्या अधिनस्त

महिला व बाल विकास विभाग.

5

कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक

25369122

6

कार्यालयीन वेळ

सकाळी 10 ते सायंकाळी 5.45 पर्यंत.

7

साप्ताहिक व सार्वजनिक सुट्टया

प्रत्येक रविवार, दुसरा व चौथा शनिवार आणि शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया.

8

विभागाचे ध्येय धोरण

महिला व बालकांचा सर्वांगीण विकास करणे .

9

कार्यक्षेत्र

ठाणे जिल्हयातील 5 तालुक्यातील 9 प्रकल्प.

10

कामाचे विस्तृत स्वरुप

1. बालकांच्या योग्य मानसिक शारिरीक व सामाजिक विकासासाठी पाया घालणे.

2.सहा वर्षाखालील वयाच्या बालकांचे पोषण व आरोग्य स्थितीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

3.मृत्यू, मानसिक असंतुलन, कुपोषण आणि शाळा सोडणा-या बालकांच्या संख्येमध्ये घट घडवून आणणे.

4. बालविकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये धोरण निश्चिती व कार्यक्रमाची अंमलबजावणी

करण्यासाठी प्रभावी ताळमेळ कायम ठेवणे.

5. योग्य पोषण आहार व आरोग्य शिक्षण याद्वारे बालकांचे सामान्य आरोग्य व पोषणयुक्त आहाराची

आवश्यकतेनुसार काळजी घेण्यासाठी मातांना सक्षम व योग्य बनविणे.

ध्येय धोरण पार पाडण्यासाठी पूरक पोषण आहार, लसीकरण, आरोग्य तपासणी,संदर्भ सेवा , वाढीवर  देखरेख ,अनौपचारीक पूर्व शालेय शिक्षण  या सेवा पुरविण्यात येतात.

 

 

कलम 4(1)(ब)(एक)

जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद, ठाणे अंतर्गत  महिला व बाल विकास विभागाची संरचना

 

मुख्य कार्यकारी  अधिकारी

 

 

महिला व बाल विकास  अधिकारी

 

 

            

                                   जिल्हास्तर                                                                                                          तालुकास्तर

 

                   सहाय्यक प्रशासन  अधिकारी                                                                                                    

 

                       कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी                                                                             बाल विकास प्रकल्प अधिकारी

 

वि.अ(सां) वरिष्ठ सहा.  वरिष्ठ सहा. कनिष्ठ सहा.         कनिष्ठ सहा.       सहा.बा.वि.प्र.अधि.    मुख्यसेविका    वि.अ(सां.)   कनि.सहा.  (नियोजन ) (योजना )   (लेखा )     (आस्थापना-1 व नोंदणी)(आस्था-2)                        शिपाई

                 वाहन चालक

                    शिपाई   

           

  कलम 4(1)()(एकनमुना (अ)

                      जिल्हा परिषदेकडील महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्ये

अ.क्र

पदनाम

प्रशासकीय अधिकार

शासन निर्णय/परिपत्रक

अभिप्राय

 

महिला व बाल विकास अधिकारी

अ. महिला व बालकल्याण विभागा मार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांचे संनियत्रण करणे व सेवा विषयक बाबी हाताळणे आणि प्रशासकीय मान्यता घेणे व लक्षांक पुर्तता करणे.

ब. जिल्हयातील सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी सहा.बाल विकास प्रकल्प अधिकारी मुख्यसेविका व जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी यांच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे यामध्ये

 1. वेतनवाढी  काढणे.
 2. किरकोळ शिक्षा.
 3. गोपनिय अहवाल प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन.
 4. अधिकारी व कर्मचा-यांच्या सेवा पुस्तकांवर प्रतिस्वाक्षरी करणे.
 5. रिक्त पदे भरणे (सरळसेवा/निवडीने भरणे आणि ग्रा.पं. 10% कर्मचा-यांमधून)
 6. आश्वासित/कालबध्द पदोन्नती प्रस्ताव.
 7. सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करणे.
 8. महिला व बालविकास समिती सभेचे सचिव म्हणून कामकाज पाहणे.
 9. विभागीय चौकशी प्रकरणे हाताळणे.
 10. बिंदू निमावली तयार करणे व अद्यावत ठेवणे.
 11. जेष्ठता सूची तयार करणे.
 12. माहिती अधिकार 2005 अन्वये अपिलिय अधिकारी म्हणून कामकाज पाहणे.
 13. कर्मचा-यांना अप्रमाणपत्र देणे, संगणक सूट, सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा सूट, मराठी/हिंदी भाषा परीक्षासूट देणे.
 14. सेवा निवृत्ती वेतन/कुटुंब निवृत्ती प्रकरणे हाताळणे.

 

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्यावर्तीत केलेले अधिकार.

1.क्र.साप्रवि/डेलिगेशन/आस्था3/756   दि.1 मे 1999 .

2.क्र.साप्रवि/डेलिगेशन/आस्था3/1883   दि.17/7/2002 .

3.क्र.साप्रवि/डेलिगेशन/आस्था3/1300   दि.31/8/2000 .

 

 

 

 

कलम 4(1)()(एकनमुना (ब)

जिल्हा परिषदेकडील महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्य

अ.क्र

पदनाम

प्रशासकीय अधिकार

शासन निर्णय/परिपत्रक

अभिप्राय

 

महिला व बाल विकास अधिकारी

क. आर्थिक बाबी.

 1. वर्ग 3 व 4 कर्मचा-यांचे वेतन व भत्ते काढणे.
 2. आकस्मिक खर्च रु. 10.000/-
 3. पोस्टाची तिकीटे खरेदी करणे (एका वेळेस) रूपये 1500 /-पर्यत
 4. स्टेशनरी खरेदी करणे रूपये 10,000/- पर्यत
 5. निकामी व निरूपयोगी साहित्याचा लिलाव व निर्लेखन करण्याचा अधिकार रूपये 250/- पर्यत
 6. पुस्तक खरेदी करणे रूपये 1000/-
 7. भांडारातील वसुल न होणारे साहित्याच्या किमती आणि सर्व पैशाची तुट निर्लेखित करणे रूपये 250/- पर्यत
 8. वाहनांच्या छोटया मोठया दुरूस्त्या एका वाहानास रूपये 3000/- पर्यत
 9. सादीलवार खर्चाच्या संदर्भात दरपत्रके व त्या स्विकृत करण्याबाबतचे अधिकार व खर्चास मंजुरी देणे रूपये 10,000/- पर्यत  

मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्यावर्तीत केलेले अधिकार.

1.क्र.साप्रवि/डेलिगेशन/आस्था3/756   दि.1 मे 1999 .

2.क्र.साप्रवि/डेलिगेशन/आस्था3/1883   दि.17/7/2002 .

3.क्र.साप्रवि/डेलिगेशन/आस्था3/1300   दि.31/8/2000 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)(दोन)नमुना (ब)

जिल्हा परिषदेकडील महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कर्तव्याचा तपशिल

अ.क्र.

कर्मचा-याचे नाव

पदनाम

कर्तव्य

कार्यालयीन आदेश

1

2

3

4

5

1

श्रीमती. एस. एस. विचारे

सहा. प्रशासन अधिकारी

 1. कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे .
 2. जन माहिती अधिकार म्हणून कामकाज पाहणे.
 3. आस्थापना विषयक कामकाज पाहणे / योजना विषयक आणि लेखा विषयक  कामकाज पाहणे.
 4. सर्व कार्यासनांचे पर्यवेक्षण करणे.

            वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे.

जा.क्र. ठाजिप/मबाकवि/आस्था1/ 2014 दिनांक 5/6/2014

2

श्री. आर.बी. जगे

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

 1. कार्यालयीन कामकाज पहाणे.
 2. आस्थापना विषयक कामकाज पाहणे / योजना विषयक आणि लेखा विषयक  कामकाज पाहणे.
 3.  सर्व कार्यासनांचे पर्यवेक्षण करणे.
 4.  वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे.

जा.क्र. ठाजिप/मबाकवि/आस्था1/ 2014 दिनांक  1/6/2014

3

श्री. वाय के. गायकवाड

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) नियोजन

अंगणवाडी नवीन बांधकामे व दुरुस्ती, नवीन अंगणवाडीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविणे.

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

प्रकल्प स्तरावरील एमआयएस ऑनलाईन अहवालावर नियंत्रण ठेवणे.

कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

पूरक पोषण आहार डॉ. ए पि जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना .

बाल कामगार सभा, ग्राम बाल विकास केंद्र, व्ही. सी. डी. सी. इत्यादी कामकाज पाहणे

 

श्री. वाय के. गायकवाड

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) नियोजन

नवसंजिवनी व इतर सभांचे कामकाज पाहणे.

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

आपले सरकार पोर्टलबाबत (ऑनलाईन ) कामकाज पाहणे

राजमाता जिजाऊ मिशनबाबत कामकाज.

माझी कन्या भाग्यश्री योजना

4

श्री. एम.जी. भोईर

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

विभागाशी संबंधित सर्व आर्थिक विषयक कामकाज, लेखा शिर्ष निहाय  नियतव्यय/  तरतूद मागणी, जमाखर्च याबाबत कामकाज, आदिवासी, बिगर आदिवासी  व विशेष घटक योजना मागणी व खर्च ,जिल्हा व प्रकल्पस्तरावरील वेतन , मानधन देयके यावर नियंत्रण ठेवणे व प्रकल्पांचा ताळमेळ घेणे.

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

स्थानिक निधी / महालेखाकार/ पंचायत राज लेखा परीक्षण मुद्यांची पूर्तता

महालेखाकार कार्यालयाशी ताळमेळ घेणे , उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे

 अंगणवाडी कार्यकर्ती / मदतनीस मानधन, उपचार शास्त्रभूत आहार,बचत गट निधी मागणी व वाटप , परिवर्तनीय निधी, भाऊबीज भेट इत्यादी.

विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद योजनांचे आर्थिक कामकाज पाहणे.

5

श्रीम. एस.एम. कदम

वरिष्ठ सहाय्यक

विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद योजनांचे  प्रशासकीय कामकाज पाहणे .

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

 

श्रीम. एस. एम. कदम.

वरिष्ठ सहाय्यक

महिला समुपदेशन / सल्लागार केंद्रासंबंधी सर्व कामकाज,समुपदेशनकेंद्र मंजुरी / मानधन तरतूद वाटप

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

नागरीकांची सनद/वार्षिक प्रशासन अहवाल एकत्रीकरण व माहितीचा अधिकार 1 ते 17 बाबी प्रसिध्द करणे .

महिला व बाल कल्याण समिती सभांचे कामकाज पाहणे.

विभागांतर्गत होणाऱ्या बैठकांचे इतिवृत्त लिहिणे व वितरीत करणे.

6

श्रीमती. वैशाली नन्नवरे

कनिष्ठ सहाय्यक

आस्था-1

जिल्हयातील सर्व बाल विकास अधिकारी, सहाय्यक बाल विकास अधिकारी, मुख्यसेविका  तसेच जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी यांच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे. रिक्त पदांची माहिती देणे, भरती, नियुक्ती, बदली,अनधिकृत गैरहजेरी, आंतर जिल्हा बदली, न्यायालयीन प्रकरणे अनुकंपा प्रस्ताव, , सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणे,कुटुंब निवृत्ती वेतन प्रकरणेगट विमा, भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे, रजा रोखीकरण, अपंग आरक्षण, अपंगांना उपकरणे पुरविणे, माहिती अधिकार, स्थापना विषयक वार्षिक प्रशासन अहवाल, आस्थापनाविषयक सभांना  लागणारी माहिती पाठविणे न्यायालयीन प्रकरणांचा एकत्रित अहवाल  वरिष्ठ कार्यालयांना पाठवावयाचे अहवाल इ. माहिती देणे.

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

वेतन वाढी काढणे.

विभागीय चौकशी करणे / निलंबनकिरकोळ शिक्षा/ जबर शिक्षा देणे.

गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन/ पुर्नर्विलोकन करणे. गोपनीय अहवालाची प्रत देणे.

अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर स्वाक्षरी करणे.

 

 

 

12/24 वर्षे कालबध्द पदोन्नती/ आश्वासित प्रगती योजना

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करण. स्वग्राम/ महाराष्ट्र दर्शन अर्जित रजा/  /वैद्यकीय रजा.

बिंदू नामावली अद्यावत करणे

जेष्ठता सूची तयार करुन प्रसिध्द करणे.

सरळसेवा व निवडीने भरती करणे.

मा. विभागीय आयुक्त तपासणी/ निरिक्षण टिपणी मुद्ये पूर्तता.

स्पर्धा परीक्षा/ सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षेसाठी बसण्यास मान्यता.

सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षासूट/ संगणक सूट/ अ प्रमाणपत्र देणे (स्थायीत्व प्रमाणपत्रप्रस्ताव सादर करणे.

वेळोवेळी येणा-या विविध समित्यांना उदा. पीआरसी, अनु. जमाती कल्याण समिती, अनु. जाती कल्याण  समिती, इ.मा. व. समिती, महिला हक्क कल्याण समिती इ.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी/ मुख्यसेविका यांचे प्रशिक्षण.

आवक जावक कामकाज.

7

श्री. एन.आर. पाटील

 

कनिष्ठ सहाय्यक

आस्था-2

अंगणवाडी कार्यकर्ती/ सेविका व मदतनीस यांच्या आस्थापनाविषयक, मानधनविषयक  सर्व बाबी. आधार कार्ड, 0 ते 6 वयोगटातील मुलांचे आधार कार्ड नोंदणीबाबतचे कामकाज, पीएफएमएस प्रणाली, कार्यासनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे,माहितीचा अधिकार इ.

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

वर्ग-1 व वर्ग-2  च्या अधिका-यांचा संभाव्य फिरती कार्यक्रम व दैनंदिनी  मंजूर करणे

प्रकल्प / अंगणवाडी तपासणी, जिल्हास्तरावरील कर्मचा-यांची दप्तर तपासणी

 

 

 

भांडार,जड संग्रह नोदवही,स्टेशनरी वितरण करणे,स्टेशनरी खरेदीची सादील देयके तयार करणे.

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

सेवार्थ प्रणालीमध्ये  अधिकारी /कर्मचारी यांची प्रकल्पस्तरावरील व कार्यालयीन कर्मचा-यांची वेतन देयके तयार करणे. एमटीआर काढून अर्थ विभागात सादर करणे

जिल्हा व प्रकल्पस्तरावरील वाहने. जिल्हा स्तरावरील वाहन देखभाल दुरुस्ती.

अभिलेखाचे कामकाज पाहणे.विभागातील सर्व कार्यासनांचे अभिलेख  एकत्रित करुन मध्यवर्ती अभिलेख कक्षात पाठविणे.

अंगणवाडी कार्यकर्ती  / सेविका, मदतनीस यांचे प्रशिक्षण

माहितीचा अधिकार संबंधीचे कामकाज,  ऑनलाईन तक्रारींचा निपटारा  व मासिक/ वार्षिक  अहवाल पाठविणे

कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी,बाल विवाह,महिला लैंगिक छळ समितीबाबतचे कामकाज

 

 श्री. वाय .के. गायकवाड, श्रीम. एस. एम. कदम, श्री. एम. जी. भोईर, श्रीम. व्ही. ए. नन्नवरे

वि. अ. (सांख्यिकी) ,व. स. ,  व. स. (लेखा), आस्था-1  आणि आस्था-2

विधानसभा / विधान परिषद तारांकीत, अतारांकीत प्रश्न, कपात सूचना व लक्षवेधी

जा.क्र. ठाजिप/ मवबावि/ आस्था-1 / त्रिस्तर/ वशि- 686 /2017 दि. 23 नोव्हेंबर, 2017

संकीर्ण पत्रव्यवहार

 

 

 

 

कलम 4(1)()(तीन)

महिला व बालविकास विभागातील निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व निश्चित करून

कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

 

कार्यालयीन कामकाज सांभाळणारे संबंधित कर्मचारी विषयाची संचिका कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी , सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांच्यामार्फत अगर आवश्यकता भासल्यास लेखा शाखेमार्फत महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे सादर करतात. तसेच संबंधित कार्यासनाचे कर्मचारी यांचेवर सर्व प्रकल्पाकडून माहिती व अहवाल प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी आहे. अभिलेखांचे अद्यावतीकरण करून ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यासनाच्या कर्मचा-याची आहे. या कामावर पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे  सहाय्यक प्रशासन अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांची आहे.  

 

अ.क्र.

कामाचे स्वरूप

कालावधी

जबाबदार कर्मचारी / अधिकारी

अभिप्राय

1

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचेकडुन विविध विषयांचे अहवाल प्राप्त करून संकलन करणे

सात दिवस

संबंधित कार्यासनाचे कर्मचारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी /सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे या कामाचे पर्यवेक्षण करतील.

2

बाल विकास प्रकल्पअधिकारी यांचेकडून विविध योजनांचे/लाभार्थींचे अर्ज निकाली काढणे

सात दिवस

संबधित कार्यासनाचे कर्मचारी

लेखा शाखे मार्फत पर्यवेक्षण होते.

3

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व सर्व सामान्य नागरिकांकडून आलेले विविध विषयांचे अर्ज

सात दिवस

संबधित कार्यासनाचे कर्मचारी

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी /सहाय्यक प्रशासन अधिकारी हे या कामाचे कार्यालयीन पर्यवेक्षण करतील.

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(चार)

जिल्हा परिषदेकडील महिला व बाल विकास विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरणामध्ये होणा-या कामाचे प्रकटीकरण

अ.क्र.

कार्य / काम

कामाचे प्रमाण

अभिप्राय

1

2

3

4

1

अंगणवाडी केंद्रांना भेटी

महात 10 अंगणवाडी केंद्र

भेटी देण्याची कार्यवाही करण्यांत येते

2

मुख्यसेवीका यांच्या कामाची दप्तर तपासणी

महात 8

दप्तर तपासणी करण्यांत येते

3

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या कार्यालयाची तपासणी

वर्षातून किमान एकदा

कार्यालयाची तपासणी करण्यांत येते

4

बालविकास विभागा मार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांची  पाहणी

ठराविक प्रमाण नाही

राबविण्यात येणा-या योजनांची पहाणी करण्यांत येते

5

वर्ग-3 कर्मचा-यांच्या आस्थापनाविषयक बाबी (उदा. 12 वर्षे, 24वर्षे भरती इ.)

वर्षातून किमान एकदा

प्रस्ताव मागविण्यात येतात.

6

महिला व बालकल्याण समितीच्या बैठका.

महिन्यातून एकदा

दरमहा बैठक घेण्यात येते.

7

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी समन्वय सभा.

          महिन्यातून एकदा

बैठक घेण्यात येते.

 

 

 

 

कलम 4(1)()

महिला व बालविकास विभाग जिल्हा परिषद ठाणे. कार्यालयात उपलब्ध सुविधा

 

अ.क्र.

सुविधाचे प्रकार

वेळ

कार्यपध्दती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ति / कर्मचारी

तक्रार निवारण

1

अधिकारी व कर्मचारी यांची भेट घेणे.

कार्यालयीन वेळ दर सोमवार व मंगळवार दुपारी 3 ते 5.30 पर्यंत.

कार्यालयीन कामाच्या दिवशी भेट घेता येईल.

महिला व बालविकास विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

परस्पर कर्मचा-यांना भेटता येणार नाही. महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अनुपस्थितीत सहाय्यक प्रशासन अधिकारी /कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  यांना भेटता येईल.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(पाच) नमुना(अ)

जिल्हा परिषद, ठाणे विभागाच्या कामाशी संबंधित नियम व अधिनियम

 

अ.क्र.

विषय

नियम

अभिप्राय

1

2

3

4

1

बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या कामाचे संनियत्रण

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 व त्या खालील नियम

 

2

कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी

 1. महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम 1966.
 2. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961.
 3. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम 1981.
 4. महाराष्ट्र नागरी सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती नियम 1981.
 5. महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) 1967.
 6. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 1981.
 7. महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1982.
 8. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती लेखा संहिता 1961
 9. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेत्तर सेवा निलंबन बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम1981.
 10. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम 1967.
 11. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम 1964.

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(पाच)

महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित शासन निर्णय

अ.क्र.

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय क्रमांक तारीख

अभिप्राय

1

2

3

4

1

आदिवासी करीता नव संजिवनी योजना जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना

आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्र.कुपोनि2004/प्र.क्र.87/का-8/दि.5.7.2004

 

2

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत लाभार्थीना पूरक पोषण आहाराचे वाटप करण्याबाबत

म.व.बा.वि.वि.शा.परिपत्रक क्र एबावि 2004/प्र.क्र148/का 24.8.2004

 

3

महिला व बालविकास समिती मार्फत राबविण्यात येणा-या 24 योजनांची यादी

मा. संचालक म.व.बा.वि.वि.पुणे यांचे कडील परिपत्रक क्र 2171/95/96 दि. 17.7.1995

 

4

आदिवासी भागातील अतिसंवेदनशील प्रकल्पात राज्य शासनामार्फत अतिरीक्त अंगणवाडया सुरू करणे. (ठाणे जिल्हयासाठी 228)

शासन निर्णय क्र. एबावि-2003/प्र.क्र.484/का-6 दि. 17.7.2004

 

5

आदिवासी भागातील अतिसंवेदनशील प्रकल्पात राज्य शासनामार्फत 2238 अतिरीक्त अंगणवाडया सुरू करणे. (ठाणे जिल्हयासाठी 595)

शासन निर्णय क्र. एबावि-2004/प्र.क्र.235/का-6 दि. 17.1.2005

 

6

नविन 44 एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प व 12864 अतिरीक्त अंगणवाडी केंद्र कार्यान्वीत करण्या बाबत (विक्रमगड प्रकल्प व 1089 अंगणवाडी केंद्र)

मा. आयुक्त एकात्मीक बाल विकास सेवा योजना यांचेकडील क्र. ए.बाविसे/का-8/1113/2005 दि. 3.10.2005 चे प.

 

7

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत 0-6 वर्षे वयोगटातील श्रेणी 3 व 4 मधील बालकांचे कुपोषणांचे प्रमाणे कमी करण्यासाठी राजमाता जिजाउ माता बाल आरोग्य व पेाषण मिशनची स्थापना

शासन निर्णय क्र. एबावि-2005/प्र.क्र.5/का-5 दि. 11.3.2005

 

8

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत अंगणवाडी सेविकांच्या नियुक्ती करीता गठीत करण्यात आलेली समिती

शासन निर्णय क्र. एबावि-1095/प्र.क्र.89/का-6 दि. 01.02.1996

 

 

 

 

कलम 4(1)()(पाच)

महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित शासन निर्णय

अ.क्र.

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय क्रमांक तारीख

अभिप्राय

1

2

3

4

9

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत अंगणवाडी कार्यकर्ती व मदतनीस यांच्यासाठी कल्याणकारी निधी स्थापन करून त्यामधुन त्यांना सेवा समाप्तीनंतर निवृत्तीचे लाभ देण्या संबधात योजना

शासन निर्णय क्र. एबावि-2004/प्र.क्र.118/का-6 दि. 05.04.2005

 

1

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत पुरक पोषण आहारांची योजना प्रायोगिक तत्वावर महिला स्वंयसहायता बचत गट/ महिला संस्था/ महिला मंडळ यांचे मार्फत राबविणे बाबत

महिला व बाल कल्याण विभा यांचेकडील क्र. एबावि-2004/प्र.क्र.88/का-5 दि. 25.05.2004

 

11

जिल्हा परिषदांमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला व बाल कल्याण समितीने राबवावयाच्या योजना

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांचेकडील झेड पि.ए. 1007/454/प्र.क्र.11/पंरा 1 दि. 19.12.2007

 

12

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनिस यांच्या नियुक्तीबाबत   

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. ए.बा.वी.2007/प्र.क्र 143/का-6 दि.12 मार्च 2008

 

13

कुपोषीत बालकांचा पुरक आहार व वैद्यकीय व्यवस्थापनाबाबत एकात्मिक कार्यपध्दती

महिला व बालविकास विभाग यांचेकडील क्र. एबावि-2009/प्र.क्र. 181/का-5 दि. 1.1.2010

 

14

अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या निवडीकरीता असलेल्या निवड समितीची पुर्नरचना करणे बाबत

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. ए.बा.वी.2009/प्र.क्र 78/का-6 दि.27/01/2010

 

15

 ग्राम बाल विकास केंद्र आयोजीत करण्याबाबत

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. ए.बा.वी.2009/प्र.क्र 181/का-5 दि.17/09/2010

 

16

अंगणवाडी केंद्र इमारत बांधकामासाठी निश्चित नमुना अराखडा (type plan) प्रमाणे बांधकामाचा खर्च वाढविणेबाबत

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. ए.बा.वी.2008/प्र.क्र 173(भाग-1)/का-6 दि.15/01/2010

 

 

 

कलम 4(1)()(पाच)

महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित शासन निर्णय

अ.क्र.

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय क्रमांक तारीख

अभिप्राय

1

2

3

4

17

जिल्हा परिषदेमध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या महिला व बालकल्याण समितीने राबवावयाच्या योजना

ग्रामविवकास व जलसंधारण विभाग यांच्या कडील क्र  झेड पिए./2013/प्र.क्र.76 /परा-1 दिनांक 24 जानेवारी , 2014

 

18

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत पुरक पोषण अहाराच्या आणि  घरपोच आहाराच्या दरात रू 1/-ने वाढ करणे बाबत

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. ए.बा.वी.2010/प्र.क्र 113/का-5 दिनांक 26/9/2011

 

19

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत कुपोषण प्रतिबंधासाठी स्तनदा व गरोदर माता आणि किशोर वयीन मुलींमध्ये परिवर्तन घडवणारे प्रेरक प्रशिक्षण बाबत

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. ए.बा.वी.2011/प्र.क्र256/का-5 दि.13 आक्टो 2011

 

20

राजमाता जिजाऊ कुपोषणमुक्त ग्रामअभिायान राबविण्यासाठी विविध स्तरावरील कार्यशाळेसाठी येणा-या खर्चास मंजुरी व निधि उपलब्ध करून देणेबाबत

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. ए.बा.वी.2011/प्र.क्र 300/का-5 दिनांक 21 आक्टो 2011

 

21

भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार यांजना टप्पा-1

आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्रआविवि-2015/प्र.क्र.78/

दि.18 नोव्हेंबर,2015

 

22

भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार यांजना टप्पा-1

आदिवासी विकास विभाग शा.नि.क्रआविवि-2016/प्र.क्र.66

/दि.2 ऑगस्ट,2016

 

23

माझी कन्या भाग्यश्री  सुधारी त योजना

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. मबाक.2017/प्र.क्र.107  दि.5 ऑगस्ट,2016

 

24

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत पुरक पोषण अहाराच्या आणि  घरपोच आहाराच्या दरात रू 1/-ने वाढ करणे बाबत

महिला व बालविकास विभाग यांच्याकडील शा.नि.क्र. मबाक 2014/प्र.क्र 246/का-5 दिनांक .20 जुलै,2017.

 

25

विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुरुपात मिळणा-या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याबाबत-

नियोजन विभागाचा शासन निर्णय क्र. डिसीटी 2316/ प्र.क्र. 133/ का-1417 दि. 5 डिसेंबर, 2016

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(सहा)

महिला व बाल विकास विभागाकडील दस्तऐवजाची वर्गवारी

अ.क्र.

विषय

दस्तऐवजाचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशील

सुरक्षीत ठेवण्याचा कालावधी

1

2

3

4

5

1

स्थायी आदेश संकलन

शासनाकडुन प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

2

जडवस्तु संग्रह नोंदवही 

कार्यालयातील जड वस्तुच्या नोंदी

कायम

3

आवक / जावक नोंदवही

कार्यालयात येणा-या सर्व टपालांची नोंद

कायम

4

महिला व बालकल्याण समिती मधील ठराव.

सभे मध्ये योजनाविषयक व इतर आवश्यक बाबी संबंधात ठराव घेण्यात येतात.

कायम

5

साठा रजिस्टर

दैनदिन वापरातील कार्यालयातील वस्तुच्या नोंदी

05 वर्षे

6

अग्रीम नोंद वही

कर्मचारी/ अधिकारी यांना दिलेल्या अग्रीमांच्या नोंदी

30 वर्षे

7

सेवापुस्तके

सेवा निवृत्ती मु.से. व सहा बा. वि.प्र. अधिकारी यांची सेवा पुस्तके.

30 वर्षे

8

कर्मचा-यांच्या नेमणूका, पदस्थापना, बदल्या, रजा मंजुरी.

मुख्य सेविका यांच्या नियुक्ती बाबत.

30 वर्षे

9

परीक्षा घेणे व त्यांचे निकाल.

मुख्य सेविका पदाची भरती.

 

10

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी / कार्यालयाची केलेली तपासणी

05 वर्षे

11

 चौकशी अहवाल

प्राप्त तक्रारीची चौकशी

05 वर्षे

12

कार्यविवरण/ प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

05 वर्षे

13

दैनंदिनी

अधिका-यांच्या मासिक कामकाजाची दैनंदिनी

05 वर्षे

14

नियत कालिके

मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगती अहवाल

01 वर्ष

15

हजेरी पट

कर्मचा-यांच्या दैनदिनी हजेरीची नोंद

1 वर्ष

 

 

 

कलम 4(1)()(सात)

महिला व बाल विकास विभागातील परिणांमकारक कामासाठी

जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था

अ.क्र.

सल्ला मसलतीचा विषय

कार्य प्रणालीच विस्तृत वर्णन

कोणत्या परिपत्रका द्वारे

पुर्नविलोकनाचा काळ

1

2

3

4

5

1

राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण मिशनमार्फत कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रम

मिशनकडुन प्राप्त झालेल्या सुचना बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे पाठवुन त्याप्रमाणे कार्यवाही होत आहे किंवा नाही याचा वेळोवेळी आढावा घेणे. व प्रकल्पस्तरावरून आलेली माहिती संकलीत करून मिशनला अहवाल सादर करणे. 

महिला व बाल विकास विभागाकडील शासन निर्णय क्र. एबावि-2005/प्र.क्र.5/का-दि. 11 मार्च 2005

नियमित

2

बाल विकास विभागा मार्फत राबविण्यात येणा-या वैयक्तिक लाभार्थीच्या योजना

महिला बाल विकास विभागामार्फत खालीलप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात.

 1. शाळेत जाणा-या मुलींना दोन चाकी सायकल
 2. संगणक प्रशिक्षण
 3. टंकलेखन प्रशिक्षण

महिला व बाल कल्याण समितीच्या मासिक सभेतील सूचनेनुसार

नियमित

 

 

कलम 4(1)()(सात)

महिला व बाल विकास विभागातील परिणांमकारक कामासाठी

जन सामान्याशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था

अ.क्र.

सल्ला मसलतीचा विषय

कार्य प्रणालीच विस्तृत वर्णन

कोणत्या परिपत्रका द्वारे

पुर्नविलोकनाचा काळ

1

2

3

4

5

 

 

iv) विशेष प्राविण्य मिळविणा-या मुलींचा सत्कार

v) महिलांना घरघंटी / शिवणयंत्र

उक्त नमूदयोजनेचा लक्ष्यांक व अर्ज प्रकल्पस्तरावर  वितरीत करण्यात येतात. प्रकल्पस्तराकडून  लाभार्थीनींचे विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक त्या कागदपत्रांसह मागविण्यात येतात. सदर अर्जांची  छाननी करण्यात येऊन ,पात्र लाभार्थीनींच्या यादीस महिला व बाल कल्याण समिती/ ठराव समितीची मान्यता घेण्यात येते.  लाभार्थी निवड झाल्यांनंतर पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात येते

 

 

 

 

कल्याण समितीच्या मंजुरीने निधीचे वाटप करून लार्भार्थीचे लक्षांक कायम करण्यात येतात प्रकल्पांना दिलेल्या लक्षांकाप्रमाणे आलेल्या अर्जाची छाननी करून पात्र लाभार्थ्याना निवडीस समितीची मान्यता घेवून सदर यादी प्रत्यक्ष वाटपा साठी प्रकल्पाकडे पाठविली जाते.

कलम 4(1)()(आठ) नमुना (अ)

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद, ठाणे

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्‌दीष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जन सामान्या साठी खुली आह

सभेची कार्यवृतांत

1

2

3

4

5

6

7

1

महिला व बाल  कल्याण समिती

 ठाणे जिल्हयाचे विभाजन झाल्यामुळे सद्यस्थितीत महिला व बाल विकास समिती अस्तित्वात नाही.

 1. समितीची सभा दरमहा घेण्यात येते.
 2. योजनांना मंजुरी देणे निधीचे वाटप व योजनांचा तसेच एबावि से. योजनांचा आढावा घेण्यात येतो.
 3. शासनाच्या महत्वाच्या पत्रांचे /पत्रकांचे व शासन निर्णयाचे सभेत वाचन करून माहिती दिली जाते.

मासिक

नाही

होय

2

जन्म मृत्यु नोंदणी व जीवन विषयक आकडेवारी संबधी  जिल्हा स्तरीय समिती

 1. मा. जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष)
 2. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सह अध्यक्ष)
 3. मा. सभापती महिला व बाल कल्याण समिती
 4. मा. सभापती अरोग्य समिती.
 5. मा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी
 6. प्रकल्प अधिकारी आदिवासी विभाग
 7. जिल्हा अध्यक्ष भारतीय वैद्यकिय संघटना
 8. जिल्हा माहिती अधिकारी
 9. महिला व बाल विकास अधिकारी - सदस्य सचिव
 1. जिल्हयांतील बालमृत्यु नोंदणीचे सनियंत्रण व आढावा घेणं
 2. जिल्हयातील जन्ममृत्यु नोंद होते किंवा नाही यासाठी आवश्यक त्या उपाय योजना करणे.
 3. जिल्हयातील बाल मृत्यु व माता मृत्युचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व संबंधित जिल्हा गट व गांव पातळीवरील शासकीय विभागाशी समन्वय ठेवणे.

त्रैमासिक

नाही

होय

 

 

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्‌दीष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जन सामान्या साठी खुली आह

सभेची कार्यवृतांत

1

2

3

4

5

6

7

3

एकात्मिक  बाल  विकास सेवा योजनेअंतर्गत पूरक पोषण आहारासाठी लागणा-या अन्नधान्य मालाची खरेदी करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती

 1. मा. जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष)
 2. मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
 3. मा. सभापती महिला व बाल कल्याण समिती
 4. मा. सभापती समाज कल्याण समिती,
 5. मा. जिल्हा पुरवठा अधिकारी
 6. जिल्हा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे वाणिज्य

            विषयक प्रतिनिधी,

 1. महिला व बाल विकास अधिकारी -  सदस्य सचिव

 

 1. एकात्मीक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत पुरक पोषण आहरासाठी लागणा-या अन्नधान्या इत्यादिमालाची खरेदी करण्यासाठी निविदेद्वारे दर निश्चीत करून पुरवठादार निश्चित करणे.
 2. पुरवठा दाराशी करारनमा केल्यानंतर करारनाम्यानुसार पुरवठा होतो किंवा नाही यावर नियंत्रण ठेवणे.
 3. करारनाम्यातील तरतुदीचा भंग झाल्यास अथवा पुरवठा दाराच्या संदर्भात कोणतीही तक्रार असल्यास चौकशी करून अंतिम निर्णय घेणे.

आवश्यकते नुसार

नाही

होय

 

 

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्‌दीष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जन सामान्या साठी खुली आह

सभेची कार्यवृतांत

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(नऊ)

महिला व बाल विकास विभागांशी संबंधित समिती

अधिकारी कर्मचारी यांची नावे पत्ते व त्यांचे मासिक वेतन

अ.क्र.

अधिकारी/कर्मचा-याचे नाव

पदनाम

राहण्याचा पत्ता

वर्ग

विभागाकडे रूजु    झल्याचा दिनांक

दूरध्वनी क्रमांक

एकुण वेतन

1

श्री. एस. यु. भोसले.

महिला व बाल

विकास अधिकारी

नौपाडा , ठाणे (पश्चिम )

वर्ग-1

12/6/2017

9881823593

68201 /-

2

श्रीम. एस.एस. विचारे

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

सी-4, कविता किरण सोसायटी, निलम नगर, मुलुंड(पूर्व)81

वर्ग-3

05/06/2014

9987521123

53263 /-

3

श्रीम.पी.व्ही.नादकर

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

बी/301,कांता स्मृती को.ऑ.हौ.सो.सुभाष रोड, डोंबविली (प.), ता.कल्याण, जि.ठाणे

वर्ग-3

04/01/2019

9833521211

 

4

श्री. वाय. के. गायकवाड

विस्तार अधिकरी (सां)

साई प्लाजा, रुम नं.207, विजय नगर, कल्याण (पूर्व)

वर्ग -3

04/06/2009

9890367457

66517/-

5

श्रीम. एस.एम.कदम

वरिष्ठ सहाय्यक (आस्था)

बी-1/5 बेस्ट ऑफिसर्स क्वार्टर्स देवीदयाळ रोड मुलुंड(पश्चिम )       मुं-400 080

वर्ग-3

18/06/2014

9757398251

39221 /-

6

श्री. एम.जी. भोईर

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

ब्राम्हण आळी, मु. पो. ता. शहापूर  

वर्ग-3

12/11/2013

9967835458

39221 /-

7

श्री. एन.आर पाटील

कनिष्ठ सहाय्यकú

मु. आशेळे, पो.ता. उल्हासनगर, जि.ठाणे

वर्ग-3

22/02/2013

9767758279

26076/-

8

श्रीम. व्ही. एन.  नन्नवरे

कनिष्ठ सहाय्यकú

बी,29-बी/202, लोकनगरी, अंबरनाथ पूर्व

वर्ग-3

09/09/2015

8879486851

27850 /-

9

श्री. एन.आर.भोईर

वाहन चालक

पोलिस लाईन नं. 6 के.व्ही.ला. ब्रिज जि. ठाणे.

वर्ग्-3

07/04/2004

9967835458

39753/-

10

श्री. व्ही.एस.आगवणे

हवालदार

रुषिकेश अपार्टमेंट, रुम नं.101,1 ला मजला, हनुमान मंदिर जवळ, मु.पो.वाशिंद,ता.श्हापूर,जि.ठाणे

वर्ग -4

01/019/2018

8693041890

32473/-

11

श्रीम. एस.के.तांबे

शिपाई

405 शिवरत्न अपार्टमेंट, दत्तवाडी खारेगांव,एस.बी.आय.च्या मागे ठाणे (प.)

वर्ग -4

01/11/2018

9870588675

22335/-

 

 

 

 

कलम 4(1)()(दहा)

कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मासिक वेतन.

अ.क्र

अधिकारी कर्मचारी यांचे नाव

पदनाम

मू वेतन

ग्रेड पे

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

स्थानिक पूरक भत्ता

 वाहत भत्ता

धुलाई भत्ता

एकूण

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

श्री. एस. यु. भोसले.

महिला व बाल

विकास अधिकारी

16230

5400

28552

6489

300

2400

-

61022

2

श्रीम. एस.एस. विचारे

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

14110

4300

25040

5691

300

400

-

50401

3

रिक्त

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

14920

4200

25238

5736

300

400

-

50794

4

श्री. वाय. के. गायकवाड

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी)

19060

4400

30967

7038

300

1200

-

62965

5

श्रीम. एस.एम.कदम

वरिष्ठ सहाय्यक (आस्था)

12230

2400

19312

4389

300

400

-

39031

6

श्री. एम.जी. भोईर

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

11500

2400

18348

4170

300

400

-

37118

7

श्री. एन.आर पाटील

कनिष्ठ सहाय्यकú

7050

1900

11814

2685

200

400

-

24049

8

श्रीम. व्ही. एन.  नन्नवरे

कनिष्ठ सहाय्यकú

7930

1900

12976

2949

200

400

0

26355

9

श्री. एन.आर.भोईर

वाहन चालक

11220

2200

17714

4026

300

400

50

35910

10

श्री. व्ही.एस.आगवणे

हवालदार

 

 

 

 

 

 

 

 

11

श्रीम. एस.के.तांबे

शिपाई

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(अकरा)

महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित अंदाजपत्रकाचा तपशिल

अ.क्र.

अंदाजपत्र शिर्षाचे वर्णन

अनुदान(लाखात)

नियोजीत वापर

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास

अभिप्राय

1

महिला व बाल कल्याण समिती (शासकिय योजना)

85.21 लाख

जिल्हयातील दुर्बल गरजू व गरिब महिलांना विविध योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी

सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना तरतूद करण्यात येते 

महिला व बाल कल्याण समीतीच्या मंजूरीने

2

पुरक पोषण आहार

878.96लाख

0 ते 6 वयोगटातील पात्रता लाभार्थी गरोदर व स्तनदा माता आणि श्रेणी 3 व 4 मधिल बालके

सुधारीत अंदाज पत्रक  तयार करताना तरतूद करण्यात येते.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी  यांच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार

3

महिला व बाल कल्याण समिती (जि.प.योजना)

325.87लाख

जिल्हयातील दुर्बल गरजू व गरिब महिलांना विविध योजनेंतर्गत लाभ देण्यासाठी

सुधारित अंदाजपत्रक तयार करताना तरतूद करण्यात येते 

महिला व बाल कल्याण समीतीच्या मंजूरीने

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(बारा)

महिला व बाल विकास योजना खालील लक्षांक झालेले साध्य याचा तपशिल

अ.क्रं.

योजनेचे नांव

सन 2016-17

सन 2017-18

 

 

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

1

2

3

4

5

6

7

8

1

महिला बाल विकास (सर्वसाधारण)

           

 

अंगणवाडी बांधकाम 2236-1079

100.00लाख

100.00लाख

17

100.00लाख

-

 

2

महिला बाल विकास (विशेष घटक योजना)

       

-

 

 

मुलींना दोन चाकी सायकल 2235-3266

10.00 लाख

-

-

10.00 लाख

-

 

3

महिला बाल विकास समिती (आदिवासी उपयोजना)

           

 

अंगणवाडीतील मुला- मुलींना गणवेश पुरविणे 2235-2297

50.00 लाख

20.00 लाख

812

50.00लाख

-

 

4

अंगणवाडी बांधकाम 2236-1417

98.80 लाख

98.80 लाख

15

100.00

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(बारा)

महिला व बाल विकास योजना खालील लक्षांक झालेले साध्य याचा तपशिल

अ.क्रं.

योजनेचे नांव

सन 2016-17

सन 2017-18

 

 

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

4

महिला बाल विकास समिती (आदिवासी  क्षत्राबाहेरिल उपयोजना)

 

 

 

 

 

 

 

अंगणवाडी केंद्रांना साहित्य पुरविणे/ मुलींना दोन चाकी सायकल

25.21 लाख

 

-

25.00

-

-

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(बारा)

महिला व बाल विकास योजना खालील लक्षांक झालेले साध्य याचा तपशिल

अ.क्रं.

योजनेचे नांव

सन 2016-17

सन 2017-18

 

 

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

1

2

3

4

5

6

7

8

1

महिलांसाठी विशेष योजना महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे

720000

720000

6

900000

   

2

शाळेत जाणा-या मुलींना दोन चाकी सायकल पुरविणे

4685500

2822700

582

3000000

   

3

किशोरवयीन मुलींना  लैगिक शिक्षणा, जेंडर प्रशिक्षण व जीवन कौशल्याचे प्रशिक्षण देणे

1000000

7828000

28000

1000000

   

4

कुपोषित मुलांसाठी अतिरिक्त आहार पुरविणे

1000000

817000

1744

1500000

   

5

अंगणवाडी केंद्राना साहित्य पुरविणे

1600000

1420902

7486

570000

   

6

मुलीना स्वरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण योजना

1000000

9996000

1666

1000

   

7

महिलांना कायदेशीर विधिविषयक सल्ला देणे

50000

50000

20

1000

   

8

आदर्श अंगणवाडी सेविकांना पुरस्कार देणे

60000

59235

27

150000

   

9

मुलीना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे

1117000

450470

121

1500000

   

10

7 वी ते 12 वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे

1700000

1607350

527

1500000

   

 

कलम 4(1)()(बारा)

महिला व बाल विकास योजना खालील लक्षांक झालेले साध्य याचा तपशिल

अ.क्रं.

योजनेचे नांव

सन 2016-17

सन 2017-18

 

 

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

आर्थिक तरतुद

प्रत्यक्ष खर्च

लाभ दिलेले लाभार्थी

1

2

3

4

5

6

7

8

11

पंचायत महिला शक्ती अभियानाअंतर्गत पंचायत राज संस्थामधील महिला लोकप्रतिनिधींना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र

500000

500000

28

1000

 

 

12

अंगणवाडी केंद्र व बाल विकास प्रकल्प कार्यालय इमारत दुरुस्ती

21697000

14200000

55

10597000

 

 

13

विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार

100000

10000

1

100000

 

 

14

दुर्धर आजार असलेल्या मुलांचे शस्त्रक्रियेसाठी अर्थसहाय्य

100000

0

0

1000

 

 

15

महिला लोकप्रतिनिधीं अभ्यास दौरा

 

 

 

1000

 

 

16

किशोरवयीन मुलींना सॅनिटरी नॅपकीन पुरविणे

 

 

 

1000

 

 

17

अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / पर्यवेक्षिका यांचे प्रशिक्षण

 

 

 

1000

 

 

18

महिलांना साहित्य पुरविणे

 

 

 

3000000

 

 

 

 

35329500

26302457

40263

28954000

 

 

 

 

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

1

महिला समुपदेशन केंद्रांची स्थापना

लागू नाही

1) यापुर्वी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने नेमलेल्या संस्था किंवा         शासन निर्णयातील तरतुदीनुसारनिवडलेल्या सामाजिक सेवाभावी संस्था व ठाणे जिल्हा परिषद यांचे संयुक्त विद्यमाने समुपदेश केंद्र चालु आहेत.त्याप्रमाणे सन 2017-18 करिता चालू ठेवण्यांत येईल.

2) जिल्हा व तालुकास्तरावरील संस्थेमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करणेत्यामध्ये विधी सल्लागार व समुपदेशक असणे आवश्यक राहील.

 3) जिल्हा पातळीवरील संस्थेला दरमहा 15,000/- व तालुका  पातळीवरील संस्थेला दरमहा   12,000/- रुपये मानधन अदा करण्यात येईल

 4) सदर समुपदेशन केंद्राने दर तिमाही अहवाल सादर करणे    बंधनकारक राहील.

5) सदर समुपदेशन केंद्राला बसण्यासाठी जागा, जिल्हा कार्यालय तसेच बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे कार्यालयात करण्यात येईल. त्यांना कार्यालयाचा दूरध्वनीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

6)  सदर मानधनाची रक्कम संबंधित संस्थेच्या नावाने अदा करण्यात येईल                                

लागू नाही

जि.प. तरतूद 9.00 लाख

लागू नाही

लागू नाही

6समुपदेशन केंद्रे

6 समुपदेशन केंद्रे

2

शाळैत जाणा-या मुलींना दोन चाकी सायकल

1. लाभार्थी मुली या इ. 5 वी ते 12 वी इयत्तेमध्ये शिकणा-या मुली

2.शाळेपासूनचे घरापर्यंतचे अंतर 2 कि.मी. असणे आवश्यक आहे.

3. दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थीनींचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल दाखला आवश्यक.4. लाभाथी विद्यार्थिनींनी आधार कार्ड,बँकखातेपुस्तिका असणे आवश्यक

1) ग्रामीण व   दुर्गम भागातील शाळेपासुन जास्त अंतरावरील तथापी शते घराचे अंतर कमीत कमी 2  कि.मी.असाणा-या मुलींना प्रथम लाभ देता येईल  2)  क्रं.1 प्रमाणे लाभार्थी संपल्यानंतर 1 कि.मी. पेक्षा जास्त अंतरावरील  विद्यार्थीनींना लाभ देता येईल.  3)  सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यांत  येईल पंरतू लाभ देतांना दारिद्रय रेषेखालील  कुटुंबातील विद्यार्थींनींचा प्राधान्याने विचार करण्यांत येईल.                                          4) इ.5.वी ते 12 वी मध्ये शिकणा-या मुलीना  योजनेचा लाभ दिला जाईल.

 5) एका कुटूंबातील एकाच लाभार्थ्यास लाभ दिला जाईल.

लागू नाही

30.00 लाख

सोबत जोडली आहे

निकषानुसार पात्र असलेल्या मुलींच्या निवड यादीस म. बा. क. समितीची मान्यता घेण्यात येईल

अंदाजे 618

कार्यवाही सुरु आहे

 

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

शाळैत जाणा-या मुलींना दोन चाकी सायकल

 

     6)  लाभार्थीचे अर्ज बाविप्रअ/गविअ/मा.सभापती पं.स.यांचे शिफारशीनुसार स्विकारले जातील.

    7)   लाभार्थीचे अंतिम निवड करण्याचे अधिकार महिला व बाल कल्याण समितीस राहातील

    8)   सदर लाभार्थ्याने यापूर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा किंवा अन्य विभागाकडून लाभ घेतला  नसल्याची खात्री करण्यात येईल.

  9)  दोनचाकी सायकलचा लाभ नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. डीसीटी/  2316/प्र.क्र.133/का.1417 दि. 5 डीसेंबर, 2016 अन्वये  विविध कल्याणकारी   योजनांमध्ये वस्तुरुपाने मिळणा-या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट- अमध्ये  सायकल या वस्तूचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार लाभार्थीनीने ,या विभागाने मंजूर केलेल्या वर्णनानुसार, स्वत: सायकल खरेदी खरेदी केल्यानंतर, प्रकल्पस्तरावर खरेदी केल्याची शहानिशा झाल्यानंतरच, पात्र लाभार्थीनींच्या बँक खात्यामध्ये ,सायकल या वस्तूची रोख रक्कम जमा  करण्यात येईल.                                                      

                                           

 

 

 

 

तद्नंतर विभागाने मंजूर केलेल्या वर्णनानुसार लाभार्थ्याने स्वत: सायकल खरेदी केल्यानंतर, प्रकल्पस्तरावर खरेदी केल्याची शहानिशा झाल्यानंतरच, पात्र लाभार्थीनींच्या बँक खात्यामध्ये ,सायकल या वस्तूची रोख रक्कम जमा  करण्यात येईल.                                                      

                                           

 

 

 

 

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

3.

किशोरवयीन मुलींना जीवन कौशल्याचे प्रशिक्षण देणे

जि.प./ अनुदानित शाळेतील मुली

  1. शाळा /महाविद्यालयांत शिकणा-या किशोरवयीन मुलींना हे प्रशिक्षण देण्यांत येईल.

   2. मास्टर ट्रेनरसाठी महिला वैद्यकिय अधिकारी, अंगणवाडी पर्यवेक्षीका, महिला स्वास्थ     अभ्यांगता, सुगमकर्ती/शिक्षीका, सहाय्यक परिचारीका प्रसाविका इत्यादींची नियुक्ती करण्यात येईल.     4. मास्टर ट्रेनर व किशोरवयीन मुलींसाठी माहिती पुस्तिका व प्रचार साहित्य तयार करण्यात येईल.

  5. मास्टर ट्रेनर यांचे मार्फत किशोरवयीन मुलींचे प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक प्रशिक्षण वर्गाकरिता रू.200/- प्रमाणे प्रशिक्षकास मानधन देय राहील.तालुकास्तरावर वित्तप्रेषणाद्वारे तरतूद वितरीत करण्यात येईल व त्यामधून प्रशिक्षकांचे मानधन अदा करण्यात येईल  6. दर महिन्याला एक सत्र या प्रमाणे 6 महिन्याकरिता प्रशिक्षण सत्र आयोजीत  करण्यात येईल                     

लागू नाही

10.00 लाख

लागू नाही

प्रशिक्षण

 

 

4 .

अंगणवाडीतील 3 ते 6 वयोगटातील कुपोषित मुलांना अतिरिक्त आहार पुरविणे.

 

बिगर आदिवासी क्षेत्रातील MUW आणि   SUW श्रेणीतील 3 ते 6वयोगटातील बालके

.1. अंगणवाडीतील कुपोषित बालकांना  स्थानिक परिस्थितीनुसार आठवडयातून चार दिवसांसाठी  प्रति दिन  शाकाहारी   मुलांना  2 केळी व मासांहार खाणा-या मुलांना 1 उकडलेले अंडे यावर आठवडयातुन  4दिवस  म्हणजेच महिन्यातुन 16 दिवस आहार देणेंत येईल. 2.संबधित अंगणवाडी सेविकांनी स्वत: बाजार भावाने मांसाहारी मुलांना 1 कोंबडीचे अंडे  व  शाकाहारी मुलांसाठी 2 केळी प्रति लाभार्थी रु.5/- या कमाल मर्यादेत खरेदी करावयाची आहेत. कोंबडीची अंडी बॉईल (उकडून) करुन देण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांची राहिल. 3). सदर खर्चासाठी लागणारा निधी पंचायत समिती स्तरावर उपलब्ध

लागू नाही

10.00 लाख

 

कार्यपद्धतीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

1788 बालके

बालकांना अतिरिक्त आहार देण्यात येत आहे.

 

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

करुन देण्यात येईल. बालविकास प्रकल्प अधिकारी सदरचा निधी प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेच्या खात्यावर वर्ग करील.                    4. अंगणवाडी सेविका प्रत्येक महिन्याला जेवढी रक्कम लागेल तेवढीच रक्कम बॅक खात्यातुन काढेल. कोंबडीची अंडी व केळी खरेदी केलेल्या रकमेच्या बिलाचा हिशेाब सेविका ठेवेल. अंगणवाडी सेविकेने कलेला  प्रति आठवडा खर्च हा योग्य असल्याची खात्री करुन 4 आठवडयाचा एकत्रित  हिशोब, पर्यवेक्षिकेने संकलित करुन  प्रकल्प कार्यालयास सादर करेल.

 

 

 

 

 

 

5.

अंगणवाडी केंद्रांना साहित्य पुरविणे .

लागू नाही

अंगणवाडीमध्ये उपस्थिती,पोषण आहार, वजनाचे रजिस्टर, आरोग्य तपासणी ,   वृध्दीपत्रक याबाबतच्या आवश्यक नोंदवहया संच खरेदी  करणे,तसेच प्रत्येक अंगणवाडीस त्यांच्या आवश्यकतेनुसार झोळीचे वजनकाटे, स्टेडीओमीटर, . साहित्य

खरेदी ई- निविदा प्रक्रियेद्वारे खरेदी करण्यात येऊन प्रकल्पस्तरावर वाटप करणे . तसेच किरकोळ वस्तु  खरेदी अंगणवाडीस्तरावर तरतूद वितरीत करण्यात येईल.

लामू नाही

.  84,52,000/-

लामू नाही

साहित्य अंगणवाडी केंद्रांवर वितरीत करण्यात येईल

-

-

 

 

 

 

 

 

6.

महिलांना साहित्य पुरविणे

1.लाभार्थी महिला दारिद्रय रेषेखालील असणे आवश्यक आहे.2. सन 2016-17 चा वार्षिक उत्पन्नाचा/ दारिद्रय रेषेचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, विद्युत देयक,आधार कार्ड, बँक खातेपुस्तिका  जोडणे आवश्यक

1.  ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील महिला लाभार्थ्याना लाभ देण्यात येईल 2.  योजना ग्राम विकास विभागाची मान्यतेचे अधिन राहून राबविण्यांत येईल.  3. सदर योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी रु. 20,000/- पर्यत खर्च  करण्यात येईल 4.  कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देणेत येईल 5.लाभार्थीचे अर्ज बाविप्रअ/गविअ/मा.सभापती पंस यांचे शिफारशीनुसार स्विकारले   जातील   6.  योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार 10% लाभार्थी हिस्सा घेणेत येईल     7. लाभार्थी अंतीम निवड करण्याचे अधिकार महिला व बाल कल्याण समितीस राहतील.

 

30,00,000/-

सोबत जोडली आहे.

निकषानुसार पात्र असलेल्या महिलांच्या  निवड यादीस म. बा. क. समितीची मान्यता घेण्यात येईलतद्नंतर विभागाने मंजूर केलेल्या वर्णनानुसार लाभार्थ्याने स्वत: शिवणयंत्र/ घरघंटी  खरेदी केल्यानंतर, प्रकल्पस्तरावर खरेदी केल्याची शहानिशा झाल्यानंतरच, पात्र लाभार्थीनींच्या बँक खात्यामध्ये ,शिवणयंत्र/ घरघंटी या वस्तूची रोख रक्कम जमा  करण्यात येईल

अंदाजे 333 +53 =386

कार्यवाही सुरु आहे.

 

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

व बालकल्याण समितीस राहतील 8. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी न सापडल्यास रु. 50,000 /- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न  असणा-या महिलांना लाभ देण्यांत येईल. 9.  घरघंटी व शिवणयंत्राचा लाभ नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय क्र. डीसीटी

2316/प्र.क्र.133/का.1417 दि. 5 डीसेंबर, 2016 अन्वये  विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुरुपाने मिळणा-या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यामध्ये   जमा  करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट- अमध्ये  घरघंटी व   शिवण यंत्र या वस्तूचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार लाभार्थीनीने ,या विभागाने मंजूर केलेल्या  वर्णनानुसार, स्वत: घरघंटी ,शिवणयंत्र खरेदी केल्यानंतर, प्रकल्पस्तरावर खरेदी केल्याची 

शहानिशा झाल्यानंतरच, पात्र लाभार्थी महिलेच्या बँक खात्यामध्ये ,घरघंटी व शिवणयंत्र या वस्तूची  रोख रक्कम जमा  करण्यात येईल.                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

7 .

जिल्हास्तरावरील आदर्श अंगणवाडी सेविका / मदतनीसांना पुरस्कार देणे

 

सन 2016-17 या वर्षात उत्कृष्ट काम केलेल्या प्रत्येकी 03 उत्कृष्ट अंगणवाडी कार्यकर्ती,मदतनीस,मुख्यसेविका यांची विहीत नमुन्यातील विवरण पत्राप्रमाणे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी पंचायत समितीच्या शिफारशीसह सर्व माहिती उप मु.का.अ. (बा.क)  यांचेकडे पाठवतील व त्यावर ते अंतिम निर्णय होणेकामी महिला व  बाल विकास समिती समोर सादर करतील.महिला व बालकल्याण समितीने निवडलेल्या प्रत्येक प्रकल्पामधील एक अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना रक्कम   रुपये 5000/- प्रमाणे बँक खात्यात/ धनादेशाद्वारे जमा करण्यात येईलतसेच त्यांचा सत्कार श्रीफळ, पुष्पगुच्छ व प्रशस्तिपत्र

-

1,50,000/-

सोबत जोडली आहे.

निकषानुसार पात्र मुख्यसेविका/ मदतनीस/ कार्यकर्ती यांना पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते

27

कार्यवाही सुरु आहे.

 

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

 

 

 

देऊन करण्यात येईल . पर्यवेक्षिका यांना श्रीफळ,पुष्पगुच्छ, प्रशस्तिपत्र देवून गौरविण्यांत येईल. तसेच कार्यक्रमामधील सर्व उपस्थितांना अल्पोपाहार,भोजन व चहापाणी देण्यांत येईल.

         सदर कार्यक्रम जिल्हास्तरावरचा असल्याने तो मुख्यालयात किंवा जिल्हयातील अन्य ठिकाणीदेखील आयोजित करण्यांत  येईल.

 

 

 

 

 

 

8.

मुलींना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रषिक्षण देणे

 

1. मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण घेणा-या महिलांना रु.5000/- पर्यत प्रशिक्षण फी   देण्यात येईल 10% रक्कम लाभार्थ्याने स्वत:  भरावी. 2. प्रशिक्षण कार्यक्रम कालावधी जास्तीत जास्त 1 वर्षाचा असावा.

  3. कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देणेत यावा.    4. वय वर्षे 14 ते 44 या वयोगटातील महिलांना व शाळा सोडलेल्या मुलीना   योजनेचा लाभ देणेत यावा. 5. लाभार्थीचे अर्ज बाविप्रअ/गविअ/मा.सभापती पं.स.यांचे शिफारशीसह स्विकारणेत                

येतील. 6. लाभार्थीची अंतिम निवड करण्याचे अधिकार समितीस राहतील. 7. प्रकल्प स्तरावर विविध ठिकाणी स्पर्धा परिक्षेचे मार्गदर्शन शिबिर आयोजित करणे.

-

15,00,000/-

सोबत जोडली आहे.

निकषानुसार पात्र मुली/ महिला यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात येते.

628

कार्यवाही सुरु आहे

9.

सातवी/बारावी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे

 

 

1)   सदर योजनेचा लाभ ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पांतील दारिद्रय रेषेखालील तसेच ज्या कुटुंबाचे वार्षिक      उत्पन्न रु. 50000./- पर्यत असलेल्या कुटुंबातील मुलींना प्रथम प्राधान्याने लाभ देणेंत येईल.  2)  सदर प्रशिक्षण 7 वी ते 12वी पास मुलींना,MS-CIT,CCC संगणक प्रशिक्षण देणेंत येईल       3)  1 जानेवारी 2017  ते 31 मार्च 2018 या कालावधीत संगणक प्रशिक्षण उत्तीर्ण  झालेल्या मुलींना लाभ देण्यांत येईल. 4)  संगणक प्रशिक्षण उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर नियमानुसार संगणक प्रशिक्षण चे शुल्क संबधित लाभार्थीचे बॅक खात्यात जमा करण्यांत येईल.

 

15,00,000/-

सोबत जोडली आहे.

निकषानुसार पात्र मुलींच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात येते.

492

कार्यवाही सुरु आहे

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

10

विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. सदरची योजनेचा लाभ ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील मुलींना देता यईल. 2. ज्या मुलींना क्रिडा,कला,शिक्षण क्षेत्रात,राज्यस्तरावर,राष्ट्रीय पातळीवर व   आंतराराष्ट्रीय पातळीवर प्राविण्य मिळविलेले आहे.अशाच मुलींना सदर योजनेचा लाभ देण्यात यईल. 3. शिक्षण विभाग पंचायत समिती यांच्या शिफारशीसह अर्ज सभापती,गट विकास अधिकारी,बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर मागविणेंत येतील. क्रिडा क्षेत्रातील प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचे प्रस्ताव जिल्हा क्रिडा अधिकारी यांचे मार्फत खात्री करण्यांत येतील.     4. प्राप्त प्रस्तावातून महिला व बाल कल्यान समिती पुरस्कारसाठी निवड करेल. 5. पुरस्काराची रक्कम रू.10,000/-असेल सदर रक्कत रोखीने / धनादेशाद्वारे     अदा करण्यात  येईल. 6. 12 वी नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी दारीद्रय रेषेखालील मुलींना आवश्यक आर्थिक  दत करणे यासाठी महिला बाल कल्याण समिती लाभार्थी निवड करतांना रक्कम  निश्चित करेल.  7.  सदर रक्कम लाभार्थीनींच्या बँक खात्यामध्ये NEFT द्वारे जमा करण्यात येईल.

 

1,00,000 /-

सोबत जोडली आहे.

निकषानुसार पात्र मुलींच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्यात येते.

10

कार्यवाही सुरु आहे

11.

जिल्हयातील अंगणवाडी केंद्र इमारतीची  बाल विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या            दुरूस्तीसाठी  निधी  देणे .

 

 

1) अंगणवाडी केंद्रांची दुरुस्ती ,स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी, भित्तीपत्रके, आकर्षक      चित्रकाम,बोलक्या भिंती तयार करणे इत्यादी .

2) अंगणवाडी  दुरुस्ती करताना, आवश्यकतेप्रमाणे बांधकाम विभागाकडून, अंदाजपत्रकानुसार   अंगणवाडी केंद्रांची दुरुस्ती  करण्यात येईल.

-

1,05, 97,00, 000/-

 

लागू नाही

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(बारा)

अ. क्र

योजनेचे नाव

लाभधारकांच्या पात्रता

कार्यपद्धती

सवलत/ सबसिडी

अनुदान

अर्ज पद्धती

लाभ वाटप पदृधती

उद्दिष्टये 

साध्य

 

 

 

5)  कुटुंबातील एकाच व्यक्तिस लाभ देणेंत येईल. 6)  लाभार्थीचे अर्ज गविअ/ बाविप्रअ /मा.सभापती पं.स.यांचे शिफारशीनुसार  स्विकारले जातील. 7)  लाभार्थीची अंतीम निवड करण्याचे अधिकारी म.बा.कल्याण समितीस रहातील.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

महिला व बालविकास विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

कलम 4(1)()(तेरा)

 

अ.क्र.

प्राधिकारपत्र धारकाचे नाव

आदेश क्र .

अटी व शर्ती 

पात्रतेचा तपशिल

शेरा

1

भारतीय महिला फेडरेशन ठाणे यांचे कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र ठाणे

 

1)महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने नेमलेल्या संस्था किंवा शासन निर्णयातील तरतुदीनुसारनिवडलेल्या सामाजिक सेवाभावी संस्था व ठाणे जिल्हा परिषद यांचे संयुक्त विद्यमाने समुपदेश केंद्र चालु आहेत.त्याप्रमाणे सन 2017-18 करिता चालू ठेवण्यांत येईल.

   2) जिल्हा व तालुकास्तरावरील संस्थेमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करणेत्यामध्ये विधी सल्लागार व समुपदेशक असणे आवश्यक राहील.

   3) जिल्हा पातळीवरील संस्थेला दरमहा 15,000/- तालुका पातळीवरील संस्थेला दरमहा रु. 12,000/- रुपये मानधन अदा करण्यात येईल

    4) सदर समुपदेशन केंद्राने दर तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील.

    5) सदर समुपदेशन केंद्राला बसण्यासाठी जागा, जिल्हा कार्यालय तसेच बाल विकास प्रकल्प  अधिकारी यांचे कार्यालयात करण्यात येईल. त्यांना कार्यालयाचा दूरध्वनीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

     6)  सदर मानधनाची रक्कम संबंधित संस्थेच्या नावाने अदा करण्यात येईल .                               

 

 

 

 

 

 

2

भारतीय महिला फेडरेशन ठाणे यांचे कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र कल्याण

 

 

 

 

3

भारतीय महिला फेडरेशन ठाणे यांचे कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र अंबरनाथ

 

 

 

 

4

आश्रय महिला संस्थेचे कौटुंबिक समुपदेशन केंद्र अंबरनाथ

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(चौदा)

इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली माहिती

 


अ.क्र.

कोणत्या स्वरुपात  माहिती उपलब्ध आहे

 

शेरा

1

संगणक

या विभागाचे सर्व कामकाज संगणकावर करण्यात येत असल्यामुळे सर्व माहिती संगणकावर उपलब्ध आहे

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(पंधरा)

महिला व बालविकास विभागामध्ये अभ्यागतांसाठी उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे

अ.क्र

सुविधेचा प्रकार

वेळ

कार्यपध्दती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ती कर्मचारी

तक्रार निवारण

1

2

3

4

5

6

7

1

अधिकारी/कर्मचारी यांची भेट घेणे

अधिकारी वर्गासाठी पुर्व नियोजीत वेळेनुसार तसेच (पूर्व) नियोजीत वेळेशिवाय 2.00 ते 4.00

कर्मचारी वर्गासाठी सकाळी 10.00 ते 5.45

अभ्यागतांचे प्रश्न विचारात घेऊन शक्य असल्यास त्याचवेळी निराकरण करणे

कार्यालय

कार्यालय प्रमुख व सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

कार्यालय प्रमुख

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)()(सोळा)

महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित शासकीय माहिती अधिकारी/ सहायक शासकीय माहिती अधिकारी/ अपिलीय अधिकारी यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

अ)  जन माहिती अधिकारी

अ.क्र.

जन माहिती अधिका-याचे नाव

पदनाम

जन माहिती अधिका-याची कार्यकक्षा

संपूर्ण पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक

ई- मेल आयडी

प्रथम अपिलीय प्राधिकारी

1

2

3

4

5

 

5

1

श्रीमती.एस.एस. विचारे.

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे  

ठाणे नगर पोलिस स्टेशनजवळ, जिल्हा परिषद ठाणे परिसर, यशवंतराव चव्हाण सभागृहाच्यावर, दुसरा मजला, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)

पिन कोड - 400 601

 

cwdzp169.thane@gmail.com

महिला व बाल विकास अधिकारी

 

 

ब) सहाय्यक जन माहिती अधिकारी

अ.क्र.

जन माहिती अधिका-याचे नाव

पदनाम

जन माहिती अधिका-याची कार्यकक्षा

संपूर्ण पत्ता / दूरध्वनी क्रमांक

ई- मेल आयडी

प्रथम अपिलीय प्राधिकारी

1

2

3

4

5

 

5

 

 

 

 

निरंक

 

 

कलम 4(1)()(सोळा)

महिला व बालविकास विभागाशी संबंधित शासकीय माहिती अधिकारी/ सहायक शासकीय माहिती अधिकारी/ अपिलीय अधिकारी यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

क ) प्रथम अपिलीय अधिकारी

 

अ.क्र.

प्रथम अपिलीय  अधिका-याचे नाव

पदनाम

प्रथम अपिलीय अधिका-याची कार्यकक्षा

अहवाल देणारे जन माहिती अधिकारी

ई- मेल आयडी

1

2

3

4

5

 

1

श्री. संतोष भोसले

महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद ठाणे  

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

 

cwdzp169.thane@gmail.com

 

 

 

कलम 4(1)()(सतरा)

कार्यालयातील प्रकाशि माहिती.


अ.क्र.

प्रकाशित केलेले साहित्य

1

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा नियमावली

2

किशोरवयीन मुलींच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी ' तेजोमयी ' या उपक्रमांतर्गत मुख्य प्रशिक्षकांसाठी हस्तपुस्तिका

3

किशोरवयीन मुलींच्या सर्वसमावेशक विकासासाठी ' तेजोमयी ' या उपक्रमांतर्गत मुलींसाठी  हस्तपुस्तिका

 

 

 

                                                                                                                        महिला व बाल विकास अधिकारी

                                                                                                                            जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

मा. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बालकल्याण) यांचेकडील आदेश क्र. ठाजिप/बालकल्याण/आस्था-1/वशी/224 दि. 20/1/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

विषयाचे कार्यासन निहाय वाटप Three Tyre

विभागांतर्गत विविध समित्या

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

महिला व   बालकल्याण विभाग,जिल्हा परिषद,ठाणे

1.सेवा उदीष्टे

सेवा

1.पूरक पोषण आहार

2.लसीकरण

3.आरोग्य तपासणी

4.संदर्भ सेवा

5.आरोग्य व सकस आहार विषयक शिक्षण

6.अनौपचारीक  पूर्व प्राथमिक शिक्षण

उदीष्टे

 1. ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार दर्जा सुधारणे.

2.मुलांच्या मानसिक,शारीरीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.

3.बालमृत्यू ,मुलांचा रोगटपणा ,कुपोषण ,गळतीचे प्रमाण कमी करणे.

4.स्तनदा मातांना पुरक पोषण आहार आणि आरोग्य विषयक शिक्षण देऊन जागृती निर्माण करणे.

5.विविध खात्यांमध्ये धोरण व अंमलबजावणी बाबत समन्वय घडविणे.

2.आढावा समित्या

1.जन्म -मृत्यू नोंदणी जीवन विषयक आकडेवारी संंबधी जिल्हास्तरीय समित-

शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 2001 /प्र.क्र.1192 /21 दिनांक.12 डिसेंबर, 2001 अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे नियोजन अंमलबजावणी व संनियंत्राकरिता गंाव पातळी,पंचायत समिती व जिल्हा स्तरावर समित्या स्थापन करणेंत आलेल्या आहेत.ग्र्रामपंचायत ,पंचायत समिती व जिल्हास्तरीय समितीच्या कार्यकक्षा वाढवून या समित्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात 100 टक्के जन्म -मृत्यू नोंद करण्याच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक ती कार्यवाही करणेंसाठी समित्या गठीत करणेंत आलेल्या आहेत. व सदर सभा  तीन महिन्यातून एकदा घेतली जाते.

 

 

 

2.टास्क फोर्स-गठीत करण्यांबाबत------

   कुपोषणाची कारणे शोधुन उपाययोजना संदर्भात

 शासन निर्णय क्रमांक एबावि 2008/ प्र.क्र.74 / का-5 दिनांक 4 मे ,2009 अन्वये कुपोषणाची कारणे शोधुन त्यावर उपाययोजना करण्याकरीता युध्द पातळीवर कुपोषण निर्मुलनाचा कार्यक्रम सुरू करण्याबाबतची पार्श्वभुमी व कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने ,कुपोषणाची मुळ कारणे शोधुन त्यावर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेऊन ,त्याव्यतिरीक्त ठोस उपाययेजना करण्ंयासाठी व कुपोषण व बालमृत्यू निर्मुलनाच्या अनुषंगाने कालबध्द कार्यक्रम आखून