महिला व बालकल्याण विभाग

प्रस्तावना

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना व महिला व बाल विकास विभाग हे देान विभाग कार्यरत आहेत . ठाणे जिल्हयात 9 प्रकल्प असून 1596 अंगणवाडी केंद्रे व 298मिनी अंगणवाडी असे एकूण 1894 अंगणवाडी केंद्रे कार्यरत आहेत.  ठाणे जिल्हयातील शहापूर, डोळखांब,मुरबाड-2 आणि भिवंडी-2 हे प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात येत असून कल्याण ,अंबरनाथ भिवंडी, मुरबाड-1 व ठाणे हे ग्रामीण क्षेत्रामध्ये समाविष्ट आहेत

 

विभागाची संरचना

संपर्क

.क्र.

प्रकल्प

कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक

बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे नाव

भ्रमणध्वनी क्रमांक

Email ID

1

मुख्यालय

25369122

श्री. संजय सी. बागुल

9967282382

cwdzp169.thane@gmail.com

2

ठाणे

022 - 25382560

श्रीम. धनश्री मो. साळुंखे

8888497710

cdpothane@gmail.com

3

कल्याण

0251 - 2311400

श्रीम. अर्चना पवार

9975378991

cdpokalyan@gmail.com

4

अंबरनाथ

0251 - 2680863

श्रीम. अर्चना पवार (अतिरिक्त चार्ज

9975378991

cdpoambernath@gmail.com

5

मुरबाड - 1

02524 - 223632

श्रीम. ज्योती एस. लंगुटे

8668945813

icdsmurbad12@gmail.com

6

मुरबाड -2

02524 -

श्रीम. कल्पना देशमुख

8530685021

cdpomurbad2@gmail.com

7

शहापुर

02527 - 273787

श्री. सतीश पोळ(अतिरिक्त चार्ज)

7387778736

shahapuricds1@gmail.com

8

डोळखांब

02527 - 234307

श्री. सतीश पोळ (अतिरिक्त चार्ज)

7387778736

icdsdolkhamb@rediffmail.com

9

भिवंडी -1

02522-253676

श्रीम. वैशाली दाभाडे

8425847772

cdpobhiwandi1@gmail.com

10

भिवंडी -2

 

श्रीम. वैशाली दाभाडे

8425847772

cdpobhiwandi@gmail.com

 

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी ९.४५  ते ६.१५

( दुपारी ०१.०० ते २.०० या वेळेत अर्ध्या तासाची भोजनाची सुट्टी.)

सर्व शनिवार रविवार व शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून.

विभागाचे ध्येय

महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे

विभागाचे ध्येय

 

1. बालकांच्या योग्य मानसिक, शारीरिक व सामाजिक विकासासाठी पाया घालणे.

2. सहा वर्षाखालील वयाच्या बालकांना पोषण व आरोग्य स्थितीतमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

3. मृत्यु, मानसिक असंतुलन, कुपोषण आणि शाळा सोडणा-या बालकांच्या संख्येत घट घडवून आणणे.

4. बाल विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध विभागांमध्ये धोरण निश्चिती आणि कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रभावी ताळमेळ कायम ठेवणे.

5. योग्य पोषण आहार व आरोग्य शिक्षण याद्वारे बालकांचे सामान्य आरोग्य व  पोषणयुक्त आवश्यकते बाबत काळजी घेण्यासाठी मातांना सक्षम व योग्य बनविणे.

 

 

माहितीचा अधिकार

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

.क्र.

अधिकारी व कर्मचारी यांचे नाव

पदनाम

मुळ वेतन

NPS

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

स्थानिक पूरक भत्ता

वाहतुक भत्ता

धुलाई भत्ता

एकूण

1

श्री. संजय सी. बागुल

जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी

91100

0

28241

24597

300

5400

0

149638

2

श्री. दिलीप डी. भराडे

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

55100

0

17081

14877

300

2700

0

90058

3

श्री. अनिल पी. कांबळे

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

41100

0

12741

11097

300

2700

0

67938

4

श्री. विकास आर. वेखंडे

विस्तार अधिकारी (सां)

46200

8473

14322

12474

300

2700

0

84469

5

श्री. सुनिल  बी. बांबळे

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

49000

0

15190

13230

300

5400

0

83120

6

श्रीम. सुवर्णा व्हि. बनगर

वरिष्ठ सहाय्यक

31400

5759

9734

8478

300

2700

0

58126

7

श्रीम. पुजा पी. मारकू

कनिष्ठ सहाय्यक

30200

5539

9362

8154

200

2700

0

56155

8

रिक्त

कनिष्ठ सहाय्यक

0

0

0

0

0

0

0

0

9

रिक्त

वाहनचालक

0

0

0

0

0

0

0

0

10

श्री. व्ही. एस. आगवणे

हवालदार

34000

0

10540

9180

300

2700

50

56770

11

श्रीम. सिमा के. तांबे

शिपाई

23600

4328

7316

6372

125

1000

50

42791

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

.क्र.

पदनाम

कर्तव्य

कार्यालयीन आदेश

1

3

4

5

1

सहा. प्रशासन अधिकारी

कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे .

जन माहिती अधिकार म्हणून कामकाज पाहणे

आस्थापनाविषयक कामकाज पाहणे / योजना विषयक आणि लेखा विषयक कामकाज पाहणे

सर्व कार्यासनांचे पर्यवेक्षण करणे.

वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे

जा.क्र.ठाजिप/मबाविवि/आस्था -1 /2021 दि. 17/09/2021

2

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

कार्यालयीन कामकाज पाहणे.

आस्थापना विषयक कामकाज पाहणे / योजना विषयक कामकाज पाहणे.

सर्व कार्यासनाचे पर्यवेक्षण करणे

वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इता कामे करणे

जा.क्र.ठाजिप/मबाविवि/आस्था -1 /2021 दि. 17/09/2021

3

विस्तार अधिकारी (सांख्यिकी) नियोजन

अंगणवाडी बांधकामे व दुरूस्ती, नवी अंगणवाडीचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविणे

प्रकल्प स्तरावरील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.

पूरक पोषण आहार डॉ. . पि. जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना.

बाल कामगार सभा, ग्राम बाल विकास केंद्र, व्ही. सी. डी. सी. इत्यादी कामकाज पाहणे

नवसंजिवनी व इतर सभांचे कामकाज पाहणे.

आपले सरकार पोर्टलबाबत कामकाज पाहणे (ऑनलाईन)

राजमाता जिजाऊ मिशनबाबत कामकाज.

बेटी बचाओ बेटी पढाआ, माझी कन्या भाग्यश्री योजन.

जा.क्र.ठाजिप/मबाविवि/आस्था -1 /2021 दि. 17/09/2021

संकिर्ण पत्रव्यवहार, कार्यासनाशी संबंधित माहिती अधिकार, न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहणे. विधानसभा / विधान परिषद तारांकीत अतारांकीत प्रश्न, कपात सूचना व लक्षवेधी, वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे

4

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

विभागाशी संबंधित सर्व आर्थिक विषयक कामकाज, लेखा शिर्षनिहाय नियतव्यय / तरतुद मागणी, जमाखर्च याबाबत कामकाज, आदिवासी, बिगर आदिवासी व विशेष घटक योजना मागणी व खर्च, जिल्हा व प्रकल्प स्तरावरील वेतन, मानधन देयक यावर नियंत्रण ठेवणे व प्रकल्पांचा ताळमेळ घेणे.

स्थानिक निधी / महालेखाकार / पंचायत राज लेखा परीक्षण मुद्यांची पुर्तता

महालेखाकार कार्यालयाशी ताळमेळ घेणे, उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करणे.

अंगणवाडी कार्यकर्ती / मदतनीस मानधन, उपचार शास्त्रभूत आहार, बचत गट निधी मागणी व वाटप, परिवर्तनीय निधी, भाऊबीज भेट इत्यादी.

विभागांतर्गत  राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद योजनांचे आर्थिक कामकाज पाहणे. विधानसभा / विधान परिषद तारांकीत अतारांकीत प्रश्न, कपात सूचना व लक्षवेधी, वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे.

जा.क्र.ठाजिप/मबाविवि/आस्था -1 /2021 दि. 17/09/2021

संकिर्ण पत्रव्यवहार, कार्यासनाशी संबंधित माहिती अधिकार, न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहणे.

 

5

वरिष्ठ सहाय्यक

विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद योजनांचे प्रशासकीय कामकाज पाहणे.

तसेच शासकीय योजनांचे कामकाज पाहणे 

महिला समुपदेशन / सल्लागार केंद्रासंबंधी सर्व कामकाज, समुपदेशन केंद्र मंजुरी / मानधन तरतुदी वाटप /

नागरीकांची सनद / वार्षिक प्रशासन अहवाल एकत्रीकरण व माहितीचा अधिकार 1 ते 17 बाबी प्रसिध्द करणे.

महिला व बाल कल्याण समिती सभांचे कामकाज पाहणे

विभागांतर्गत होणाऱ्या बैठकीचे इतिवृत्त लिहिणे व वितरीत करणे.

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती सभेचे कामकाज पाहणे .

कौटुबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, बाल विवाह, महिला लैगिंक छळ समितीबाबतचे कामकाज पाहणे.

विभागांतर्गत  राबविण्यात येणाऱ्या जिल्हा परिषद  / शासकीय योजनांचे आर्थिक कामकाज (निधिी वितरण आदेश काढणेपाहणे. विधानसभा / विधान परिषद तारांकीत अतारांकीत प्रश्न, कपात सूचना व लक्षवेधी, वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे.

जा.क्र.ठाजिप/मबाविवि/आस्था -1 /2021 दि. 17/09/2021

 

 

संकिर्ण पत्रव्यवहार, कार्यासनाशी संबंधित माहिती अधिकार, न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहणे.

 

6

कनिष्ठ सहाय्यक  आस्था -1

जिल्हयातील सर्व बाल विकास अधिकारी, सहाय्यक बाल विकास अधिकारी, मुख्यसेविका, तसेच जिल्हा स्तरावरील कर्मचारी यांच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे. रिक्त पदांची माहिती देणे. अनुकंप प्रकरणे, आंतर जिल्हा बदली प्रकरणे, अनधिकृत गैरहजेरी प्रकरणे, बदलीभविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे, गट विमा प्रकरणे, सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणे व कुटुंब निवृत्त प्रकरणे, जिल्हा स्तर व तालुकास्तरावरील दिर्घ मुदतीची रजा प्रकरणे, माहितीचा अधिकार प्रकरणे, अपंगाना उपकरणे पुरविण, अपंग आरक्षण, रजा रोखीकरण आस्थापनाविषयक वार्षिक प्रशासन अहवाल, वरिष्ठ  कार्यालयास पाठविण्यासाठी आस्थापना विषयक अहवाल तयार करण, विविध बैठकांना लागणारी माहिती तयार करणे, वेतन वाढी काढणे.

जा.क्र.ठाजिप/मबाविवि/आस्था -1 /2021 दि. 17/09/2021

पर्यवेक्षिका (मुख्यसेविका) सरळसेवा व निवडीने भरती करणे.

विभागीय चौकशी प्रकरणे हाताळणे

गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे, गोपनीय अहवालाच्या प्रती संबंधितांना देणे.

अधिकारी व कर्मचारी यांची सेवा पुस्तके अद्यावत करणे

10 / 20/ 30 /  कालबध्द पदोन्नती / आश्वासीत प्रगती योजना लाभ देणे

सर्व प्रकारच्या  रजा मंजुर करणे, अर्जित रजा / महाराष्ट्र दर्शन रजा / स्वग्राम सवलत रजा / वैद्यकीय रजा / बाल संगोपन रजा इ

बिंदु नामावली तयार करणे व मागास वर्ग कक्षाकडून तपासून घेणे.

जेष्ठता सुची तयार करून प्रसिध्द करणे

मा. विभागीय आयुक्त तपासणी (निरीक्षण  टिपणी) मुद्ये पूर्तता करणे व संकलित करून साप्रवि ला सादर करणे.

स्पर्धा परीक्षेला बसण्यासाठी मान्यता देणे

सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षासाठी प्रकल्पाकडून माहिती घेऊन साप्रविला माहिती सादर करणे, सेवा प्रवेशोत्तर सूट देणे

 

 

स्थायित्व अ प्रमाणपत्र देणे, संगणक सूट देणेसाठी प्रस्ताव सादर करणे

संकिर्ण पत्रव्यवहार, कार्यासनाशी संबंधित माहिती अधिकार, न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहणे.

वेळोवेळी येणाऱ्य विविध समित्यांना उदा. पीआरसी, अनु. जमाती कल्याण समितीअनु जाती कल्याण समिती इ.मा.. समिती, महिला हक्क कल्याण समिती इ. माहिती तयार करणे संकलित करणे इ.

बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, मुख्यसेविका यांचे प्रशिक्षण

 

आवक जावक कामकाज पाहणे विधानसभा / विधान परिषद तारांकीत, अतारांकीत प्रश्न, कपात सूचना व लक्षवेधी, वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे.

7

कनिष्ठ सहाय्यक आस्था -2

अंगणवाडी कार्यकर्ती / सेविका व मदतनीस यांच्या आस्थापनाविषयक, मानधनविषयक सर्व बाबी, आधार कार्ड 0 ते 6 वयोगटातील मुलांचे आधारकार्ड नोंदणीबाबतचे कामकाज, पीएफएमएस प्रणाली, कार्यासनाशी संबंधित न्यायालयीन प्रकरणे, माहितीचा अधिकार इ.

जा.क्र.ठाजिप/मबाविवि/आस्था -1 /2021 दि. 17/09/2021

वर्ग 1 व वर्ग -2 च्या अधिकाऱ्यांच्या संभाव्य फिरती कार्यक्रम व दैनंदिनी मंजुर करणे

प्रकल्प  / अंगणवाडी तपासणीजिल्हास्तरावरील कर्मचाऱ्यांची दप्तर तपासणी

भांडार, जड संग्रह नोंदवही, स्टेशनरी वितरण करण, स्टेशनरी खरेदीची सादील देयके तयार करणे.

सेवार्थ प्रणालीमध्ये अधिकारी / कर्मचारी यांची प्रकल्पस्तरावरील व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची वेतन देयक तयार करणे. एमटीआर काढुन अर्थ विभागात सादर करणे

जिल्हा व प्रकल्पस्तरावरील वाहने जिल्हा स्तरावरील वाहन देखभाल दुरूस्ती

अभिलेखाचे कामकाज पाहणे विभागातील सर्व कार्यासनांचे अभिलेख एकत्रित करून मध्यवर्ती अभिलेख कक्षात पाठविणे

अंगणवाडी कार्यकर्ती / सेविका / मदतनीस यांचे प्रशिक्षण

माहितीचा अधिकार संबंधित कामकाज, ऑनलाईन तक्रारीचा निपटारा व मासिक वार्षिक अहवाल पाठविणे

विधानसभा / विधान परिषद तारांकीत अतारांकीत प्रश्न, कपात सूचना व लक्षवेधी, वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली इतर कामे करणे.

संकिर्ण पत्रव्यवहार, कार्यासनाशी संबंधित माहिती अधिकार, न्यायालयीन प्रकरणांचे कामकाज पाहणे

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

विभागांतर्गत विविध समित्या

महिला व   बालकल्याण विभाग,जिल्हा परिषद,ठाणे

1.सेवा  उदीष्टे

सेवा

1.पूरक पोषण आहार

2.लसीकरण

3.आरोग्य तपासणी

4.संदर्भ सेवा

5.आरोग्य व सकस आहार विषयक शिक्षण

6.अनौपचारीक  पूर्व प्राथमिक शिक्षण

उदीष्टे

 1. ते 6 वर्ष वयोगटातील मुलांचा पोषण आहार दर्जा सुधारणे.

2.मुलांच्या मानसिक,शारीरीक व सामाजिक विकासाचा पाया घालणे.

3.बालमृत्यू ,मुलांचा रोगटपणा ,कुपोषण ,गळतीचे प्रमाण कमी करणे.

4.स्तनदा मातांना पुरक पोषण आहार आणि आरोग्य विषयक शिक्षण देऊन जागृती निर्माण करणे.

5.विविध खात्यांमध्ये धोरण व अंमलबजावणी बाबत समन्वय घडविणे.

2.आढावा समित्या

1.टास्क फोर्स-गठीत करण्यांबाबत------

   कुपोषणाची कारणे शोधुन उपाययोजना संदर्भात

 शासन निर्णय क्रमांक एबावि 2008/ प्र.क्र.74 / का-5 दिनांक 4 मे ,2009 अन्वये कुपोषणाची कारणे शोधुन त्यावर उपाययोजना करण्याकरीता युध्द पातळीवर कुपोषण निर्मुलनाचा कार्यक्रम सुरू करण्याबाबतची पार्श्वभुमी व कार्यवाही करण्याच्यादृष्टीने ,कुपोषणाची मुळ कारणे शोधुन त्यावर करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेऊन ,त्याव्यतिरीक्त ठोस उपाययेजना करण्ंयासाठी व कुपोषण व बालमृत्यू निर्मुलनाच्या अनुषंगाने कालबध्द कार्यक्रम आखून उपाययेजना सूचविण्यासाठी व सनिंयत्रण करण्यासाठी राज्यस्तरावर व जिल्हास्तरावर कृती दल (Task Force ) समिती गठीत करणेंत आलेली आहे.व सदरची सभा महिन्यातून एकदा घ्यावयाची आहे.

योजना

1.भारतरत्न  डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेतंर्गत  अनुसूचित क्षेत्रातील गरोदर स्त्रिया व स्तनदा सव मातांना एक वेळ चौरस आहार  देणे व 6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील अंडी/केळी ॠतुमानानुसार  फळे देणे.

                   अनुसूचित क्षेत्रात आहारातील उष्मांक (Calories) व प्रथिनाच्या (Proteins) कमतरतेमुळे स्त्रियांमध्ये कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण जास्त असून आदिवासी समाजामध्ये याचे प्रमाण 33.1 टक्के एवढे आहे.आदविासी स्त्रियांमध्ये गरोदरपणाच्या शेवटच्या तिमाहीमध्ये वजन वाढीचे प्रमाण कमी असल्यामुळे त्याचा परिणाम बाळाच्या वजनावर होऊन कमी वजनाची बालके जन्माला येतात,असे अनके संशोधन अभ्यासावरून सिध्द झाले आहे.या पार्श्वभूमिच्या अनुषंगाने अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सर्व  गरोदर स्त्रिया व स्तनदा मातांना एक वेळ चौरस आहार देणे  6 महिने ते 6 वर्ष वयोगटातील अंडी/केळी ॠतुमानानुसार  फळे देणे.देण्याची योजना सुरू करणेंत आलेली आहे.

2."बेटी बचाओ बेटी पढाओ"

                 "बेटी बचाओ बेटी पढाओ"हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम असून यापुर्वी काही ठराविक जिल्हयात राबवणेंत येत होती.हा कार्यक्रम महिला व बाल विकास विभाग,सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणिी मानव संसाधन विभाग यांच्या संयुक्त विधमाने राबविण्यात येत आहे.

                 "बेटी बचाओ बेटी पढाओ"हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम राज्यातीलल सर्वच जिल्हयात राबविणेबाबत आदेश असल्यामुळे सदयस्थितीत ठाणे जिल्हयातही राबविणेंत येत आहे.

योजनेची उदिष्टे-

1.लिंग निवडीस प्रतिबंध करणे.

2.मुलींच्या शिक्षणाबाबत खात्री देणे.

3.मुलींच्या जीवनमानाच्या सुरक्षेबददल खात्री देणे.

 

3.पोषण अभियान

                  महाराष्ट्र राज्यात " पोषण अभियान "हा कार्य्रकम सुरू करण्यात आलेला आहे.सन 2018-2019 या वर्षात अभियानाची अंमलबजावणी राज्यातील 30 जिल्हयात करण्यात येत आहे.त्या 30 जिल्हयात ठाणे जिल्हयाचा देखील समावेश आहे.या अभियानातंर्गत 0 ते 6 वर्ष वयोगटातील बालकांमधील खुजे किंवा बुटकेपणाचे प्रमाण कमी करणे,बालकांमधील कुपोषण ,रक्तक्षय,जन्मत:, कमी वजनाचे बालकांचे प्रमाण तसेच 15 ते 49 वयोगटातील किशारेवयीन मुली व जन्मानंतरचे पहिले 1000 दिवस यावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे.पोषण अभियानातील उदिष्टे व इष्टांक साध्य करण्यासाठी " अभिसरण कृति आराखडा" या घटकांचा अत्यंत महत्वाचे साधन म्हणून पोषण अभियान या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आलेला आहे.या अभियानांतर्गत प्रभावी सेवा देण्याची हमी देण्याकरिता विविध विभागातंर्गत काम करणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यामध्ये फलनिष्पती होणे समन्वय असणे आवश्यक आहे.त्यानुसार खालील बाबींवर अभियान राबविणेंत येत आहे. 

  1.अंगणवाडी केंद्राचे बळकटीकरण करणे,

  2.पुरक पोषण आहाराच्या गुणवत्तेची खात्री.

  3.प्रभावी आरोग्य सेवा.

  4.पुर्व बाल्यावस्थेतील संगोपन व शिक्षण ,माहिती शिक्षण आणि संप्रेषण या विषयाचे बळकटीकरण करणे.

 

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

 1. शाळेत जाणा-या मुलींना दोन चाकी सायकल पुरविणे योजना.

योजनेची कार्यपद्धती व निकष --  : 1. ग्रामीण व दुर्गम भागातील शाळेपासून जास्त अंतरावरील तथापी शाळा ते घराचे अंतर कमीत कमी 2 कि.मी. असणाऱ्या मुलींना प्रथम लाभ देता येईल.

                                                2. इयत्ता 5 वी ते 12 वी पर्यंत शिकणाऱ्या मुलींना सदरचा लाभ देय असून एकाच

                                                    कुटुंबातील तथापि भिन्न ठिकाणी शाळेत जाणाऱ्या मुलीच्या बाबतीत एका

                                                    कुटुंबात जास्तीत जास्त 2 लाभार्थ्यांना लाभ देता येईल.

                                               3. शिक्षणासाठी  रल्वे / बसने परगावी जाणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी रेल्वे स्थानक  /

                                                   बसस्थानक ते घर  यामधील अंतर कमीत कमी 2 कि.मी.  असल्यास व इतर अटी

                                                   पुर्ण होत असल्यास योजना लाभ देता येईल.

                                               4.  क्र.1  व 3 प्रमाणे लाभार्थी संपल्यानंतर 1 कि.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त

                                                   अंतरावरील विद्यार्थींनींना लाभ देता येईल.

                                               5. सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल, परंतू लाभ देतांना   

 दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबातील विद्यार्थीनींचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल.

6. सदरची योजना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) तत्वावर राबविण्यात येईल

7. लाभार्थ्यांचे अर्ज बाविप्रअ/गविअ/मा.सभापती पं.स.यांचे शिफारशीनुसार

      स्विकारले जातील

8. लाभार्थ्यांचे अंतिम निवड करण्याचे अधिकार महिला व बाल कल्याण 

    समितीस राहतील.

9. सदर लाभार्थ्याने यापुर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा किंवा अन्य   

    विभागाकडुन लाभ घेतला नसल्याची खात्री बाल विकास प्रकल्प अधिकारी        

    करतील.

10. दोन चाकी सायकलचा लाभ नियोजन विभागाचे शासन निर्णय     क्र.डीसीटी/2316/प्र.क्र. 133/का.1417 दि.5 डिसेंबर 2016 अन्वये विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुरुपाने मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मध्ये सायकल या वस्तुचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार या विभागाने मंजूर केलेल्या वर्णनानुसार लाभार्थीनींने स्वत: सायकल खरेदी केल्याची शहानिशा प्रकल्पस्तरावर करण्यात येईल. सदर तरतुदीमधून पात्र लाभार्थीनीच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये सायकल या वस्तूची रोख रक्कम गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जमा करण्यात येईल.

 

आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती :

 

1) विहित नमुन्यातील परिपूर्ण स्वरुपातील अर्ज

2)जातीचे प्रमाणपत्र ( असल्यास )

3) वयाचा दाखला ( जन्मदाखला सत्यप्रत, शाळेचे / कॉलेजचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र

4)आधारकार्डाची सत्यप्रत

5)दारिद्रय रेषेचा दाखला ( असल्यास  प्राधान्य )

6)बँक खातेपुस्तिकेच्या प्रथम पानाची सत्यप्रत

7)सदर योजनेचा लाभ अन्य विभागाकडून यापुर्वी घेतला नसल्याचे सरपंच ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र

2. विशेष प्राविण्य मिळविणा-या मुलींचा सत्कार- 

 

1. सदरच्या योजनेचा लाभ ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रातील 18 वर्षाच्या आतील मुलींना देता येईल.

2. ज्या मुलींना क्रिडा, कला, शिक्षण क्षेत्रात, राज्यस्तरावर, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्राविण्य मिळविलेले आहे.

   अशाच मुलींना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

3. शिक्षण विभाग पंचायत समिती यांच्या शिफारशीसह अर्ज सभापती, गविअ व बाविप्रअ यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हास्तरावर   

    मागविणेत येतील. क्रीडा क्षेत्रातील प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचे प्रस्तावाची जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेमार्फत खात्री

     करण्यात येईल.

4. प्राप्त प्रस्तावातून महिला व बाल कल्याण समिती पुरस्कारसाठी लाभार्थींनींची निवड करेल.

5. पुरस्काराची रक्कम रु. 20,000/- (अक्षरी र.रु. वीस हजार मात्र) एवढी देण्यात येईल.

6. इ.12 वी नंतरच्या उच्च शिक्षणासाठी दारिद्रय रेषेखालील मुलींना आवश्यक आर्थिक मदत करणे, यासाठी महिला बाल

   कल्याण समिती लाभार्थींची निवड करतांना रक्कम निश्चित करेल.

7. सदर रक्कम लाभार्थीनींच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.

8. सदर लाभार्थ्याने यापुर्वी या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

       कला क्रीडा स्पर्धांमध्ये राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय /राज्यस्तरावर प्राविण्य मिळविलेल्या लाभार्थीनींचे अर्जासोबत संबंधित बाबतची प्रमाणपत्रे व बँक पासबुकची सत्यप्रत स्वयंघोषित करुन बँकेच्या तपशिलासह जोडावीत .

आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती :

 1. विहित नमुन्यातील परिपूर्ण स्वरुपातील अर्ज  

2. कला, क्रीडा स्पर्धांमध्ये राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय /राज्यस्तरावर प्राविण्य मिळालेल्या  दि.----------- ते  दि. ------------------------ या कालावधीतील  प्रमाणपत्राची  स्वप्रमाणित प्रत / सत्यप्रत

 3.  वयाचा दाखला ( जन्मदाखला सत्यप्रत, शाळेचे / कॉलेजचे बोनाफाईड प्रमाणपत्र

 4.  बॅक खातेपुस्तिका सत्यप्रत.

 5. दारिद्रय रेषेचा / वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला ( रु. 1,20,000/- पर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न ) असल्यास त्याची सत्यप्रत

 6.  आधार कार्ड सत्यप्रत             

 7.  स्पर्धा प्रायोजक/  क्रीडा संघटना शासन मान्य असल्याबाबत संबंधितांचे प्रमाणपत्र ( असल्यास )

 

   3.महिलांना साहित्य पुरविणे .

 

     घरघंटी / पिको फॉल / शिलाई मशिन  इत्यादी साहित्य खरेदी केल्यावर प्रतिपूर्ती मिळविण्याबाबत.

        

      योजनेची कार्यपध्दती                :-   ग्रामीण भागातील दारिद्रय रेषेखालील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी घरघंटी,

                                                           पिको फॉल मशीन, शिलाई मशीन, इ.  व तत्सम प्रकारचे साहित्य उपलब्ध

                                                           करुन देणे.

 1. ग्रामीण व आदिवासी प्रकल्पातील महिला लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल.

 2. सदर योजनेअंतर्गत प्रती लाभार्थी जास्तीत जास्त रु. 30,000/- पर्यंत खर्च करण्यात येईल व योजनेच्या मार्गदर्शक        

    सुचनेनुसार 10% लाभार्थी हिस्सा वजा जाता उर्वरित रक्कम देय राहील. तसेच एका लाभार्थ्यास एकदाच लाभ देय

    राहिल व त्याबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी खात्री करतील..

 3. एका वर्षात कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस लाभ देणेत येईल.

 4. लाभार्थीचे अर्ज बाविप्रअ/गविअ/मा.सभापती पं.स. यांचे शिफारशीनुसार स्विकारले जातील.

 5. लाभार्थ्यांची अंतीम निवड करण्याचे अधिकार महिला व बाल कल्याण समितीस राहतील

 6. दारिद्रय रेषेखालील लाभार्थी न सापडल्यास रु. 1,20,000/- पर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या महिलांना लाभ

     देण्यात येईल.

 7) सदर योजनेचा लाभ अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांना अनुज्ञेय नाही.

 

                          या योजनेचे लाभ नियोजन विभागाचे शासन निर्णय क्र.डीसीटी/2316/प्र.क्र. 133/का.1417 दि.5 डिसेंबर 2016 अन्वये विविध कल्याणकारी योजनांमध्ये वस्तुरुपाने मिळणाऱ्या लाभाचे हस्तांतर, रोख स्वरुपात थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट-अ मध्ये ज्या वस्तुचा समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यानुसार या विभागाने मंजूर केलेल्या वर्णनानुसार लाभार्थीनींने स्वत: वस्तू खरेदी केल्याची शहानिशा प्रकल्पस्तरावर करण्यात येईल. सदर तरतुदीमधून पात्र लाभार्थीनीच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये योजनेंतर्गत येणाऱ्या वस्तूची रोख रक्कम गट विकास अधिकारी यांचेमार्फत जमा करण्यात येईल. तसेच उक्त शासन निर्णयातील परिशष्ट – अ मध्ये (DBT) समाविष्ठ नसलेल्या वस्तू विहित पद्धतीने खरेदी करुन पात्र अर्जदार लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येईल.

 1. सदर योजना DBT मध्ये समाविष्ठ आहे. लाभार्थ्यास आवश्यकतेनुसार पाहिजे ती वस्तू खरेदी करण्याचे स्वातंत्र्य राहील तथापि देय होणारे अर्थसहाय्य हे वस्तू खरेदीची प्रत्यक्ष किमतीच्या 90% रक्कम अथवा रु.30,000/- यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढेच अर्थसहाय्य अनुज्ञेय असेल व याची खात्री बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, यांनी करुनच अर्थसहाय्य वितरीत करावे.
 2.  

आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती :

 

 1. विहित नमुन्यातील परिपूर्ण स्वरुपातील अर्ज

2. आधार कार्ड सत्यप्रत

3. बँक खातेपुस्तिका सत्यप्रत

4. जातीचे प्रमाणपत्र असल्यास

5.चालु आर्थिक वर्षातील  विद्युत देयक/ देयकाची सत्यप्रत 

 6.अर्जदार महिला विवाहीत / नावात बदल असल्यास विवाह नोंदणी दाखला,गॅझेटची सत्यप्रत इ.ची सत्यप्रत

 7. रेशनकार्डची सत्यप्रत.

 8. दारिद्रय रेषेचा दाखला / वार्षिक उत्पन्न 1,20,000/- च्या आती ल असल्याचा दाखल्याची सत्यप्रत.

9. शिलाई मशिन / पिको फॉल मशिन खरेदीकरीता शासन मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरवठादारामार्फत

   (Vocational Training Provider) अथवा   इतर शासन मान्य संस्थामार्फत शिवणकाम/फॅशन डिझायनींगचे

    प्रशिक्षण घेतल्याचे प्रमाणपत्र .याबाबत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी संस्था शासन मान्य असल्याचे प्रमाणित

    करावे.

10. सदर योजनेचा लाभ अन्य विभागाकडून यापुर्वी घेतला नसल्याचे सरपंच / ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र

 11. सदर योजनेचा लाभ अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांना अनुज्ञेय नसल्याचे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची  प्रमाणपत्र

 4)  आदर्श मुख्यसेविका / अंगणवाडी सेविका / अंगणवाडी मदतनीस पुरस्कार.

 

योजनेची कार्यपध्दती  : -               1) सन 2022-2023 या वर्षात उत्कृष्ट काम केलेल्या प्रती प्रकल्प 01 उत्कृष्ट अंगणवाडी सेविका, 01 मदतनीस 01 आशा वर्कर मानधनी महिला कर्मचारी यांचे विहीत नमुन्यातील विवरण पत्राप्रमाणे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी शिफारशीसह सर्व माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी यांचेकडे पाठवतील व गुणानुक्रमाने प्रथम असणाऱ्या प्रकल्प निहाय एक अंगणवाडी सेविका एक मदतनीस व  एक आशा वर्कर  यांना रक्कम रू. 10,000/- रक्कम बँक खात्यात/धनादेशाद्वारे जमा करण्यात येईल. तसेच त्यांचा सत्कार श्रीफळ, पुष्पगुच्छ, प्रशस्तिपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन करण्यात येईल.  तसेच त्यांचा सत्कार, पुष्पगुच्छ प्रशस्तीपत्रक व सन्मानचिन्ह देऊन करण्यात येईल.

                                                   2) प्रत्येक प्रकल्पामधुन दोन  पर्यवेक्षिकां यांची विहित नमुन्यातील विवरणपत्राप्रमाणे बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे शिफारशीसह सर्व माहिती जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी  यांचेकडे गोपनिय पाठवितील यामधुन गुणानुक्रमाने 2 उत्कृष्ट पर्यवेक्षिका यांची निवड करणेत येऊन त्यांना पुष्पगुच्छ प्रशस्तीपत्रक, व सन्मानचिन्ह  देऊन गौरविण्यात येईल. तसेच कार्यक्रमातील सर्व उपस्थितांना अल्पोपहार, भोजन व चहापाणी देण्यात येईल.

                                                   3) मागील तीन वर्षामध्ये पुरस्कार प्राप्त  झालेल्या अंगणवाडी सेविका / मदतनीस /

                                                      मुख्यसेविका (पर्यवेक्षिका)  यांची पुन:श्च निवड केली जाणार नाही. याची दक्षता    

                                                      घेण्यात येईल.

आवश्यक कागदपत्राच्या प्रती

विहित नमुन्यातील अर्ज या कार्यालयाचे जा.क्र.ठाजिप/मबाकवि/योजना/615/2022-2023/91 दिनांक 22/06/2022 च्या पत्रासोबत दिलेले आहेत.

 

                  प्रकल्पस्तरावरून प्राप्त प्रस्ताव खातरजमा न करता अथवा विहित पध्दतीने छाननी न करताच प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर केले जातात ही बाब योग्य नाही. त्यामुळे कार्यालयाचा नाहक वेळ जातो, तरी अर्जांची छाननी करूनच परिपुर्ण पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज सादर करावेत. सन 2021-2022 या या आर्थिक वर्षामधील वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचे विहित नमुन्यातील अर्ज आपल्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात येत आहेत. तरी विषयाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन वैयक्तीक लाभांचे योजनांचे परिपुर्ण प्रस्ताव वर नमुद केल्याप्रमाणे Soft व Hard Copy  सादर करावेत.

 

                                                                                                                             जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी

                                                                           महिला व बाल विकास विभाग

                                                                                 जिल्हा परिषद ठाणे.

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अ.क्र.

संकलन सहाय्यकाचे नाव व पदनाम

कार्यालयाकडून अभिलेख कक्षाकडे पाठविलेले अभिलेख

अभिलेख कक्षातील अद्यावत करून ठेवलेले अभिलेखे

अभिलेख कक्षामध्ये अद्यावतीकरणांनंतर जतन करून ठेवलेले अभिलेख

 

 

क1

एकूण

क1

एकूण

क1

एकूण

 

निरंक

निरंक

निरंक

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

नागरीकांची सनद 2022.pdf

 

 

 

अंदाजपत्रक

.क्र.

योजनेचे नाव

सन 2022-2023 मधील मुळ अर्थसंकल्पिय तरतुद

80 % मर्यादीत करणेत आलेली तरतुद

1

महिला लोकप्रतिनिधी अभ्यास दौरा

1000

500000

2

महिलांसाठी विशेष योजना महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र चालविणे

1400000

1400000

3

तेजोमय उपक्रमाअंतर्गत  किशोरवयीन मुलींना लैगिंक शिक्षण, जेंडर  प्रशिक्षण व जीवन कौशल्याचे प्रशिक्षण देणे

1500000

1000000

4

मुलींना स्वरक्षणासाठी व त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी प्रशिक्षण योजना

1000000

1000000

5

महिलांना कायदेशीर / विधीविषयक सल्ला देणे

1000

1000

6

आदर्श पर्यवेक्षिका अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / आशा मदतनीसांना पुरस्कार

 

 

7

मुलींना व महिलांना व्यवसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे

3500000

2000000

8

इयत्ता सातवी ते 12 वी पास मुलींना संगणक प्रशिक्षण देणे

0

0

9

पंचायत महिला शक्ती  अभियानअंतर्गत पंचायत राज संस्थामधील महिला लोकप्रतिनिधीना प्रशिक्षण व महिला मेळावे व मार्गदर्शन केंद्र

1500000

1000000

10

स्मार्ट अंगणवाडी अंगणवाडी केंद्र व बाल विकास प्रकल्प कार्यालय इमारत दुरूस्ती व सुशोभीकरण

6000000

1000

11

विशेष प्राविण्य मिळविलेल्या मुलींचा सत्कार

100000

100000

12

अंगणवाडी सेविका / मदतनीस पर्यवेक्षिका  यांचे प्रशिक्षण

2000000

2000000

 

एकूण गट अ प्रशिक्षण व सक्षमीकरणाच्या योजना

 

 

 

गट ब वस्तु खरेदीच्या योजना

 

 

13

शाळेत जाणाऱ्या मुलींना दोन चाकी सायकल पुरविणे

3000000

3000000

14

कुपोषित मुलांमुलीसाठी, किशोरवयीन  मुलींसाठी, गरोदर स्तनदा मातांना अतिरिक्त आहार

6000000

4500000

15

अंगणवाडी केंद्राना साहित्य पुरविणे / परिपुर्ण  अंगणवाडी/ मुलांमुलीकरीता गणवेश पुरविणे

12000000

12000000

16

महिलांना साहित्य पुरविणे

5000000

4500000

17

जिल्हा परिषद शोळेतील किशोरवयीन मुलीना सॅनिटरी नॅपकिन पुरविणे

0

0

18

नाविण्यपुर्ण योजना झोळीमुक्त अभियान

1000

1000

19

योजना प्रचार प्रसिध्दी

1000000

100000

20

अतितीव्र कुपोषित बालक (SAM) मुक्त ग्रामपंचायतींना बक्षिस देणे

0

0

21

तालुका स्तरावर शिकणाऱ्या मुलींसाठी होस्टेल करिता अर्थसहाय्य

0

0

22

घरकुल योजना

0

0

23

अनाथ एकल पालक मुलींसाठी शोलेय साहित्य खरेदी

0

0

24

कन्यादान साहित्य योजना

0

0

25

अंगणवाडीतील सॅम / मॅम मुलींना पोषक वडी पुरविणे

5000000

5000000

 

अर्ज नमुने

 1. अपंग सर्वसाधारण महिलांना घरघंटी पिठाची चक्की (म.बा.क.)

 2. आदर्श अंगणवाडी निवडी करीता मुल्यमापन तक्ता (म.बा.क.)

 3. जुडो कराटे व योगाचे प्रशिक्षण सन 2018-19 (म.बा.क.)

 4. टंकलेखन प्रशिक्षण (अर्जाचा नमुना) (म.बा.क.)

 5. मुलीना व महिलांना व्यावसायिक व तांत्रिक प्रशिक्षण देणे (म.बा.क.)

 6. राज्यस्तरीय विशेष प्राविण्य मिळालेल्या मुलींचा सत्कार करणे योजना सन 2018-19 (म.बा.क.)

 7. शाळेत जाणा-या मुलींना (इयत्ता  7 वी ते 12 वी पर्यत शिकणा-या )सायकली पुरविणे (म.बा.क.)

 8. संगणक (MS-CIT) प्रशिक्षण (म.बा.क.)

 9. शिवण मशिन मशिन खरेदी केल्यानंतर प्रतिपूर्ती मिळण्याबाबतचा अर्ज सन 2018-19

 10. पिको फॉल  मशिन खरेदी केल्या नंतर प्रतिपूर्ती मिळण्याबाबतचा अर्ज सन 2018-19 

 11. सौर कंदील/ तांदूळ मशीन /मिनी सॉ मिल/तेल उत्पादक मशिन /मिनी फलोअर मिल,

  शेवया मशीन / पापड मशीन,/ मसाला मेकर 2018-19

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

महिला व बालकल्याण विभाग

ठाणे जिल्हा परिषद कंपाऊंडमध्ये,

यशवंतराव चव्हाण सभागृहाचे वर,

दुसरा माळा, स्टेंशन रोड ठाणे (पश्चिम) 400601,

दुरध्वनी क्रमांक – 022 -25369122,

ईमेल आयडी :-cwdzp169thane@gmail.com

अ.क्र.

कार्यालय

पदनाम

दुरध्वनी क्रमांक

मोबाईल क्रमांक

1

2

5

6

7

1

महिला व बालकल्याण विभाग, जि.प.ठाणे

 

महिला व बाल विकास अधिकारी

022-25369122

99677282382

2

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प ठाणे (ग्रा.)

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

022-25382560

8888497710

3

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प भिवंडी-1 (ग्रा.)

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

---

8425847772

4

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प भिवंडी-2 (ग्रा.)

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

---

8425847772

5

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प शहापूर

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

02527-273787

8104264966

6

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प डोळखांब

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

02527-234307

8104264966

7

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प मुरबाड-1

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

02524-223632

8668945813

8

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प मुरबाड-2

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

---

8530685021

9

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प कल्याण

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

0251-2311400

9975378991

10

ए.बा.वि.से.यो.प्रकल्प अंबरनाथ

बाल विकास प्रकपल्प अधिकारी

0251-2680863

9975378991

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

वर्ग-3

अ.

क्र.

कर्मचाऱ्यांचे नांव

कोणत्या जि.प. कडून येणार आहे.

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यावयाचे आहेत त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे का?

शेरा

1

2

3

4

5

6

 

निरंक

 

वर्ग-4

अ.

क्र.

कर्मचाऱ्यांचे नांव

कोणत्या जि.प. कडून येणार आहे.

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यावयाचे आहेत त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे का?

शेरा

1

2

3

4

5

6

 

निरंक

 

यशोगाथा

छायाचित्र दालन