सामान्य प्रशासन विभाग

प्रस्तावना

सामान्य प्रशासन विभाग

सामान्य प्रशासन विभागांतर्गत आस्थापना विषयक कामकाज, कर्मचारींच्या सेवा विषयक बाबी, अनुकंपा विषयक, जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेचे कामकाज, मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद,ठाणे यांच्या अधिनस्त स्थायी समिती सभा, वार्षिक प्रशासन अहवाल, खातेप्रमुख व पंचायत समितीस्तरावरील सर्व कार्यालय प्रमुख यांच्या बैठका, कर्मचारी प्रशिक्षण, जिल्हा परिषदेच्या प्रत्येक खात्याकडुन प्राप्त होणा-या संचिकांवर अभिप्राय व योग्य त्या प्रशासकिय कार्यवाहीबाबतचे विवेचन, जनतेकडुन प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत संबंधित विभागाकडे पठविणे व त्यावर सनियंत्रण ठेवणे व संपुर्ण जिल्हा परिषदेच्या आस्थापना विषयक कार्यभार पाहण्यात येतो.

विभागाची संरचना

संपर्क

१) कार्यालयाचा पत्ता -  जिल्हा परिषद कम्पाऊंड, स्टेशन रोड, ठाणे (प).
२) कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक - 022-25333733/25361534
३) कार्यालयाचा ईमेल आयडी -gadzpthane@gmail.com

४)कार्यालयाचा शासकीय मेल-आयडी  - dyceogad.zpthane-mh@gov.in

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी १०.००  ते ५.४५
महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार , रविवार व शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून

विभागाचे ध्येय

            सामान्य प्रशान विभागाच्या आस्थापना विभागामार्फत वर्ग-1, वर्ग-2,वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपुर्ण आस्थापना विषयक कामकाज, सेवा विषयकबाबी, वेतन व भत्ते याबाबत अनुदान उपलब्ध करुन देणे, सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे, कर्मचा-यांच्या बदल्या, वाहनचालक व वाहनांबाबत प्रशासकिय व अग्रिम मंजुरी, अनुकंपा मधिल प्राप्त उमेदवारांची नियुक्ती तथा प्रकरणांवर अंतिम कार्यवाही करणे, जाहिरात देउन पदभरती करणे, वर्ग-1 ते वर्ग-4 अधिकारी व कर्मचारी यांची वैद्यकिय देयके मंजुरी इ. त्याचप्रमाणे खातेप्रमुखांकडुन प्राप्त होणा-या संचिकांवर अभिप्राय व योग्य ती प्रशासकिय कार्यवाही व मार्गदर्शनपर अभिप्राय देणे, इ.बाबत सनियंत्रण करण्यात येते तसेच कर्मचारींना प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येते.

           प्रशासन विभाग मार्फत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती यांचा एकत्रित वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे त्यास संबंधित समितीची मंजुरी घेणे, जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभेची मंजुरी घेउन मा.शासन ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन, मुंबई यांना सादर करणे, कमंचारी यांच्याकडुन प्राप्त होणा-या अपिालांवर निर्णय घेणे, पंचायत राज समितीचे संपुर्ण कामकाज पहाणे, पंचायत राज समिती, स्थानिक निधी लेखा यांचे कडील परिच्छेदांचे अनुपालन करणे, जिल्हा परिषदेच्या वार्षिक दैनंदिणी तयार करणे इ.कामकाज करण्यात येते.

विभागाची कार्यपध्दती

सामान्य प्रशासन विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा स्तरावरील सर्व खातेप्रमुख व पंचायत समितीस्तरावरील सर्व कार्यालये यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे, त्यांच्या बैठकांचे आयोजन करणे, तसेच प्रशासकियबाबी सर्व कार्यालयांना अवगत करणे, मा.मंत्री महोदय,मा.सचिव,मा.विभागीय आयुक्त यांच्या बैठकांबाबतची माहिती संकलीत करणे, आचारसंहिता कालावधित काय कार्यवाही करावी याबाबत संपुर्ण माहिती उपलब्ध करुन देणे, त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने यशवंत पंचायत राज अभियान, राजीव गांधी प्रशासकिय गतिमानता अभियान, विभागस्तरारील बैठकांची माहिती संकलित करणे इ.बाबीचे सनियंत्रण करण्यात येते. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समितीचे कामकाज पाहणे व सदर सभांच्या इतिवृत्तावर योग्य ती कार्यवाही करणे, इतिवृत्त मंजुरी नंतर जनतेस पहण्यास उपलब्ध करुन देणे,जिल्हा परिषदेच्या समिती सभांच्या कामकाजाबाबत प्रशासकिय नियंत्रण ठेवणे, लोकशाही दिनात प्राप्त तक्रारींचे मा.जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याकडुन संकलन करुन त्याबाबत खातेप्रमुखांनी केलेल्या कार्यवाहीस प्रसिद्धी देणे. जिल्हा परिषदेच्या विरुद्ध जनतेने अथवा अन्य प्राधिकरणांनी दाखल कलेल्या केसेस बाबत जिल्हा परिषदेच्या वतीने मा.न्यायालयात जिल्हा परिषदेची बाजु मांडणे कामी वकिलांच्या नियुक्ती बाबतचे कामकाज करण्यात येते.

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अ.क्र.

कर्मचा-यांचे नांव

पदनाम

पे बॅंड + ग्रेड वेतन

एकुण वेतन

 

श्री चंद्रकांत यादव पवार

उप  मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य )

15600-39100-6600

71569

1

श्री गोपाळ केवजी चौरे

लघुलेखक (उच्च)

9300-34800-4400

60986

2

श्री.संजय सूर्यकांत कवडे

लघुलेखक (उच्च)

9300-34800-4400

58321

3

श्रीमती पल्लवी विजय बलकवडे

लघुलेखक (निम्न )

9300-34800-4300

48774

4

श्री.वैभव किसनराव वायकर

विस्तार अधिकारी (सां)

9300-34800-4200

47352

5

श्री दिलिप दामोदर भराडे

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

9300-34800-4300

53849

6

श्री अनंता किसन जाधव

कार्यालयीन अधिक्षक

9300-34800-4200

59798

7

नितिन कमलाकर सोष्टे

कार्यालयीन अधिक्षक

9300-34800-4200

52978

8

श्री  शंकर सोमनाथ आरे

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-4200

49714

9

श्रीम.विणा चंद्र्कांत जांभळे

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

33204

10

संदेश गणपत म्हस्के

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

36495

11

श्री. पद्माकर थावरु राठॊड

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

34793

12

श्री प्रकाश वामन महाळुंगे

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

37148

13

श्री नरेंद्र बालकृष्ण कुबल

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

34793

14

श्रीमती अपर्णा प्रशांत हरपळे

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

41250

15

श्रीम. विदया विनायक विचारे

वरिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-4200

47266

16

श्री अनिल विश्वंभर दिक्षीत

कनिष्ठ सहाय्यक

9300-34800-4200

53658

17

श्री संतोष लक्ष्मण कुमावत

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-1900

26529

18

श्री विजय मुरलीधर गावित

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

37828

19

श्रीम चेतमाया बी पुन

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

36550

20

श्री. समीर विलास राऊत

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-1900

32571

21

श्रीम.शिल्पा संदिप तरे

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200-2400

37175

22

श्री देवेंद्र विश्वनाथ पाटील

वाहन चालक

5200-20200-2200

36545

23

श्री अनिल महादेव विशे

वाहन चालक

5200-20200-2750

47724

24

श्री रघुनाथ पांडुरंग विर

वाहन चालक

5200-20200-2750

43699

25

श्री कृष्णा लोडू पाटील

वाहन चालक

5200-20200-2750

42121

26

श्री दशरथ सदू जाधव

वाहन चालक

5200-20200-2200

38368

27

श्री तुषार ए.भोसले

वाहन चालक

5200-20200-1900

23503

28

श्री. म्हस्कू आर. घारे

वाहन चालक

5200-20200-1900

28086

29

श्री .ए.जे.पठाण

वाहन चालक

5200-20200-2550

37588

30

श्री अशोक सखाराम राऊत

वाहन चालक

5200-20200-2750

43699

31

श्री दिलीप हरी जाधव

हवालदार

5200-20200-1900

37062

32

श्री शांताराम राजाराम मोरे

शिपाई

5200-20200-1900

35974

33

श्री विलास शंकर मोरे

शिपाई

5200-20200-1900

42012

34

श्री सचिन चंद्रकांत मोरे

शिपाई

5200-20200-1600

29210

35

श्री अशोक रामचंद्र माने

शिपाई

4440-7440-1900

43777

36

श्री सदाशिव नारायण शेटटी

शिपाई

5200-20200-1600

23975

37

श्री भालचंद्र बबन ढोले

शिपाई

5200-20200-1900

26862

38

श्री निवृत्ती श्रीपती जाधव

शिपाई

4440-7440-1900

41141

39

श्रीमती मिना अनिल खडंग

शिपाई

4440-7440-1600

27466

40

श्री तुकाराम सखाराम गुळंबे

शिपाई

5200-20200-1900

38149

41

श्री रामदास प्रल्हाद सांगुळे

शिपाई

5200-20200-1300

24746

42

श्रीम. अरुणा अशोक जाधव

शिपाई

5200-20200-1300

25108

43

श्री.परशराम लालचंद जाधव

शिपाई

4440-7440-1300

24446

44

श्रीम समिक्षा संजय शेलार

शिपाई

4440-7440-1300

23560

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

अ.क्र.

कर्मचाऱ्यांचे नाव व हुद्दा

सध्याचे कार्यासन

सोपविण्यात आलेले कार्यासन

कामाचे स्वरुप

श्री दिलीप दामोदर भराडे,

सहा.प्रशा.अधि.

 

 

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

 1. आस्थापना विषय बाबी पाहणे व नियंत्रण ठेवणे.
 2. लेखा विषयक कार्यासन कामावर ठेवणे
 3. सर्व कार्यासनाच्या  कामकाजावर पर्यवेक्षक करणे.
 4. स्पर्धा परिक्षा कामकाजावर नियंत्र
 5. जि.प.कर्मचा-यांसाठी सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा कामकाजावर नियंत्रण
 6. जिल्हा स्तरिय भष्टाचार निर्मुलन समिती स़भेची माहिती तयार करणे.
 7. वरिष्ठांनी वेळोवळी सोपविलेली कामे
 8. नियोजनाप्रमाणे कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी करणे
 9. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे.

श्री. गोपाळ केवजी चौरे, लघुलेखक (उच्च श्रेणी)

लघुलेखक (उच्च श्रेणी)

लघुलेखक (उच्च श्रेणी)  मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्विय्य सहाय्यक

मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे यांचे स्वीय सहाय्यक

 1.  मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालयातील सर्व कामकाज

श्री संजय सुर्यकांत कवडे, लघुलेखक (उच्च श्रेणी)

लघुलेखक (उच्च श्रेणी

सभा कामकाज  व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी [सामान्य] यांचे स्विय्य सहाय्यक

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी [सामान्य] यांचे स्वीय्य सहाय्यक

 1. जि.प. सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती सभा इतिवृत्त लिहिणे  व संगणकीकृत करणे
 2. बांधिव रजिस्टर लिहिणे
 3. वेळोवेळी वरिष्ठांकडून मागविणेत आलेली माहिती  पाठविणे
 4. मा. मु.का.अ./मा. उप मु.का.अ. यांचेकडे होणा-या सभांचे  इतिवृत्त लिहिणे.
 5. मा. उपमुका [अ] यांचा संभाव्य फिरती कार्यक्रम व दैनंदिनी  टंकलिखित करून विहित मर्यादेत व नमुन्यात सादर करणे.

श्रीम. पी.व्ही. बलकवडे, लघुलेखक  (निम्न श्रेणी)

लघुलेखक  (निम्न श्रेणी)

लघुलेखक  (निम्न श्रेणी) अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्विय्य सहाय्यक

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे स्वीय्य सहाय्यक

1. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे कार्यालयातील सर्व कामकाज

श्री.अनंता कि.जाधव

कनि.प्रशा.अधि.-१

 

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी-1

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी-1

 1. आस्थापना विषय बाबीचे सर्व कामकाज पाहणे वाहन चालक, शिपाई व हवालदार वगळून नियंत्रण ठेवणे.
 2. सर्व कार्यासनाच्या कामकाजावर पर्यवेक्षक नेमणे.
 3. वरि.सहा.लिपिक पदासाठी स्पर्धा परिक्षा
 4. जि.प. कर्मचा-यांसाठी सेवा प्रवेशोत्तर परिक्षा
 5. जिल्हा स्तरिय भ्रटाचार निर्मुलन समिती सभेची माहिती व संनियंत्रण
 6. नियोजनाप्रमाणे कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी करणे
 7. सहा.माहिती अधिकारी म्हणुन कामकाज पहाणे.
 8. पंचायत राज कमिटी अनु.जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय कमीटी बाबत वेळीवेळी मागविलेली माहिती एकत्रिकरण करणे.
 9. सामान्य प्रशासन, बांधकाम ,पाणीपुरवठा, अर्थ ,पशुसंवर्धन ,कृषी व पाणी स्वच्छता विभागाचे सर्व  अनौपचारीक प्रस्ताव

श्रीम.शुभांगी डी.रावत

कनि.प्रशा.अधि.-२

 

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी-2

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी-2

 1. नोंदणी शाखेकडे दैनंदिन प्राप्त झालेले सर्व जिल्हा परिषदेचे टपाल वर्गीकरण करुन मा.मु.का.अ./अति.मु.का.अ.यांचेकडे सादर करुन संबधित विभागास पाठविणे.
 2. प्रशा-१/प्रशा-२,भांडारशाखा,नोंदणी शाखा,नियोजन-१ व नियोजन-२ यांच्या कामावर नियंत्रण करणे व लेखाविषयक देयके.
 3. सहा.माहिती अधिकारी म्हणुन कामकाज पहाणे.
 4. पंचायत राज कमिटी,अनु.जाती/जमाती व इतर मागासवर्गीय कमीटी बाबत वेळोवेळी मागविलेली माहिती एकत्रिकरण करणे.
 5. नियोजनाप्रमाणे कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी करणे.
 6. शासन ,आयुक्त जिल्हा स्तरावरिल आयोजित बैठकांच्या सभेची माहिती संबधित कार्यासनाकडुन तयार करुन वरिष्ठांना सादर करणे.
 7. पंचायत समिती/खातेप्रमुख कार्यालयीन तपासणी करणे.
 8. कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण नियोजन करणे.
 9. वाहनचालक व शिपाई/हवालदार आस्थापना विषयक सर्व कामकाज पाहणे व नियंत्रण ठेवणे.
 10. शिक्षण(प्राथमिक/माध्यमिक) आरोग्य ग्रामपंचायत , जि.ग्रा.वि.यं. समाजकल्याण महिला व बालकल्याण विभागाचे सर्व अनौपचारिक प्रस्ताव.

श्री वैभव किसनराव वायकर, विस्तार अधिकारी [सांख्यिकी]

नियोजन-1

नियोजन-1

 1. जिल्हा व गट स्तरावरील अधिका-यांची समन्वय सभा
 2. विभागिय आयुक्त / उपायुक्त (आस्था/विकास) यांचेकडील मासिक सभा  
 3. जिल्हा नियोजन समिती विषयक कामकाज
 4. मानव विकास कार्यक्रम
 5. व्हिडिओ कॉन्फ़रन्सींगचे कामकाज
 6. जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटचे कामकाज (साप्रवि) वेबसाईट माहितीसह अद्यावत करणे
 7. यशवंत पंचायत राज आभियान
 8. आपत्ती व्यवस्थापन
 9. मा.मु का अ यांचे साप्ताहिक सभेस लागणारी माहिती तयार  करणे. त्याची प्रत मा. अतिमुकाअ यांना देणे.
 10. राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता योजना
 11. आपले सरकार अंतर्गत प्राप्त तक्रारींचे संनियंत्रण व ADMIN म्हणून कामकाज पहाणे.

श्री. शंकर सोमनाथ आरे,

वरिष्ठ सहाय्यक- आस्था-१

आस्था-1

आस्था-1 व आस्था-2 अतिरिक्त कार्यभार

१. वर्ग-१ व वर्ग-१ च्या अधिका-यांची आस्थापना व पेन्शन   प्रकरणे तयार करणे.

२. विभागाकडील जेष्ठता सुची प्रसिध्द करणे. जेष्ठता  सूचीचा अहवाल दरमहा सर्वांकडून प्राप्त करून घेणे.

३. गोपनीय अहवालाची माहिती संकलित करणे.

४. वर्ग-1 व वर्ग-2 ची विभागीय चौकशीची

५.अनुसुचित जाती,जमाती कमिटीची माहिती एकत्रित करणे इ.मा., वि... कमिटीची माहिती [अतिरिक्त विषय]

६. स्थायी समितीवर वकीलांचे पॅनल नेमणे, त्यांची देयके ठरविणे  व त्यावर पत्रव्यवहार करणे. [अतिरिक्त विषय]

 

आस्था-२

 

अतिरिक्त कार्यभार-१. जिल्हा परिषद वर्ग-3 कर्मचारी विभागीय चौकशी प्रकरणे, कर्मचारी निंलंबन प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणांबाबत कार्यवाही करणे

२. सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा/ मर्यादित स्पर्धात्मक परिक्षा संपूर्ण  कामकाजाबाबत कार्यवाही करणे.                              

३. भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती सभेचे कामकाज.

४. अनधिकृत गैरहजेरीबाबतचा अहवाल दरमहा मा.विभागीय आयुक्त कार्यालयास सादर करणे व  त्याअनुषंगाने कार्यवाही करणे.

५. अनौपचारिक प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणे                 

६. अनुकंपा प्रस्ताव

१०

श्री संदेश गणपत म्हस्के

वरिष्ठ सहाय्यक- प्रशा-१

प्रशासन-1

प्रशासन-1

 1. जिल्हा परिषद सर्व साधारण सभा,स्थायी समिती सभा, आमसभा इ. सभांचे कार्यवाहीबाबतचे कामकाज.
 2. सभासदांना संबंधित सभेचे इतिवृत्त मुदतीत वितरित करणे.
 3. वेळोवेळी वरिष्ठांकडून मागविणेत आलेली माहिती पाठविणे 
 4. यशदा येथे सन्मा. सदस्यांचे प्रशिक्षणाबाबत कामकाज पहाणे 

११

श्रीम. विद्या व्ही. विचारे,

वरिष्ठ सहाय्यक-नियो-१

नियोजन-2

नियोजन-2

 1. मा.आयुक्त/मा.मु.का..तपासणी कार्यक्रम निरिक्षण  टिपणी /मुद्यांची पुर्तता करणे.                                   
 2. खातेप्रमुख/.वि..यांच्या दैनंदिन्या व संभाव्य फिरती  कार्यक्रम मंजुर करणे.             
 3. सर्व विभाग/तालुके वार्षिक तपासणी करणे. निरिक्षण  टिपणी पुर्तता करणे.                                         

१२

श्रीम अपर्णा पी. हरपळे,

वरिष्ठ सहाय्यक- आस्था-४

आस्था-4

आस्था-4

 1. साप्रवि कडिल पुढील संवर्गाच्या सेवाजेष्ठता  यादया प्रसिध्द करणे, बिदूनामावली नोंदवहया अदयावत ठेवणे- वाहनचालक
 2. वाहनचालक व शिपाई वर्ग-४ संवर्गाचे संपूर्ण आस्थापना विषयक कामकाज
 3. माहितीचा अधिकार अंतर्गत सर्व प्रकारची अपिले व तत्सम कामकज.
 4. माहितीचा अधिकार अंतर्गत १ ते १७  बाबी एकत्रीकरण अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास पाठविणे. 

१३

श्री. पी.टी. राठोड

वरिष्ठ सहाय्यक- सेवार्थ

सेवार्थ

सेवार्थ

 1. वर्ग-1 व 2 अधिका-यांची वेतन व भत्ते बीले तयार करणे
 2. वर्ग-1 व 2 अधिका-यांची सेवा निवृत्ती नंतरची सर्व देयके  तयार करून अदा करणे
 3. TDS रिटर्न फाईल करणे
 4. अधिकारी व कर्मचारी  यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम
 5. सेवार्थमध्ये तालुकास्तर व मुख्यालयाचे एकत्रित MTR तयार  करणे
 6. सेवार्थ संबंधीत सभा घेणे  व  सेवार्थ संबंधीत इतर कामे.
 7. साप्रवि व ग्रामपंचायत विभागाकडील कर्मचा-यांचे रजेबाबतचे अहवाल प्राप्त करून घेवून दरमहा सेवार्थ प्रणालीत  वेतन देयके तयार करणे 
 8. मुद्रा प्रकल्पाचा संपूर्ण कार्यभार

१४

श्रीम.वीणा जांभळे,

वरिष्ठ सहाय्यक- आस्था ३ ब

आस्था-3ब

आस्था-3ब

 1. साप्रवि, जि.प.विभाग सर्व संवर्गाच्या कर्मचा-यांची सेवापुस्तके व आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे,त्यांच्या रजा ,भ.नि.नि.कामकाज ,वैद्यकिय प्रतिपूर्ती देयके कामकाज,जामीन कदबे,गोपनीय अहवाल.
 2. जनता दरबार अहवाल तयार करणे.
 3. साप्रवि कडिल पूढील संवर्गाच्या सेवाजेष्ठता यादया प्रसिध्द करणे व बिंदु नामावली  नोंदवहया अद्यावत ठेवणे, तपासणे,गोपनीय अहवाल संकलन-कनिष्ठ सहाय्यक व  वरिष्ठ सहाय्यक
 4. साप्रवितील कर्मचारी दप्तर तपासणी कार्यक्रम तयार करणे.
 5. साप्रवितील ISO-9001-2008 बाबतचे कामकाज.

१५

श्री ए.व्ही दिक्षित

कनिष्ठ सहाय्यक [लेखा]

लेखा-2

लेखा-2 व लेखा-3 अतिरिक्त कार्यभार

 1. वर्ग-1 व वर्ग-2 अधिका-यांचे वेतन व प्रवास भत्ता तरतुदीचे  बजेट तयार करणे
 2. गटांना अनुदान आहरण व वितरण करणे
 3. सा.प्र.वि अंतर्गत सर्व लेखाशिर्षाची अंदाजपत्रके तयार करणे
 4. शासकीय व जिल्हा परिषद निधीचा अर्थ विभागाशी ताळमेळ घेऊन मासिक/त्रैमासिक लेखे तयार करुन अर्थ विभागास सादर
 5. कमी-जास्त खर्चाचे विवरणपत्र तयार करणे
 6. अखर्चित निधी परत करणे बाबतची सर्व प्रकारची कार्यवाही अनुदान निर्धारण विषयक कामकाज
 7. मा.महालेखाकार/पं.रा.समिती/स्थानिक निधी लेखा तपासणी  शक कामकाज.
 8. पंचायत राज प्रश्नावली तयार करणे
 9. लेखा परिक्षण मुद्दे पुर्ततेबाबत पाठपुरावा करणे
 10. भार-अधिभार प्रकरणे          
 11.   MTR बाबत कामकाज
 12. सेवार्थ वेतन देयकांची दरमहा तपासणी व नियंत्रण
 13. शासकीय कर्ज वसुली / तगाई
 14. मा.महालेखाकार मुंबई कार्यालयाशी वेतन व प्रवासभत्ते बाबत  तिमाही अहवाल
 15. जि.प.चे मा.पदाधिकारी यांची मानधन, प्रवासभत्ता देयके, व  इतर सर्व प्रकाराची देयके
 16. कार्यालयीन स्टेशनरी खरेदी करणे व वितरण करणे. व साठा रजिष्टर अद्यावत करणे व तत्संबंधी संपूर्ण कामकाज
 17. संगणक/इंटरकॉम  खरेदी, देखभाल व दुरुस्ती करणे

१६

रिक्त पद

कनिष्ठ सहाय्यक [लेखा-३]

[लेखा-३]

 

 1. सा.प्र.वि. अंतर्गत सर्व प्रकारच्या देयकांची रक्कम अदा करणे
 2. मा.पदाधिकारी व अधिकारी यांची कार्यालये व निवासस्थानांची  टेलीफोन देयके, विदयूत देयके, पाणीपट्टी देयके तयार करणे व   देयके भरणा करणे.
 3. सा.प्र.वि./ग्रा.पं. विभागातील सादील देयके तयार करुन अर्थ विभागात सादर करणे व पूढील सर्व कार्यवाही करणे
 4. मा.पदाधिकारी/ अधिकारी यांचेकडिल वाहनांची इंधन/दुरुस्ती देयके तयार करुन अर्थ विभागात सादर करणे
 5. कर्मचा-यांच्या वेतनातून कपाती होणा-या रकमांचे धनादेश वेळेत भरणा करणे
 6. सर्व प्रकारची अग्रिम देयके /  स्थायी अग्रीम देयके व समायोजन देयके तयार करुन अर्थ विभागात सादर करणे, भरणा करणे
 7. 11 संकीर्ण/20 संकीर्ण/ आयएसओ-9001-2000/इंटरकॉम  दुरुस्ती  व देखभाल देयके तयार करुन अर्थ विभागास सादर करणे. 
 8. अग्रीम वसुली 
 9. कोषागार कार्यालयाने मागविलेल्या विविध माहित्या
 10. अतिकाकलिक भत्ता/प्रवासभत्ता देयके

१७

श्री विजय मुरलीधर गावीत

कनिष्ठ सहाय्यक

पेन्शन

मध्यवर्ती अभिलेख कक्ष

 1. अभिलेख  कक्षाचा संपूर्ण कार्यभार
 2. साप्रवि मधील कर्मचा-यांचे रेकॉर्ड ताब्यात घेणे व वर्ष निहाय लावणे.
 3. निवासस्थान वाटप विषयक कामकाज
 4. मान्यवर व्यक्तींचे जयंती व पूण्यतिथी दिन आयोजन
 5. ध्वजनिधी व ध्वजारोहण कार्यक्रमाचे आयोजन  करणे.

१८

श्री.संतोष कुमावत

कनिष्ठ सहाय्यक-

आवक शाखा

आवक शाखा

१. आवक संदर्भ कामकाजाशी निगडीत सर्व कामकाज 

२. प्राप्त तक्रार नोंदवही.

१९

श्री. नरेद्र कुबल

वरिष्ठ सहाय्यक-

 

 

 1. वाहने देखभाल व दुरुस्ती बाबतचे कामकाज
 2. वाहन निर्लेखन /नविन वाहन खरेदीचे कामकाज
 3. शासनाकडे दिलेल्या वाहनांबाबतचे  कामकाज
 4. वाहनासंबधीत 
 5. ठाणे जिल्हाचा आस्थापनाविषयक वार्षिक अहवाल.३.जिल्हयाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे
 6. नागरीकांची सनद प्रसिध्द करणे.

२०

श्री समीर व्ही. राऊत

कनिष्ठ सहाय्यक- आस्था-३अ (आस्था-३ चा अतिरिक्त कार्यभार)

आस्था-3अ

आस्था-3अ  व आस्था-३ चा अतिरिक्त कार्यभार

 1. आरोग्य ,पशुसंवर्धन, बांधकाम, अर्थ, पुढील विषया संदर्भात  सर्व विभागांचे अनौपचारिक प्रस्ताव सादर करणे- जादा वय क्षमापन,सेवाजेष्ठता बाबी, कायमचे प्रस्ताव,मराठी-हिंदी  भाषा परिक्षा/टंकलेखन/पासपोर्ट/एमसीआयटी इ. आस्थापना ३ अ कार्यासनास मदतनीस.

२१

 

आस्था-3

 

 1. सरळसेवा भरती प्रक्रिया,रिक्त पदांचा अहवाल.
 2. सर्व संवर्गाच्या रिक्त पदांचा अहवाल,अनुशेष अहवाल
 3. साप्रवि कडिल पुढील संवर्गाच्या सेवाजेष्ठता यादया प्रसिध्द करणे-स.प्र.अधिकारी,क.प्रशा.अधिकारी,वि.अ.(सां),लघुलेखक (उश्रे/नि.श्रे.)
 4. पुढील विषयांबाबत सर्व विभागाचे अनौपचारिक प्रस्ताव सादर करणे-सरळसेवा, पदोन्नती,कालबध्द पदोन्नती, आंतरजिल्हा बदली  प्रस्ताव,जिल्हांतर्गत बदल्यांचे प्रस्ताव.
 5. साप्रवि कडिल पुढील संवर्गाच्या बिंदू नामावल्या अदयावत ठेवणे- स.प्र.अधिकारी, क.प्रशा.अधिकारी ,वि.अ.(सां)लघुलेखक(उ.श्रे/नि.श्रे.)

२२

श्रीम.शिल्पा तरे

कनिष्ठ सहाय्यक- पेन्शन

पेन्शन

पेन्शन

 1. वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचा-यांची नियत वयोमान सेवानिवृत्तीवेतन, कुटुंब निवृत्ती वेतन व स्वेच्छा सेवा निवृत्ती पेन्शन प्रकरणे व  त्यासंबंधीतचे संपूर्ण कामकाज
 2. गटविमा प्रस्ताव तयार करणे
 3. पेन्शनचा मासिक/त्रैमासिक अहवाल तयार करणे
 4. लोकशाही दिन संदर्भात एकत्रित अहवाल तयार करणे.
 5. सर्व विभागाचे पेन्शन व स्वेच्छा निवृत्ती अनौपचारिक प्रस्ताव
 6. भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती कामकाज

२३

श्रीम.चेतमाया पुन

कनिष्ठ सहाय्यक-

नियो-३

नियोजन-3

नियोजन-3

 1. जावक संदर्भ कामकाजाशी निगडीत सर्व कामकाज
 2. कार्यविवरण नोंदवही/प्रकरण नोंदवही एकत्रीकरण गोषवारा  नोंदवही व तत्संबधातील सर्व अहवाल.
 3. रोटेशन प्रमाणे जाहिरातींचे अनौपचारिक प्रस्ताव
 4. क्रिडा स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम नियोजन
 5. साप्रवि न्यायालयीन प्रकरणे पाठपुरावा,जि.प.च्या सर्व विभागांची न्यायालयीन प्रकरणे पाठपुरावा, आढावा बैठकांचे आयोजन व वरिष्ठांना अहवाल सादर करणे.

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

स्थायी समिती, जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती व इतर विषय समित्या यांची नेमणूक, रचना व कार्ये:-

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 78 नुसार व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (समित्यांची नेमणूक) नियम 1963 नुसार स्थायी व विषय समिती यांची नेमणूक करण्यांत येईल.

 • स्थायी समिती.
 • समाजकल्याण समिती.
 • शिक्षण समिती
 • बांधकाम समिती
 • महिला व बालकल्याण समिती
 • कृषि समिती
 • वित्त समिती.
 • आरोग्य समिती.
 • पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती.
 • जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समिती.

 

1.स्थायी समितीची रचना :-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 (1) कलम 81 च्या तरतुदींचे अधीनतेने जिल्हा परिषद अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती व जिल्हा परिषदेने आपल्या  सदस्यांमधून निवडून दिलेले आठ  सदस्य यांची मिळून स्थायी समिती सभेची रचना असते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे पदसिध्द सभापती असतात. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पदसिध्द् सदस्यसचिव असतात. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व  सर्व खातेप्रमुख यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

 

2. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची रचना:-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 (अ) (1) कलम 81 च्या तरतुदींना अधीन राहून जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची रचना करण्यात येते. सदर समितीचे पदसिध्द् सभापती जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतात तर सदस्य सचिव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे असतात. सर्व विषयसमितीची सभापती या समितीचे पदसिध्द सदस्य आहेत व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून चार  सदस्य या समितीवर निवडून दिले जातात (SEE AMMENDMENT) या व्यतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लपा व ग्रामीण पाणीपुरवठा याचे पदसिध्द सदस्य असतात.

 

3. इतर विषय समित्यांची रचना:-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 80, 81,82 व महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (समित्यांची निवडणूक) नियम 1967 अन्वये विषय समित्यांची रचना केलेली आहेत.

 

4. स्थायी समितीचे व विषय समित्यांचे अधिकार व कार्ये:-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 109 व कलम 109 (अ) अन्वये स्थायी समिती व विषय समित्यांची अधिकार व कार्ये नमूद केलेले आहेत. त्यानुसार समित्यांची कार्ये चालते.

 

5. स्थायी समितीचे व विषय समित्यांचे सभांचे कामकाज:-

                        महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 119 अन्वये स्थायी समिती व विषय समित्यांची कामकाज चालते.

5.3 स्थायी समिती, विषय समिती स्वरुप  तयारी :-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती व जिल्हा परिषदेचे निवडून दिलेले आठ सदस्य यांची मिळून स्थायी समिती सभेची रचना असते. जिल्हा परिषद अध्यक्ष हे स्थायी समितीचे अध्यक्ष असतात. व उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे सचिव असतात. या सभेस मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी व  सर्व खातेप्रमुख यांनी उपस्थित राहणे आवश्यक आहे.

 

स्थायी समिती सभेची तयारी :-

 1. स्थायी समिती सभा दरमहा आयोजित केली जाते.
 2. स्थायी समिती सभेमध्ये आर्थिक रित्या 30.00 लक्ष ते 50.00 लक्ष पर्यंतच्या कामांकरीता मंजुरीसाठी विषय सादर केले जातात.
 3. स्थायी समिती सर्वात महत्वाची समिती आहे.
 4. स्थायी समितीची पुर्ण मुदतीची विहीत नमुनयातील नोटीस सभेच्या 7 दिवस आधी सभासंदापर्यंत पोहचणे आवश्यक आहे. सदरची नोटीस जिल्हा परिषदेच्या नोटीसबोर्डावरही लावावी.
 5. स्थायी समितीच्या पुर्वतयारी देखील जिल्हा परिषद सभेप्रमाणेच करण्यात येते.

 

विषय समिती :-

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 चे कलम 79 (अ) नुसार विषय समितीची रचना असते. जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची रचना करण्यात येते. सदर समितीचे अध्यक्ष जिल्हा परिषद अध्यक्ष असतात तर सचिव अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद हे असतात. सर्व विषयसमितीची सभापती या समितीचे पदसिध्द सदस्य आहेत व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून सहा  परिषद सदस्य या समितीवर निवडून दिले जातात (SEE AMMENDMENT) या व्यतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्राप), उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, लपा व ग्रामीण पाणीपुरवठा याचे पदसिध्द सदस्य असतात.

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

निरंक

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अभिलेखांचे वर्गीकरण, जतन नाशनाची कार्यवाही

1. अभिलेख अधिनियम - “´महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अघिनियम 2005”.

पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचेद्वारे निर्गमित.

 1. यापूर्वीचा नियम - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (अभिलेखांचे वर्गीकरण, परिरक्षण व नाशन) नियम 1964.
 2. उपरोक्त अधिनियमान्वये  अभिलेख कक्षाची उभारणी करुन एक अभिलेख अधिकारी, लिपीक व दप्तरी यांची नियुक्ति करणे. 
 3.  अभिलेख अधिकारी म्हणुन नेमणूक करुन आदेशाची प्रत मा. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांना पाठविणे
 4. अभिलेखांचे वर्गीकरण खालीलप्रमाणे असते :-

महाराष्ट्र शासन, ग्रामविकास विभागाकडील शासन निर्णय क्रंमाक:संकीर्ण-2517/ प्र.क्र.372/17 /आस्था-1, दिनांक: 3 ऑक्टोंबर 2017 नुसार अभिलेख जतन करुन ठेवण्यासाठी अ,ब,क,क-1,ड यादीप्रमाण अभिलेख्यांचे वर्गीकरण (Classification) आणि निंदणीकरण (Sorting) करण्यात यावे आणि खालील प्रमाणे अभिलेख जतन करुन ठेवावेत. 

 • अ वर्ग    - कायमस्वरुपी जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • ब वर्ग     - 30 वर्षे जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • क वर्ग    - 10 वर्षे जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • क-1 वर्ग - 5 वर्षे जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.
 • ड वर्ग    - 1 वर्ष जतन करुन ठेवावयाचे अभिलेख.

 

झेड” अभिलेखे

शासनाच्या प्रत्येक विभागाने त्यांच्या विभागातील विविध कागदपत्रांचे अ,ब,क,क-1,ड प्रमाणे वर्गीकरण निश्चित करुन दिलेले असते.  मात्र नविन योजना, कार्यक्रम उपक्रम सुरु झाल्यानंतर अशा कामकाजामध्ये निर्माण होणाऱ्या कागदपत्रांना अ,ब,क,क-1,ड वर्गीकरण नसेल तेव्हा त्यांचे वर्गीकरण “झेड” म्हणून  करण्यात यावे.  जिल्हा प्रमुखांनी असे झेड वर्गीकृत अभिलेखे किती कालावधीसाठी जतर करुन ठेवावे याबाबत विचार करुन जतन करावयाच्या कालावधी शासनाच्या मंत्रालयीन सचिंवाकडे प्रस्तावित करावा.  शासन स्तरावरुन त्याबाबत निर्णय केल्यानंतरअशी कागदपत्रे “झेड” वर्गातून अ,ब,क,क-1,ड प्रवर्गात करुन अभिलेख कक्षात जतन करुन ठेवावीत.

 

 1.  प्रत्येक वर्गीकरणाचे अभिलेख खालीलप्रमाणे वेगवेगळया रंगाच्या कापडामध्ये बांधुन ठेवायचे असतात :-
 • अ वर्ग - लाल रंगाचा कापड
 • ब वर्ग  - हिरव्या रंगाचा कापड
 • क वर्ग - पिवळया रंगाचा कापड
 • ड वर्ग  - सफेद रंगाचे कापड.

 

 1. दरवर्षी एप्रिल/मे मध्ये अभिलेखांचे वर्गीकरण यांदींसह अभिलेख कक्षात पाठविणे ही संबंधित कार्यालय/कार्यासनाची जबाबदारी असते.
 1. अभिलेखांचे  वर्गीकरण महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (अभिलेखांचे वर्गीकरण, जतन व नाशन) नियम 1964 मध्ये दिलेल्या तक्त्यानुसार करावे. 
 1.   अभिलेखांचे वर्गीकरण केल्यानंतर त्यांची यादी मा. संचालक, पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांच्या मान्यतेसाठी पाठवावी व त्यांचे शिफारसीनुसार वर्गीकरणात बदल करुन अंतिम यादी तयार केल्यानंतर अभिलेख  कक्षात जमा करावेत.
 1. अभिलेख कपडयात बांधण्यापूर्वी नस्तीमधीन कोरे पेपर, पुठ्ठे टाचण्या,टॅग,  झेंडे काढुन नस्ती निटनेटकी करावी.
 1. नस्तीवर लिहावयाची  माहिती- कार्यालयाचे व कार्यासनाचे नाव, नस्तीचा विषय, वर्ष, वर्गीकरण व नाशनाचे वर्ष इत्यादींचा समावेश असावा.
 2. शेवटच्या पानावर नस्ती बंद असा स्पष्ट उल्लेख करुन दिनांक लिहावा
 1. याद्या तयार करतांना त्यात विषय, वर्ष, वर्गीकरण, पृष्ठ संख्या यांचा स्पष्ट उल्लेख करावा व त्यावर विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी घ्यावी.
 1. अभिलेखांचे वर्गीकरणानुसार याद्यांचे वेगवेगळे फोल्डर तयार करणेत यावेत.
 1. अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी संबंधित विभागाने पुनर्विलोकन करणे आवश्यक आहे.
 2. ब वर्गाचे अभिलेख नष्ट करण्यापूर्वी, पुराभिलेख संचालनालयाची मान्यता घेणेत यावी.
 3. नष्ट करावयास काढलेले अभिलेखांची रद्दी विकुन आलेली रक्कम शासन खात्यात चलणाव्दारे भरणा करणे करणे. व चलनप्रत दप्तरी जतन करणे.
 4. नष्ट केलेल्या अभिलेखांची नाशन नोंदवहीत नोंद घेण्यात यावी.
 1. अभिलेख हालचाल नोंदवही ठेवणेत यावी.

20. अनाधिकृत व्यक्तीस अभिलेख कक्षात ताब्यात देण्यात येवू नयेत.

 1. अभिलेख कक्षात पेस्ट कंट्रोल करणे.

22. व्हॅक्युम क्लिनरव्दारे अभिलेख्यांची नियमित सफाई करावी.

 1. अभिलेख कक्षात खाण्याच्या वस्तू ठेऊ नयेत.
 2. अग्नीशमन सिसलेंडरची व्यवस्था करणे.
 3. कार्यालय बंद करतेवेळी विजेचे मेन स्विच बंद करणे.
 1. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद, पंचायत समिती (अभिलेखांचे वर्गीकरण, जतन व नाशन) नियम 1964 मध्ये दिल्या अभिलेखांची काही उदाहरणे -]

अभिलेख वर्गीकरणाबाबत माहिती – सामान्य प्रशासन विभाग

 

      महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (अभिलेखांचे वर्गीकरण, परिरक्षण व नाशन ) नियम १९६४ मध्ये नमंद केलेनुसार वर्गीकरण दर्शविण्यात आले आहे. मा. संचालक पुराभिलेख संचालनालय, महाराष्ट्र शासन यांचे परिपत्रक क्रमांक पीव्हीआर-५०१०/३२७२ दिनांक ०९ ऑगष्ट २०१० अनुसार क१ वर्गीकरण बाद केले असुन क वर्गाचे अभिलेख १० वर्षाऐवजी ५ वर्षे जतन करावयाचे आहेत.   

 

अ.क्र

अभिलेख

कायमस्वरुपी जतन करावयाचे अभिलेख

  ब अभिलेख

३० वर्षे  जतन करावयाचे अभिलेख

   क अभिलेख

५ वर्षे  जतन करावयाचे अभिलेख

    ड  अभिलेख

१ वर्षानंतर  नष्ट करावयाचे अभिलेख

 1.  

शासन निर्णय

राजपत्र भाग 3,5

राजपत्र भाग -1

नियतकालिके, प्रकाशने यांची सुची

 1.  

स्थायी आदेश

सेवा पुस्तके

परिषदेचे कामकाज

टपालाचे डिलेवरी बुक

 

 1.  

परिपत्रके

अंदाजपत्रक

कार्यविवरण नोदवही

लेखन सामुग्रीचे मागणीपत्र

 1.  

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे नियम

पुरवणी अंदाजपत्रक

उपदा, नि.वेतन

प्रसिध्दी,उद्घोषणा

 1.  

राजपत्र भाग -1, 1अ, 4.

वेतन बिल व वेतन पट

बडतर्फि, असमर्थ ठरविणे, राजीनामे

दौरे कार्यक्रम

 1.  

नियतकालिके व खास नोंदणी पुस्तके

हिशेब तपासणी

रजेचा हिशेब

आकस्मिक रजा अर्ज, नोंदणीपुस्तक

 

 1.  

अभिलेखांच्या याद्या

जिप व पंस सभेच कामकाज

परिदांमधिल कामकाज

 

 

 1.  

आवक जावक रजिस्टर

कर्मचा-यांच्या नेमणूका, पोस्टींग, बदल्या, रजा मंजूरी

वर्कशिट

 

 1.  

तपासणीची टिपणी

 कार्यभारासंबंधी अहवाल

लेखनसामुग्री नमुने नोंदणीपुस्तके

आकस्मिक खर्चाचे नोंदणीपुस्त्क

 1.  

दावे

स्वियेतर सेवेत बदली

सेवेसंबंधी अभ्यावेदने

चेबबुक स्थळप्रत

 1.  

शक्तिप्रदान आदेश

कामावरील खर्चाची खातेवही

परिषदांमधिल दौ-यांचे कार्यक्रम

पासबुके

 1.  

जि. प. ठराव

सरकारी खजान्यात रक्कम भरल्याची पावती

प्रसिध्दी पत्रके, उद्घोषणा.

पावती पुस्तके

 1.  

लेखनसामुग्री मागणीपत्र

अनुपस्थितीच्या विवरणपत्रकासहित असलेले वेतनबिल

रबर स्टॅम्प आदेश

इमातर भाडे बिल

 1.  

निर्लेखन

भुमिसंपादनाची प्रमाणके

अधिका-यांच्या दौ-यांचे कार्यक्रम

 

 1.  

अभिलेख नाशन नोंदवही

 

अधिका-यांची दैनंदिनी

 

 1.  

ग्रंथालय नोंदवही

निवृत्तीवेतन देण्याच्या आदेशांचे नोंदणीपुस्तक

परीक्षा घेणे व त्यांचे निकाल

 

 1.  

कॅशबुके

 

पोस्टाच्या तिकाटाचे हिशेब व पत्रव्यवहार

 

 1.  

अनुदान नोंदणीपुस्तक

 

उपदाने व निवृत्ती वेतने

 

 1.  

दाव्यासंबंधी बाबी

 

चपरासी गणवेश बिल्ले

 

 1.  

शक्ति प्रदान करणारे आदेश

 

संघटनांचे कामकाज

 

 1.  

जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे ठराव

 

बडतर्फि, असमर्थ ठरविणे, राजीनामे, खालच्या जागेवर आणणे, सेवामुक्त करणे इत्यादी

 

 1.  

सामानाची खरेदी किंवा हस्तांतरण, नुकसान किंवा निर्लेखन

 

रजेचे हिशोब

 

 1.  

सामानाचे नोंदणीपुस्तक

 

वेतन जप्तीसंबंधी दिवाणी न्यायालयात दिलेली नोटीस

 

 1.  

ग्रंथालयाच्या पुस्तकांची नोंदवही

 

वेतनपत्र, रजेच्या वेतनाची प्रमाणपत्रे

 

 1.  

नष्ट केलेल्या अभिलेखांचे नोंदणीपुस्तक

 

भविष्यनिधीतून रक्कम मंजूर करणे

 

 1.  

अभ्यागत पुस्तक

 

आस्थापनेचा वार्षिक प्रशासन अहवाल ( वार्षिक प्रशासन अहवालात समाविष्ट असल्यास )

 

 1.  

जि प, पं स याची रचना, पदाधिका-यांची निवड, सभासद व सदस्य नेमणूक किंवा त्यांना स्विकृत करुन घेणे.

 

खास कामासाठी सन्माननिय पारिताषिके व प्रतिनियुक्ति भत्ता

 

 1.  

महत्वाची व कायमस्वरुपाची इतर कागदपत्रे

 

प्रवासबिले व भत्त्यांची बिले

 

 1.  

योजना व समन्वय संबधी धोरणात्मक बाबी

 

परत करावयाच्या रकमांची बिले

 

 1.  

कर्मचारी प्रशिक्षण

 

निवृत्तीवेतनाची बिले

 

 1.  

रुग्णवेतनासंबधित यादी

 

पासबुके

 

 1.  

रोजकिर्द – (डे बुक)

 

प्रमाणकांसहित आकस्मिक खर्चाची तपशिलवार बिले

 

 1.  

चेकबुक दिल्याचे नोंदणीपुस्तके

 

पावती पुस्तके

 

 1.  

प्रशासकीय अहवालासाठी वार्षिक हिशोब

 

भूतपूर्व जिल्हा मंडळे , जिल्हा स्थानिक मंडळे, जनपदसभा यांच्या अंदाजपत्रकातील अंदाजासंधित कागदपते

 

 1.  

निवृत्तीवेननिधीची खातेवही

 

बिलांची पुस्तके

 

 1.  

अनुदानाचे नोंदणी पुस्तक

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हा परिषद, ठाणे

सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालयाचा पत्ता : तहसिलदार कार्यालयासमोर, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम) ४००६०१

दुरध्वनी क्रमांक 022-25333733, 25361534      E-mail- dyceogad.zpthane-mh@gov.in

                                                                                                                                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

अभिलेख वर्गीकरण

ठाणे जिल्हा परिषद अंतर्गत मध्यवर्ती अभिलेख कक्षामध्ये स्वच्छ कार्यालय तथा अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण  अभियान अंतर्गत दि.3 ऑक्टोंबर 2017 ते माहे मार्च २०१८ अखेर अभिलेख कक्षात अभिलेख वर्गीकरणानंतर जतन करुन ठेवलेल्या वर्गीकृत अभिलेख्यांची विभागनिहाय स्थिती पुढील प्रमाणे आहे.

अ. क्र.

विभागाचे नांव

स्वच्छ कार्यालय तथा अभिलेख्यांचे वर्गीकरण व अद्ययावतीकरण  अभियान अंतर्गत अद्यायावत केलेल्या  नस्ती संख्या

क-१

एकूण

1

सामान्य प्रशासन विभाग

3387

3925

1380

227

8919

2

ग्रामपंचायत विभाग

659

589

850

0

2098

3

अर्थ विभाग

3774

3709

2556

443

10482

4

शिक्षण (प्राथमिक)

691

3591

465

14

4761

5

शिक्षण (माध्यमिक)

2031

605

920

1162

4718

6

महिला व बालकल्याण विभाग

838

1022

866

0

2726

7

समाजकल्याण विभाग

885

714

1843

5

3447

8

बांधकाम विभाग

177

1930

557

37

2701

9

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा

1138

2145

635

138

4056

10

आरोग्य विभाग

2430

4054

1068

169

7721

11

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

887

1787

690

111

3495

12

जलसंधारण विभाग

1456

1725

220

4

3375

13

जी.एस.डी.ए.

103

362

62

2

529

14

कृषी विभाग

1138

1184

1975

24

4321

15

पशुसंवर्धन विभाग

210

864

305

0

1379

16

पाणी स्वच्छता विभाग

386

138

63

9

596

 

एकूण -

20190

28344

14455

2345

65324

 

 

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

नागरिकांची सनद.pdf

अंदाजपत्रक

विभागाचे नाव :- सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०१५-१६ मूळ २०१६-१७

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०१५-१६

माहे नोव्हेंबर,२०१५ अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प

सन २०१५-१६

समर्पित (-)

वाढीव (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळ अर्थसंकल्प

सन २०१६-१७

एक) महसूल अ) प्रशासन १०१अध्यक्ष,सभापती,उपसभापती व सदस्य

लेखाशिर्ष सां.क्र.१०१

 

 

 

 

जि.प.व पं.स.स्तरावर सदयस्थितीत कार्यकारिणी अस्तित्वात नसल्यामुळे टोकन  तरतूद ठेवली आहे.

 

 

१ अध्यक्षांचे मानधन

२,४०,०००

१,०००

(-)२,३९,०००

२,४०,०००

 

२ सभापती,उपसभापती यांचे मानधन

१८,३६,०००

१,०००

(-)१८,३५,०००

वरीलप्रमाणे

१८,३६,०००

 

३ अध्यक्ष,सभापती,उपसभापती यांचा प्रवासखर्च,घरभाडे भत्ता व इतर भत्ते

२,००,०००

१,०००

(-)१,९९,०००

वरीलप्रमाणे

२,००,०००

 

४ सभासदांना प्रवास भत्ता

४५,००,०००

१,०००

(-)४४,९९,०००

वरीलप्रमाणे

४५,००,०००

 

५ अतिथी भत्ता

१२,०००

१,०००

(-)११,०००

वरीलप्रमाणे

१२,०००

 

६ सादिल खर्च

२५,००,०००

१०,०००

(-)२४,९९,०००

वरीलप्रमाणे

२५,००,०००

 

७ गाडी खरेदी करणे

१,०००

१,०००

टोकन तरतूद ठेवली आहे

१,०००

 

८ आदर्श जि.प./पं.स.सदस्य पुरस्कार

१,००,०००

१,०००

(-)९९,०००

टोकन तरतूद ठेवली आहे

१,००,०००

 

एकूण () अध्यक्ष,सभापती,उपसभापती

९३,८९,०००

१७,०००

(-)९३,७२,०००

समर्पित

 

९३,८९,०००

 

विभागाचे नाव :- सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०१५-१६ मूळ २०१६-१७

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०१५-१६

माहे नोव्हेंबर,२०१५ अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प सन २०१५-१६

समर्पित (-)

वाढीव (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळ अर्थसंकल्प सन २०१६-१७

२ सामान्य प्रशासन

एक) आस्थापना

लेखाशिष सां.क्र.

 

 

 

 

 

 

 

 

१ कार्यालयीन खर्च

३०,००,०००

९,५४,७६९

३०,००,०००

---

 प्रत्यक्ष खर्च पहाता अधिक तरतूदीची आवश्यकता नाही.मा.मु.का.अ./अति.मु.का.अ./

मु.ले.व वि.अ./उपमुकाअ(सा./ग्रापं),ग.वि.अ.पं.स.

कल्याण,भिवंडी,शहापूर, अंबरनाथ,मुरबाड व मंत्रालयीन स्तरावरील दोन शास.वाहनांचे खर्चासाठी तरतूद वाटप करण्यात आलेली आहे.

३०,००,०००

 

२ गाडी खरेदी करणे

१,०००

१,०००

---

टोकन तरतूद ठेवली आहे

१,०००

 

३ न्यायालयीन नुकसानभरपाईची रक्कम भरणे

१,०००

१,०००

---

टोकन तरतूद ठेवली आहे

१,०००

 

एकूण सामान्य प्रशासन

३०,०२,०००

९,५४,७६९

३०,०२,०००

निरंक

 

३०,०२,०००

 

विभागाचे नाव :- सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०१५-१६ मूळ २०१६-१७

 

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०१५-१६

माहे नोव्हेंबर,२०१५ अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प

सन २०१५-१६

समर्पित(-)

वाढीव (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळ अर्थसंकल्प

सन २०१६-१७

२०

संकीर्ण

सामान्य प्रशासन विभाग

लेखाशिर्ष सां.क्र.१०३

 

 

 

 

 

 

 

 

१ अपंग कर्मचारी कल्याण

५,००,०००

१,०००

(-)४,९९,०००

शासनास पत्र लिहिले आहे,चालू आर्थिक वर्षात खर्च होणार नसल्याने तरतूद कमी करण्यात आली आहे.

 

२ जि.प.योजना प्रसिध्दी व प्रचार

३०,००,०००

४,७५,०००

(-)२५,२५,०००

 म.ग्रा.रो.ह.योजना व सा.प्र.विभागाकडील जि.प.प्रशासन अहवालावर खर्च अपेक्षित असल्याने तरतूद कमी करण्यात आलेली आहे.

१५,००,०००

 

३ जि.प.पदाधिकारी/अधिकारी व कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे

१५,००,०००

२,१८,७७५

३,००,०००

(-)१२,००,०००

 चालू आर्थिक वर्षात उर्वरित कालावधीत कर्मचा-यांचे प्रशिक्षणावर खर्च होणार नसल्याने तरतूद कमी करण्यात आलेली आहे.

१५,००,०००

 

४ प्रशासकीय सुधारणा

५०,००,०००

३०,००,०००

(-)२०,००,०००

चालू आर्थिक वर्षात अपेक्षित खर्च र.रु.३५,००,०००/- एवढा असल्याने तरतूद कमी केली आहे.

३५,००,०००

 

५ जिल्हा पातळीवर क्रीडा स्पर्धा,सांस्कृतीक कार्यक्रम व कलागुणांना वाव मिळणेसाठी प्रदर्शन आयोजित करणे

१०,००,०००

४,७५,०००

(-)५,२५,०००

अपेक्षित खर्च र.रु.६,५०,०००/- एवढा असल्याने तरतूद कमी केली आहे.

१०,००,०००

 

६ भरारी पथक योजना

१,०००

१,०००

---

टोकन तरतूद ठेवली आहे

१,०००

 

७ यशवंत पंचायत राज बक्षिस

१,०००

६०,०१,०४५

(+)६०,००,०४५

सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील अखर्चित रक्कम ही तरतूद ठेवली आहे.

१,०००

 

८ आय.एस.ओ.९००१-२०००

१,०००

१,०००

----

टोकन तरतूद ठेवली आहे

१,०००

 

९ इंटरकॉम,सी.सी.टी.व्ही.

बसविणे

१,५०,०००

३९,५८३

५०,०००

(-)१,००,०००

 

४,५०,०००

 

                                          एकूण C.F.

१,११,५३,०००

२,५८,३५८

१,०३,०४,०४५

(-)८,४८,९५५

 

७९,५३,०००

 

विभागाचे नाव :- सामान्य प्रशासन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प सुधारित सन २०१५-१६ मूळ २०१६-१७

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थसंकल्प सन २०१५-१६

माहे नोव्हेंबर,२०१५ अखेरचा प्रत्यक्ष झालेला खर्च

सुधारित अर्थसंकल्प

सन २०१५-१६

कमी (-)

/अधिक (+)

कमी/अधिक तरतूदीबाबतचे सविस्तर  अभिप्राय

मूळ अर्थसंकल्प

सन २०१६-१७

 

 संकीर्ण                एकूण B.F.

सामान्य प्रशासन विभाग

 

१,११,५३,०००

२,५८,३५८

१,०३,०४,०४५

(-)८,४८,९५५

 

७९,५३,०००

 

१० केंद्र व राज्य स्तरावरील वैधानिक व इतर उच्च समितीचे दौरे व भेटी राजशिष्टाचार पालन व अनुषंगिक खर्च

१०,००,०००

(-)१०,००,०००

अपेक्षित खर्च र.रु.१,००,०००/-एवढा असल्याने तरतूद कमी केली आहे.

५,००,०००

 

११ कोर्ट,कचे-यांचे दावे साठी जिल्हा परिषद स्तरावर विधी कक्ष स्थापन करणे व विधी तज्ञ मानधन तत्वावर घेणे/नेमणूका करणे

६,००,०००

६५,०००

६,००,०००

---

र.रु.३,१४,०००/- तरतूद वाटप करण्यात आलेली आहे.प्रत्यक्ष खर्च पहाता अधिक तरतूदीची आवश्यकता नाही.

६,००,०००

 

१२ जिल्हा परिषद स्तरावर माहिती व तंत्रज्ञान कक्ष स्थापन करणे व संगणक तज्ञ मानधन तत्वावर घेणे/नेमणूका करणे

१०,००,०००

१,००,०००

(-)९,५०,०००

माहिती व तंत्रज्ञान कक्षाच्या कामाकरिता लिज्ड लाईन खर्च व संगणक तज्ञ मानधन खर्च दोन महिन्याच्या  अपेक्षित खर्चाएवढी तरतूद ठेवली आहे.

----

 

१३ ई-गर्व्हनन्स,ई-ऑफीस

---

---

---

---

सा.प्र.वि.कडे नविन योजना

७०,००,०००

 

१४ जिल्हा परिषद स्तरावर जनसंपर्क अधिकारी मानधन तत्वावर घेणे/नेमणूका करणे

६,००,०००

१,०००

(-)५,९९,०००

शासन स्तरावरुन संगणक तज्ञ मानधन तत्वावर घेण्यास अदयाप मान्यता प्राप्त झाली नसल्याने तरतूद कमी केली आहे.टोकन तरतूद ठेवली आहे.

१,०००

 

१५ अभियंता प्रशिक्षण

५,००,०००

१,०००

(-)४,९९,०००

बांधकाम विभागाकडील पत्रानुसार चालू आर्थिक वर्षात खर्च होणार नसल्याने तरतूद कमी केली आहे.

१,०००

 

१६ जि.प.अधिकारी/कर्मचारी यांचा अतिउत्कृष्ट कामाबद्दल गुणगौरव करणे

१०,००,०००

१,०००

(-)९,९९,०००

प्रस्ताव मागवून त्याची छाननी करुन नांवे निश्चित करणे या कामासाठी कमी कालावधी असल्याने तरतूद कमी करण्यात आलेली आहे.

१,००,०००

 

एकूण सामान्य प्रशासन विभाग

१,५८,५३,०००

३,२३,३५८

१,१०,०७,०४५

(-)४८,९५,९५५

समर्पित

 

१,६१,५५,०००

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

 स्थायी समिती                                                                                                                    

   

सर्वसाधारण समिती

11 July 2019 Proceeding

 

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

ठाणे जिल्हा परिषद

खाते प्रमुखांचे दुरध्वनी

.अ.क्र

नाव

पद

कार्यालय दुरध्वनी

फॅक्स

ई मेल आयडी

1

श्री के.डी.निबांळकर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

25332796

25364017

ceozpthane@gmail.com

2

श्री आर.ए.पाटील

अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी

25339161

 

adceozpthane@gmail.com

3

श्री आर.के.बामणे

प्रकल्प संचालक(जि.ग्रा.वि.यं)

25334250

25382148

drdathane@rediffmail.com

4

श्री बी.डी.घाडगे

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

25335108

 

fdzpthane@gmail.com

5

श्री सी.वाय.पवार

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य)

25333733

25361534

gadzpthane@gmail.com

6

श्री अशोक पाटील

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी(ग्रापं)

25347268

 

vpzpthane@gmail.com

7

श्री पी.एम.भावसार

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (बा.क)

25369122

 

cwdzpthane@gmail.com

8

श्रीम मानसी बोरकर

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता)

     

9

श्रीम.एम.एच.यादव

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

25362445

 

ednzpthane@gmail.com

10

श्री अशोक मिसाळ

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

25375526

   

11

डॉ.बी.एस.सोनवणे

जिल्हा आरोग्य अधिकारी

25382776

25415355

dhozpthane@rediffmail.com

12

श्री पी.ई.सुखदेवे

कार्यकारी अभियंता बांधकाम (पश्चिम) प्रभारी

25332111

 

workswestzpthane@gmail.com

13

श्री आर.टी.प्रभाकर

कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे

25342885

 

irrigation2zpthane@yahoo.com

14

श्री एन.जी.राऊत

कार्यकारी अभियंता पाणीपुरवठा (अति.कार्यभार)

25431280

 

eebnthane@gmail.com

15

श्री प्रशांत कांबळे

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

25341051

 

ahzpthane@gmail.com

16

डॉ.पी.टी.बनसोडे

कृषि विकास अधिकारी

25341192

 

agrizpthane@gmail.com

17

श्री रविकिरण पाटील

समाज कल्याण अधिकारी

25448677

 

swdzpthane@gmail.com

18

श्री एम.व्ही. पाटील

उप अभियंता,भुजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणा ठाणे

25444847

   
 

ठाणे जिल्हा परिषद

गट विकास अधिकारी चे दुरध्वनी

.अ.क्र

नाव

पद

कार्यालय दुरध्वनी

फॅक्स

भ्रमणध्वनी

ई मेल आयडी

1

डॉ.प्रदिप घोरपडे

गट विकास अधिकारी कल्याण

0251/2315167

0251/2315167

8108313555

bdokalyan@gmail.com

2

डॉ.करुणा  जुईकर

गट विकास अधिकारी भिवंडी

02522/229212

02522/229212

9820999639

bdobhiwandi@gmail.com

3

स.ऐस्ताज हाश्मी

गट विकास अधिकारी मुरबाड

02524/222226

02524/222226

9833234234

bdomurbad1@gmail.com

4

श्री शैलजा कुलकर्णी

गट विकास अधिकारी शहापुर

02527/272034

02527/272034

8888767220

bdoshahapur@gmail.com

5

श्री अशोक सोनटक्के

गट विकास अधिकारी अंबरनाथ

0251/2682304

 

9004404186

bdoscambernath@gmail.com

 

सहाय्यक गट विकास अधिकारी चे दुरध्वनी

.अ.क्र

नाव

पद

कार्यालय दुरध्वनी

फॅक्स

भ्रमणध्वनी

ई मेल आयडी

1

श्री हनुमंतराव दोडके

सहाय्यक गट विकास अधिकारी भिवंडी

02522/229212

02522/229212

9167391392

bdobhiwandi@gmail.com

2

श्री सुशांत पाटील

सहाय्यक गट विकास अधिकारी मुरबाड

02524/222226

02524/222226

9423904509

bdomurbad1@gmail.com

3

श्री अशोक भवारी

सहाय्यक गट विकास अधिकारी शहापुर

02527/272034

02527/272034

7507281628

bdoshahapur@gmail.com

4

श्री पी.बी.पवार

सहाय्यक गट विकास अधिकारी  ग्रामपंचायत विभाग

0251/2315167

0251/2315167

8655155999

bdokalyan@gmail.com

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

जिल्हा परिषद ठाणे

आंतरजिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

अ. क्र.

कर्मचाऱ्यांचे नाव

पदनाम

कोणत्या जि.प.कडून येणार आहे.

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यावयाचे आहे त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे का?

शेरा

1

2

3

4

5

6

7

1

श्रीम.पुष्पा नागपुरे

कनिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा परिषद अहमदनगर

इ.मा.व.

आहे

प्रस्ताव सादर आदिवासी भागात काम करण्यास तयार नाही.

2

श्रीम.पुजा रविंद्र रोडे

कनिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा परिषद नाशिक

वि.मा.प्र.

--

सद्यस्थितीत ठाणे व पालघर जिल्हयाची समायोजनाची कार्यवाही चालू असल्याने प्रस्ताव  परत पाठविणेत आलेला आहे.

3

श्रीम.फसाबाई निंबाजी दाते

कनिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा परिषद सांगली

अनुसूचित जमाती

नाही

विभाजनानंतर ठाणे जिल्हयाकरिता अ.ज. प्रवर्गासाठी पूर्वीचे 22% आरक्षणावरुन 7% सुधारीत आरक्षण निश्चित झाल्याने क.सहा. ची पदे अतिरिक्त ठरत आहेत.

4

श्री.चैतन्य जगन्नाथ जाधव

कनिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा परिषद सिंधुदूर्ग

अनुसूचित जाती

नाही

सद्यस्थितीत ठाणे व पालघर जिल्हयाची समायोजनाची कार्यवाही चालू असल्याने आंतरजिल्हा बदलीने ठाणे येथे तुर्त सामावून घेता येणार नाही.

5

श्री.चनप्पा रेवणसिध्दप्पा बुऱ्हाणपुरे

वरिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा परिषद सोलापूर

खुला

नाही

सद्यस्थितीत ठाणे व पालघर जिल्हयाची समायोजनाची कार्यवाही चालू असल्याने आंतरजिल्हा बदलीने ठाणे येथे तुर्त सामावून घेता येणार नाही.

6

श्रीम.श्रध्दा विकास राजपूत

वरिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा परिषद रत्नागिरी

वि.जा.अ.

नाही

वि.जा.अ.प्रवर्गाची जागा रिक्त नसताना आंतरजिल्हा बदली करणेत आल्याचे निदर्शनास आलेनंतर त्यांना आंतरजिल्हा बदलीचे आदेश रदद करुन सदर आदेशाविरोधात संबंधीत कर्मचाऱ्याने न्यायालयात दावा दाखल केलेला असल्याने प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.

7

श्री.अनंता कमळू निरगुडा

वरिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा परिषद रत्नागिरी

अनुसूचित जमाती

नाही

विभाजनानंतर ठाणे जिल्हयाकरिता अ.ज. प्रवर्गासाठी पूर्वीचे 22% आरक्षणावरुन 7% सुधारीत आरक्षण निश्चित झाल्याने व.सहा. ची पदे अतिरिक्त ठरत आहेत.

8 श्रिम. निलम रामदास इंगळे शिपाई जिल्हा परिषद रत्नागिरी खुला (महिला) ----- शासन निर्णय दि.२९ फ़ेबु २०१६ नूसार ठाणे-पालघर समायोजनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने तुर्त प्रस्ताव परत पाठविणेत आला असून निकाली काढणेत आला आहे.

 

यशोगाथा

निरंक

छायाचित्र दालन