ग्रामपंचायत विभाग

प्रस्तावना

ठाणे जिल्ह्यातील पुर्णत: पेसा तालूका:-शहापूर

ठाणे जिल्ह्यातील अंशत: पेसा तालूके:-मुरबाड-76गावे, भिवंडी-72गावे

ठाणे जिल्ह्यातील बिगर पेसा तालूके :- अंबरनाथ,कल्याण

 अक्र

तालुका

ग्रा.प.संख्या

पेसा ग्रा.प.संख्या

महसूलगावे

पाडे/वाडया,वस्त्यांचीसंख्या

पेसा गाव निर्मिती साठी ठराव करण्यातआलेल्यागावांची संख्या

उपविभागीय अधिकाऱ्याकडेपाठविलेले प्रस्ताव

उपविभागीयअधिकारी यांचेकडून जिल्हाधीकारीयांचेकडे पाठविलेले प्रस्ताव

जिल्हाधीकारीयांचेकडून विभागीय आयुक्तांकडेपाठविलेले प्रस्ताव

1

भिवंडी

121

39

72

242

177

104

104

104

2

शहापूर

110

110

226

411

367

314

314

314

3

मुरबाड

126

55

101

102

116

115

115

115

 4

अंबरनाथ

28

0

64

-

-

-

-

-

5

कल्याण

46

0

84

-

-

-

-

-

 

एकुण

431

204

547

755

660

533

533

533

ग्रामपंचायत विभागांतर्गत विस्तार अधिकारी(पंचायत),ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक या संवर्गाचे आस्थापना विषयक कामकाज, सेवाविषयक बाबी, अनुकंपा विषयक,पंचायत समितीस्तरावरील विस्तार अधिकारी(पंचायत),ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्या बैठका, कर्मचारी प्रशिक्षण,ग्रामपंचायत पातळीवरील प्रशासकिय कार्यवाहीबाबतचे विवेचन, जनतेकडुन प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत संबंधित तालुक्यांकडे पठविणे व त्यावर सनियंत्रण ठेवणे व संपुर्ण जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायतीचा कार्यभार पाहण्यात येतो.तसेच विभागामार्फत जनसुविधा,नागरीसुविधी,तिर्थक्षेत्र विकास,ग्रामीण कोकण पर्यटन,15 वा वित्त आयोग,आर.आर.(आबा) पाटील सुंदर गाव योजना राबविणे.जनतेकडुन प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत संबंधित विभागाकडे पठविणे व त्यावर सनियंत्रण ठेवणे.  अश्याप्रकारे कामकाज विभागाकडुन करण्यांत येत आहेत.

 

विभागाची संरचना

संपर्क

  1. कार्यालयाचा पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक/E-mail ID
    २) कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक - 022-253447268

    ३) कार्यालयाचा ईमेल आयडी -vpzpthane@gmail.com

    ४)कार्यालयाचा शासकीय मेल-आयडी - dyceovp.zpthane-mh@gov.in

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळसकाळी ०९.४५  ते सांयकाळी०६.१५
महिन्यातील दुसरा चौथा शनिवार , रविवार शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून

 

विभागाचे ध्येय

“ग्रामपंचायतींच्या ग्रामस्थांना पारदर्शक , लोकाभिमुख, गतिमान व प्रतिसादशिल प्रशासनाद्वारे ग्रामपंचायतींचा सर्वांगिण विकास करणे”

“अभ्यांगताकडुन प्राप्त होणा-या तक्रारीचे निराकरण करणे”

“पंचायत राज समिती,महालेखाकर व स्थानिक निधी लेखा यांचे कडील परिच्छेदांचे अनुपालन सादर करुन 100 टक्के परिच्छेद निकाली काढणे”

“मा.विभागीय आयुक्त कोकाण भवन यांनी जिल्हा परिषदेच्या केलेल्या वार्षिक दप्तर तपासणीचे मुद्दे 100 टक्के निकाली काढणे”

“ग्रामपंचायत विभागाकडील ग्रामसेवक,ग्रामविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी(पंचायत) या सवंर्गातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे संपुर्ण आस्थापना विषयक कामकाज,सेवा विषयकबाबी,  सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे, कर्मचा-यांच्या बदल्या,अनुकंपा मधिल प्राप्त उमेदवारांचे प्रस्ताव सादर करणे, जाहिरात देउन पदभरती करणे,अधिकारी व कर्मचारी यांची वैद्यकिय देयके मंजुरी इ. बाबत कार्यवाही करणे”

 

विभागाची कार्यपध्दती

ग्रामपंचायत विभागात सर्वसाधारण 16 शाखा असून ग्रामपंचायत विभागाअंतर्गत  विस्तार अधिकारी(पंचायत),ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवक या सवंर्गातील कर्मचा-यांची भरती, बाढती बदल्या, अनुकंपा पध्दतीने नोकरी देणे, भविष्य निर्वाह निधीतून अग्रीम मंजूर करणे, वैद्यकीय बिल मंजूर करणे, विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांचा फिरती कार्यक्रम व मासिक दैनंदिनी मंजूर करणे, जिल्हा परिषद व शासन स्तरावरील सभेची माहिती संकलित करणे, माहिती अधिकारान्वये माहिती उपलब्ध करून देणे, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरील अधिकारी, पदाधिकारी  व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण आयोजित करणे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावरील  सरपंच/सदस्यांचे,अधिकारी व कर्मचारी  प्रशिक्षण आयोजन करणे. जिल्हा ग्राम विकास विकास निधी अंतर्गत ग्रामपंचायतीना कर्ज मंजुर करणे. कै आर आर (आबा) पाटील सुदंर गाव योजनांची अंमलबजावणी करणे. 15 वा वित्त आयोगाचे अनुदान ग्रामपंचायतींना वितरीत करणे. शासन स्तरावर प्राप्त मुद्रांक शुल्क अनुदान ग्रामपंचायतीना वाटपकरणे. पेसा कायदा 1996 अंमलबजावणी व प्रशिक्षण आयोजित करणे. मानव विकास कार्यक्रम अंतर्गत पेसा गावांना गौण वनोपज करीता एकवेळेचे अर्थसहाय्य देणे. ५ टक्के अबंध निधी पेसा गावांना वितरीत करणेबाबत संनिंत्रण व अहवाल सादर करणे.ग्रामपंचायतींचा विकास करणेकरिता जनसुविधा,नागरी सुविधा,तिर्थक्षेत्र विकास,ग्रामीण कोकण पर्यटनया योजना राबविणे. आमच गांव आमचा विकास योजनेंतर्गत विविध उपक्रम चालविणे.प्रशिक्षणातून विकास कार्यक्रमांतर्गत लोक प्रतिनिधींचे सक्षमीकरणाद्वारे पंचायती राज व्यवस्था बळकट करणे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकरण व सर्वांगिण विकास करणे.जनतेकडुन प्राप्त होणा-या तक्रारींबाबत संबंधित विभागाकडे पाठविणे व त्यावर सनियंत्रण ठेवणे.पंचायत राज समिती,महालेखाकार,स्थानिक निधी लेखा यांचे कडील परिच्छेदांचे अनुपालन करणे.

 

माहितीचा अधिकार

                                                                    माहितीचा अधिकार

                                                                      कलम 4(1)(बी)(i)

कार्यालयाचे नाव

ग्रामपंचायत विभाग

पत्ता

३ रा मजला, यशवंतराव चव्हाण सभागृह इमारत,जिल्हा परिषद कंपाऊंड, तलावपाळी जवळ, स्टेशन रोड, ठाणे(पश्चिम) ४००६०१

कार्यालय प्रमुख

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

कार्यक्षेत्र

जिल्हास्तरावरील विभाग प्रमुख

तालुकास्तरावरील पंचायत समिती

जिल्हयातील सर्व ग्रामपंचायत कार्यालये

विभागाचे ध्येय धोरण

प्रशासकीय तथा आस्थापना विषयक बाबी तसेच विविध कामांच्या विकास योजना

कार्यालयाचा दुरध्वनी क्रमांक

०२२-२५३४७२६८

कार्यालीन वेळ

सकाळी ९.४५  ते सायंकाळी ६.१५

साप्ताहिक व सार्वजनिक सुट्टी

महीन्याचा प्रत्येक शनिवार व रविवार , तसेच शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्या

 

 

                                                                        कलम 4(1)ब (2) नमुना (अ)

ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकाराचा तपशिल

अ.क्र

पदनाम

अधिकार आर्थिक

आदेश क्रमांक

अभिप्राय

1

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

निरंक

निरंक

मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्रत्यावर्तीत केलेले अधिकार

 

कलम 4(1)ब (2) नमुना (ब)

अ.क्र.

अधिकार प्रशासकीय

अधिकार प्रशासकीय

शासन निर्णय परिपत्रक

अभिप्राय

1

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

अधिनस्त कर्मचाऱ्यांचे

1. वेतनवाढ

2. रजा मंजूर करणे

3. किरकोळ शिक्षा

4. गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे

5. कर्मचा-यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद साक्षांकित करणे

6. वर्ग 3 व वर्ग 4 नेमणुका प्रस्ताव व पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.

7 अपिलीय अधिकारी माहिती अधिकार -2005

 

मा.मुख्य कार्यकारी यांनी प्रत्यावर्तीत केलेले अधिकार

1. क्र.साप्रवि/ डेलीगेशन/आस्था-3/ 756

   दिनांक 1 मे 1999

2. क्र.साप्रवि/डेलीगेशन/आस्था-3/1883

   दिनांक 17.07.2002

3. क्र.साप्रवि/आस्था-3/1300 

   दिनांक 31.08.2000

4. क्र.साप्रवि/डेलीगेशन/आस्था-3अ/467/2016

   दिनांक 22.06.2016

             

कलम 4(1)ब (2) नमुना (ब) 

ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकाराचा तपशिल

अ.क्र.

पदनाम

कर्तव्ये

आदेश क्रमांक

अभिप्राय

1

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

1. आकस्मिक खर्च रक्कम रुपये 10000/-

2. वेतनवाढी

3. रजा मंजूर करणे

4. किरकोळ शिक्षा

5. गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे

6. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद स्वाक्षांकित करणे

7. वर्ग-3 व वर्ग-4 चे नेमणुका प्रस्ताव व पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.

8. वर्ग-3 व वर्ग-4 चे नेमणुका प्रस्ताव व पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.

 9.ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या आस्थापना विषयक बाबी

10. वैद्यकिय प्रतिपुर्तीची देयके मंजूर करणे.

11. माहितीचे अधिकारात प्राप्त अपिलांची सुनावणी घेऊन निर्णय देणे.

 

 5. शुध्दीपत्रक क्र.ठाजिप/साप्रवि/डेलीगेशन/आस्था-3अ/550/2016

   दिनांक 15.07.2016

 

 

6.शुध्दीपत्रक क्र.ठाजिप/साप्रवि/डेलीगेशन/आस्था-3अ/268

   दिनांक 01.08.2019

2

सहाय्यक गट विकास अधिकारी

ग्रामपंचायत विभागातील आस्थापना विषयक बाबींसह सर्व कार्यासनांच्या संचिकांवर अभिप्राय देणे, सर्व सभां/VC ना जाणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवणे

 

 

 

3

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

टपाल संनियंत्रण, आस्थापनेच्या व प्रशासनाच्या संचिकांवर अभिप्राय देणे, सर्व सभांचे माहितीचे संकलनावर सनियंत्रण, आयुक्त तपासणी मुद्दे अनुपालन करून घेणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व सनियंत्रण, जन माहिती अधिकारी,ग्राम पंचायत विभाग

 

 

4

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

जिल्हा ग्राम विकास निधी मंजूरी, कर्जवितरण, वसुली, गुंतवणूक, अंशदान, वसुली, लेखा परिक्षण मुद्दयांची पूर्तता करुन घेणे, विभागांतील आर्थिक बाबींच्या सर्व संचिकांवर अभिप्राय, ग्रामपंचायतींना ग्रंथालय अनुदान योजनांच्या खर्चाचा ताळमेळ, ग्रामपंचायत विभागतील सर्व देयके,वित्त विभागाशी खर्चाचा ताळमेळ,

 

 

5

विस्तार अधिकारी (पंचायत) मुख्यालय

ग्रामपंचायत अपहार प्रकरणे तालुक्याकडून पूर्तता करुन घेणे, ग्रामपंचायत अधिनियम 39 (1) प्रकरणे तसेच वरीष्ठांनी  वेळोवेळी दिलेली सर्व कामे.

 

 

6

आस्थापना -1

ग्रामसेवक, आस्थापनाविषयक कामकाज व तक्रारी, निलंबन व विभागीय चौकशी, कंत्राटी ग्रामसेवक नियमित करणे / राजीनामे, कंत्राटी ग्रामसेवक वेतन, ग्रामपंचायत विभागाकडील संवर्ग सरळसेवा / पदोन्नती पदभरती, आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार, बिंदुनामावली ग्रामसेवक गोपनीय अहवाल, ग्रामसेवक संवर्गाच्या बदल्या ग्रामसेवक संवर्गाच्या जेष्ठता यादया, ग्रामसेवक प्रशिक्षण  व ग्रामसेवक यांचे न्यायालयीन प्रकरणे

 

 

7

आस्थापना -2

ग्रामविकास अधिकारी आस्थापना विषयक कामकाज व तक्रारी, निलंबन व विभागीय चौकशी, कंत्राटी ग्रामसेवक नियमित करणे / राजीनामे,  ग्रामविकास अधिकारी यांची  बिंदुनामावली ग्रामविकास अधिकारी गोपनीय अहवाल, ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या बदल्या ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या जेष्ठता यादया, ग्रामविकास अधिकारी यांची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

8

आस्थापना -2 अ

कार्यालयीन   विस्तार अधिकारी , वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक व शिपाई यांची आस्थापना विषय सर्व बाबी, सेवा ‍निवृत्ती कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतरचे लाभ देणे (निवृत्ती वेतन प्रकरणे गटविमा प्रकरणे, आस्थापनाविषयक दरमहाचा अहवाल सादर करणे, ग्रामपंचायत विभागाकडील सेवार्थ प्रणालीचे कामकाज, कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी. 

 

 

9

योजना – 1

जनसुविधा योजना, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना, नागरी सुविधा, कोकण पर्यटन, 2515-अंतर्गत अल्पसंख्यांक समाजासाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे, मा.आमदार /खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रापं ना कामे,नवसंजिवनी योजना,तीर्थक्षेत्र विकास योजना, सांसद आदर्श व आमदार आदर्श योजना

 

 

10

योजना – 2

ग्रापं कर वसुली (घरपट्टी/पाणीपट्टी/दिवाबत्ती/आरोग्य), करांची फेर आकारणी, ग्रामपंचायत मागासर्वीय  15 % खर्च, ग्रामपंचायत महिला व बालकल्याण 10% खर्च, वस्तु व सेवा यावरील कर व शुल्क, पाणी पुरवठा TCL,  ठोक अंशदान,  14 वा वित्त आयोग / 15 वा वित्त आयोग, स्मार्ट ग्राम अभियान, यशवंत पंचायत राज कामकाज,अकृषिक कर,जमिन महसूल अनुदाने, जकात कर अनुदाने, यात्राकर अनुदाने, गौण खनिज अनुदाने, जमीन समानिकरण अनुदाने मुद्रांक शुल्क अनुदान. ‍२७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण, मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अनुदान

 

 

11

लेखा

ग्रापं स्तर, ग्रापं लेखा परिक्षण अहवाल संकलन, पंरा/स्थानिक निधी लेखा/ महालेखाकार यांचे ऑडीट संबंधी कामकाज कार्यालयीन, महाराष्ट्र  लोकसेवा अध्यादेश, उप मुख्य कार्यकारी अधिकरी (पंचायत) / सहाय्यक गट विकास अधिकारी संभाव्य फिरती कार्यक्रम व दैनंदिनी, वाहन संदर्भात सर्व कामकाज  व वकील फी देयके व सर्व बैठका/ सभांच्या विषयपत्रिका अनुपालन, व माहिती संकलन, संगणक देखभाल व दुरुस्ती ,  योजनांच्या खर्चाचा ताळमेळ, दुरध्वनी रजिस्टर, ग्रामपंचायत विभागतील सर्व देयके, तरतुदी , वित्त विभागाशी खर्चाचा ताळमेळ,

 

 

12

प्रशासन 01

ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्या तक्रारी, चौकशी, सुनावणी, अपिल, प्रशासक नेमणूक , सरपंच /सदस्य मानधन व बैठक भत्ता वाटप  सर्व ग्रामपंचायत सरपंच/उपसरपंच यांची माहिती संकलीत करणे निवडणुक,सरपंच सदस्य प्रशिक्षण, ग्रामपंचायत लोकसंख्यानिहाय उत्पन्न व खर्च , ग्रामसभा ,राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा ग्रामपंचायत नगरपालिका / नगरपरिषदे रुपांतर, ग्राप हद्दवाढ प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे, अभिलेख कक्ष, ग्रामपंचायत विभाजन 145 व 179, प्रकरणांवर कार्यवाही करणे, , नवीन ग्रामपंचायत / गाव स्थापन करणे, पुर्नवसित गावांबाबत कामकाज, आठवडी बाजार, विस्तार अधिकारी(पं) यांना मदत करणे, ASSK,माझी वसुंदरा,जैव विविधता, तंटामुक्त मोहिम

 

 

13

प्रशासन -2

अतिक्रमणे /अनधिकृत बांधकाम,  भ्रष्टाचार निमुर्लन, , लोकशाही दिन, लोकआयुक्त/ उप लोकायुक्त प्रकरणे. सर्व प्रकारच्या तक्रारी व जनता दरबार.आपले सरकार पोर्टल वरील तक्रारी, Online माहीतीचे अधिकार

 

 

14

प्रशासन 03

विस्तार अधिकारी (पं)/ (स.क.) आस्थापना विषयक सर्व बाबी, कर्मचारी जेष्ठता सुची,  ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन, 10% ग्रामपंचायत कर्मचारी पद भरती. तसेच आस्थापना विषयक सर्व बाबी, मा. विभागीय आयुक्त तपासणी व पुर्तता अहवाल,

 

 

15

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान  ( RGSA )

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अभियान – ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम, दुरूस्ती  तसेच  प्रशिक्षण

 

 

16

पेसा कक्ष

पेसा कायदा 1996 अंमलबजावणी व प्रशिक्षण,वन हक्क कायदा 2006

 

 

17

नोंदणी शाखा

आवक जावक संनियंत्रण, विशेष संदर्भ नोंदवहया, माहितीचा अधिकार मासिक /त्रैमासिक अहवाल, कार्यविवरण / प्रकरण नोंदवही एकत्रित गोषवारा, प्रलंबित संदर्भ मासिक अहवाल.झीरो पेंडेंसी  जिल्हा स्तर

 

 

18

आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचे सर्व Online अहवाल, ई-पंचायत बाबतचे Online अहवाल, सरपंच,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी Online वेतन. 

   

 

कलम 4(1) (ब) (3)

जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तरदायीत्व निश्चित करुन विहीत कार्यपद्धतीने कार्यालयाचे कामकाज सांभाळणारे कर्मचारी यांचेकडून संबंधित विषयाची संचिका कनिष्ठ प्रशा. अधिकारी, सहा.प्रशा.अधिकारी यांचेकडे सादर केले जाते. संबंधित कार्यासनाचे कर्मचारी विभाग प्रमुख / पंचायत समिती व अन्य कार्यालयाकडून माहिती व अहवाल प्राप्त करण्याची जबाबदारी आहे व या कामावर पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, सहाय्यक प्रशासन अधिकारी यांची आहे. संबंधित कार्यासनाच्या कर्मचाऱ्यांची त्यांचेकडे असलेल्या अभिलेखाचे अदयावतीकरण करुन ठेवण्याची जबाबदारी आहे.

अ.क्र.

कामाचे स्वरुप

कालावधी

जबाबदार अधिकारी कर्मचारी

 अभिप्राय

1

जि.प.खातेप्रमुख / पंचायत समिती यांचेकडून विविध अहवाल प्राप्त करणे व संकलन करणे

1 महिना

संबंधित कार्यासनाचे कर्मचारी

सहाय्यक गट विकास अधिकारी (पंचायत)/ क.प्र.अधिकारी हे या कामाचे पर्यवेक्षण करतील

2

शासन इतर विभाग व पंचायत समिती तसेच सर्वसामान्य नागरीकांकडून आलेले अर्ज प्रस्ताव इत्यादी

1 महिना

संबंधित कार्यासनाचे कर्मचारी

सहाय्यक गट विकास अधिकारी(पंचायत)/ क.प्र.अधिकारी हे या कामाचे पर्यवेक्षण करतील

 

कलम 4(1)(ब)(4) नमुना अ

ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद ठाणे विभागातील कर्तव्यपुर्तीसाठी दिलेले उद्दिष्ट

अ.क्र.

कार्य

कामाचे प्रमाण

अभिप्राय

1

ग्रामसेवक / ग्रामविकास अधिकारी / विस्तार अधिकारी (पंचायत)- भरती पदोन्नती

रिक्त पदानुसार व शासनाचे प्रचलित निर्णयानुसार

 

2

ग्रामपंचायत तपासणी

वार्षिक  110

 

3

अभ्यांगत भेट

प्रत्येक सोमवार

 

         

                          ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद ठाणे कार्यालयात उपलब्ध सुविधा

अ.क्र.

सुविधाचे प्रकार

वेळ

कार्यपद्धती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ति कर्मचारी

तक्रार निवारण

1

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांची भेट घेणे

कार्यालयीन वेळ दर सोमवारी

 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांचे मार्फत

ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे

 कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

1. अर्ज करणे

2. समक्ष भेटणे

कलम 4(1) (ब) (4) नमुना ब

जिल्हा परिषद ठाणे ग्रामपंचायत विभागाशी संबंधित नियम व अधिनियम

अ.क्र.

सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय

नियम क्रमांक व वर्ष

अभिप्राय

1

ग्रामपंचायत विकास कामांचे नियंत्रण

मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958

 

2

ग्रामसेवक, ग्राम विकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी (पंचायत)

विविध महाराष्ट्र नागरी सेवा तसेच जिल्हा परिषदा जिल्हा सेवा अधिनियम (शिस्त व अपिल)1964, तसेच (वर्तणुक)1967

 

                                                     

                                                                           कलम 4(1)(ब)(5)नमुना (ब)

                                         ठाणे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या कामाच्या संबंधी शासन निर्णय

अ.क्र.

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक

अभिप्राय

1

जनसुविधा योजना

शासन निर्णय क्रमांक.ददभू-2010/प्र.क्र.62/ पंरा-6 मंत्रालय मुंबई दिनांक  16 सप्टेंबर 2010

 

2

नागरी सुविधा

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्र.व्हीपीएम-2610 / प्र.क्र.129/ पंरा-4 मंत्रालय मुंबई दिनांक 16 सप्टेंबर 2010

 

3

स्मार्ट ग्राम योजना

  1. ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, क्र.व्हीपीएम- 2610/ प्र.क्र.1/ पंरा-4 मंत्रालय मुंबई दिनांक 17 ऑगस्ट 2010
  2.  शासन  निर्णय  ग्रामविकास विभागाकडील क्र-साग्रायो-2015/ प्र.क्र.151अ/योजना-1/ दिनांक-21/11/2016.

 

4

कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम

ग्रामविकास विभाग क्र.ग्रासयो-2015/ प्र.क्र. -75/ योजना-9/ दिनांक 23 नोव्हेंबर 2015

 

5

15 वा वित्त आयोग

शासन निर्णय क्र.पंविआ-2020/ प्र.क्र.59/ वित्त-4 दिनांक 26 जुन 2020

 

6

ग्रामीण तिर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम

शासन निर्णय क्र.तिर्थवि-2011/ प्र.क्र.651/ योजना-7 दिनांक 16 नोव्हेंबर 2012

 

7

मा.लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील गावाअंतर्गत रस्त, गटारे, व अन्य मुलभुत सुविधांच्या कामांबाबत

ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन निर्णय क्र.विकास 2009/ प्र.क्र.8/ पंरा-8/ दिनांक 24.02.2009

 

 

कलम 4(1)(ब)(6)

  जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागातील कार्यालयामध्ये दस्तऐवजाची वर्गवारी

अ.क्र.

विषय

दस्तऐवजाचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशिल

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

1

स्थायी आदेश संकलन

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

2

जडवस्तु संग्रह नोंदवही

कार्यालयातील जडवस्तुंच्या नोंदी

कायम

3

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणाऱ्या सर्व टपालाच्या नोंदी

कायम

4

अग्रीम नोंदवही

कर्मचारी अधिकारी यांना दिलेल्या अग्रीमाच्या नोंदी

30 वर्षे

5

हजेरीपट

कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन हजेरीची नोंद

30 वर्षे

6

साठा रजिस्टर

दैनंदिन वापरातील कार्यालयाची केलेली तपासणी

30 वर्षे

7

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी /कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्षे

8

चौकशी अहवाल

प्राप्त तक्रारीची चौकशी

10वर्षे

9

कार्यविवरण /प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

10 वर्षे

10

दैनंदिनी

क-1

अधिकाऱ्यांच्या मासिक कामकाजाची दैनंदिनी

5 वर्षे

11

नियत कालिके

मासिक/त्रैमासिक/वार्षिेक प्रगती अहवाल

1 वर्षे

 

कलम 4(1)(ब)(7)

ग्रामपंचायत विभाग जिल्हा परिषद ठाणे विभागातील कामासाठी जन सामान्यार्थी सल्ला मसलत करण्याची व्यवस्था.

अशी व्यवस्था नाही परंतु जिल्हा परिषद मध्ये प्रत्येक तीन महिन्याने चर्चा होते स्थायी समिती मध्ये प्रत्येक महिन्याला सल्लामसलत / चर्चा होते याशिवाय ग्रामिण भागात ग्रामसभांचे आयोजन करणेत येते. 

कलम 4 (1) (ब) (ix)

ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे मासिक वेतन

अ.क्र.

पदनाम

अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव

 पत्ता

वर्ग

रुजू दिनांक

दुरध्वनी क्रमांक

एकुण वेतन

1

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

श्री.चंद्रकांत पवार

ठाणे

वर्ग -01

12/02/2020

022-25347268

 92145/-

2

सहा.गट विकास अधिकारी

श्री.हणमंतराव दोडके

 कल्याण

 

वर्ग-2

11/08/2020

022-25347268

 124716/-

3

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)

श्री.भिमा शेळके

 ठाणे

वर्ग-3

 

022

5347268

56275/-

4

विस्तार अधिकारी (पंचायत)

श्री. एस. जी. राठोड

खडकपाडा, कल्याण

वर्ग-3

16/10/2018

022

25347268

83326/-

5

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

श्री. संजय नंदनवार

नेरुळ नवी मुंबई

वर्ग-3

14/01/2019

022

25347268

69790/-

6

वरिष्ठ सहाय्यक

रिक्त

         

7

वरिष्ठ सहाय्यक

श्री.भिमा शेळके

 ठाणे

वर्ग-3

01/05/2018

022

25347268

56275/-

8

वरिष्ठ सहाय्यक

श्री.व्हि.के.

वाळोकर

अल्पबचत विकास, वागळे इस्टेट, श्रीनगर, ठाणे

वर्ग-3

21/12/2013

022

25347268

37438/-

9

वरिष्ठ सहाय्यक

श्रीम.एस.एस. जोशी

श्री संत दर्शन सोसायटी लाला चौकी कल्याण ( प )

वर्ग-3

15/09/2017

022

25347268

62176/-

10

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.एस के नांगरे

मु.पो.बेलापूर, नवी मुंबई

वर्ग-3

02/09/2009

022

25347268

47383/-

11

कनिष्ठ सहाय्यक

श्रीम.एम. व्ही.कदम

चरई ठाणे (प)

वर्ग-3

01/06/2017

022

25347268

55226/-

12

कनिष्ठ सहाय्यक

श्रीम.वाय. बी. पवार

ओम राज अपार्टमेंट ,   डोंबिवली (प)

वर्ग-3

28/11/2017

022

25347268

46243/-

13

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.एम.जी. डोंगरे

मु. पो.म्हारळ ता.कल्याण जिल्हा ठाणे

वर्ग-3

22/11/2017

022

25347268

46243/-

14

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री. एम.एम. साळुंके

कोळसेवाडी कल्याण ( पू )

वर्ग-3

01/06/2017

022

25347268

34258/-

 15

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.एस.ए. चव्हाण

अल्प बचत  विकास , वागळे इस्टेट, श्रीनगर , ठाणे

वर्ग-3

19/08/2014

022

25347268

28546/-

16

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.ए.एस. कोडलकर

कुळगाव, बदलापूर (पु) ठाणे

वर्ग-3

19/8/2014

022

25347268

34258/-

17

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

रिक्त

..

वर्ग-3

..

022

25347268

..

18

वाहन चालक

श्री.आर.व्ही.

पवार

मु.पो.बळेगाव, ता.मुरबाड

वर्ग-3

2/9/2013

022

25347268

40690/-

19

शिपाई

श्री.डी.डी.

गोवारी

वागळे इस्टेट, रोड नं.28, ठाणे (प)

वर्ग-4

10/9/2014

022

25347268

49013/-

20

शिपाई

श्री. एम.आर. चव्हाण

मु.पो.ता. मुरबाड जिल्हा ठाणे

वर्ग-4

01/6/2017

022

25347268

34026/-

 

कलम 4(1)(b) (X)

ठाणे जिल्हा परिषदेतील ग्रामपंचायत विभागाकडील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

अक्र

पदनाम

अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचे नाव

  पे मॅट्रीक्स

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

स्थानिक पूरक भत्ता

धुलाई भत्ता

वाहतुक भत्ता

एकुण वेतन

1

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

श्री.चंद्रकांत पवार

78500

13345

 0

 300

 0

 0

92145/-

2

सहा.गट विकास अधिकारी

श्री. हणमंतराव दोडके

 87600

14892

 21024

0

 0

1200

 124716/-

3

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

 

            रिक्त पद

   

4

विस्तार अधिकारी (पंचायत)

श्री. सेवालाल राठोड 

58600

9962

14064

300

0

400

83326/-

5

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

श्री. संजय नंदनवार

49000

8330

11760

300

0

400

69790/-

7

वरिष्ठ सहाय्यक

श्री. भिमा शेळके

47500

8075

0

300

0

400

56275/-

8

वरिष्ठ सहाय्यक

श्रीम.शितल  जोशी

43600

7412

10464

300

0

400

62176/-

9

वरिष्ठ सहाय्यक

श्री.विनोद

वाळोकर

31400

5338

0

300

0

400

37438/-

10

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.शंकर नांगरे

39900

6783

0

300

0

400

47383/-

11

कनिष्ठ सहाय्यक

श्रीम. मनिषा कदम

38600

6562

9364

300

0

400

55226/-

12

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री. मयुरेश डोंगरे

32300

5491

7752

300

0

400

46243/-

13

कनिष्ठ सहाय्यक

श्रीम.योगीता पवार

32300

5491

7752

300

0

400

46243/-

14

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.सचिन

चव्हाण

23800

4046

0

300

0

400

28546/-

15

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.आनंद

कोंडलकर

23800

4046

5712

300

0

400

34258/-

16

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री. मंगेश साळुंके

23800

4046

5712

300

0

400

34258/-

17

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

रिक्त

..

..

..

..

..

..

..

18

वाहन चालक

श्री.रमेश पवार

28400

4828

6812

200

50

400

40690/-

19

शिपाई

श्री. मंगेश चव्हाण

23600

4012

5664

300

50

400

34026/-

20

शिपाई

श्री.दशरथ

गोवारी

34300

5831

8232

200

50

400

49013/-

कलम 4(1)(1)(ब)(XVI)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामपंचायत विभाग कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी / सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी / अपिलीय प्राधिकारी (तेथील लोक प्राधिकारीच्या कार्यक्षेत्रातील) यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

अ ) शासकीय माहिती अधिकारी

अ.क्र.

शासकीय माहिती अधिकाऱ्याचे नाव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता / फोन नंबर

ई-मेल

अपिलीय अधिकारी

1

श्री.भिमा शेळके

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (प्रभारी)

ग्रामपंचात विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद कार्यालय फोन नं.022-25347268

vpzpthane@gmail.com/ dyceovp.zpthane-mh@gov.in

श्री. चंद्रकांत पवार  उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

ब) सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

अ.क्र.

सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकाऱ्याचे नाव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता / फोन नं

ई-मेल

1

सर्व वरिष्ठ / कनिष्ठ सहाय्यक

 

 

 

 

क) अपिलीय अधिकारी

अ.क्र.

अपिलीय अधिका-याचे नाव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता / फोन नंबर

ई-मेल

यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी

1

श्री. चंद्रकांत पवार

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

ग्रामपंचात विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

जिल्हा परिषद कार्यालय फोन नं.022-25347268

vpzpthane@gmail.com dyceovp.zpthane-mh@gov.in

 

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अ.क्र.

पदनाम

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचेनाव

पत्ता

वर्ग

रुजूदिनांक

दुरध्वनीक्रमांक

एकुणवेतन

1

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(पंचायत)

श्री. प्रमोद बाळकृष्ण काळे

ठाणे

वर्ग-01

21/09/2022

022-253447268

125593/-

2

सहा.गटविकास अधिकारी

रिक्त पद

3

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

श्री. विवेक पवार

मुरबाड

वर्ग-3

01/04/2021

022-253447268

71103/-

4

विस्तार अधिकारी(पंचायत)

श्री.एस.जी.राठोड

खडकपाडा,कल्याण

वर्ग-3

16/10/2018

022-253447268

103142/-

5

कनिष्ठ लेखाअधिकारी

रिक्त पद

6

वरिष्ठ  सहाय्यक

रिक्त

         

7

वरिष्ठ सहाय्यक

श्री पदमाकर राठोड

बदलापुर

वर्ग-3

4/8/2021

022-253447268

56613/-

8

वरिष्ठ सहाय्यक

श्रीम. सोनाली तिकोने

बदलापुर

वर्ग-3

30/5/2022

022-253447268

55003/-

9

वरिष्ठ सहाय्यक

श्रीम मनाली गावडे

घाटकोपर

वर्ग-3

01/4/2021

022-253447268

67239/-

अ.क्र.

पदनाम

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचेनाव

पत्ता

वर्ग

रुजूदिनांक

दुरध्वनीक्रमांक

एकुणवेतन

10

कनिष्ठ सहाय्यक

रिक्त पद

11

कनिष्ठ सहाय्यक

रिक्त पद

12

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री सुनील मोरे

वाशिंद

वर्ग-3

4/8/2021

022-253447268

60821/-

13

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री. श्रीकांत चौधरी

बदलापूर

वर्ग-3

30/5/2022

022-253447268

58223/-

14

कनिष्ठ सहाय्यक

श्रीम. सविता गायवळ

डोंबिवली

वर्ग-3

4/8/2021

022-253447268

47919/-

15

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री नारायण उंबरगोंडे

कल्याण

वर्ग-3

2/4/2022

 

69171/-

16

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.ए.एस.कोडलकर

कुळगाव,बदलापूर(पु)ठाणे

वर्ग-3

19/8/2014

022-253447268

43572/-

16

कनिष्ठ सहाय्यक(लेखा)

श्री प्रशांत वेखंडे

मुरबाड

वर्ग-3

13/8/2021

022-253447268

34305/-

17

वाहनचालक

श्री.आर.व्ही.

पवार

मु.पो.बळेगाव,ता.मुरबाड

वर्ग-3

2/9/2013

022-253447268

51672/-

अ.क्र.

पदनाम

अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचेनाव

पत्ता

वर्ग

रुजूदिनांक

दुरध्वनीक्रमांक

एकुणवेतन

18

शिपाई

श्री.डी.डी.

गोवारी

वागळेइस्टेट,रोडनं.28,ठाणे(प)

वर्ग-4

10/9/2014

022-253447268

63425/-

19

शिपाई

श्री.एम.आर.चव्हाण

मु.पो.ता.मुरबाडजिल्हाठाणे

वर्ग-4

01/6/2017

022-253447268

43300/-

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

अ.क्र.

पदनाम

कर्तव्ये

आदेश क्रमांक

अभिप्राय

1

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत)

1. आकस्मिक खर्च रक्कम रुपये 10000/-

2. वेतनवाढी

3. रजा मंजूर करणे

4. किरकोळ शिक्षा

5. गोपनीय अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन करणे

6. कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद स्वाक्षांकित करणे

7. वर्ग-3 व वर्ग-4 चे नेमणुका प्रस्ताव व पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.

8. वर्ग-3 व वर्ग-4 चे नेमणुका प्रस्ताव व पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.

 9.ग्रामपंचायत कर्मचारी यांच्या आस्थापना विषयक बाबी

10. वैद्यकिय प्रतिपुर्तीची देयके मंजूर करणे.

11. माहितीचे अधिकारात प्राप्त अपिलांची सुनावणी घेऊन निर्णय देणे.

 

 5. शुध्दीपत्रक क्र.ठाजिप/साप्रवि/डेलीगेशन/आस्था-3अ/550/2016

   दिनांक 15.07.2016

 

 

6.शुध्दीपत्रक क्र.ठाजिप/साप्रवि/डेलीगेशन/आस्था-3अ/268

   दिनांक 01.08.2019

2

सहाय्यक गट विकास अधिकारी

ग्रामपंचायत विभागातील आस्थापना विषयक बाबींसह सर्व कार्यासनांच्या संचिकांवर अभिप्राय देणे, सर्व सभां/VC ना जाणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व संनियंत्रण ठेवणे

 

 

 

3

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

टपाल संनियंत्रण, आस्थापनेच्या व प्रशासनाच्या संचिकांवर अभिप्राय देणे, सर्व सभांचे माहितीचे संकलनावर सनियंत्रण, आयुक्त तपासणी मुद्दे अनुपालन करून घेणे, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर देखरेख व सनियंत्रण, जन माहिती अधिकारी,ग्राम पंचायत विभाग

 

 

4

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

जिल्हा ग्राम विकास निधी मंजूरी, कर्जवितरण, वसुली, गुंतवणूक, अंशदान, वसुली, लेखा परिक्षण मुद्दयांची पूर्तता करुन घेणे, विभागांतील आर्थिक बाबींच्या सर्व संचिकांवर अभिप्राय, ग्रामपंचायतींना ग्रंथालय अनुदान योजनांच्या खर्चाचा ताळमेळ, ग्रामपंचायत विभागतील सर्व देयके,वित्त विभागाशी खर्चाचा ताळमेळ,

 

 

5

विस्तार अधिकारी (पंचायत) मुख्यालय

ग्रामपंचायत अपहार प्रकरणे तालुक्याकडून पूर्तता करुन घेणे, ग्रामपंचायत अधिनियम 39 (1) प्रकरणे तसेच वरीष्ठांनी  वेळोवेळी दिलेली सर्व कामे.

 

 

6

आस्थापना -1

ग्रामसेवक, आस्थापनाविषयक कामकाज व तक्रारी, निलंबन व विभागीय चौकशी, कंत्राटी ग्रामसेवक नियमित करणे / राजीनामे, कंत्राटी ग्रामसेवक वेतन, ग्रामपंचायत विभागाकडील संवर्ग सरळसेवा / पदोन्नती पदभरती, आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार, बिंदुनामावली ग्रामसेवक गोपनीय अहवाल, ग्रामसेवक संवर्गाच्या बदल्या ग्रामसेवक संवर्गाच्या जेष्ठता यादया, ग्रामसेवक प्रशिक्षण  व ग्रामसेवक यांचे न्यायालयीन प्रकरणे

 

 

7

आस्थापना -2

ग्रामविकास अधिकारी आस्थापना विषयक कामकाज व तक्रारी, निलंबन व विभागीय चौकशी, कंत्राटी ग्रामसेवक नियमित करणे / राजीनामे,  ग्रामविकास अधिकारी यांची  बिंदुनामावली ग्रामविकास अधिकारी गोपनीय अहवाल, ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या बदल्या ग्रामविकास अधिकारी संवर्गाच्या जेष्ठता यादया, ग्रामविकास अधिकारी यांची न्यायालयीन प्रकरणे.

 

 

8

आस्थापना -2 अ

कार्यालयीन   विस्तार अधिकारी , वरिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ सहाय्यक व शिपाई यांची आस्थापना विषय सर्व बाबी, सेवा ‍निवृत्ती कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतरचे लाभ देणे (निवृत्ती वेतन प्रकरणे गटविमा प्रकरणे, आस्थापनाविषयक दरमहाचा अहवाल सादर करणे, ग्रामपंचायत विभागाकडील सेवार्थ प्रणालीचे कामकाज, कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी. 

 

 

9

योजना – 1

जनसुविधा योजना, पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्राम योजना, नागरी सुविधा, कोकण पर्यटन, 2515-अंतर्गत अल्पसंख्यांक समाजासाठी मुलभूत सुविधा पुरविणे, मा.आमदार /खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत ग्रापं ना कामे,नवसंजिवनी योजना,तीर्थक्षेत्र विकास योजना, सांसद आदर्श व आमदार आदर्श योजना

 

 

10

योजना – 2

ग्रापं कर वसुली (घरपट्टी/पाणीपट्टी/दिवाबत्ती/आरोग्य), करांची फेर आकारणी, ग्रामपंचायत मागासर्वीय  15 % खर्च, ग्रामपंचायत महिला व बालकल्याण 10% खर्च, वस्तु व सेवा यावरील कर व शुल्क, पाणी पुरवठा TCL,  ठोक अंशदान,  14 वा वित्त आयोग / 15 वा वित्त आयोग, स्मार्ट ग्राम अभियान, यशवंत पंचायत राज कामकाज,अकृषिक कर,जमिन महसूल अनुदाने, जकात कर अनुदाने, यात्राकर अनुदाने, गौण खनिज अनुदाने, जमीन समानिकरण अनुदाने मुद्रांक शुल्क अनुदान. ‍२७ गावांचे नियोजन प्राधिकरण, मागास व आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना अनुदान

 

 

11

लेखा

ग्रापं स्तर, ग्रापं लेखा परिक्षण अहवाल संकलन, पंरा/स्थानिक निधी लेखा/ महालेखाकार यांचे ऑडीट संबंधी कामकाज कार्यालयीन, महाराष्ट्र  लोकसेवा अध्यादेश, उप मुख्य कार्यकारी अधिकरी (पंचायत) / सहाय्यक गट विकास अधिकारी संभाव्य फिरती कार्यक्रम व दैनंदिनी, वाहन संदर्भात सर्व कामकाज  व वकील फी देयके व सर्व बैठका/ सभांच्या विषयपत्रिका अनुपालन, व माहिती संकलन, संगणक देखभाल व दुरुस्ती ,  योजनांच्या खर्चाचा ताळमेळ, दुरध्वनी रजिस्टर, ग्रामपंचायत विभागतील सर्व देयके, तरतुदी , वित्त विभागाशी खर्चाचा ताळमेळ,

 

 

12

प्रशासन 01

ग्रामपंचायत सरपंच, उपसरपंच, सदस्य यांच्या तक्रारी, चौकशी, सुनावणी, अपिल, प्रशासक नेमणूक , सरपंच /सदस्य मानधन व बैठक भत्ता वाटप  सर्व ग्रामपंचायत सरपंच/उपसरपंच यांची माहिती संकलीत करणे निवडणुक,सरपंच सदस्य प्रशिक्षण, ग्रामपंचायत लोकसंख्यानिहाय उत्पन्न व खर्च , ग्रामसभा ,राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा ग्रामपंचायत नगरपालिका / नगरपरिषदे रुपांतर, ग्राप हद्दवाढ प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे, अभिलेख कक्ष, ग्रामपंचायत विभाजन 145 व 179, प्रकरणांवर कार्यवाही करणे, , नवीन ग्रामपंचायत / गाव स्थापन करणे, पुर्नवसित गावांबाबत कामकाज, आठवडी बाजार, विस्तार अधिकारी(पं) यांना मदत करणे, ASSK,माझी वसुंदरा,जैव विविधता, तंटामुक्त मोहिम

 

 

13

प्रशासन -2

अतिक्रमणे /अनधिकृत बांधकाम,  भ्रष्टाचार निमुर्लन, , लोकशाही दिन, लोकआयुक्त/ उप लोकायुक्त प्रकरणे. सर्व प्रकारच्या तक्रारी व जनता दरबार.आपले सरकार पोर्टल वरील तक्रारी, Online माहीतीचे अधिकार

 

 

14

प्रशासन 03

विस्तार अधिकारी (पं)/ (स.क.) आस्थापना विषयक सर्व बाबी, कर्मचारी जेष्ठता सुची,  ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन, 10% ग्रामपंचायत कर्मचारी पद भरती. तसेच आस्थापना विषयक सर्व बाबी, मा. विभागीय आयुक्त तपासणी व पुर्तता अहवाल,

 

 

15

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान  ( RGSA )

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान अभियान – ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम, दुरूस्ती  तसेच  प्रशिक्षण

 

 

16

पेसा कक्ष

पेसा कायदा 1996 अंमलबजावणी व प्रशिक्षण,वन हक्क कायदा 2006

 

 

17

नोंदणी शाखा

आवक जावक संनियंत्रण, विशेष संदर्भ नोंदवहया, माहितीचा अधिकार मासिक /त्रैमासिक अहवाल, कार्यविवरण / प्रकरण नोंदवही एकत्रित गोषवारा, प्रलंबित संदर्भ मासिक अहवाल.झीरो पेंडेंसी  जिल्हा स्तर

 

 

18

आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचे सर्व Online अहवाल, ई-पंचायत बाबतचे Online अहवाल, सरपंच,उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायत कर्मचारी Online वेतन. 

   

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्दीष्ट

किती वेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत

1

स्थायी समिती

मा.अध्यक्ष, सभाध्यक्ष, जि.प.ठाणे सदस्य सचिव मा.उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (साप्रवि) विषय समितीचे सभापती व जि.प.सदस्य 13

अधिकार कक्षातील धोरणात्मक निर्णय घेणे त्यांची अंमलबजाणी योग्य रितीने होते किंवा नाही ते पाहाणे सदरची समितीचे कामकाज म.जि.प.व पं.स.अधिनियम 1961 प्रमाणे चालते

महिन्यातून एकदा

नाही

होय

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

अ.क्र.

योजनेचे नाव

योजनेचा उद्देश(दोन ओळीत)

लाभार्थी/पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नाव  व दुरध्वनी क्रमांक-

1

जिल्हा वार्षिक योजना जन  सुविधे करीता वि्शेष अनुदान योजना

ग्रामीण भागात स्मशानभुमी/दफ़नभुमी ची व्यव्स्था करणे व ग्रामपंचायतीचे काम एकत्रीतपणे व सुयोग्यरीत्या चालण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालय उपलब्ध करुन देणे.

जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायती व महसुल गाव

योजना-1

2

जिल्हा वार्षिक योजना अंतर्गत मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधेसाठी  वि्शेष अनुदान योजना

5000 ते 10000 हजार लोकसंख्या असणा-या ग्रामपंचायतीमध्ये राहणीमान दर्जेदार होण्यासाठी शहराच्या तोडीच्या मुलभुत सुविधा व रोजगार उपलब्ध करुन देणे

1.पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत पहिल्या वर्षाचे निकष पुर्ण केलेल्या व लोकसंख्या 10000 पेक्षा जास्त ग्रामपंचायतींचा  पर्यावरण विकास आराखडा  करणे बंधनकारक आहे.

योजना-1

2. वरील 1 व्यतिरिक्त पर्यावरणसंतुलीत समृद्ध ग्राम योजनेंतर्गत पहिल्या वर्षाचे निकष पुर्ण केलेल्या व लोकसंख्या 5000 चे वर आणि 10000 पेक्षा जास्त कमी असणा-या व पर्यावरण संवेदनशिल भागामध्ये समावेश होणा-या , तिर्थक्षेत्र/पर्यटन क्षेत्र दृष्ट्या महत्व असणा-या  ओदयोगिक क्षेत्रात येणा-या प्रमुख नागरी क्षेत्राच्या  5 किमी परिघामध्ये येणा-या ग्रामपंचायती पर्यावरण विकास आराखडा तयार करु शकतील .

3

स्मार्ट ग्रामयोजना

महाराष्ट्र राज्यातील गावांचा शाश्वत विकास घडवून आणणे .

ग्रामविकास व जलसंधारण वि्भागाकडील शासन निर्णय क्र. व्हीपीएम2610/प्र.क्र.1/पंरा-4,मंत्रालय मंबई दिनांक-18 आगस्ट 2010 रोजीच्या शासन निर्णयामधे मुद्दा क्र. 7 मधील प्रथम , व्दीतीय , तृतिय वर्षाच ग्रामपंचायतीचे पात्रतेचे निकष शासन निर्णया प्रमाणे असतील.

योजना-2

4

कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम

कोकणातील ग्रामीण भा्गातील भुमी पुत्रांना त्यांच्या गावात रोजगार व स्वंय रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने तसेच कोकणातील विकास कामांची गती वाढविणे करीता ग्रामीण भागातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पर्यटनाचा विकास हो्णा-या  गावामध्ये पर्यटनाची पायभुत सुविधा निर्माण करणे व पर्यायाने गावाचा विकास करणे.

जिल्ह्यातील समुद्र विकास व समुद्र किना-याची गावे (4 ते 5 गावे फ़क्त).

योजना-1

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अ.क्र.

विषय

दस्तऐवजाचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशिल

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

1

स्थायी आदेश संकलन

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

2

जडवस्तु संग्रह नोंदवही

कार्यालयातील जडवस्तुंच्या नोंदी

कायम

3

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणाऱ्या सर्व टपालाच्या नोंदी

कायम

4

अग्रीम नोंदवही

कर्मचारी अधिकारी यांना दिलेल्या अग्रीमाच्या नोंदी

30 वर्षे

5

हजेरीपट

कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन हजेरीची नोंद

30 वर्षे

6

साठा रजिस्टर

दैनंदिन वापरातील कार्यालयाची केलेली तपासणी

30 वर्षे

7

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी /कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्षे

8

चौकशी अहवाल

प्राप्त तक्रारीची चौकशी

10वर्षे

9

कार्यविवरण /प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

10 वर्षे

10

दैनंदिनी

क-1

अधिकाऱ्यांच्या मासिक कामकाजाची दैनंदिनी

5 वर्षे

11

नियत कालिके

मासिक/त्रैमासिक/वार्षिेक प्रगती अहवाल

1 वर्षे

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

1) नागरीकांची सनद.pdf

अंदाजपत्रक

अ.क्र.

खर्चाची बाब

मूळ अर्थ संकल्प

सन 2018-19

 सुधारीत अर्थ संकल्प

सन 2018-19

मूळ अर्थ संकल्प्‍ सन 2019-20

1

ठाणे जि.प. उत्कृष्ट काम करणा-या ग्राम सेवकांना पुरस्कार

500000

 500000

 500000

2

स्थानिक भूमि पुत्रांना नाभिक व्यवसाय करण्यासाठी सलून खुर्ची व साहित्य वाटप

1000

1000

1000

3

ग्राम पंचायतींना मुद्रांक शुल्क्‍ अनुदान

 25,00,00,000

 41,55,24,000

 40,00,00,000

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

अर्ज नमुने

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

ग्रामपंचायत विभाग

.अ.क्र

अधिका-याचे नाव

पदनाम

भ्रमणध्वनी

श्री. चंद्रकांत पवार

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं)

9890603430

श्री. हणमंतराव दोडके

सहा. गट विकास अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे

9167391392

डॉ.प्रदिप घोरपडे

गट विकास अधिकारी भिवंडी

8108313555

श्रीम.श्वेता पालवे

गट विकास अधिकारी कल्याण

8425887840

श्रीम.संघरत्ना खिलारे

गट विकास अधिकारी मुरबाड

9764349766

श्री. अशोक भंवारी

गट विकास अधिकारी शहापुर

7507281628

श्रीम. शितल कदम

गट विकास अधिकारी अंबरनाथ

9975215272

श्री अविनाश मोहीते

सहाय्यक गट विकास अधिकारी भिवंडी

9765365333

श्री. सुशांत पाटील

सहाय्यक गट विकास अधिकारी शहापूर

9423904509

१०

श्री.रमेश अवचार

सहाय्यक गट विकास अधिकारी मुरबाड

7507281628

११

श्री. पुंडलिक हरड

विस्तार अधिकारी पंचायत कल्याण

9004091179

१२

श्री.विक्रम  चव्हाण

विस्तार अधिकारी पंचायत कल्याण

7066534757

१३

श्री. इंद्रजीत काळे

विस्तार अधिकारी पंचायत भिवंडी

9764036092

१४

श्री. राजू भोसले

विस्तार अधिकारी पंचायत शहापूर

9096438355

१५

श्री.गजानन सुरोशे

विस्तार अधिकारी पंचायत मुरबाड

9004689027

१६

श्री. पी. एम घ्यारे

विस्तार अधिकारी पंचायत अंबरनाथ

9765510146

१७

श्री. एस. सोनावणे

विस्तार अधिकारी पंचायत भिवंडी

9423357335

१८

श्रीम. रेखा बनसोडे

विस्तार अधिकारी पंचायत शहापूर

9637727962

१९

श्री. रमेश महाले

विस्तार अधिकारी पंचायत शहापूर

8698121609

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

यशोगाथा

73 व्या घटनादरुस्तीने पंचायतराज संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करुन दिला म्हणजे केद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या प्रमाणेच पंचायत राजलाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे. यामुळे सर्व राज्यात जिल्हा तालुका व ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पंचायतराज पध्दती सुरु झाली .

ठाणे जिल्हयात 431 ग्रामपंचायती असून त्यामुध्ये प्रामुख्याने विकास कामांचे आराखडे, विविध योजनांच्या लाभार्थीची निवड व इतर अनुषंगीक कामे पार पाडली जातात.

तसेच विविध योजनामध्ये  15 वा वित्त आयोग, कोकण पर्यटन विकास, पेसा गाव राबविण्यांत येवून ग्रामपंचायती बळकटीकरण होण्यासाठी उत्पन्नाचा भाग म्हणून जमिन महसूल, जमीन समानीकरण, मुद्रांक शुल्क, यात्राकर, जकात कर, मागासवर्गीय अनुदान, गौण खनिज इत्यादीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीना मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे.

 

छायाचित्र दालन