ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

प्रस्तावना

ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियामाप्रमाणे संबंधित ग्राम पंचायतीची आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतींना तांत्रिक मार्गदर्शन तालुका व जिल्हा पातळीवर होण्याच्या दृष्टीकोणातून ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाची निर्मिती जिल्हा स्तरावर झाली आहे. सदर विभागांतर्गत  जिल्हास्तरावर देखभाल व दुरुस्ती कक्ष व यांत्रिकी उपविभाग आहे  तसेच तालुकास्तरावर एकूण तीन उपविभाग आहेत.

ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रम मागणी आधारित धोरण असुन केंद्र शासन पुरस्कृत वर्धीत वेग कार्यक्रम, स्वजलधारा व राज्य शासन पुरस्कृत महाजल तसेच बिगर आदिवासी / आदिवासी अंतर्गत कामाचा समावेश करुन सन 2009-2010 पासुन सदर कार्यक्रमांचे रुपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम असे केले.

ग्रामीण भागाचा पिण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शानाच्या मागणी आधारित धोरणांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना व विंधन विहीरी या सारख्या उपाय योजना या विभागामार्फत राबविल्या जातात.  ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णयान्वये मागणी आधारीत लोकसहभागाचे लोकाभिमुख धोरण स्विकारले व या धोरणानुसार योजनांची मागणी, आखणी, अंमलबजावणी व देखभाल दुरुस्ती संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाची आहे.  सबब सदर कार्यवाही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचातीच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या माध्यमातून करण्यात येते.  तसेच ज्या गावातील पाण्याचे उद्‌भव गुणवत्ता बाधीत झालेले आहेत, अशा गावांना शुध्द पाण्याचा पुरवठा या योजनेव्दारे करण्यात येतो.

ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेच्या पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणेची कामे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येतात. यामध्ये विविध लेखाशीर्षा अंतर्गत प्रामुख्याने खालील कामांचा समावेश आहे.

 1. नळ पाणी पुरवठा योजना करणे
 2. साधी विहिर योजना
 3. नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती करणे
 4. साधी विहिर दुरुस्ती करणे
 5. नवीन विंधन विहिर घेणे
 6. विद्युत पंप/सौर पंपाद्वारे लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे
 7. विंधन विहिर दुरुस्ती करणे
 8. टंचाई कार्यक्रम राबविणे

 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणा-या मार्गदर्शक सुचनांचे अनुषंगाने पाणी पुरवठा संबंधित कामे करणेत येतात व ग्रामपंचायतींकडे कार्यान्वयनासाठी व पुढील देखभाल दुरुस्तीसाठी हस्तांतरीत करण्यात येतात.

 

विभागाची संरचना

विभागाची संरचना

संपर्क

कार्यालयाचा पत्ता/दुरध्वनी क्रमांक

     स्क्वेअर फिट होम्स, दूसरा माळा प्लॉट     

      नं.106/107, एस. जी.बर्वे रोड,जि. एस.

      टी. भवन समोर,वागळे इस्टेट एम आय डि      

       सी, 22 नंबर सर्कल, ठाणे (पश्चिम )

 

          

ई मेल पत्ता  3eebnthane@gmail.com

 

 

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयाचा पत्ता-स्वेअर फिट होम्स,एस.जी.बर्वे रोड,जि.एस.टी भवन समोर,वागळे इस्टेट एम आयडिसी, २२ नंबर सर्कल,ठाणे(प)

 

 कार्यालयीन कामकाजाची वेळ :-  सकाळी 9.45 ते  18.15 पर्यत  

            महिन्यातील पहिला , दुसरा,तिसरा व चौथा शनिवार व प्रत्येक रविवार , शासकिय नियमानुसार  इतर सार्वजनिक सुटटया वगळुन

 

विभागाचे ध्येय

ग्रामीण  भागातील  प्रत्येक  कुटुंबाला  पुरेसे  व गुणवत्तापुर्ण  पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देणे

       हर घर नल नल से जल

 

 

विभागाची कार्यपध्दती

                 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाअंतर्गत   प्रकल्प शाखा,  देखभाल दुरुस्ती कक्ष,  व यांत्रिकी  उपविभाग कार्यरत आहे. ग्रामीण   भागाची  पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र श्ंासनाच्या तसेच राज्य  शासनाच्या  मागणी आधारित धोरणांतर्गत विविध योजना  राबविण्यात येत आहेत.प्रकल्प शाखा व यांत्रिकी  उपविभागाच्या माध्यमातुननळ पाणी पुरवठा योजना, साधी विहिर , विंधण विहिर, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना तसेचदेखभाल दुरुसती कक्षांतर्गत नाविन्यपुर्ण उपाययोजना  व पाणी पुरवठा येाजना दुरुस्ती  यासारख्या उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. ग्रामीण पाणी पुरवठा  विभागामार्फत करण्यात येणा-या  विभाग  निहाय  कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे.

प्रकल्प शाखा :-

 • जल जीवन मिशन कार्यक्रम

     सन 2009-2010 पासुन केंद्र शासन पुरस्कृतसुरु असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीणपेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशनामध्ये समाविष्ठ पुर्नरचना करणेत आली. ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबाना सन 2024पर्यत  हर घर नल से जल (FHTC-F untoinal  Household Tap Connection ) प्रमाणे पाणी पुरवठा  करण्याचे ध्येय  आहे.सन 2024 पर्यत  राज्यातील  ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरांत  वैयक्तिक  नळ जोडणीव्दारे  दरडोई किमान 55 लिअर प्रती दिन,गुणवत्ता  पुर्ण पाणी  पुरवठा करणे हे जल जीवन मिशनचे प्रमुख उद्यिष्ठ आहे.

 

 • यांत्रिकी   विभाग
 •  नवीन विंधन विहिर  घेणे
 • विंधन विहिर दुरुस्ती
 •  विंधन विहिर  फल्‍शिंग
 • हातपंप बसविणे व कटटा  बांधणे
 • दुहेरी पंपावर  आधारित लघु नळ पाणी  पुरवइा योजना
 •  सौर ऊर्जेवर  आधारीत  नळ पाणी  पुरवठा योजना

 

 • देखभाल दुरुस्ती कक्ष
 • साधी  विहिर  दुरुस्ती
 •  अस्तित्वातील  नळ पाणी पुरवठा  योजना दुरुस्ती
 •  प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा  योजना दुरुस्ती
 •   अस्तित्वातील  सर्व योजनाची माहिती  अद्यावत  ठेवणे

 

              

 

  गावामधील  आवश्यक उपाययोजना  उदा. उध्दव निर्मिती ,वाढीव  पाईपलाईन नवीन स्वतंत्र योजना, नवीन प्रादेशिक  योजना  व आधारीत  लघु नळ पाणी पुरवठा  योजना करण्यात येणार  आहेत.  त्याअनुषंगाने  पुढील 4 वर्षासाठी  महसूल  गावनिहाय गाव कृती आराखडा सादर करण्यात येत आहे. व सदर कार्यक्रमाची  कार्यप्रणाली  व निकषाबाबत  शासनाच्या  प्राथमिक  मार्गदर्शक  सुचनाचे  अनुषंगाने कार्यवाही .

 

तालुका

 गावांची संख्या

 घरांची संख्या

31/3/2022 पर्यत नळ जोडणे संख्या

 दि. 1.4.2022 रोजी शिल्लक  उद्यिष्ठ

   सन 2022-23 मध्ये साध्य

अंबरनाथ

63

20036

11462

8574

1538

भिवंडी

221

95922

57481

38451

4875

 कल्याण

83

23012

19675

9337

2106

मुरबाड

203

40302

10388

29914

888

शहापुर

226

72303

32653

39650

2393

 एकुण

796

251575

131659

125926

11800

 

 

 

 

माहितीचा अधिकार

ठाणे  जिल्हा परिषद येथील  ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील कार्य  व कर्तव्य  यांचा तपशील

कार्यालयाचे नांव

 जिल्हा परिषद ठाणे

 पत्ता

  जिल्हाधिकारी  आवा गेट नं. ४  स्टेशन रोड,  ठाणे (प) 400601

 कार्यालया प्रमुख

 कार्यकारी अभियंता

 शासकिय विभागाचे नांव

 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

 कोणत्या मंत्रालय खात्याच्या  अधिनस्त

 पाणी  पुरवठा व स्वच्छता  विभाग,  महाराष्ट्र शासन , मंत्रालय मुंबई

 कार्यक्षेत्र

 ग्रामीण

  भौगोलिक

 ठाणे जिल्हयातील 5 तालुक्यातंर्गत  3 उपविभाग

 1.  शहापुर  
 2. 2. भिवंडी अंतर्गत  कल्याण
 3.  अंबरनाथ ( अंतर्भुत मुरबाड )

 कार्यानुरुप

 ग्रामीण  पाणी   पुरवठा विभागाची कामे

  विशिष्ट कार्य

 ग्रामीण भागात  पाणी  पुरवठयाची कामे जसे विहीरी नळ पाणी  पुरवठा  योजना सौर विहीरी इ.

 

सर्व संबंधित  कर्मचारी

 कार्यकारी अभियंता  सर्व उप अभियंता , सर्व तांत्रिक अधिकारी व कर्मचारी

 कार्य

पाणी पुरवठा  योजना  राबविणेसाठीच्या  सर्व अनुषंगिक बाबी

 कामाचे विस्तृत  स्वरुप

 प्रशासकिय  व तांत्रिक मंजुरी , निविदा  मंजुरी  व अर्थसंकल्पीय  तरतुदी, आस्थापना विषयक बाबी,  जल जीवन  मिशन  सौर ऊर्जा , भारत निर्माण कार्यक्रम , उदिदष्टे साध्य  करण्यासाठी  शासनाने  निश्चित  केलेल्या  योजनांची  प्रभावी   अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण करणे .

 मालमत्तेचा तपशील

 प्रादेशिक  नळ पाणी पुरवठा योज ना

 उपलब्ध  सेवा

 जनतेशी  थेट संपर्क  नाही

 कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक व वेळा

 दुरध्वनी  क्र 02225431280

सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 18.15 वाजेपर्यत

 संस्थेच्या  संरचनात्मक  तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे  प्रत्येक सतरावरचे तपशिल

कलम  4(1)(b)(ii)नमुना  (ब) मध्ये  देण्यात  आला आहे.

साप्ताहिक  सुटटी  व विशिष्ट  सेवेसाठी

 प्रत्येक शनिवार प्रत्येक रविवार व ठरविल्या वेळा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1) (B) (ii) नमुना (अ)

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प. ठाणे या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा

अ.क्र.

 

पदनाम

 

कर्तव्य

 

शासन निर्णय/परिपत्रक

 

अभिप्राय

 

1

कार्यकारी अभियंता

 

1) प्रशासकीय मंजूरी 10,00,000/- 2) तांत्रिक मंजूरी 25,00,000/

3) निविदा मंजूर 10,00,000

शासन परिपत्रक क्र. झेडपीए 2012/प्र.क्र 686 / वित्त-9 दि.31/1/2013

 

10% लोकसहभागांतर्गत कामातील योजना मंजुरी 50,00,000/

 

शासन निर्णय क्रं. ग्रापाधो/1109/प्र.क्र104 अ/पापु-07 दि. 17/3/2010

 

2

उपअभियंता

 

1) प्रशासकीय मंजूरी 1,00,000/- मूळ बांधकाम (विकास योजनांसाठी नाही)

2) तांत्रिक मंजूरी 5,00,000/-मूळ बांधकाम (विकास योजनांसाठी नाही)

3) निविदा मंजूर 1,00,000/

 

शासन परिपत्रक क्र. झेडपीए 2012/प्र.क्र 686 / वित्त-9 दि.31/1/2013

 

 

 

 

 

कलम  4(1)(b) (i) नमुना (ब)

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प. ठाणे या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

अ.क्र

पदनाम

कर्तव्य

कोणत्या  कायादया/नियम/शासन/ निर्णय /परिपत्रकानुसार

कार्यकारी अभियंता

 

तांत्रिक मंजूरी, प्रशासकीय मंजूरी, निविदा मंजूरी

लेखा आणि स्थापना प्रकरणांचे नियंत्रण

तसेच खालील पाणीपुरवठा योजना राबविणे

(1) टंचाई कार्यक्रम,

2) आमदार/खासदार निधी कार्यक्रम

3) देखभाल व दुरुस्ती कार्यक्रम,

4) शासकीय लोकसहभागातील योजना

5) आदिवासी व बिगर आदिवासी उपयोजना

6) विशेष घटक योजना, 7) जलजीवन मिशन

18) डोंगरी विकास कार्यक्रम,

(9) उर्वरीत वैधानिक विकास मंडळ 10) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना

11) ठक्करबाप्पा योजना व अन्य अनुषंगिक बाबी

म.जि.व पं.स.  अधिनियम 1951

 उप  अभियंता यांत्रिकी

1) NRDWP टंचाई कार्यक्रम आमदार/खासदार निधी, जि.प.निधी, जि.प.निधी अंतर्गत विंधन

2 सौर ऊर्जेवर आधारित लघु नळ पाणी पुरवठा योजना

5) विविध विभागांशी समन्वय ठेवून शासकीय कामाची गुणवत्ता टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न

करणे.

6) भु.स.वि.यं. पुणे यांच्या मार्गदर्शक सुचनाप्रमाणे

 विविध   शा सन निर्णयानुसार अंमलबजावणी करणे व अन्य  अनुषंगिक  बाबी

वेळोवेळी प्राप्त होणा या शासन निर्णयानुसार

कार्यवाही करणे.

 

उपअभियंता

(दु

 

देखभाल दुरुस्ती कक्षामधील प्रादेशिक व स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांची व दे. व दु. अंतर्गत कामांचे तालुका स्तरावरील उपविभागामार्फत प्रत्यक्ष तांत्रिक कामाचे संनियंत्रण करणे. टंचाई कार्यक्रम राबविणे व वाहने भाडयाने घेणे व अन्य अनुषंगिक बाबी

वेळोवेळी प्राप्त होणा या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

उपअभियंता (स्था.)

 

1) कार्यकारी अभियंता यांना तांत्रिक विभागाची संपूर्ण माहिती व अहवाल सादर करणे. 2) विधानसभा तारांकित प्रश्न, कपात सूचना, आश्वासन पूर्ती निकाली काढण्यास मदत करणे व नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवेळी प्राप्त होणाया शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

(3) शासनाकडे सादर करावयाचे तांत्रिक शाखेचे अहवाल अंतिम करून विहित कालमर्यादेत सादर | करण्यासाठी मार्गदर्शन व सहकार्य करणे.

( 4 ) योजनांच्या तांत्रिक मान्यतेच्या प्रस्तावाची छाननी करुन त्रुटींची पूर्तता घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे व नियंत्रण ठेवणे.

5) कार्यकारी अभियंता यांचेसमवेत सर्व सभांना उपस्थित राहणे..

6) मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वेळोवेळी लागणारी माहिती व अहवाल सादर करणे. व अन्य अनुषंगिक बाबी

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

 

 

 

अ.क्र

पदनाम

कर्तव्य

 कोणत्या  कायादया/नियम/शासन/ निर्णय /परिपत्रकानुसार

5

सहा प्रशासन

अधिकारी

 

1) कार्यालयाच्या आस्थापनाविषयक व प्रशासन

कायद्या/ नियम / शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार वेळोवेळी प्राप्त होणा

विषयक बाबी पार पाडण्यास वर्ग-3 मार्गदर्शन

या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

करणे व नियंत्रण ठेवणे.

2) जन माहिती अधिकारी म्हणून आलेले संदर्भ निकाली काढणे.

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

6

सहा. लेखा अधिकारी

 

1) संपूर्ण लेखाविषयक बाबींवर नियंत्रण ठेवणे व त्यासंबंधीच्या नोंदवहया ठेवणे.

2) लेखाविषयक आक्षेपांचा निपटारा करणे. महालेखापाल पं.रा.स. मधील व स्थानिक निधी लेखा आक्षेपांची पूर्तता करणे व मार्गदर्शन करणे.

3) प्राप्त अंदाजपत्रकीय तरतूदीनुसार सर्व रकमा

/ तरतूदी खर्च होईल हे पाहणे..

4) तालुकानिहाय तरतुदी वाटप व खर्च योग्य त्या

बाबीवर खर्च होईल हे पाहणे.

5) जलजीवन मिशन कार्यक्रम अंतर्गत योजनेचा

खर्च लेखाशिर्षनिहाय ऑनलाईन करणे

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

7

शाखा अभियंता पीबी-1

 

1.प्रादेशिक व स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना 2. | देखभाल दुरुस्ती

2) प्रोत्साहन अनुदान योजना

3) स्थानिक उपकर योजना

4) पाणीपटटी कर वसूल योजना

5) पा.पु. योजनांचे ऑटोमायझेशन व मिटरींग करणे.

(6) अंगणवाडी पेयजल कार्यक्रम

7) जल जीवन मिशन अंतर्गत कामकाज

वेळोवेळी प्राप्त होणा या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

8

शाखा अभियंता

पीबी-3

 

1) भिवंडी, शहापूर, येथील पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव व अंदाजपत्रक तपासणे व मंजूरीसाठी सादर करणे तसेच देयके तपासणे व मंजूरीसाठी सादर करणे

2) भिवंडी, शहापूर तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार व खासदार निधी दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इ. लेखाशिर्षांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून सादर करणे.

3)जलजीवन मिशन  कार्यक्रम अंमलबजावणी

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा- या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

 

 

 

अ.क्र

पदनाम

कर्तव्य

 कोणत्या  कायादया/नियम/शासन/ निर्णय /परिपत्रकानुसार

शाखा अभियंता पीबी-5

 

 1) जलजीवन मिशन आराखडा तयार करणे

 2) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार व खासदार निधी, दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र इ. लेखाशिषांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे,  तांत्रिक मान्यतेसाठी  सादर क रणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून  सादर करणे पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे तसेच |               3)पाणी टंचाई कृती आराखडा ऑनलाईन करणे या कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा विशेष दुरुस्तीचे | अंदाजपत्रक तपासणे त्यास तांत्रिक मान्यता देऊन प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन घेणे. टंचाई कालावधीत टंचाईचे साप्ताहिक व पाक्षिक अहवाल सर्व वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

 

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा- या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

१०

कनिष्ठ अभियंता

मुरबाड उपविभागात तात्पुरत्या स्वरुपात कामकाज

 

११

कनिष्ठ अभियंता

 

(यां.) पीबी-2

1) टंचाई कृती आराखडा आराखडा तयार करणे व | स्वतंत्र पाणी पुरवठा योजनांची संपूर्ण दुरुस्ती कामे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

2) ठक्करबाप्पा योजनांतर्गत दुरुस्ती कामे. (3) वित्त आयोगाकडील सर्व प्रकारची दुरुस्तीची कामे करणे.

4) आमदार/खासदार यांचेकडील दुरुस्तीची कामे

5) दलित वस्ती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत दुरुस्ती कामे  व अन्य  अनुषंगिक  बाबी

वेळोवेळी प्राप्त होणा या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

१२

आरेखक

 

(पी.बी-3 शाखेस सहाय्यक)

 तात्रिक शाखेस  सहाय्य्‍

 1. शहापुर,भिवंडी  , तालुकयतील 5 %  व 1o %   न.पा. पु. यो. फाईल  अदयावत  ठेवणे .
 2. शहापुर,भिवंडी  5 %  व 1o %   विहीरीच्या फाईल  अदयावत  ठेवणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र

पदनाम

कर्तव्य

कोणत्या  कायादया/नियम/शासन/ निर्णय /परिपत्रकानुसार

१३

वरीष्ठ सहाय्यक

लेखा

1) विभाग व उपविभाग अंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यातील योजनांची देयके तपासणे                                                                

2) शासकिय योजनांची तरतुद व खर्चाचा ताळमेळ घेणे.

3) विभागाचे व तालुक्यातील स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती महालेखाकार, भार अधिभार प्रकरणे निकाली काढणे. तसेच आक्षेपांची पूर्तता करून परिच्छेद निकाली काढणे,       

4) विनियोजन लेखे, उपयोगिता प्रमाणपत्र,खर्चाचा अहवाल सादर करणे.

5) रोख अनुदान कोषागारातुन अहारीत करणेचा प्रस्ताव व देयक तयार करणे.                                                     

  6) वेतन व इतर भत्ते तसेच टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत मधील अनुदानाचे तालुकास्तरावरवितप्रेषण रक्कम वाटप करणे.

7) देखभाल व दुरुस्ती (Water Fund) खर्चाचा

कायद्या/नियम/शासन निर्णय/परिपत्रकानुसार

ताळमेळ घेणे व वित्तप्रेषण वाटप करणे.                            

 8) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे बजेट तयार

 

१४

वरीष्ठ सहाय्यक

 तपासणी

1)योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात

2) मुदतीचे प्रस्ताव सादर करणे व टंचाई, आमदार, खासदार निधी विषयक काळ्या यादीत टाकणेचे प्रस्ताव सादर करणे.

(3) अपूर्ण कामाच्या फाईलवर पत्रव्यवहार करणे.

4) पाणी पुरवठा विभागाकडील सुरक्षा अनामत देयके अदा करणे.

5) अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनांचे धनादे बँकेत जमा करणे.

6) योजनांच्या कपातीच्या धनादेशाची चलने भरणे

7) कॅशबुक लिहिणे. व सर्व अनुषंगिक बाबींची पुर्तता करणे

8) आयकर, इन्शुरन्स कपात व भरणा व

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

 

१५

वरीष्ठ सहाय्यक

 आस्था -1

1)तांत्रिक संवर्गांची अनधिकृत गैरहजेरी प्रकरणे,

निलंबन व विभागीय चौकशी प्रकरणे

2) न्यायालयीन प्रकरणे

(3) वर्ग 1 व वर्ग2 ची आस्थपना

4) सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे /रजा रोखीकरण /

गट विमा प्रकरणे व भ.नि.नि.प्रकरणे

5) अंशदान प्रस्ताव करणे                                                        6) त्रिस्तरीय योजनेवरील रोजंदारी कर्मचा-यांची आस्थापना व अनुषंगिक बाबी

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

 

१६

 कनिष्ठ सहाय्यक

 आस्था -2

1) तांत्रिक संवर्ग वर्ग -3 ची आस्थापना

विषयक बाबी

2) बिंदु नामावली नोंदवही अद्यावत ठेवणे व त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविणे, 3) तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी 4) कंत्राटी स्वरुपात भरती प्रक्रिया राबविणे. 5) कर्मचान्यांचे गोपनीय अहवाल व अनुषंगिक बाबी

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

 

१७

वरीष्ठ सहाय्यक

 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे अधिनस्त कामकाज

 


अ.क्र

पदनाम

कर्तव्य

 कोणत्या  कायादया/नियम/शासन/ निर्णय /परिपत्रकानुसार

१८

कनिष्ठ सहाय्यक

(निविदा)

ई निविदा विषयक कामकाज पहाणे व सर्व अनुषंगिक बाबींची पुर्तता करणे

 

१९

कनिष्ठ

सहाय्यक

दै.दु.कक्ष

1.प्रादेशिक/स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती करणे, 2.पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे/ साप्ताहिक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे/

3. भांडार शाखा,टी.सी.एल. खरेदी व पुरवठा, संगणक मागणी खरेदी व दुरुस्ती , जडसंग्रह नोंदवही अद्यावत ठेवणे

 

 

२०

वरीष्ठ सहाय्यक

(प्रशासन)

1)सर्व मासिक समन्वय सभा, जि.प.मधील विषय समित्यांच्या सभा व ठराव यांचे कामकाज पहाणे व माहितीचे संकलन करणे.

2) वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे.

3) मा. आयुक्त, कोकण भवन यांचेकडील तपासणी

कायद्या/ नियम / शासन निर्णय / परिपत्रकानुसार

मुददे रजिस्टर ठेवणे व पूर्तता करणे.                                  

  4) कामकाजाचा मूल्यमापन अहवाल, माहितीचा अधिकार अहवाल व शासनाने विहित केलेले अहवाल पाठविणे व अदयावत नस्ती व बांधिव नोंदवही ठेवणे.

5) यशवंत पंचायत राज अभियान वार्षिक अहवाल तयार करणे.

6) पंचायत राज समिती बाबतची माहिती करणे.

7) लोकशाही दिन व जनता दरबार.

8) का.अ. यांची दैनंदिनी तयार करणे, अभिलेख

कार्यालयीन आदेशान्वये

सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

२१

कनिष्ठ

सहाय्यक आस्था-3

 

१.ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील  वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांची संपुर्ण आस्थापना व  त्या अनुषंगिक बाबी.

२.स्थायी आदेश संचिका अद्यावत ठेवणे व संकलित नोंदवही ठेवणे. ·  

३    आस्थापना विषयक वार्षिक प्रशासन अहवाल

कार्यालयीन आदेशान्वये

सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

२२

कनिष्ठ

सहाय्यक

नोंदणी

1) आवक जावक टपाल नोंदणी व वाटप.

2) सर्व प्रकारच्या संदर्भ नोंदवहया ठेवणे.                    3) पोस्टेज स्टॅपचा हिशोब अ व ब नोंदवहीत अद्यावत ठेवणे. कार्यविवरण व प्रकरण नोंदवहीचा गोषवारा संकलन.

5) विदयुत देयके व टेलिफोन देयके.

कार्यालयीन आदेशान्वये

सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

२३

 संगणक

 रिक्त  पद

 

 

 

 

यांत्रिकी  विभाग

 

२४

वरीष्ठ सहाय्यक

यांत्रिकी

1)उप विभाग यांत्रिकी विभागाची आस्थापना जेष्ठता सुची करणे                                     2) न्यायालयीन प्रकरणे, सेवा निवृत्ती प्रकरणे व

 

२५

कनिष्ठ

सहाय्यक

 

1) आवक-जावक यांत्रिकी विभाग

2)सुरक्षा अनामत देयके तयार करणे                 3) टंचाई देयके तयार करणे.

4) न्यायालयीन प्रकरणे

कार्यालयीन आदेशान्वये

सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

26

शाखा अभियंता

 

1) हातपंप साहित्य खरेदी, वितरण जुने साहित्य निर्लेखन व हातपंप दुरुस्ती पथक बाबात कार्यवाही..

2) टंचाई, हंडामुक्ती व मानव विकास कार्यक्रम अंमलबजावणी

(4) TSP आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

(5) NRDWP

7) कार्यालयातील सर्व योजनांची मुळ नस्ती व  मोजमाप नोंदवहीबाबत कार्यवाही करणे.                                                       8) शाळा, आरोग्य केंद्र दवाखाना, अंगणवाडी व इतर सरकारी संस्था, वि.वि., विदयुत पंप दुरुस्ती व खोदाई.

 

27

सहा. आवेदक

 

1) विदयुत पंप व हातपंप दुरुस्ती, वसुली, वापरलेले साहित्य यादी माहिती संकलित करणे. 3) टंचाई व हंडामुक्ती कार्यक्रम-शहापूर मुरबाड 5) TSP आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे लुके 6) गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव व दाखले

7) शाळा, आरोग्य केंद्र, दवाखाना, अंगणवाडी त | इतर सरकारी संस्था, वि.वि., विदयुत पंप दुरुस्ती व खोदाई.

 

 

28

यांत्रिकी

1.TSPआमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे

यांत्रिकी(टंचाई प्रमाणे तालुके)

2) NRDWP- कल्याण अंबरनाथ

3) गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव व दाखले

(जि.प.पालघर)

कार्यालयीन आदेशान्वये

सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

29

रिगमन

 

पद रिक्त

 

 

30

वायु संपिडक चालक

अंबरनाथ उपविभाग येथे तात्पुरत्या कामाचे आदेश

 

 

31

जॅक हॅमर ड्रिलर

पद रिक्त

 

 

32

मदतनीस

 

पद रिक्त

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

कलम 4(1) ब (IV) नमुना (अ)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील कार्यालयीन कामाशी संबंधित नियम व अधिनियम

 

अ.क्र

कार्य

कामाचे प्रमाण

अभिप्राय

 

1

ग्रामीण पाणी पुरवठा  विभागातील योजनांची पाहणी

प्रमाण निश्चित नाही

 

2

ग्रामीण पाणीपुरवठा उपविभाग दप्तर तपासणी

वर्षातून एकदा

 

 

कलम 4(1) ब (V) नमुना (ब)

कामाची कालमर्यादा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग काम पूर्ण होण्यासाठी

 

अ.क्र

काम / कार्य

दिवस/तास पूर्ण करण्यासाठी

जबाबदार अधिकारी

तक्रार निवारण अधिकारी

 

1

नागरिकांकडून कंत्राटदार, ठेकेदार यांचेकडून प्राप्त तक्रारीचे निवारण

कामाचे तास                      सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत

संबंधीत शाखेचे अधिकारी व कर्मचारी

कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 

कलम 4(1) ब (V) नमुना (अ)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील कार्यालयीन कामाशी संबंधित नियम व अधिनियम

 

अ.क्र

सुचना पत्रकानुसार दिलेलेविषय

 

नियम क्रमांक व वर्ष

 

 

अभिप्राय

 

1

 

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग

कामांचे / योजनांचे

सनियंत्रण करणे

 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत

समिती अधिनियम 1961

 

 

 

2

 

 

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागा

खालील असणा-या जि.प.

उपविभागावर सनियंत्रण

 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व जिल्हा सेवा नियम 1967 महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपील) 1979. म.ना.सेवा रज़ा नियम 1982, सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती 1981 महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा शिस्त व अपिल 1994 व त्या खालील नियम

 

3

 

कर्मचा-यांच्या आस्थापना

विषयक बाबी

 

महाराष्ट्र लेखा संहिता अधिनियम 1968

 

 

 

4

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागा

अंतर्गत येणारी लेखा विषयक बाबी

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1) (ब) (v) नमुना (ब)

कामाशी संबंधित शासन निर्णय)

 

अनु.क्र.

 

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

 

शासन निर्णय क्रमांक व तारीख

 

अभिप्राय (असल्यास)

 

 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार व इतर विभागांनी काढलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार या विभागाचे कामकाज चालविण्यात येते.

 

कलम 4(1)(ब) (v) नमुना (ड)

पाणीपुरवठा कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश / धोरणात्मक परीपत्रके

 

अनु.क्र.

 

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

 

शासन निर्णय क्रमांक व तारीख

 

अभिप्राय (असल्यास)

 

 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार व इतर विभागांनी काढलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार या विभागाचे कामकाज चालविण्यात येते.

 

कलम 4(१)(अ) (VI)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील कार्यालयातील दस्तऐवजाची वर्गवारी.

 

अनु.क्र.

 

विषय

 

दस्ताऐवजाचा प्रकार नस्ती/ मस्टर / नोंदपुस्तक/ व्हाऊचर इ.

 

प्रमुख बाबींचा तपशीलवार

 

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

 

1

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या विषय सुचीप्रमाणे असणारे सर्व विषय

प्रत्येक माहिती

अधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या

कामकाजा नुसार त्यांच्या

विषयाशी संबंधित नस्त्या, नोंदपुस्तके, मस्टर, व्हाऊचर या स्वरुपात ठेवण्यात येतात.

 

कलम 4(1) (ब)(v) नमुना (अ)

मध्ये नमुद केलेल्या कामाशी संबंधित नियम/अधिनियम व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा कडुन व वेळोवेळी वरिष्ठ

स्तरावरुन घेतलेल्या

निर्णयाच्याअनुषंगाने केलेली कार्यवाही.

 

नस्तीच्या

वर्गीकरणाच्या

आदेशानुसार

अ वर्ग

ब वर्ग

क वर्ग

ड वर्ग

यामध्ये दस्तऐवज

विभागले जातात.

 

                  कार्यकारी अभियंता,

                         ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग,

                  जिल्हा परिषद ठाणे.

 

 

 

कलम 4(1) (ब) (VII)

 

ग्रामीण पाणीपुरवठा येथील कार्यालयाच्या परिणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्ला मसलत

करण्याची व्यवस्था

 

अ.क्र.

 

सल्लामसलतीचा

 

विषय

 

कार्यप्रणालीचे विस्तृत

 

वर्णय

 

कोणत्या परिपत्रकाव्दारे

 

पुनरावृत्ती काळ

 

1

2

 

3

4

5

नियमानुसार

 

 

कलम 4(1) (ब) (VIII) नमुना (अ)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाच्या समितीची यादी प्रकाशित करणे

 

अ.

 

समितीचे

नाव

 

समितीचे सदस्य

 

समितीचे उद्दिष्ट

 

किती वेळा घेण्यात येते

 

सभा जनसामान्यां साठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

 

 

आश्वासित

 

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 

सदस्य तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 

सदस्य तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

सदस्य तथा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी

 

सदस्य सचिव तथा कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु. विभाग

विभागातील उपविभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करणे

 

 

 

 

 

 

वर्षातून

एकदा

 

नाही

 

 

निविदा समिती

 

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता  आणणे

 

आवश्यकते नुसार

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)(ब)(VI)नमुना (ब)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाच्या अधिसभाची यादी प्रकाशित करणे

 

अ.क्र

 

अधिसभेचे नाव

 

 

सभेचे सदस्य

 

सभेचे

उद्दिष्ट

 

किती वेळा घेण्यात येते

 

सभा जनसामान्यां साठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

 

पाणी पुरवठा व जलव्यवस्थापन सभा लघुपाटबंधारे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अशी संयुक्त सभा आहे. लघुपाटबंधारे व पाणी पुरवठा विभागाकडून संयुक्त रित्या कामकाज चालविले जाते.

 

 

कलम 4(1)(ब) (VIII) नमुना (क)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाच्या परिषदांची यादी प्रकाशित करणे

 

अ.क्र

 

परिषदेचे नाव

 

 

परिषदेचे

 सदस्य

 

परिषदेचे

उद्दिष्ट

 

किती वेळा घेण्यात येते

 

सभा जनसामान्यां साठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

 

पाणी पुरवठा व जलव्यवस्थापन सभा लघुपाटबंधारे व ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग अशी संयुक्त सभा आहे. लघुपाटबंधारे व पाणी पुरवठा विभागाकडून संयुक्त रित्या कामकाज चालविले जाते.

 

 

जिल्हा परिषद ठाणे. कलम 4(1) (ब) (VIII) नमुना (ड)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाच्या संस्थेची यादी प्रकाशित करणे

 

अ.क्र

 

संस्थेचे नाव

 

 

संस्थेचे सदस्य

संस्थेचे

उद्दिष्ट

 

किती वेळा घेण्यात येते

 

सभा जनसामान्यां साठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत (उपलब्ध)

 

निरंक

 

 

 

 

कलम 4(1)ब(X)

विभागातील अधिकारी व कर्मचा-यांची वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

 

अ.क्र.

 

पदनाम

 

विशेष

वेतन

वेतन स्तर

 

1

कार्यकारी अभियंता

 

--

सहावा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स 15600-39100 ग्रेड वेतन 6600

2

उपअभियंता (स्था.)

 

--

सहावा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स 15600-39100 रोड वेतन 5400

3

उपअभियंता (यां.)

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-20

4

सहाय्यक भुवैज्ञानिक

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-19

5

कनिष्ठ भुवैज्ञानिक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-16

6

कनिष्ठ अभियंता (स्था)

--

7 वा वेतन आयोग में मैट्रीक्स लेव्हल एस15    38600/-

7

कनिष्ठ अभियंता (या)

--

7 वा वेतन आयोग में सेंट्रीक्स लेव्हल एस-14

8

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14   56800/-

9

सहाय्यक लेखाधिकारी

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14    53500/-

10

आरेखक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14  44800/-

11

यांत्रिकी

--

17 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14      60300/-

12

वायुसंपडिक चालक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-7  69100

13

सहाय्यक आवेदक

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8   81100

14

वरिष्ठ सहाय्यक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8    33300/-

15

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8  43600/-/-

16

कनिष्ठ सहाय्यक

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-6 23800/

17

जॅक हॅमर ड्रिलर

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-7   69100/-

18

रिगमन

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-6

19

संगणक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस—7 69100/-

20

वाहनचालक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8 42200/-

21

नाईक / हवालदार

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-3 38600/-

22

चौकीदार

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-3 38600/-

23

परिचर/ शिपाई

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-1 22900/-

24

मदतनीस

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-1 47600/-

 

कलम 4(1)ब(XI)

ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाचे मंजूर अंजदापत्रक व खर्चाचा तपशिल याची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन

अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन

अ.क्र

 

अंदाजपत्रकीय शीर्षाचे वर्णन

 

अनुदान

 

नियोजन वापर (क्षेत्र

व कामाचा तपशिल)

 

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास रुपयात

 

 

अभिप्राय

 

1

नळ बिगर आदिवासी योजना

 

ठाणे जिल्हयातील बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी 10% लोकसहभागातून मागणी आधारीत पुरवठा तत्वानुसार योजना घेवून राबविल्या जातात

अतिरिक्त अनुदानाच्या मागणीचा

आराखडा नियोजन विभागास सादर

 

 

 

शासनाकडील शासन निर्णय परिपत्रके

मार्गदर्शक सुचनेनुसार

कामे घेतली जातात

 

(अ) पाणीपुरवठा योजना

(2215 12581

981.30

 

 

(ब) साधी विहीर (22156999)

0.00

 

 

क) नलीका विहीर (22157001)

0.00

 

2

 

आदिवासी उपयोजना

 

ठाणे जिल्हयातील बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी 5% लोकसहभागातून मागणी आधारीत पुरवठा तत्वा नुसार योजना घेवून राबविल्या जातात

 

 

 

 

अ)नपापूयो (22150562)

 

461.57

 

 

ब) साधी विहीर (2215 2204)

27.26

 

 

क) जी. एस.डी.ए.ची नलिका विहीर खोदण्याचा कार्यक्रम (2215 2213)

17.02

 

 

ड) हातपंप व विदयुतपंप देखभाल दुरुस्ती व उच्च क्षमतेच्या विधन विहीरीवर विजपंप बसविणे

153.00

 

3

विशेष घटक योजना

 

 

ठाणे जिल्हयातील

बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी 5% लोकसहभागातून मागणी आधारीत पुरवठा तत्वा नुसार योजना घेवून राबविल्या जातात

 

 

 

अ)नपापुयो (2215 1324)

 

0.00

 

 

 

 

ब) साधी विहीर (2215 1315 )

 

0.00

 

 

 

 

क) नलिका विहीर (2215 1306)

 

0.00

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)(ब) (XII) नमुना ब

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमांतर्गत लाभार्थीची विस्तृत                माहिती प्रकाशित करणे

 

अ.क्र.

 

लाभार्थीचे नाव व पत्ता

 

अनुदान/लाभ याची रक्कम / स्वरुप

 

निवड पात्रतेचे

निकष

 

अभिप्राय

 

1

2

3

4

5

 

 

निरंक

 

 

कलम 4(1)(ब) (XII)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील मिळणा-या/सवलतीचा परवाना यांची चालु

वर्षाची तपशीलवार माहिती

परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रकार

 

अ.क्र.

 

परवाना

धारकाचे

नाव

 

प्रकार

परवानाचा

 

परवाना

क्रमांक

 

दिनांकापासुन

 

दिनांकापर्यंत

 

साधारण

अटी

 

परवान्याची विस्तुत माहिती

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

-------निरंक-----

 

कलम_4(1)(ब) (XV)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे,

उपलब्ध सुविधा

 

1) भेटण्याच्या वेळे संदर्भात माहिती

2) वेबसाईट विषयी माहिती

3) अभिलेख तपासणीसाठी उपलब्ध सुविधांची माहिती

4) नमुने उपलब्ध मिळण्याबाबत माहिती

5) सुचना फलकांची माहिती

6) ग्रंथालय विषयी माहिती

 

अ. क्र.

सुविधाचा प्रकार

वेळ

 

कार्यपध्दती

 

ठिकाण

 

जबाबदार व्यक्ती/ कर्मचारी

तक्रार निवारण

1

अधिकारी /

कर्मचारी भेट घेणे

 

पुर्वनियोजित विहीत

वेळेनुसार भेटीसाठी

सकाळी 9.45 ते सायंकाळी 6.15

आणि पूर्व नियोजन वेळेशिवाय 15.00 ते 16.00

 

 

कार्यालयातील

 कामाच्या दिवशी (सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळून) व शासकीय कामासाठी, शासकीय कामासाठी दौ-याचे

दिवस वगळून.

 

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, गेट नं. ४        ठाणे (प)

 

 

उप अभियंता (स्था) ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प. ठाणे

 

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी विभाग, जि.प. ठाणे

 

 

 

 

 

 

कलम 4(1)(ब) (XIV)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील माहितीचे इलेक्ट्रानिक स्वरुपात साठविलेली माहिती प्रकाशित करणे. वर्षाकरीता. चालु

अ.क्र

 

दस्तऐवजाच्या प्रकार

 

 

विषय

 

कोणत्या

इलेक्ट्रानिक नमुन्यात

 

माहिती मिळविण्याची पध्दती

 

जबाबदार व्यक्ती

 

1

2

3

4

5

6

अशी बाब नाही

 

कलम 4(1)(ब) (XVi)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी /सहाय्यक माहिती अधिकारी / अपिलीय प्राधिकारी यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणेबाबत

 1. शासकीय माहिती अधिकारी

अ. क्र.

शासकीय माहिती अधिकारीचे नाव

पदनाम

 

कार्यक्षेत्र

 

पत्ता / फोन

 

ई-मेल

 

अपिलीय प्राधिकारी

1

श्रीम.चेतना पाटील

 

उप अभियंता (स्थापत्य)

ग्रामीण

पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा

परिषद ठाणे.

 

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

Eebnthane @ gmail.com         022 25431280

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

2

श्री.संजय सुकटे

उप अभियंता (यांत्रिकी)

उप विभाग यांत्रिकी,  ग्रामीण

पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा

परिषद ठाणे.

 

उप विभाग यांत्रिकी,  ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

de.thane.1@gmail.com

022 25431280

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

 

अ) सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

अ. क्र.

 

 

शासकीय माहिती अधिकारीचे नाव

 

पदनाम

 

कार्यक्षेत्र

 

पत्ता / फोन

 

ई-मेल

 

अपिलीय प्राधिकारी

 

1

श्रीम.चेतना पाटील

 

उप अभियंता (स्थापत्य)

ग्रामीण

पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा

परिषद ठाणे.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

Eebnthane @ gmail.com         022 25431280

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

2

श्री.निलेश मुटके

वरिष्ठ सहाय्यक यांत्रिकी  उप विभाग

उप विभाग यांत्रिकी,  ग्रामीण

पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा

परिषद ठाणे.

उप विभाग यांत्रिकी,  ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

 

de.thane.1@gmail.com

022 25431280

कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे.

 

 

 

 

क) अपिलीय अधिकारी

 

अ.क्र

. अपिलीय

अधिकारीचे नाव

 

 

पदनाम

 

कार्यक्षेत्र

 

पत्ता/फोन

 

 

ई-मेल

. अपिलीय

अधिकारीचे नाव

 

1

 श्री. अर्जुन मारुती गोळे

 कार्यकारी अभियंता

 ठाणे जिल्हा ग्रामीणस्तर

 ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

eebnthane@ gmail.com

 

 

 मा. राज्य  माहिती आयुक्त कोकण खड

 

कलम 4(1) (ब) (XVii)

 

                  जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील प्रकाशित माहिती

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागांच्या योजना संदर्भातील माहिती कार्यालयाच्या सुचना फलकावर वेळोवेळी

प्रकाशित करण्यात येते.

 

कलम 4(1) (क)

 

सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय व धोरणे यांची यादी प्रकाशनाकरिता तयार करणे व वितरीत करणे.

महत्वाचे निर्णय व धोरणे यांची यादी कार्यालयीन दप्तरी माहितीसाठी उपलब्ध आहे.

 

कलम 4(1)(ड)

 

सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणा-या प्रशासकीय/अर्धन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहीर करणे.

 

            सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणा-या प्रशासकीय / अर्धन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहीर करणेत येत आहे.

 

 

 

कलम 4(1)(B)(III.)

संस्थेचा प्रारुप तक्ता:- ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे.

जिल्हास्तर

 

ग्रामीण पाणी  पुरवठा विभागातील निर्णय प्रक्रियेत पर्यवेक्षण व जबाबदारीचे उत्तर दायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन.

                       कार्यालयाचे कामकाज सांभाळणारे कर्मचारी संबंधित विषयांची संचिका कक्ष अधिकारी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, शाखा/सहाय्यक अभियंता, उपअभियंता यांचेमार्फत कार्यकारी अभियंता यांचेकडे अंतिम निर्णय/मान्यतेसाठी सादर करतात.

                       संबंधित कार्यासनाचे कर्मचा-यांची तालुका स्तरावरुन अहवाल प्राप्त करुन सादर करण्याची जबाबदारी आहे. व या कामावर पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी कक्ष अधिकारी, सहाय्यक लेखा अधिकारी, सहाय्यक अभियंता, उपअभियंता व कार्यकारी अभियंता यांची आहे.

            संबंधित कार्यासनाच्या कर्मचा-यांची त्यांच्याकडे असलेल्या अभिलेखांचे अद्यावतीकरण

करुन ठेवण्ण्याची  जबाबदारी आहे .

अ.क्र

 कामाचे  स्वरुप

 कालावधी  दिवस

 कामांसाठी  जबाबदार अधिकारी

 अभिप्राय

 तांत्रिक संवर्गातील (सरळसेवा) रिक्त  पदासंबंधीचा  अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

तांत्रिक संवर्गातील (पदोन्नती ) रिक्त  पदासंबंधीचा  अहवाल

  मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

तांत्रिक संवर्गातील सरळसेवा शिल्लक अनुशेषासंबंधीचा मासिक अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

तांत्रिक संवर्गातील पदोन्नती विषयक शिल्लक अनुशेषासंबंधीचा मासिक अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

तांत्रिक संवर्गातील

कर्मचाऱ्यांचे अनधिकृतपणे गैरहजेरी संबंधीचा मासिक अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

 न्याय प्रविष्ठ  प्रकरणा संबंधीचा  अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

 जिल्हा परिषद कामाकाजाचे मुल्यमापन अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

 माहिती  अधिकार

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

MIS   अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

 

 

 

 

 

अ.क्र

 कामाचे  स्वरुप

 कालावधी  दिवस

 कामांसाठी  जबाबदार अधिकारी

 अभिप्राय

१०

Two  Page Report

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

११

 पेन्शन प्रकरणे

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

१२

 प्रलंबित संदर्भ

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करताR

१३

तांत्रिक संवर्गातील

कर्मचाऱ्यांचे निलंबन व  विभागीय चौकशी  प्रकरणासंबंधीचा मासिक अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

१४

तांत्रिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे  अनधिकृतपणे गैरहजेरी संबंधीचा   मासिक अहवाल

मासिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

१५

 वार्षिक प्रशासन अहवाल

वार्षिक

संबंधित विभागाचे कर्मचारी

 

 

 

कक्ष अधिकारी हे याबाबत पर्यवेक्षण करतात

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अ.क्र.

 

पदनाम

 

विशेष

वेतन

वेतन स्तर

 

1

कार्यकारी अभियंता

 

--

सहावा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स 15600-39100 ग्रेड वेतन 6600

2

उपअभियंता (स्था.)

 

--

सहावा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स 15600-39100 रोड वेतन 5400

3

उपअभियंता (यां.)

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-20

4

सहाय्यक भुवैज्ञानिक

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-19

5

कनिष्ठ भुवैज्ञानिक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-16

6

कनिष्ठ अभियंता (स्था)

--

7 वा वेतन आयोग में मैट्रीक्स लेव्हल एस15    38600/-

7

कनिष्ठ अभियंता (या)

--

7 वा वेतन आयोग में सेंट्रीक्स लेव्हल एस-14

8

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14   56800/-

9

सहाय्यक लेखाधिकारी

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14    53500/-

10

आरेखक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14  44800/-

11

यांत्रिकी

--

17 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-14      60300/-

12

वायुसंपडिक चालक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-7  69100

13

सहाय्यक आवेदक

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8   81100

14

वरिष्ठ सहाय्यक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8    33300/-

15

वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8  43600/-/-

16

कनिष्ठ सहाय्यक

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-6 23800/

17

जॅक हॅमर ड्रिलर

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-7   69100/-

18

रिगमन

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-6

19

संगणक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस—7 69100/-

20

वाहनचालक

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-8 42200/-

21

नाईक / हवालदार

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-3 38600/-

22

चौकीदार

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-3 38600/-

23

परिचर/ शिपाई

--

7 वा वेतन आयोग में मॅट्रीक्स लेव्हल एस-1 22900/-

24

मदतनीस

--

7 वा वेतन आयोग पे मॅट्रीक्स लेव्हल एस-1 47600/-

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

 

कार्यासनाचे नांव

 विभागाकडुन/ कार्यालयाकडुन  पुरविली जाणारी सेवा

 संबंधित अधिकारी कर्मचारी नांव

 किती कालावधीत  सेवा पुरविली जाईल

विहित कालावधीत सेवा न  पुरविल्यास कोणाकडे  तक्रार करता येईल  त्या अधिका-यांचे पदनाम

लेखा शाखा -

 • उपविभाग व त्यांअंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यातील योजनांची देयके तपासून अर्थ     विभागात पाठविणे व देयके अंतिम मंजूर होईपर्यंत  युटीलायझेशन विनियोग दाखले खर्चाचा ताळमेळ घेणे.
 • शासकिय योजनांची तरतुद व खर्चाचा ताळमेळ घेणे.
 • स्थानिक निधी लेखा ,पंचायत राज समिती, महालेखाकार, भार-अधिभार प्रकरणे व आक्षेप निकाली काढणे.
 •  विनियोजन लेखे, उपयोगिता प्रमाणपत्र, खर्चाचा अहवाल सादर करणे.
 • रोख अनुदान कोषागारातुन अहारीत करणेचा प्रस्ताव व देयक तयार करणे.
 • सर्व लेखा शिर्षांतर्गत वेतन व भत्ते तसेच टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत अनुदानाचे    तालुकास्तरावर वित्तप्रेषण रक्कम वाटप करणे व खर्चाचा ताळमेळ घेणे
 • शासकिय योजना व टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत सर्व देयकांवर तरतुद व खर्च नमुद करणे व नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे.
 • शासनास बजेट सादर करणे तसेच जिल्हा परिषद बजेट तयार करणे.
 • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनांचे  तसेच सर्व येाजनांचे प्रस्ताव व देयके सादर करणे.
 • वित्त विभागाकडुन प्राप्त झालेल्या देयकांची नोंद ठेकेदार नोंदवहीत भरणे.,आयकर/वॅट कपातीचे दाखले देणे.
 • सर्व तालुक्यातील न.पा.पु. योजना व विहीर दुरुस्ती देयके तपासणी करुन सादर करणे व नोंदवहया अद्यावत ठेवणे. प्रोत्साहन अनुदान देयके तपासणे
 • अधिकारी/कर्मचारी वेतनाचे धनादेश बँकेत भरणा करणे
 • पाणी पुरवठा विभागातील सुरक्षा अनामत देयके तयार करणे
 • कॅश बुक लिहीणे. व अन्य अनुषंगिक बाबी., सर्व व्हाऊचर च्या नोंदी ठेवणे.

विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 1.श्री. एस. आर. वंजारी   सहा.लेखाधिकारी

2. श्रीम. एस डी. रावराणे  वरिष्ठ सहा. लेखा

3. श्री समिर राऊत  व.सहा

4. श्री. एस. पी. गायकवाड  क. सहा

7  दिवस

  कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

आस्थापना-1

 • श्रेणी 1 वची आस्थापना, निवृत्ती वेतन अंशदान  व  अन्य अनुषंगिक बाबी हाताळणे.
 • दैनंदिनी व संभाव्य फिरती कार्यक्रम मंजुरी देणे.
 • विभाग व उपविभाग सेवानिवृत्ती  / कुटुंब निवृत्ती / स्वेच्छा निवृत्ती वेतन प्रकरणे करणे  तसेच कार्यालयांतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भ.नि.नि. , गटविमा प्रकरणे व  रजा रोखीकरण प्रस्ताव करणे.    
 • निलंबन व विभागीय चौकशी प्रकरणे, अनाधिकृत गैरहजेरी  प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे पाठपुरावा करणे व  अनुषंगिक बाबी.
 • नळ पाणी पुरवठा व प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा  योजनेवरील रोजंदारी कर्मचारी आस्थापना व अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

1.श्री.  सुनिल  जाधव  वरिष्ठ सहा

 

7  दिवस

  कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 आस्थापना-2

 • श्रेणी 1 वची  वेतन देयके  करणे.
 • वर्ग 3 जिल्हा तांत्रिक संवर्गाची आस्थापना व अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • सर्व अधिकारी/ कर्मचारी गोपनीय अहवाल अद्यावत ठेवणे. संवर्गनिहाय सेवाजेष्ठता, बिंदुनामावली तयार करणे
 • सर्व संवर्ग बदली व भरती प्रक्रीया  (सरळसेवा/कंत्राटी)
 •  समिती दौरा विषयक माहिती संकलित करुन  वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. (अनुसुचित जाती/अनुसुचित जमाती/विमुक्त जाती भटक्या जामती/महिला हक्क समिती)
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

  श्री. मनोज  शिंदे  क. सहा

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

आस्थापना-3

 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील  वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांची संपुर्ण आस्थापना व  त्या अनुषंगिक बाबी.
 • स्थायी आदेश संचिका अद्यावत ठेवणे व संकलित नोंदवही ठेवणे.
 • आस्थापना विषयक वार्षिक प्रशासन अहवाल
 • कर्मचारी वेतन देयके/ अतिकालीक देयके व इतर देयके व  अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

1.श्रीम.  आशा तिजोरे

क. सहा

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

प्रशासन

 • जलव्यवस्थापन समिती ,  स्थायी समिती सभा व  Z.P मिटींगची माहिती संकलित करुन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
 • विभागीय तपासणी मुद्दयांची पुर्तता करणे, कर्मचारी दप्तर तपासणी व खातेप्रमुख पंचायत तपासणी व मुद्यांची पुर्तता करणे.
 • मासिक प्रगती अहवाल , माहिती अधिकार अहवाल व शासनाने विहीत केलेले अहवाल पाठविणे तसेच PRA & PRB संकलन.
 • मा. कार्यकारी अभियंता  दैनंदिनी व संभाव्य कार्यमंजूरी
 • लोकशाही दिन व जनता दरबार./आपले सरकार
 • पंचायत राज समिती व यशवंत पंचायत राज अभियान वार्षिक अहवाल तयार करणे  व त्यास मंजुरी घेणे.
 • अभिलेख याद्या अद्यावत करुन आय.एस.ओ. संदर्भात नियोजनबध्द कार्यवाही करणे.
 • समिती दौरा विषयक माहिती संकलित करुन  वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. (अनुसुचित जाती/अनुसुचित जमाती/विमुक्त जाती भटक्या जामती/महिला हक्क समिती)
 • वार्षिक प्रशासन अहवाल योजना

वाहन दुरुस्ती देयके

श्रीम. एस. एस. चवाथे   वरिष्ठ सहा.

 

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 निविदा शाखा

 • ई-निविदा
 • कार्यालयांतर्गत ई-निविदा विषयक सर्व नस्ती पाठपुरावा  करणे व अन्य अनुषंगिक बाबी
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 श्री.एस.पी. गायकवाड

 श्री के.के. चौधरी  शाखा अभियंता

  श्री. पी.  के. पवार  कनिष्ठ   अभियंता

 श्री. डी.  पी. कोळी  कनिष्ठ अभियंता

 श्रीम. डी.  जी . गोसावी कनिष्ठ  अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

तांत्रिक शाखा-1

 • तांत्रिक शाखा 2 सहाय्यक  तसेच प्रशासन शाखेस मदत करणे.
 • जलजिवन मिशन अंतर्गत सर्व कामकाज पहाणे
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 श्री. एम. बी. वाघचौडे, क. सहा

 श्री. के.के. चौधरी शाखा अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

तांत्रिक शाखा-2

 • प्रादेशिक/स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती करणे,
 • पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे/ साप्ताहिक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास

सादर करणे/

 • भांडार शाखा,टी.सी.एल. खरेदी व पुरवठा, संगणक मागणी खरेदी व दुरुस्ती , जडसंग्रह नोंदवही अद्यावत ठेवणे
 • लेखन साहित्य खरेदी व वाटप, साठा नोंदवही अद्यावत ठेवणे
 • नवसंजीवन योजना, 15 वा वित्तं आयोग ग्रामपंचायत स्तर
 • दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत खाजगी नळ जोडणी व वैयक्तीक शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

श्री. एस. जे. महाळुंगे  क. सहा 

श्री. एच.ए. कदम शाखा  अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

तांत्रिक शाखा-3

 • तांत्रिक शाखा 1 व 3 चे सहाय्यक  .
 • लोकसहभाग मागणी आधारीत 5% व 10% न.पा.पु.योजना व विहिरींच्या योजनेच्या फाईल अद्यावत ठेवणे   /नोंदवहया अद्यावत ठेवणे.
 • शहापूर, भिवंडी, कल्याण  तालुक्यातील जलजीवन मिशन, आमदार, खासदार निधी ,     ठक्क्‍रबाप्पा , दलितवस्ती योजनेअं
 • तर्गत नस्ती पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणे.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 श्री. एम.एम वाळंज आरेखक

श्री. के.के. चौधरी शाखा अभियंता  श्रीम.  डी. पी. कोळी

कनिष्ठ अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 आवक-जावक शाखा

 • नोंदणी शाखा ( आवक जावक, अनौ प्रस्ताव, संदर्भ नोंदवहया ठेवणे) इमेलवरील पत्रांची नोंद ठेवणे व वितरण करणे व अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • स्टम्प नेांदवही अ व ब नोंदीसह अद्यावत ठेवणे.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे
 • कार्यालयांतर्गत विद्युत देयके व टेलिफोन देयके तयार करणे.

 

श्रीम  ज्योती गावित

 

1  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्दिष्ट

किती वेळा

घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत

(उपलब्ध )

1

आश्वासित पदोन्नती समिती

अध्यक्ष  तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्य तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्य तथा उमुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन)

सदस्य तथा जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी

सदस्य सचिव तथा कार्यकारी अभियंता, ग्रा.पा.पु.विभाग

विभागातील/ उपविभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करणे.

वर्षातून एकदा

नाही

 

2

निविदा समिती

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सदस्य तथा मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी

सदस्य सचिव तथा कार्यकारी अभियंता ग्रा.पा.पु.विभाग

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे.

आवश्यकतेनुसार

 

 

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

प्रकल्प शाखा

जल जीवन मिशन कार्यक्रम

            केंद्र शासनामार्फत जल जीवन मिशन कार्यक्रमास सुरवात करण्यात आली आहे. सदर कार्यक्रमा अंतर्गत सन 2024 पर्यंत 55 लीटर दरडोई दर दिवशी प्रमाणे 100 टक्के कुटंबांना वैयक्तिक नळ जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे.   100 टक्के नळ जोडणी देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करणेसाठी गावामधील आवश्यक उपाययोजना उदा. उद्भव निर्मिती, वाढीव पाईपलाईन, नवीन स्वतंत्र योजना, नवीन प्रादेशिक योजना व सौर उर्जेवर आढारीत लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करण्यात येणार आहेत.  त्या अनुषंगाने पुढील 4 वर्षांसाठी महसूल गावनिहाय गाव कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.  व सदर कार्यक्रमाची कार्यप्रणाली व निकषाबाबत शासनाच्या प्राथमिक मार्गदर्शक सुचनांचे अनुषंगाने कार्यवाही सुरु आहे.

तालुका

 गावांची संख्या

 घरांची संख्या

31/3/2022 पर्यत नळ जोडणे संख्या

 दि. 1.4.2022 रोजी शिल्लक  उद्यिष्ठ

   सन 2022-23 मध्ये साध्य

अंबरनाथ

64

20723

12000

8723

185

भिवंडी

220

95928

62302

33626

0

 कल्याण

83

29173

21771

7402

363

मुरबाड

203

40634

11276

29358

0

शहापुर

222

71989

35039

36950

399

 एकुण

792

258447

142388

116059

947

 

 

 

 

जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रामुख्याने खालीलप्रमाणे कामे प्रस्तावित आहेत.

 1. अस्तित्वातील नळ पाणी पुरवठा योजनांमध्ये 55 ली. दरडोई दर दिवशी प्रमाणे पाणी उपलब्ध असलेल्या गावांमध्ये 100 टक्के नळ जोडणी करणे
 2. अस्तित्वातील योजनांमध्ये 55 ली. दरडोई दर दिवशी प्रमाणे पाणी उपलब्ध नसलेल्या गावांमध्ये आवश्यक उपाययोजनांसह 100 टक्के नळ जोडणी करणे
 3. नळ पाणी पुरवठा नसलेल्या गावांमध्ये नवीन नळ पाणी पुरवठा योजना करुन 100 टक्के नळ जोडणी करणे.
 4. सौर उर्जेवर लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे
 5. जल जीवन मिशन कार्यक्रम 50 : 50  केंद्र व राज्य निधी अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे. तसेच नळ जोडणीसाठी १५ वा वित्त आयोगा अंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध निधी वापरण्याचे निर्देश शासनामार्फत देण्यात आले आहेत.

  आमदार निधी

            आमदारांचे स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत मा.आमदारांमार्फ़त शिफ़ारस करण्यात आलेल्या व निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे कामांना मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फ़त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येते.

 

 खासदार निधी       

            मा.खासदारांमार्फ़त शिफ़ारस करण्यात आलेल्या व निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे कामांना मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फ़त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येते.

  डोंगरी विकास कार्यक्रम

            मा.आमदारांमार्फ़त शिफ़ारस करण्यात आलेल्या व निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे कामांना मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फ़त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येते.

  ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना

            या योजने अंतर्गत आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी गाव/पाड्यांसाठी पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या कामांना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत तांत्रिक मान्यता देण्यात येते व प्रकल्प कार्यालयामार्फत सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फत करण्यात येते.

 

 

 

 यांत्रिकी उपविभाग

यांत्रिकी विभागाच्या कार्यकक्षेमध्ये खालीलप्रमाणे कामांचा समावेश होत आहे.

व्यवस्थापकीय कार्य

 1. टंचाई तसेच आदिवासी उपयोजना, आमदार व खासदार निधी अंतर्गत नवीन विंधन विहिर घेणे व हातपंप बसविणे.
 2. अस्तित्वातील विंधन विहिरींची ग्रामपंचायतीबरोबर करार करुन देखभाल व दुरुस्ती करणे.
 3. विद्युत पंप व सौर पंपावर आधारीत लघु न.पा.पु.योजना करणे.
 4. हातपंपाची मागणी व वसुलीची माहिती अद्ययावत करणे व प्रत्यक्षात वसूली करणे.

 तांत्रिक कार्य

 1. देखभाल दुरुस्ती पथकाचे माध्यमातून करार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींचे अंतर्गत असलेल्या विंधन विहिरींची दुरुस्ती करणे.
 2. विंधन विहिरींचे फ्लशिंग करणे.
 3. ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सर्वेक्षण करुन, छोट्या वाड्यांसाठी विंधन विहिरींवरुन विद्युत पंप व सौर पंपाच्या माध्यमातून लघु न.पा.पु.योजना करणे
 4. नवीन विंधन विहिर घेणे

 देखभाल दुरुस्ती कक्ष

4 मार्च 2011 चे शासन निर्णयान्वये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागा अंतर्गत देखभाल दुरुस्ती कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.  देखभाल दुरुस्ती कक्षाच्या कार्यकक्षेमध्येखालीलप्रमाणे कामांचा समावेश होत आहे.

व्यवस्थापकीय कार्य

 1. संपूर्ण जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांची माहिती अद्ययावत ठेवणे
 2. ग्रामपंचायतीनिहाय पाणीपट्टी व देखभाल दुरुस्ती खर्चाचा आढावा घेणे
 3. विजेचा वापर कमी ठेवणेबाबत ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन करणे
 4. घरगुती नळपाणी पुरवठा करीता कनेक्शन वाढविण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे व लाभार्थ्यांना नियमित आणि योग्य दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे याकडे लक्ष देणे.
 5. लाभार्थ्यांच्या तक्रार निवारण करण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करणे.
 6. प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल व दुरुस्ती करणे.
 7. पाणी टंचाई कार्यक्रम अंतर्गत नळ पाणी पुरवठा योजना विशेष दुरुस्ती करणे, पुरक योजना करणे.

तांत्रिक कार्य

 1. संबंधित ग्राम पंचायतींना पाणी पुरवठा योजनांच्या व आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये तातडीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत प्रशिक्षित करणे.
 2. पाणी पुरवठा योजना बंद पडू नयेत यास्तव प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणेबाबत सूचना करणे.
 3. लाभार्थ्यांनी पाणी योजनांचा लाभ घेतला नाही तरी देखभाल दुरुस्ती कक्षाने सदर योजना सुरु राहिल याकडे लक्ष देणे
 4. योजनांच्या उभारणीत आवश्यक मानकानुसार निश्चित केलेया गुणवत्तेचेच साहित्य वापरात आणले जाईल याकडे लक्ष देणे.

आर्थिक कार्य

 1. ग्रामपंचायत निहाय वार्षिक खर्चाची आकडेवारी इ. माहिती तयार करणे
 2. प्रोत्साहन अनुदानासाठीचे प्रस्ताव वेळच्यावेळी शासनास पाठविले जातील याकडे लक्ष देणे
 3. योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च देखभाल दुरुस्ती निधीमधून करणे.

 

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अनु.क्र.

 

विषय

 

दस्ताऐवजाचा प्रकार नस्ती/ मस्टर / नोंदपुस्तक/ व्हाऊचर इ.

 

प्रमुख बाबींचा तपशीलवार

 

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

 

1

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या विषय सुचीप्रमाणे असणारे सर्व विषय

प्रत्येक माहिती

अधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या

कामकाजा नुसार त्यांच्या

विषयाशी संबंधित नस्त्या, नोंदपुस्तके, मस्टर, व्हाऊचर या स्वरुपात ठेवण्यात येतात.

 

कलम 4(1) (ब)(v) नमुना (अ)

मध्ये नमुद केलेल्या कामाशी संबंधित नियम/अधिनियम व पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागा कडुन व वेळोवेळी वरिष्ठ

स्तरावरुन घेतलेल्या

निर्णयाच्याअनुषंगाने केलेली कार्यवाही.

 

नस्तीच्या

वर्गीकरणाच्या

आदेशानुसार

अ वर्ग

ब वर्ग

क वर्ग

ड वर्ग

यामध्ये दस्तऐवज

विभागले जातात.

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

नागरिकांची सनद  अनुसुची

कार्यासनाचे नांव

 विभागाकडुन/ कार्यालयाकडुन  पुरविली जाणारी सेवा

 संबंधित अधिकारी कर्मचारी नांव

 किती कालावधीत  सेवा पुरविली जाईल

विहित कालावधीत सेवा न  पुरविल्यास कोणाकडे  तक्रार करता येईल  त्या अधिका-यांचे पदनाम

लेखा शाखा -

 • उपविभाग व त्यांअंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यातील योजनांची देयके तपासून अर्थ     विभागात पाठविणे व देयके अंतिम मंजूर होईपर्यंत  युटीलायझेशन विनियोग दाखले खर्चाचा ताळमेळ घेणे.
 • शासकिय योजनांची तरतुद व खर्चाचा ताळमेळ घेणे.
 • स्थानिक निधी लेखा ,पंचायत राज समिती, महालेखाकार, भार-अधिभार प्रकरणे व आक्षेप निकाली काढणे.
 •  विनियोजन लेखे, उपयोगिता प्रमाणपत्र, खर्चाचा अहवाल सादर करणे.
 • रोख अनुदान कोषागारातुन अहारीत करणेचा प्रस्ताव व देयक तयार करणे.
 • सर्व लेखा शिर्षांतर्गत वेतन व भत्ते तसेच टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत अनुदानाचे    तालुकास्तरावर वित्तप्रेषण रक्कम वाटप करणे व खर्चाचा ताळमेळ घेणे
 • शासकिय योजना व टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत सर्व देयकांवर तरतुद व खर्च नमुद करणे व नोंदवहया अद्ययावत ठेवणे.
 • शासनास बजेट सादर करणे तसेच जिल्हा परिषद बजेट तयार करणे.
 • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनांचे  तसेच सर्व येाजनांचे प्रस्ताव व देयके सादर करणे.
 • वित्त विभागाकडुन प्राप्त झालेल्या देयकांची नोंद ठेकेदार नोंदवहीत भरणे.,आयकर/वॅट कपातीचे दाखले देणे.
 • सर्व तालुक्यातील न.पा.पु. योजना व विहीर दुरुस्ती देयके तपासणी करुन सादर करणे व नोंदवहया अद्यावत ठेवणे. प्रोत्साहन अनुदान देयके तपासणे
 • अधिकारी/कर्मचारी वेतनाचे धनादेश बँकेत भरणा करणे
 • पाणी पुरवठा विभागातील सुरक्षा अनामत देयके तयार करणे
 • कॅश बुक लिहीणे. व अन्य अनुषंगिक बाबी., सर्व व्हाऊचर च्या नोंदी ठेवणे.

विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 1.श्री. एस. आर. वंजारी   सहा.लेखाधिकारी

2. श्रीम. एस डी. रावराणे  वरिष्ठ सहा. लेखा

3. श्री समिर राऊत  व.सहा

4. श्री. एस. पी. गायकवाड  क. सहा

7  दिवस

  कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

आस्थापना-1

 • श्रेणी 1 वची आस्थापना, निवृत्ती वेतन अंशदान  व  अन्य अनुषंगिक बाबी हाताळणे.
 • दैनंदिनी व संभाव्य फिरती कार्यक्रम मंजुरी देणे.
 • विभाग व उपविभाग सेवानिवृत्ती  / कुटुंब निवृत्ती / स्वेच्छा निवृत्ती वेतन प्रकरणे करणे  तसेच कार्यालयांतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे भ.नि.नि. , गटविमा प्रकरणे व  रजा रोखीकरण प्रस्ताव करणे.    
 • निलंबन व विभागीय चौकशी प्रकरणे, अनाधिकृत गैरहजेरी  प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे पाठपुरावा करणे व  अनुषंगिक बाबी.
 • नळ पाणी पुरवठा व प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा  योजनेवरील रोजंदारी कर्मचारी आस्थापना व अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

1.श्री.  सुनिल  जाधव  वरिष्ठ सहा

 

7  दिवस

  कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 आस्थापना-2

 • श्रेणी 1 वची  वेतन देयके  करणे.
 • वर्ग 3 जिल्हा तांत्रिक संवर्गाची आस्थापना व अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • सर्व अधिकारी/ कर्मचारी गोपनीय अहवाल अद्यावत ठेवणे. संवर्गनिहाय सेवाजेष्ठता, बिंदुनामावली तयार करणे
 • सर्व संवर्ग बदली व भरती प्रक्रीया  (सरळसेवा/कंत्राटी)
 •  समिती दौरा विषयक माहिती संकलित करुन  वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. (अनुसुचित जाती/अनुसुचित जमाती/विमुक्त जाती भटक्या जामती/महिला हक्क समिती)
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

  श्री. मनोज  शिंदे  क. सहा

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

आस्थापना-3

 • ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडील  वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचाऱ्यांची संपुर्ण आस्थापना व  त्या अनुषंगिक बाबी.
 • स्थायी आदेश संचिका अद्यावत ठेवणे व संकलित नोंदवही ठेवणे.
 • आस्थापना विषयक वार्षिक प्रशासन अहवाल
 • कर्मचारी वेतन देयके/ अतिकालीक देयके व इतर देयके व  अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

1.श्रीम.  आशा तिजोरे

क. सहा

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

प्रशासन

 • जलव्यवस्थापन समिती ,  स्थायी समिती सभा व  Z.P मिटींगची माहिती संकलित करुन वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.
 • विभागीय तपासणी मुद्दयांची पुर्तता करणे, कर्मचारी दप्तर तपासणी व खातेप्रमुख पंचायत तपासणी व मुद्यांची पुर्तता करणे.
 • मासिक प्रगती अहवाल , माहिती अधिकार अहवाल व शासनाने विहीत केलेले अहवाल पाठविणे तसेच PRA & PRB संकलन.
 • मा. कार्यकारी अभियंता  दैनंदिनी व संभाव्य कार्यमंजूरी
 • लोकशाही दिन व जनता दरबार./आपले सरकार
 • पंचायत राज समिती व यशवंत पंचायत राज अभियान वार्षिक अहवाल तयार करणे  व त्यास मंजुरी घेणे.
 • अभिलेख याद्या अद्यावत करुन आय.एस.ओ. संदर्भात नियोजनबध्द कार्यवाही करणे.
 • समिती दौरा विषयक माहिती संकलित करुन  वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे. (अनुसुचित जाती/अनुसुचित जमाती/विमुक्त जाती भटक्या जामती/महिला हक्क समिती)
 • वार्षिक प्रशासन अहवाल योजना

वाहन दुरुस्ती देयके

श्रीम. एस. एस. चवाथे   वरिष्ठ सहा.

 

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 निविदा शाखा

 • ई-निविदा
 • कार्यालयांतर्गत ई-निविदा विषयक सर्व नस्ती पाठपुरावा  करणे व अन्य अनुषंगिक बाबी
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 श्री.एस.पी. गायकवाड

 श्री के.के. चौधरी  शाखा अभियंता

  श्री. पी.  के. पवार  कनिष्ठ   अभियंता

 श्री. डी.  पी. कोळी  कनिष्ठ अभियंता

 श्रीम. डी.  जी . गोसावी कनिष्ठ  अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

तांत्रिक शाखा-1

 • तांत्रिक शाखा 2 सहाय्यक  तसेच प्रशासन शाखेस मदत करणे.
 • जलजिवन मिशन अंतर्गत सर्व कामकाज पहाणे
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 श्री. एम. बी. वाघचौडे, क. सहा

 श्री. के.के. चौधरी शाखा अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

तांत्रिक शाखा-2

 • प्रादेशिक/स्वतंत्र नळ पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती करणे,
 • पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे/ साप्ताहिक अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास

सादर करणे/

 • भांडार शाखा,टी.सी.एल. खरेदी व पुरवठा, संगणक मागणी खरेदी व दुरुस्ती , जडसंग्रह नोंदवही अद्यावत ठेवणे
 • लेखन साहित्य खरेदी व वाटप, साठा नोंदवही अद्यावत ठेवणे
 • नवसंजीवन योजना, 15 वा वित्तं आयोग ग्रामपंचायत स्तर
 • दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत खाजगी नळ जोडणी व वैयक्तीक शौचालय सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

श्री. एस. जे. महाळुंगे  क. सहा 

श्री. एच.ए. कदम शाखा  अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

तांत्रिक शाखा-3

 • तांत्रिक शाखा 1 व 3 चे सहाय्यक  .
 • लोकसहभाग मागणी आधारीत 5% व 10% न.पा.पु.योजना व विहिरींच्या योजनेच्या फाईल अद्यावत ठेवणे   /नोंदवहया अद्यावत ठेवणे.
 • शहापूर, भिवंडी, कल्याण  तालुक्यातील जलजीवन मिशन, आमदार, खासदार निधी ,     ठक्क्‍रबाप्पा , दलितवस्ती योजनेअं
 • तर्गत नस्ती पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणे.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे

 श्री. एम.एम वाळंज आरेखक

श्री. के.के. चौधरी शाखा अभियंता  श्रीम.  डी. पी. कोळी

कनिष्ठ अभियंता

7  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 आवक-जावक शाखा

 • नोंदणी शाखा ( आवक जावक, अनौ प्रस्ताव, संदर्भ नोंदवहया ठेवणे) इमेलवरील पत्रांची नोंद ठेवणे व वितरण करणे व अन्य अनुषंगिक बाबी.
 • स्टम्प नेांदवही अ व ब नोंदीसह अद्यावत ठेवणे.
 • विभागप्रमुख तसेच वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या सुचनांचे पालन करणे
 • कार्यालयांतर्गत विद्युत देयके व टेलिफोन देयके तयार करणे.

 

श्रीम  ज्योती गावित

 

1  दिवस

कार्यकारी अभियंता  ग्रामीण  पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 

अंदाजपत्रक

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

अर्ज नमुने

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

अक्र

विभागाचे नांव

दुरध्वनी क्रमांक

फॅक्स क्रमांक

 

1

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

 

022-25431280

 --

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

यशोगाथा

 1. यशोगाथा :-

                          ठाणे  जिल्हयातील  ग्रामीण भागात  वैयक्तिक  नळ जोडणी  करणे करिता  जल जीवन  मिशन कार्यक्रम  अंतर्गत  258447 कुटुंबापैकी 142388 कुटुंबाना वेयक्तिक  नळ  जोडणी देऊन  घरात  नळाव्दारे पाणी पुरवठा  करणेत आला .

           ठाणे जिल्हयात  173 गावांमध्ये 100%  कुटुंबांना घरगुती नळ जोडणी   देण्यात आले असून  173  गावामध्ये  100% उददीष्टय  साध्य केलेले आहे.

   

छायाचित्र दालन