ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

प्रस्तावना

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागा अंतर्गत प्रकल्प शाखा, देखभाल दुरुस्ती कक्ष व यांत्रिकी विभाग़ कार्यरत आहेत. ग्रामीण भागाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश सोडविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या तसेच राज्य शासनाच्या मागणी अधारीत धोरणांतर्गंत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रकल्प शाखा व यांत्रिकी विभागाच्या माध्यमातून नळ पाणी पुरवठा योजना, साधी विहिर, विंधण विहिर, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना तसेच देखभाल दुरुस्ती कक्षांतर्गत पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती यासारख्याउपाययोजना राबविल्या जात आहेत.

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येणा-या कामांचा तपशील खालीलप्रमाने आहे. विभागनिहाय कामांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

प्रकल्प शाखा -

 • राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राबविणे
 • साधी विहिर घेणे
 • अस्तित्वातील विहिरीचे रुंदीकरण व खोलीकरण
 • नवीन नळ पाणी पुरवठा योजना
 • नळ पाणी पुरवठा योजना विस्तारीकरण

 

 

यांत्रिकी विभाग

 • नवीन विंधन विहिर घेणे
 • विंधन विहिर दुरुस्ती
 • विंधन विहिर फ़्लशिंग
 • हातपंप बसविणे व कट्टा बांधणे
 • दुहेरी पंपावर आधारीत लघु नळ पाणी पुरवठा योजना
 • सौर उर्जेवर आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना

 

देखभाल दुरुस्ती कक्ष

 • साधी विहिर दुरुस्ती
 • अस्तित्वातील नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती
 • प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती
 • अस्तित्वातील सर्व योजनांची माहिती अद्यावत ठेवणे

विभागाची संरचना

संपर्क

जिल्हाधिकारी ठाणे कार्यालयाचे आवर, कोषागार ठाणे कार्यालयाचे बाजूला,कोर्ट नाका ठाणे (प.)400 601

कार्यालय दुरध्वनी क्रमांक :- 022-25431280

ई-मेल पत्ता :- eebnthane@redifffmail.com

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी ९.४५  ते ५.४५
महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार व रविवार सोडून

विभागाचे ध्येय

विभागाची कार्यपध्दती

माहितीचा अधिकार

कलम 4  कलम 4(1)(b)(I)

ठाणे जिल्हा परिषद येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील कार्य कर्तव्ये यांचा तपशील

कार्यालयाचे नाव

जिल्हा परिषद ठाणे

पत्ता

जिल्हाधिकारी आवार,गेट नं.4, दुसरा माळा,  स्टेशन रोड, ठाणे(प)400 601.

कार्यालय प्रमुख

कार्यकारी अभियंता

शासकीय विभागाचे नाव

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

कोणत्या मंत्रालय खात्याच्या अधिनस्त

ग्रामविकास  जलसंधारण विभाग, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई-32, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग , महाराष्ट्र शासन

कार्यक्षेत्र

ग्रामीण

भौगोलिक

 ठाणे जिल्हयातील 5 तालुक्यातील 3 उपविभाग

कार्यानुरुप

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाची कामे

विशिष्ट कार्ये

ग्रामीण भागात पाणीपुरवठयाची कामे जसे विहीरी, नळ पाणीपुरवठा योजना,सौर ऊर्जा आधारित ल.न.पा.पु.यो.

सर्व संबंधित कर्मचारी

कार्यकारी अभियंता, सर्व अधिकारी , कार्यालयीन अधिकारी

कार्य

पाणीपुरवठा योजना राबविणेसाठीच्या सर्व अनुषंगिक बाबी.

कामाचे विस्तृत स्वरुप

प्रशासकीय तांत्रिक मंजूरी, निविदा मंजूरी अर्थसंकल्पीय तरतुदी, आस्थापना विषयक बाबी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना,स्वच्छ भारत मिशन, सौर उर्जा, भारत निर्माण कार्यक्रम,ठक्करबाप्पा योजना. उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संनियंत्रण करणे.

मालमत्तेचा तपशील

विहीरी, पाण्याच्या टाक्या, पाईप.

उपलब्ध सेवा

जनतेशी थेट संपर्क नाही.

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक वेळा

दुरध्वनी क्र.022-25431280 ,सकाळी 10.00 वाजता ते सायंकाळी 17.45 वाजेपर्यंत

संस्थेच्या संरचनात्मक तक्त्यामध्ये कार्यक्षेत्राचे प्रत्येक स्तरावरचे तपशिल

स्वतंत्ररित्या तक्त्यात देण्यात आला आहे.

साप्ताहिक सुट्टी विशिष्ट सेवेसाठी ठरविलेल्या वेळा

प्रत्येक रविवार, दुसरा चौथा शनिवार

कलम 4(1)(B)(ii)नमुना(अ)

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प.ठाणे या विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशील

अ.क्र.

पदनाम

कर्तव्य

शासन निर्णय/परिपत्रक

अभिप्राय

1

2

3

4

5

1

 

कार्यकारी अभियंता

1)प्रशासकीय मंजूरी 10,00,000/-

2)तांत्रिक मंजूरी 25,00,000/-

3)निविदा मंजूर 10,00,000/-

शासन परिपत्रक क्र.झेडपीए 2012/प्र.क्र 686/वित्त-9 दि.31/1/2013

 

5) 10% लोकसहभागांतर्गत कामातील योजना मंजुरी 50,00,000/-

शासन निर्णय क्रं. ग्रापाधो/1109/प्र.क्र104 अ/पापु-07 दि. 17/3/2010

2

उपअभियंता

1)प्रशासकीय मंजूरी 1,00,000/-मूळ बांधकाम (विकास योजनांसाठी नाही)

2)तांत्रिक मंजूरी 5,00,000/-मूळ बांधकाम (विकास योजनांसाठी नाही)

3)निविदा मंजूर 1,00,000/-

शासन परिपत्रक क्र.झेडपीए 2012/प्र.क्र 686/वित्त-9 दि.31/1/2013

 

 

कलम 4(1)(b)(ii)नमुना(ब)

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग,जि.प.ठाणे या विभागातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

 

अ.क्र

पदनाम

कर्तव्य

कोणत्या कायद्या/नियम/शासन निर्णय /परिपत्रकानुसार

अभिप्राय

1

कार्यकारी अभियंता

 

तांत्रिक मंजूरी, प्रशासकीय मंजूरी,निविदा मंजूरी ,लेखा आस्थापना विषयक बाबीचे संनियंत्रण तसेच खालील पाणीपुरवठा योजना राबविणे

1)टंचाई कार्यक्रम ,2)आमदार/खासदार निधी कार्यक्रम

3)देखभाल दुरुस्ती कार्यक्रम,4)शासकीय लोकसहभागातील योजना

अ)आदिवासी बिगर आदिवासी उपयोजना

क)विशेष घटक योजना,5)स्वजलधारा योजना,स्वर्णमहोत्सवी स्वच्छता

6)वर्धित वेग कार्यक्रम,7)महाजल

8)डोंगरी विकास कार्यक्रम,9)संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

10)उर्वरीत वैधानिक विकास मंडळ 11) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना

12) ठक्करबाप्पा योजना अन्य अनुषंगिक बाबी

म.जि.प. पं.स.अधिनियम 1961

 

2

उपअभियंता(यांत्रिकी)

1)NRDWP टंचाई कार्यक्रम आमदार/खासदार निधी,जि.प.निधी, जि.प.निधी अंतर्गत विंधन विहीर खोदाई कार्यक्रम

2) सौर ऊर्जेवर आधारित लघु नळ पाणी पुरवठा योजना

3) त्रिस्तरीय योजनेवरील हातपंप दुरुस्ती योजना

4) जि.प अंतर्गत वाहन दुरुस्ती तांत्रिक सल्ला देयके प्रतिस्वाक्षरी

5) विविध विभागांशी समन्वय ठेवून शासकीय कामाची गुणवत्ता टिकून राहण्यासाठी प्रयत्न करणे.

6) भु.स.वि.यं.पुणे यांच्या मार्गदर्शक सुचना आदेशाप्रमाणे विविध शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी करणे. अन्य अनुषंगिक बाबी

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

3

उपअभियंता(दे.दु.कक्ष)

देखभाल दुरुस्ती कक्षामधील प्रादेशिक स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजनांची दे. दु. अंतर्गत कामांचे तालुका स्तरावरील उपविभागामार्फत प्रत्यक्ष तांत्रिक कामाचे संनियंत्रण करणे. टंचाई कार्यक्रम राबविणे वाहने भाडयाने घेणे अन्य अनुषंगिक बाबी

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

4

उपअभियंता (स्था.)

(का.अ. यांचे स्वीय सहाय्यक)

1)कार्यकारी अभियंता यांना तांत्रिक विभागाची संपूर्ण माहिती अहवाल सादर करणे.

2)जन माहिती अधिकारी म्हणून  आलेले संदर्भ निकाली काढणे.

3)विधानसभा तारांकित प्रश्न, कपात सूचना, आश्वासन पूर्ती  निकाली काढण्यास मदत करणे नियंत्रण ठेवणे.

4)शासनाकडे सादर करावयाचे तांत्रिक शाखेचे अहवाल अंतिम करुन विहित कालमर्यादेत सादर करण्यासाठी मार्गदर्शन सहकार्य करणे.

5)योजनांच्या तांत्रिक मान्यतेच्या प्रस्तावाची  छाननी करुन त्रुटींची पूर्तता घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे नियंत्रण ठेवणे.

6)कार्यकारी अभियंता यांचेसमवेत सर्व सभांना उपस्थित राहणे.

7)मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वेळोवेळी लागणारी माहिती अहवाल सादर करणे. अन्य अनुषंगिक बाबी

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

5

 

सहा.प्रशासन अधिकारी

1)कार्यालयाच्या आस्थापनाविषयक प्रशासन विषयक बाबी पार पाडण्यास वर्ग-3 मार्गदर्शन करणे नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

6

सहा. लेखा अधिकारी

 

1) संपूर्ण लेखाविषयक बाबींवर नियंत्रण ठेवणे त्यासंबंधीच्या नोंदवहया ठेवणे.

2) लेखाविषयक आक्षेपांचा निपटारा करणे. महालेखापाल स्थानिक निधी लेखा पं.रा.स.मधील आक्षेपांची पूर्तता करणे   मार्गदर्शन   करणे.

3)प्राप्त अंदाजपत्रकीय तरतूदीनुसार सर्व रकमा /तरतूदी खर्च होईल हे पाहणे.

4)तालुकानिहाय तरतुदी वाटप खर्च योग्य त्या बाबींवर खर्च होईल हे पाहणे.

5) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम अंतर्गत येाजनेचा खर्च लेखाशिर्षनिहाय ऑनलाईन करणे

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

7

शाखाअभियंता

पीबी-1

 

1) प्रादेशिक स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती

2) प्रोत्साहन अनुदान योजना

3) स्थानिक उपकर योजना

4) पाणीपटटी कर वसूल योजना

5) पा.पु.योजनांचे ऑटोमायझेशन मिटरींग करणे.

6) अंगणवाडी पेयजल कार्यक्रम

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

8

शाखाअभियंता

पीबी-3

 

 

1)राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक आराखडा तयार करणे

2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत लोकसहभागाअंतर्गत येणारी भिवंडी,  शहापूर,  येथील पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव अंदाजपत्रक तपासणे मंजूरीसाठी सादर करणे तसेच देयके तपासणे मंजूरीसाठी सादर करणे

3) भिवंडी, , शहापूर तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार खासदार निधी , दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य क्रेंद्र इ. लेखाशिर्षांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून सादर  करणे.

4) जलयुक्त शिवार अभियान अंमलबजावणी.

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

9

शाखा अभियंता

पीबी-2

1)राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक आराखडा तयार करणे

2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत लोकसहभागाअंतर्गत येणारी कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड , येथील पाणी पुरवठा योजनांची प्रस्ताव अंदाजपत्रके तपासणे मंजुरीसाठी सादर करणे .

3) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड  तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार खासदार निधी, दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य क्रेंद्र इ. लेखाशिर्षांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून सादर  करणे

4) पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे तसेच पाणी टंचाई कृती आराखडा ऑनलाईन करणे या कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा विशेष दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तपासणे त्यास तांत्रिक मान्यता देऊन प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन घेणे. टंचाई कालावधीत टंचाईचे साप्ताहिक पाक्षिक अहवाल सर्व वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

10

कनिष्ठ अभियंता

(यां.)

1)टंचाई कृती आराखडा आराखडा तयार करणे   स्वतंत्र पाणी पुरवठा योंजनांची संपूर्ण दुरुस्ती कामे.

2)ठक्करबाप्पा योजनांतर्गत दुरुस्ती कामे.

3)वित्त आयोगाकडील सर्व प्रकारची दुरुस्तीची कामे करणे.

4)आमदार/खासदार यांचेकडील दुरुस्तीची कामे करणे.

5) दलित वस्ती सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत दुरुस्ती कामे   अन्य अनुषंगिक बाबी

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

11

वरीष्ठ  सहाय्यक

लेखा

 

1)उपभिवंडी भिवंडी,   योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात पाठविणे देयके तयार करणे .

2) मुदतीचे प्रस्ताव सादर करणे टंचाई, आमदार, खासदार निधी विषयक काळ्या यादीत टाकणेचे प्रस्ताव सादर करणे.

3) अपूर्ण कामाच्या फाईलवर पत्रव्यवहार करणे.

4) पाणी पुरवठा विभागाकडील सुरक्षा अनामत देयके अदा करणे.

5)  अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतनांचे धनादेश बँकेत जमा करणे.

6)   योजनांच्या कपातीच्या धनादेशाची चलने भरणे

7)  कॅशबुक लिहिणे.

 

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

12

कनिष्ठ सहाय्य्क

(निविदा)                

1)    निविदा विषयक कामकाज पहाणे सर्व अनुषंगिक बाबींची पुर्तता करणे

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

13

वरीष्ठ  सहाय्यक लेखा  बजेट

 

1)   विभाग उपविभाग अंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यातील योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात पाठविणे देयके अंतिम मंजूर करुन घेणे.

2)   शासकिय योजनांची तरतुद खर्चाचा ताळमेळ घेणे.

3)   विभागाचे   तालुक्यातील स्थानिक निधी लेखा ,पंचायत राज समिती महालेखाकार, भारअधिभार प्रकरणे निकाली काढणे. तसेच संबंधीत तालुक्यातील स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती, महालेखाकार, मंबई भार अधिभार मुद्दांची पूर्तता करून परिच्छेद निकाली काढणे.

4)  विनियोजन लेखे, उपयोगिता प्रमाणपत्र, खर्चाचा अहवाल सादर करणे.

5)  रोख अनुदान कोषागारातुन अहारीत करणेचा प्रस्ताव देयक तयार करणे.

6)   वेतन इतर भत्ते तसेच टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत मधील अनुदानाचे तालुकास्तरावर वित्तप्रेषण रक्कम वाटप करणे.

7)  देखभाल दुरूस्ती (Water Fund)  खर्चाचा ताळमेळ घेणे वित्तप्रेषण वाटप करणे.

8)    जिल्हा परिषद बजेट तयार करणे शासनास बजेट सादर करणे.

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

14

 वरिष्ठ

सहाय्यक

(आस्था -1)

1)  तांत्रिक संवर्गांची अनधिकृत गैरहजेरी प्रकरणे, निलंबन विभागीय चौकशी प्रकरणे

2)न्यायालयीन प्रकरणे पाठपुरावा करण

3) कोर्टकेस प्रकरणी वकील नियुक्ती करणे वकील फी अदा करणे.

4)वर्ग1 वर्ग2 ची आस्थपना

5) सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे / रजा रोखीकरण / गट विमा प्रकरणे भ.नि.नि.प्रकरणे

6) अंतिम भ.नि.नि.रक्कम अदा करणेचे प्रस्ताव

 

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

15

 

वरिष्ठ सहाय्यक

(आस्था-2)

1)तांत्रिक संवर्ग  वर्ग -3   ची आस्थापना विषयक बाबी.(जादा वय क्षमापन/ अपंगाना उपकरणे पुरविणे/रजा मंजुरी प्रस्तावइ.)

2)बिंदु नामावली नोंदवही अद्यावत ठेवणे त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविणे.

3)तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी

4)कंत्राटी स्वरुपात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत भरती प्रक्रिया राबविणे.

5) कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल अद्यावत करणे

6)त्रिस्तरीय योजनेवरील रोजंदारी कर्मचा-यांना नियमित आस्थापनेवर आणणे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

16

 

वरिष्ठ सहाय्यक

दे.दु.कक्ष

(भाडांर शाखेचा अतिरिक्त कार्यभार)

1)देखभाल दुरुस्ती कक्षातील आस्थापना विषयक कामे.

2)प्रादेशिक न.पा.पु कर्मचारी आस्थापना विषयक कामे.

3) पाणी पट्टी वसुली संबंधी कामकाज

4)  जडसंग्रह नोंदवही (स्थावर जंगम मालमत्ता)

5)  संगणक खरेदी मागणी दुरूस्ती

6)  टि.सी.एल ॲलम खरेदी वाटप

7) दलित वस्ती सुधार योजना

8)देखभाल दुरुस्ती कक्षकडील लेखा परिक्षण विषयक कामांची आक्षेप पुर्तता करुन अहवाल सादर करणे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

17

    कनिष्ठ सहाय्यक

(आस्था-3)

1)ग्रा.पा.पु.विभागातील वर्ग-3   वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची आस्थापना

2)अनुसुचित जमाती कल्याण समितीस माहिती पुरविणे अनुपालन सादर करणे. अन्य अनुषंगिक बाबी

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

18

 कनिष्ठ सहाय्यक  (वेतन)

1) मुख्यालयातील वर्ग-2 वर्ग -3 वर्ग -4 कर्मचा-यंाची  सेवार्थ वेतनविषयक सर्व बाबी.

 3) कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यांत आलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन देयके करणे.

5) विदयुत देयके टेलिफोन देयके.

6) गट विमा योजना प्रकरणे

7)राजपत्रित सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रवास भत्ता देयके सादर करणे

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

19

कनिष्ठ सहाय्य्क (प्रशासन )

1) जलव्यवस्थापन समिती सभा अन्य समिती सभांचे कामकाज करणे.

2) सर्व मासिक समन्वय सभा, जि.प.मधील विषय समित्यांच्या सभा  ठराव यांचे कामकाज पहाणे माहितीचे संकलन करणे.

3)   वार्षिक  प्रशासन अहवाल तयार करणे.

4)  मा.आयुक्त, कोकण भवन यांचेकडील तपासणी मुददे , रजिस्टर ठेवणे पूर्तता करणे.

5)  कामकाजाचा मूल्यमापन अहवाल, माहितीचा अधिकार अहवाल शासनाने विहित केलेले अहवाल पाठविणे अदयावत नस्ती बांधिव नोंदवही ठेवणे.

6)   माहिती अधिकारातील अर्ज व अपिल निकाली काढणे.

7)  यशवंत पंचायत राज अभियान वार्षिक अहवाल तयार करणे.

8)   पंचायत राज समिती बाबतची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

9)   लोकशाही दिन जनता दरबार.

10)  का.अ.यांची दैनंदिनी तयार करणे. तसेच उपअभियंता दैनंदिनी संभाव्य   फिरती कार्यक्रमास मंजुरी देणे.

11)  वाहनांची डिझेल देयक तयार करणे तसेच वाहनासंबंधी पत्रव्यवहार ,देयके  तयार करणे.

12)अभिलेख याद्या अद्यावत करुन आय.एस.ओ संदर्भात नियोजनबद्ध कार्यवाही करणे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

20

  कनिष्ठ सहाय्यक

.बी-2 यांचे सहाय्यक

1)  पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यास मदत करणे.

2) पाणी टंचाई साप्ताहीक,मासिक अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

3) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड, तालुक्यातील न.पा.पु.यो. फाईल अद्यावत ठेवणे.

 4) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड , तालुक्यातील विहिरींच्या फाईल अद्यावत ठेवणे.

5) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड,शहापूर या तालुक्यातील 10%, 5% लोकसहभाग देयके , आमदार, खासदार, ठक्करबाप्पा, टंचाई, देखभाल दुरुस्ती  देयके करुन ती  सादर करणे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

21

        नोंदणी

1) आवक जावक टपाल नोंदणी वाटप.

2) सर्व प्रकारच्या संदर्भ नोंदवहया ठेवणे.

3) पोस्टेज स्टँपचा हिशोब नोंदवहीत अद्यावत ठेवणे.

4) कार्यविवरण प्रकरण नांेदवहीचा गोषवारा संकलन.

5) लेखन साहीत्य सामुग्री आणणे वाटप करणे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

22

       आरेखक      

 (पी.बी-3 शाखेस सहाय्यक

1) शहापूर, भिवंडी, तालुक्यातील 5% 10% न.पा.पु.यो. फाईल अद्यावत ठेवणे.

2) शहापूर, भिवंडी, तालुक्यातील 5% 10% विहिरींच्या फाईल अद्यावत ठेवणे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

23

कनिष्ठ सहाय्यक आस्थापना

(यां.)

 

1)GSDA अधिकारी/कर्मचारी यांची अस्थापना

2)सेवा निवृत्ती वेतन प्रकरणे

3) से.नि.कर्मचाऱ्यांचे गट विमा भ.नि.नि. प्रकरणे रजा रोखीकरण

4) निलंबन विभागीय चौकशी प्रकरणे, गोपनीय अहवाल , बिंदु नामावली नोंदवही, भरती प्रक्रिया राबविणे.

5) जेष्ठता सुची करणे.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

24

  कनिष्ठ सहाय्यक

1)आवक-जावक यांत्रिकी विभाग

2)सुरक्षा अनामत देयके तयार करणे

3)  टंचाई देयके तयार करणे.

4) न्यायालयीन प्रकरणे

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

25

   शाखा अभियंता

1)हातपंप साहित्य खरेदी,वितरण जुने साहित्य निर्लेखन हातपंप दुरुस्ती पथक बाबात कार्यवाही.

2)टंचाई , हंडामुक्ती मानव विकास कार्यक्रम अंमलबजावणी

3)TSP, NRDWP, आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

4)कार्यालयातील सर्व योजनांची मुळ नस्ती मोजमाप नोंदवहीबाबत कार्यवाही करणे.

5)शाळा,आरोग्य केंद्र ,दवाखाना,अंगणवाडी इतर सरकारी संस्था ,विं.वि,विदयुत पंप दुरुस्ती खोदाई.

6) फ्लंशिग- तालुका ,भिवंडी

 

वेळोवेळी प्राप्त होणा-या शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे.

 

26

    सहा.आवेदक(यां.)

1)विदयुत पंप हातपंप दुरुस्ती, वसुली, वापरलेले साहित्य यादी, माहिती संकलित करणे.

3)टंचाई हंडामुक्ती कार्यक्रम-शहापूर मुरबाड

5)TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

6)NRDWP , मानव विकास कार्यक्रम

8)गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव दाखले

9) शाळा,आरोग्य केंद्र ,दवाखाना,अंगणवाडी इतर सरकारी संस्था ,विं.वि,विदयुत पंप दुरुस्ती खोदाई.

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

27

 

यांत्रिकी

1)टंचाई हंडामुक्ती कार्यक्रम-पालघर,तलासरी,मोखाडा,वसई

2) TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

3)NRDWP-कल्याण ,अंबरनाथ

4) मानव विकास कार्यक्रम-शहापूर मुरबाड

5) गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव दाखले (जि.प.पालघर)

6) ्लशिंग-तालुका कल्याण,अंबरनाथ,

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

28

 

रिगमन

1)टंचाई हंडामुक्ती कार्यक्रम

3) TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

4)NRDWP- मूरबाड, शहापूर,

5) मानव विकास कार्यक्रम

6) हातपंप साहित्य खरेदी /वितरण करणेकामी शाखा अभियंता यांना मदत करणे.

7)्लशिंग - तालूका शहापूर, मुरबाड

कार्यालयीन आदेशान्वये सोपविण्यात आलेली कर्तव्ये

 

 

कलम 4(1)ब(IV)नमुना (ब)

कामाची कालमर्यादा ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग काम पुर्ण होण्यासाठी

 

अ.क्र.

काम/कार्य

दिवस/तास पुर्ण करण्यासाठी

जबाबदार अधिकारी

तक्रार निवारण अधिकारी

1

 

 

 

नागरिकांकडून कंत्राटदार,ठेकेदार यांचेकडून प्राप्त तक्रारीचे निवारण

कामाचे तास

सकाळी 10.00 ते 5.45 वाजेपर्यंत

संबंधित शाखेचे अधिकारी कर्मचारी

 

   कार्यकारी अभियंता,   

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग,

    जिल्हा परिषद ठाणे.

 

कलम 4(1)ब(V)नमुना (अ)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील  कार्यालयीन कामाशी संबंधित नियम अधिनियम

अ.क्र.

सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषय

नियम क्रमांक वर्ष

वर्ष

अभिप्राय

1

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग कामांचे /योजनांचे सनियंत्रण करणे

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद पंचायत समिती अधिनियम महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा नियम   महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम(शिस्त अपील) म.ना.सेवा रजा नियम म.ना.से. सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा शिस्त अपिल   महाराष्ट्र लेखा संहिता अधिनियम म.ना.से. (पदग्रहण अवधी,स्वीयेतर सेवा इ.) नियम म.ना.से.(वेतन) नियम म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम

1961

1967

1979

1982

1981

1994

1968

1981

1981

1982

1965

 

2

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाखालील असणा-या जि.प.उपविभागावर सनिंयत्रण

3

कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबी

4

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाअंतर्गत येणारी लेखा विषयक बाबी

 

कलम 4(1)(ब)(v)नमुना(ब)

(कामाशी संबंधित शासन निर्णय)

 

अनु.क्र.

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय क्रमांक तारीख

अभिप्राय (असल्यास)

 

  पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार इतर विभागांनी काढलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार  या विभागाचे कामकाज चालविण्यात येते.

कलम 4(1)(ब)(v)  नमुना(ड)

पाणीपुरवठा कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश/धोरणात्मक परीपत्रके

 

अनु.क्र.

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय क्रमांक तारीख

अभिप्राय (असल्यास)

 

पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार इतर विभागांनी काढलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार  या विभागाचे कामकाज चालविण्यात येते.

 

कलम 4(1)(अ)(VI)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील  कार्यालयातील दस्तऐवजाची वर्गवारी.

 

अनु.क्र.

विषय

दस्ताऐवजाचा प्रकार नस्ती/ मस्टर/ नोंदपुस्तक/ व्हाऊचर इ.

प्रमुख बाबींचा तपशीलवार

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

 

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या विषयसुचीप्रमाणे असणारे सर्व विषय

प्रत्येक माहिती अधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या कामकाजानुसार त्यांच्या विषयाशी संबंधित नस्त्या, नोंदपुस्तके, मस्टर, व्हाऊचर या स्वरुपात ठेवण्यात येतात.

कलम 4(1)(ब) (v) नमुना  ( अ) मध्ये नमुद केलेल्या कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाकडुन वेळोवेळी  वरिष्ठ स्तरावरुन घेतलेल्या  निर्णयाच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही.

नस्तीच्या वर्गीकरणाच्या आदेशानुसार

वर्ग

वर्ग

वर्ग

वर्ग

यामध्ये दस्तऐवज विभागले जातात.

 

कलम 4(1)(ब)(VIII)नमुना(अ)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाच्या समितीची यादी प्रकाशित करणे

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्दिष्ट

किती वेळा

 घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत

(उपलब्ध )

1

कालबद्ध पदोन्नती समिती

अध्यक्ष   (मा.मु.का.अ.)

सदस्य सचिव (उप मु.का.अ.(सा.))

सदस्य (मु.ले.व वि.अ.)

सदस्य (का.अ.)

विभागातील/ उपविभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करणे.

वर्षातून एकदा

 

 

2

निविदा समिती

अध्यक्ष (अति.मु.का.अ.)

सदस्य (मु.ले.व वि.अ.)

सदस्य (का.अ.)

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे.

आवश्यकतेनुसार

 

 

 

कलम 4(1)ब(X)

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी कर्मचा-यांची वेतनाची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे

Sr.No.

CLASS

PAYSCALE

ALLOWENCES (REGULAR)

ALLOWENCES

 (IF APPLICABLE)

1

CLASS 1

15600-39100 (6600)

15600-39100 (5400)

D.A.@ 113 %

HRA @ 30%

C.L.A. Rs.300/- Fixed

T.A.2400/-

2

CLASS 2

15600-39100 (5400)

9300-34800 (4500)

D.A.@ 113 %

HRA @ 30%

C.L.A. Rs.300/- Fixed

T.A.2400/-

3

CLASS 3

5200-20200 (1900)

5200-20200 (2100)

5200-20200 (4200)

9300-34800 (4300)

9300-34800 (4400)

D.A.@ 113 %

HRA @ 30%

C.L.A. Rs.300/- Fixed

T.A.1200/-

T.A.400/-

4

CLASS 4

4400-7740 (1300)

4400-7740 (1600)

D.A.@ 113 %

HRA @ 30%

C.L.A. Rs.125/- Fixed

T.A.400/-


कलम 4(1)ब(XI)

ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयाचे मंजूर अंजदापत्रक खर्चाचा तपशिल याची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

अंदाजपत्रकाचा प्रतीचे प्रकाशन

अनुदानाच्या वितरणाच्या प्रतीचे प्रकाशन

 

अ.क्र.

अंदाजपत्रकीय शीर्षाचे वर्णन

अनुदान

नियोजन वापर(क्षेत्र कामाचा तपशिल)

अधिक अनुदान

अपेक्षित असल्यास रुपयात

अभिप्राय

1

बिगर आदिवासी योजना

 

ठाणे जिल्हयातील बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी 10% लोकसहभागातून मागणी आधारीतपुरवठा तत्वानुसार योजना घेवून राबविल्या जातात

अतिरिक्त अनुदानाच्या मागणीचा आराखडा नियोजन विभागास सादर केलेला आहे.

शासनाकडील शासन निर्णय परिपत्रके मार्गदर्शक सुचनेनुसार कामे घेतली जातात

 

अ) नळ पाणीपुरवठा येाजना(2215 12581)

1079.00

 

ब) साधी विहीर (2215 6999)

0.00

 

क) नलीका विहीर (2215 7001)

0.00

2

आदिवासी उपयोजना

 

ठाणे जिल्हयातील बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी 5% लोकसहभागातून मागणी आधारीतपुरवठा तत्वानुसार योजना घेवून राबविल्या जातात

-----

         ----

 

अ)नपापूयो  (2215 0562)

0.00

 

ब)साधी विहीर (2215 2204)

0.00

 

क) जी.एस.डी.ए.ची नलिका विहीर  खोदण्याचा कार्यक्रम (2215 2213)

0.00

 

ड)हातपंप विदयुतपंप देखभाल दुरुस्ती उच्च क्षमतेच्या विंधन विहीरीवर विजपंंप बसविणे

0.00

3

विशेष घटक येाजना

 

ठाणे जिल्हयातील बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी 5% लोकसहभागातून मागणी आधारीतपुरवठा तत्वानुसार योजना घेवून राबविल्या जातात

-----

         ----

 

अ)नपापुयो (2215 1324)

0.00

 

ब)साधी विहीर(2215 1315 )

0.00

 

क)नलिका विहीर (2215 1306)

0.00

4

वर्धित वेग कार्यक्रम

550.00

 

 

 

5

भारत निर्माण कार्यक्रम

0.00

 

 

 

6

महाजल योजना

400.00

 

 

 

7

प्रदुशित स्त्रोत वर्धित वेग

0.00

 

 

 

8

स्वजलधारा

 0.00

 

 

 

                                                                                       

कलम 4(1)(ब)(XIII)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील मिळणा-या/सवलतीचा परवाना यांची चालु वर्षाची तपशीलवार माहिती

परवाना/परवानगी/सवलतीचे प्रका

अ.क्र.

परवाना धारकाचे नाव

परवानाचा प्रकार

परवाना क्रमांक

दिनांकापासुन

दिनांकापर्यंत

साधारण अटी

परवान्याची विस्तुत माहिती

1

2

3

4

5

6

7

8

निरंक

कलम 4(1)(ब)(XV)

जिल्हा परिषद ठाणे  येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयात उपलब्ध सुविधांचा तक्ता प्रकाशित करणे.

 

अ.क्र.

सुविधाचा प्रकार

वेळ

कार्यपध्दती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ती/कर्मचारी

तक्रार निवारण

1

2

3

4

5

6

7

1

 

अधिकारी/कर्मचारी भेट घेणे

पुर्वनियोजित विहीत वेळेनुसार भेटीसाठी

सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 17.45 आणि पुर्व नियोजन वेळेशिवाय 15.00 ते 16.00

कार्यालयातील कामाच्या दिवशी (सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळून)व शासकीय कामासाठी, शासकीय कामासाठी  दौ-याचे दिवस वगळून.

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग कोषागार कार्यालयाच्या शेजारी ठाणे (प)

1)कार्यकारी अभियंता

२)शाखा अभियंता

3) कार्यालयीन अधिक्षक

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प.ठाणे

कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प.ठाणे.


कलम 4(1)(ब)(XIV)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील माहितीचे इलेक्ट्रानिक स्वरुपात साठविलेली माहिती प्रकाशित करणे चालु वर्षाकरीता.

अ.क्र.

दस्तऐवजाच्या प्रकार

विषय

कोणत्या इलेक्ट्रानिक नमुन्यात

माहिती मिळविण्याची पध्दती

जबाबदार व्यक्ती

1

2

3

4

5

6

निरंक

कलम 4(1)(ब)(XVi)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील शासकीय माहिती अधिकारी/सहाय्यक माहिती अधिकारी/अपिलीय प्राधिकारी यांची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणेबाबत

अ) शासकीय माहिती अधिकारी

अ.क्र.

शासकीय माहिती अधिकारीचे नाव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

अपिलीय प्राधिकारी

1

2

3

4

5

6

7

1

 

श्री.के.बी.चिवरे

शाखा अभियंता

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ,जिल्हा परिषद ठाणे.

022/25431280

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ,जिल्हा परिषद ठाणे.

eebnthane@gmail.com

कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे.

 

अ) सहाय्यक शासकीय माहिती अधिकारी

अ.क्र.

शासकीय माहिती अधिकारीचे नाव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

अपिलीय प्राधिकारी

1

2

3

4

5

6

7

1

 

श्रीम.आर.एन.गगे

कक्ष अधिकारी

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ,जिल्हा परिषद ठाणे.

022/25431280

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग , जिल्हा परिषद ठाणे.

eebnthane@gmail.com

कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे.

 

क) अपिलीय अधिकारी

अ.क्र.

अपिलीय अधिकारीचे नाव

पदनाम

कार्यक्षेत्र

पत्ता/फोन

ई-मेल

यांच्या अधिनस्त शासकीय माहिती अधिकारी

1

2

3

4

5

6

7

1

 

श्री.एम.व्ही.पाटील

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ,जिल्हा परिषद ठाणे.

022/25431280

ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग ,जिल्हा परिषद ठाणे.

---

शाखा अभियंता

 

कलम 4(1)(ब)(XVii)

जिल्हा परिषद ठाणे येथील ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यालयातील प्रकाशित माहिती

 

                                        या विभागाकडुन धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेतल्यानंतर सदर बाबींना  प्रसिद्धी देण्यात येते.

 

कलम 4(1)(क)

 

सर्वसामान्य लोकांशी संबंधित महत्वाचे निर्णय धोरणे यांची यादी प्रकाशनाकरिता तयार करणे वितरीत करणे.

 

महत्वाचे निर्णय धोरणे यांची यादी कार्यालयीन दप्तरी माहितीसाठी उपलब्ध आहे.

 

कलम 4(1)(ड)

 

   सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणा-या प्रशासकीय/अर्धन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहीर करणे.

   सर्वसाधारणपणे आपल्या कार्यालयात होणा-या प्रशासकीय/अर्धन्यायीक कामकाजाच्या प्रकाराची यादी तयार करणे. घेतलेल्या निर्णयाबाबत कार्य करण्याची मीमांसा यापुढे देण्यात येईल असे जाहीर करणेत येत आहे.

 

कलम 4(1)(B)(III.)

संस्थेचा प्रारुप तक्ता:- ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे.

जिल्हास्तर

         ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील निर्णय प्रक्रियेत पर्यवेक्षण जबाबदारीचे उत्तर दायित्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन.

               कामाचे स्वरुप       : }

            संबंधित तरतूद       :  }    शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले नियम, अधिनियम, शासन निर्णय ,परिपत्रक, कार्यालयीन

            अधिनियमाचे नाव   :  }   आदेश, अधिसुचना इ. अन्वये देण्यात आलेल्या अधिकारानुसार विभागातील कामकाज चालविले

            नियम                 : }    जाते. निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण कार्यकारी  अभियंता/ उपअभियंता/ शाखा अभियंता/ कक्ष

            शासन निर्णय        : }    अधिकारी/ सहा.प्रशासन अधिकारी/ सहा.लेखा अधिकारी यांचे स्तरावर करण्यात येते. तसेच

            परिपत्रके             :  }    जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व प्रकरण हाताळणाऱ्या सर्व संबंधितांवर निश्चित करण्यात येते.

            कार्यालयीन आदेश   :  }

 

अ.क्र.

कामाचे स्वरुप

कालावधी दिवस

कामासाठी जबाबदार अधिकारी

अभिप्राय

 

 

 

 

 

 

 

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अ.

क्र.

अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे नांव

पदनाम

पे-बॅन्ड+ ग्रेड पे

मिळत असलेले एकूण वेतन

1

2

3

4

5

1

श्री.आर.डी.धाधवड

प्रभारी कार्यकारी अभियंता

(15600-39100) + 5400

63160

2

श्री.आर.डी.धाधवड

उपअभियंता शहापूर

(15600-39100) + 5400

63160

3

श्री.एम.व्ही.पाटील

उपअभियंता (यां.)

(15600-39100) + 5400

21630

4

श्री.ए.के.पाटील

उपअभियंता (दे.दु कक्ष)

(15600-39100) + 5400

56420

5

श्री.एन.जी.राऊत

उपअभियंता भिवंडी

(15600-39100)+6600

74620

6

श्री.आर.एम.आडे

उपअभियंता अंबरनाथ

(15600-39100)+5400

45680

7

श्रीम.आर.एन.गगे

सहा.प्रशा.अधि.

(9300-34800)+4300

17870

8

श्री.व्ही.पी.सानप

सहा.लेखा अधि.

(9300-34800)+4300

20460

9

श्री.अ.द.खाडे

शाखा अभियंता (भू.स.वि.य)

(15600-39100)+6600

35780

10

श्री.एम.एल.पवार

शाखा  अभियंता

(15600-39100)+6600

35080

11

श्री.के.बी.चिवरे

शाखा अभियंता

(9300-34800)+4400

22730

12

श्री.यु.जे.फुलारे

कनिष्ठ अभियंता

(9300-34800)+4400

18300

13

श्री.एच.ए.कदम

कनिष्ठ अभियंता (दे.दु.कक्ष)

(9300-34800)+4300

18820

 

श्री.पी.एस.पोळ

क.भुवै.

(9300-34800)+4500

36500

 

श्री.एल.एस.कदम

क.भुवै.

(9300-34800)+4500

16690

14

श्रीम.एस.व्ही.सावंत

वरिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+4200

19870

15

श्रीम.पी.पी.आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+ 4200

17580

16

श्रीम.पी.व्ही.नादकर

वरिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+2400

14050

17

श्री.एस.पी.जाधव

वरिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+2400

13830

18

श्री.एल.यु.रामटेके

वरिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+2400

11876

19

श्री.बी.एम.बरकडे

वरिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+2400

 

20

श्री.एम.एम.वाळंज

आरेखक

(5200-20200)+2800

12060

21

श्रीम.ए.एस.पार्टे

कनिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+1900

9260

22

श्री.एस.टी.घोलप

कनिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+1900

10990

23

श्रीम.जे.आर.ठाकरे

कनिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+1900

7970

24

श्रीम.डी.के.पाडेकर

कनिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+1900

7970

25

श्री.के.पी.खलाणे

सहा.आवेदक

(9300-34800)+4300

18730

26

श्री.व्ही.के.अधिकारी

यांत्रिकी

(5200-20200)+2400

13500

27

श्री.पी.पी.कन्नलू

रिंगमन

(5200-20200)+2000

9540

28

श्रीम.एम.एम.चव्हाण

वरिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+2400

13370

29

श्री.डी.एन.भोजने

कनिष्ठ सहाय्यक

(5200-20200)+1900

9260

30

श्री.एल.व्ही.कांबळे

शिपाई

(5200-20200)+1600

10450

31

श्रीम.एस.एन.वानखेडे

शिपाई

(5200-20200)+1900

11260

32

श्रीम.के.पी.पवार

शिपाई

(5200-20200)+1300

9050

33

श्रीम.के.बी.गायकवाड

शिपाई

(4440-7440)+1300

7090

34

श्री.व्ही.जे.धुमाळ

शिपाई

(4440-7440)+1300

7090

35

श्री.अ.ज.पठाण

वाहनचालक

(5200-20200)+2100

12310

36

श्री.आर.एम.मोहिते

वाहनचालक

(5200-20200)+2400

13520

37

श्री.आर.बी.कदम

वा.सं.चालक

(5200-20200)+2400

13750

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

अ.क्र.

कार्यासनाचे नांव

सोपविलेले विषय

1

2

3

1

तांत्रिक शाखा-1

1) प्रादेशिक व स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती

2) प्रोत्साहन अनुदान योजना

3) स्थानिक उपकर योजना

4) पाणीपटटी कर वसूल योजना

5) पा.पु.योजनांचे ऑटोमायझेशन व मिटरींग करणे.

6) अंगणवाडी पेयजल कार्यक्रम

2

तांत्रिक शाखा-3

1)राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक आराखडा तयार करणे

2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत लोकसहभागाअंतर्गत येणारी भिवंडी,  शहापूर,  येथील पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव व अंदाजपत्रक तपासणे व मंजूरीसाठी सादर करणे तसेच देयके तपासणे व मंजूरीसाठी सादर करणे

3) भिवंडी, , शहापूर तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार व खासदार निधी , दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य क्रेंद्र इ. लेखाशिर्षांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून सादर  करणे.

4) जलयुक्त शिवार अभियान अंमलबजावणी.

3

तांत्रिक शाखा-5

1)राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक आराखडा तयार करणे

2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत लोकसहभागाअंतर्गत येणारी कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड , येथील पाणी पुरवठा योजनांची प्रस्ताव व अंदाजपत्रके तपासणे व मंजुरीसाठी सादर करणे .

3) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड  तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार व खासदार निधी, दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य क्रेंद्र इ. लेखाशिर्षांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून सादर  करणे

4) पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे तसेच पाणी टंचाई कृती आराखडा ऑनलाईन करणे या कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा विशेष दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तपासणे त्यास तांत्रिक मान्यता देऊन प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन घेणे. टंचाई कालावधीत टंचाईचे साप्ताहिक व पाक्षिक अहवाल सर्व वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

4

लेखा

1)उपभिवंडी भिवंडी,   योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात पाठविणे व देयके तयार करणे .

2) मुदतीचे प्रस्ताव सादर करणे व टंचाई, आमदार, खासदार निधी विषयक काळ्या यादीत टाकणेचे प्रस्ताव सादर करणे.

3) अपूर्ण कामाच्या फाईलवर पत्रव्यवहार करणे.

4) पाणी पुरवठा विभागाकडील सुरक्षा अनामत देयके अदा करणे.

 1. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनांचे धनादेश बँकेत जमा करणे.
 2. योजनांच्या कपातीच्या धनादेशाची चलने भरणे.
 3. कॅशबुक लिहिणे.

5

निविदा

 1. ई निविदा विषयक कामकाज पहाणे व सर्व अनुषंगिक बाबींची पुर्तता करणे.

6

बजेट

1)विभाग व उपविभाग अंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यातील योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात पाठविणे व देयके अंतिम मंजूर करुन घेणे.

२)शासकिय योजनांची तरतुद व खर्चाचा ताळमेळ घेणे.

३)विभागाचे व  तालुक्यातील स्थानिक निधी लेखा ,पंचायत राज समिती महालेखाकार, भारअधिभार प्रकरणे निकाली काढणे. तसेच संबंधीत तालुक्यातील स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती, महालेखाकार, मंबई भार अधिभार मुद्दांची पूर्तता करून परिच्छेद निकाली काढणे.

4)विनियोजन लेखे, उपयोगिता प्रमाणपत्र, खर्चाचा अहवाल सादर करणे.

5)रोख अनुदान कोषागारातुन अहारीत करणेचा प्रस्ताव व देयक तयार करणे.

6)वेतन व इतर भत्ते तसेच टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत मधील अनुदानाचे तालुकास्तरावर वित्तप्रेषण रक्कम वाटप करणे.

7)देखभाल व दुरूस्ती (Water Fund)  खर्चाचा ताळमेळ घेणे व वित्तप्रेषण वाटप करणे.

8) जिल्हा परिषद बजेट तयार करणे व शासनास बजेट सादर करणे.

7

आस्था-1

1) तांत्रिक संवर्गांची अनधिकृत गैरहजेरी प्रकरणे, निलंबन व विभागीय चौकशी प्रकरणे

 2)न्यायालयीन प्रकरणे पाठपुरावा करणे.

3) कोर्टकेस प्रकरणी वकील नियुक्ती करणे व वकील फी अदा करणे.

4)वर्ग1 व वर्ग2 ची आस्थापना

5) सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे / रजा रोखीकरण / गट विमा प्रकरणे व भ.नि.नि.प्रकरणे

6) अंतिम भ.नि.नि.रक्कम अदा करणेचे प्रस्ताव.

8

आस्था-2

1)तांत्रिक संवर्ग  वर्ग -3   ची आस्थापना विषयक बाबी.(जादा वय क्षमापन/ अपंगाना उपकरणे पुरविणे/रजा मंजुरी प्रस्तावइ.)

2)बिंदु नामावली नोंदवही अद्यावत ठेवणे व त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविणे.

3)तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी

4)कंत्राटी स्वरुपात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत भरती प्रक्रिया राबविणे.

5) कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल अद्यावत करणे

6)त्रिस्तरीय योजनेवरील रोजंदारी कर्मचा-यांना नियमित आस्थापनेवर आणणे.

9

आस्था-3

1)ग्रा.पा.पु.विभागातील वर्ग-3 व  वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची आस्थापना

2)अनुसुचित जमाती कल्याण समितीस माहिती पुरविणे व अनुपालन सादर करणे.

        व अन्य अनुषंगिक बाबी

10

भाडांर

1)देखभाल व दुरुस्ती कक्षातील आस्थापना विषयक कामे.

2)प्रादेशिक न.पा.पु कर्मचारी आस्थापना विषयक कामे.

3) पाणी पट्टी वसुली संबंधी कामकाज

4)  जडसंग्रह नोंदवही (स्थावर जंगम मालमत्ता)

5)  संगणक खरेदी मागणी व दुरूस्ती

6)  टि.सी.एल व ॲलम खरेदी व वाटप

7) दलित वस्ती सुधार योजना

8)देखभाल दुरुस्ती कक्षकडील लेखा परिक्षण विषयक कामांची आक्षेप पुर्तता करुन अहवाल सादर करणे.

11

वेतन

1) मुख्यालयातील वर्ग-2 वर्ग -3 व वर्ग -4 कर्मचा-यंाची  सेवार्थ वेतनविषयक सर्व बाबी.

 2) कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यांत आलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन देयके करणे.

3) विदयुत देयके व टेलिफोन देयके.

4) गट विमा योजना प्रकरणे

5)राजपत्रित व सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रवास भत्ता देयके सादर करणे

12

प्रशासन

1) जलव्यवस्थापन समिती सभा व अन्य समिती सभांचे कामकाज करणे.

2)सर्व मासिक समन्वय सभा, जि.प.मधील विषय समित्यांच्या सभा  व ठराव यांचे कामकाज पहाणे व माहितीचे संकलन करणे.

3)वार्षिक  प्रशासन अहवाल तयार करणे.

4)मा.आयुक्त, कोकण भवन यांचेकडील तपासणी मुददे , रजिस्टर ठेवणे व पूर्तता करणे.

5)कामकाजाचा मूल्यमापन अहवाल, माहितीचा अधिकार अहवाल व शासनाने विहित केलेले अहवाल पाठविणे व अदयावत नस्ती व बांधिव नोंदवही ठेवणे.

6)माहिती अधिकारातील अर्ज व अपिल निकाली काढणे.

 7)यशवंत पंचायत राज अभियान वार्षिक अहवाल तयार करणे.

8)पंचायत राज समिती बाबतची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

9)लोकशाही दिन व जनता दरबार.

10)का.अ.यांची दैनंदिनी तयार करणे. तसेच उपअभियंता दैनंदिनी व संभाव्य   फिरती कार्यक्रमास मंजुरी देणे.

11) वाहनांची डिझेल देयक तयार करणे तसेच वाहनासंबंधी पत्रव्यवहार ,देयके  तयार करणे.

12)अभिलेख याद्या अद्यावत करुन आय.एस.ओ संदर्भात नियोजनबद्ध कार्यवाही करणे.

 

नोंदणी शाखा

1) आवक जावक टपाल नोंदणी व वाटप.

2) सर्व प्रकारच्या संदर्भ नोंदवहया ठेवणे.

3) पोस्टेज स्टँपचा हिशोब अ व ब नोंदवहीत अद्यावत ठेवणे.

4) कार्यविवरण व प्रकरण नोंदवहीचा गोषवारा संकलन.

5) लेखन साहीत्य व सामुग्री आणणे व वाटप करणे.

 

  कनिष्ठ सहाय्यक

पी.बी-5 यांचे सहाय्यक

 1. पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यास मदत करणे.
 2. पाणी टंचाई साप्ताहीक,मासिक अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

3) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड, तालुक्यातील न.पा.पु.यो. फाईल अद्यावत ठेवणे.

 4) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड , तालुक्यातील विहिरींच्या फाईल अद्यावत ठेवणे.

5) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड,शहापूर या तालुक्यातील 10%, 5% लोकसहभाग देयके , आमदार, खासदार, ठक्करबाप्पा, टंचाई, देखभाल दुरुस्ती  देयके करुन ती  सादर करणे.

 

       आरेखक      

 (पी.बी-3 शाखेस सहाय्यक

1) शहापूर, भिवंडी, तालुक्यातील 5% व 10% न.पा.पु.यो. फाईल अद्यावत ठेवणे.

2) शहापूर, भिवंडी, तालुक्यातील 5% व 10% विहिरींच्या फाईल अद्यावत ठेवणे.

 

    सहा.आवेदक(यां.)

1)विदयुत पंप व हातपंप दुरुस्ती, वसुली, वापरलेले साहित्य यादी, माहिती संकलित करणे.

3)टंचाई व हंडामुक्ती कार्यक्रम-शहापूर मुरबाड

5)TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

6)NRDWP , मानव विकास कार्यक्रम

8)गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव व दाखले

9) शाळा,आरोग्य केंद्र ,दवाखाना,अंगणवाडी व इतर सरकारी संस्था ,विं.वि,विदयुत पंप दुरुस्ती व खोदाई.

 

 

 

यांत्रिकी

1)टंचाई व हंडामुक्ती कार्यक्रम-पालघर,तलासरी,मोखाडा,वसई

2) TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

3)NRDWP-कल्याण ,अंबरनाथ

4) मानव विकास कार्यक्रम-शहापूर मुरबाड

5) गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव व दाखले (जि.प.पालघर)

6) फ्लशिंग-तालुका कल्याण,अंबरनाथ,

 

 

रिगमन

1)टंचाई व हंडामुक्ती कार्यक्रम

3) TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

4)NRDWP- मूरबाड, शहापूर,

5) मानव विकास कार्यक्रम

6) हातपंप साहित्य खरेदी /वितरण करणेकामी शाखा अभियंता यांना मदत करणे.

7) फ्लशिंग - तालूका शहापूर, मुरबाड

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्दिष्ट

किती वेळा

 घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत

(उपलब्ध )

1

कालबद्ध पदोन्नती समिती

अध्यक्ष   (मा.मु.का.अ.)

सदस्य सचिव (उप मु.का.अ.(सा.))

सदस्य (मु.ले.व वि.अ.)

सदस्य (का.अ.)

विभागातील/ उपविभागातील पात्र कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करणे.

वर्षातून एकदा

 

 

2

निविदा समिती

अध्यक्ष (अति.मु.का.अ.)

सदस्य (मु.ले.व वि.अ.)

सदस्य (का.अ.)

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे.

आवश्यकतेनुसार

 

 

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

प्रकल्प शाखा

योजनेचे नाव - राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मागणी अधारीत लोकसहभागाचे लोकाभिूमुख धोरण स्विकारले आहे. या धोरणानुसार ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनांची मागणी, आखणी, अंमलबजावणी व देखभाल दुरूस्ती संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावयाची आहे. ही कार्यवाही जिल्हा परिषद व ग्राम पंचायतीच्या ग्राम पाणी पुरवठा व स्वच्छता समितीच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.या धोरणाची अंमलबजावणी करीत असताना आलेल्या अनुभवाच्या आधारे योजनांचे प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया, लोकसहभागातून गाव कृती आराखडे व त्याचा भाग म्हणून किफायतशीर नळ योजनांचे आराखडे तयार करणे व त्यांची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याची प्रकिया सुरु आहे.

आर्थिक वर्ष सन 2009-10 पासून केंद्र शासनाने वर्धित वेग ग्रामीण पाणी पुरवठा कार्यक्रमाचे रूपांतर राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम National Rural Drinking Water Programme  NRDWP असे केलेले आहे.

कार्यप्रणाली -

 • निकष - नळ पाणी पुरवठा योजना नसलेली गावे व अस्तित्वातील योजनेचा कार्यकाल पूर्ण झालेल्या अथवा लोकसंख्या वाढीमुळे योजनेचे विस्तारीकरण आवश्यक असलेल्या योजना ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार व आवश्यकतेनुसार दरवर्षी वार्षिक कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्यात येतात.
 • अधिकार -

तांत्रिक मान्यता - दि.9 जुलै 2014 चे शासन निर्णयानुसार रु.२.०० कोटीपर्यंतच्या स्वतंत्र व प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार कार्यकारी अभियंता यांना आहेत. रु.2.०० कोटी ते 7.50 कोटीपर्यंतच्या तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार अधिक्षक अभियंता यांना आहेत व 7.50 कोटीवरील तांत्रिक मान्यतेचे अधिकार मुख्य अभियंता यांना आहेत.

प्रशासकीय मान्यता - दि. 9 जुलै 2014 चे शासन निर्णयानुसार रु.50 लक्ष पर्यंतच्या योजनांना प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार ग्रामसभेस आहेत. रु.50.00 लक्ष ते रु.7.50 कोटीपर्यंत प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार जिल्हा जलव्यवस्थापन समितीस आहेत व रु.7.50 कोटीवरील प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास आहेत.

अंमलबजावणी अधिकार - दि.9 मार्च 2018 चे शासन निर्णयानुसार रु.5.00 कोटीपर्यंतच्या पाणी पुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार जिल्हा परिषदेस आहेत व रु.5.00 कोटीवरील योजनांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास आहेत.

 

योजनेचे नाव - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमासाठी केंद्र शासनामार्फत निधीमध्ये करण्यात येत असलेल्या कपातीमुळे राज्य शासनामार्फत दिनांक ७ मे 2016 चे शासन निर्णयान्वये मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमास सुरवात करण्यात आली आहे. यामध्ये नळ पाणी पुरवठा नसलेली गावे व टंचाईग्रस्त गावांना प्राधान्य देण्यात येते.

 

योजनेचे नाव - आमदार निधी

आमदारांचे स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत मा.आमदारांमार्फ़त शिफ़ारस करण्यात आलेल्या व निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे कामांना मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फ़त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येते.

 

योजनेचे नाव - खासदार निधी     

मा.खासदारांमार्फ़त शिफ़ारस करण्यात आलेल्या व निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे कामांना मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फ़त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येते.

 

योजनेचे नाव - डोंगरी विकास कार्यक्रम

मा.आमदारांमार्फ़त शिफ़ारस करण्यात आलेल्या व निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचे कामांना मा.जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फ़त प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येते.

 

 

 

योजनेचे नाव - ठक्करबाप्पा आदिवासी विकास योजना

या योजने अंतर्गत आदिवासी विकास विभागामार्फ़त आदिवासी गाव/पाड्यांसाठी पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फ़त शिफ़ारस करण्यात आलेल्या कामांना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त तांत्रिक मान्यता देण्यात येते व प्रकल्प कार्यालयामार्फ़त सदर कामास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येते. योजनांची अंमलबजावणी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागामार्फ़त करण्यात येते.

 

योजनेचे नाव - महाराष्ट्र सुवर्ण महोत्सवी ग्रामीण दलित वस्ती पाणी पुरवठा स्वच्छता योजना

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांमधील कुटुंबांना खाजगी नळजोडणीसाठी प्रती कुटुंब रु.4 हजार व वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रती कुटुंब रु.11 हजार अनुदान देय आहे. सदर अनुदानापैकी 95 शासकीय अनुदान व 5 टक्के लोकसहभाग अनुज्ञेय आहे.

 

योजनेचे नाव - जलयुक्त शिवार अभियान

महारास्ह्ट्र शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम असून शासनाचे विविध विभागांमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. पाणी पुरवठा विभागामार्फत विहिर खोलीकरण/नुतनीकरणाची कामे करण्यात येतात. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमा अंतर्गत टंचाई क्षेत्रामध्ये पाणी साठा वाढविण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असून, त्या अनुषंगाने अस्तित्वातील विहिरींचे खोलीकरण/नुतनीकरण करुन जलसाठा वाढ़विण्यात येतो.

 

 

 

 

यांत्रिकी विभाग

यांत्रिकी विभागाच्या कार्यकक्षेमध्येखालीलप्रमाणे कामांचा समावेश होत आहे.

व्यवस्थापकीय कार्य

 1. टंचाई तसेच आदिवासी उपयोजना, आमदार व खासदार निधी अंतर्गत नवीन विंधन विहिर घेणे व हातपंप बसविणे.
 2. अस्तित्वातील विंधन विहिरींची ग्रामपंचायतीबरोबर करार करुन देखभाल व दुरुस्ती करणे
 3. विद्युत पंप व सौर पंपावर आधारीत लघु न.पा.पु.योजना करणे.

तांत्रिक कार्य

 1. देखभाल दुरुस्ती पथकाचे माध्यमातून करार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींचे अंतर्गत असलेल्या विंधन विहिरींची दुरुस्ती करणे.
 2. विंधन विहिरींचे फ्लशिंग करणे.
 3. ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार सर्वेक्षण करुन, छोट्या वाड्यांसाठी विंधन विहिरींवरुन विद्युत पंप व सौर पंपाच्या माध्यमातून लघु न.पा.पु.योजना करणे
 4. नवीन विंधन विहिर घेणे

आर्थिक कार्य

 1. हातपंपाची मागणी व वसुलीची माहिती अद्ययावत करणे व प्रत्यक्षात वसूली करणे.

 

 

 

 

 

 

देखभाल दुरुस्ती कक्ष

4 मार्च 2011 चे शासन निर्णयान्वये ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागा अंतर्गत देखभाल दुरुस्ती कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

देखभाल दुरुस्ती कक्षाच्या कार्यकक्षेमध्येखालीलप्रमाणे कामांचा समावेश होत आहे.

व्यवस्थापकीय कार्य

 1. संपूर्ण जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनांची माहिती अद्ययावत ठेवणे
 2. ग्रामपंचायतीनिहाय पाणीपट्टी व देखभाल दुरुस्ती खर्चाचा आढावा घेणे
 3. विजेचा वापर कमी ठेवणेबाबत ग्रामपंचायतींना मार्गदर्शन करणे
 4. घरगुती नळपाणी पुरवठा करीता कनेक्शन वाढविण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे व लाभार्थ्यांना नियमित आणि योग्य दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे याकडे लक्ष देणे.
 5. लाभार्थ्यांच्या तक्रार निवारण करण्यासाठी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करणे.

तांत्रिक कार्य

 1. संबंधित ग्राम पंचायतींना पाणी पुरवठा योजनांच्या व आपत्कालिन परिस्थितीमध्ये तातडीने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत प्रशिक्षित करणे.
 2. पाणी पुरवठा योजना बंद पडू नयेत यास्तव प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करणेबाबत सूचना करणे.
 3. लाभार्थ्यांनी पाणी योजनांचा लाभ घेतला नाही तरी देखभाल दुरुस्ती कक्षाने सदर योजना सुरु राहिल याकडे लक्ष देणे
 4. योजनांच्या उभारणीत आवश्यक मानकानुसार निश्चित केलेया गुणवत्तेचेच साहित्य वापरात आणले जाईल याकडे लक्ष देणे.

आर्थिक कार्य

 1. ग्रामपंचायत निहाय वार्षिक खर्चाची आकडेवारी इ. माहिती तयार करणे
 2. प्रोत्साहन अनुदानासाठीचे प्रस्ताव वेळच्यावेळी शासनास पाठविले जातील याकडे लक्ष देणे
 3. योजनांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च देखभाल दुरुस्ती निधीमधून करणे.

 

महत्वाच्या माहितीत बदल करणे:-

 1. शहापूर तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गाव-पाड्यांसाठी, कायम स्वरुपी टंचाईवर मात करण्यासाठीचीगुरुत्वाकर्षणावरआधारीत नळ पाणी पुरवठा योजनेचा आराखडा शासनास सादर.

समाविष्ट गाव/पाडे -                     97 गावे व 259 पाडे

उद्भव -                                           नाशिक जिल्ह्यातील भावली धरण

2051 च्या प्रकल्पित लोकसंख्या -             2,64,022

पाण्याची मागणी -                                      12.70 द.ल.घ.मी. प्रतीवर्ष

मंजुर किंमत-                                 170.95 कोटी

सद्यस्थिती -                                   योजनेच्या अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाली

आहे. व पाटबंधारे विभागामार्फ़त पाणी आरक्षण प्राप्त

झाले आहे.

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अ.क्र.

विषय

दस्ताऐवजाचा प्रकार नस्ती/ मस्टर/ नोंदपुस्तक/ व्हाऊचर इ.

प्रमुख बाबींचा तपशीलवार

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

 

 

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या विषयसुचीप्रमाणे असणारे सर्व विषय

 

प्रत्येक माहिती अधिकाऱ्याकडे सोपविलेल्या कामकाजानुसार त्यांच्या विषयाशी संबंधित नस्त्या, नोंदपुस्तके, मस्टर, व्हाऊचर या स्वरुपात ठेवण्यात येतात.

 

कलम 4(1)(ब) (v) नमुना  ( अ) मध्ये नमुद केलेल्या कामाशी संबंधित नियम/ अधिनियम पाणी पुरवठा स्वच्छता विभागाकडुन वेळोवेळी  वरिष्ठ स्तरावरुन घेतलेल्या  निर्णयाच्या अनुषंगाने केलेली कार्यवाही.

 

नस्तीच्या वर्गीकरणाच्या आदेशानुसार

वर्ग

वर्ग

वर्ग

वर्ग

यामध्ये दस्तऐवज विभागले जातात.

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

अ.

क्र.

कार्यासनाचे नांव

विभागाकडून/ कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधीत अधिकारी/ कर्मचारी

किती कालावधीत सेवा पुरविली जाईल

विहित कालावधीत सेवा पुरविली न गेल्यास कोणाकडे तक्रार करता येईल त्या अधिकाऱ्यांचे पदनाम

1

2

3

4

5

6

1

तांत्रिक शाखा-1

1) प्रादेशिक व स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्ती

2) प्रोत्साहन अनुदान योजना

3) स्थानिक उपकर योजना

4) पाणीपटटी कर वसूल योजना

5) पा.पु.योजनांचे ऑटोमायझेशन व मिटरींग करणे.

6) अंगणवाडी पेयजल कार्यक्रम

श्री.एम.एल.पवार

शाखा अभियंता

वार्षिक

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

2

तांत्रिक शाखा-3

1)राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक आराखडा तयार करणे

2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत लोकसहभागाअंतर्गत येणारी भिवंडी,  शहापूर,  येथील पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव व अंदाजपत्रक तपासणे व मंजूरीसाठी सादर करणे तसेच देयके तपासणे व मंजूरीसाठी सादर करणे

3) भिवंडी, , शहापूर तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार व खासदार निधी , दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य क्रेंद्र इ. लेखाशिर्षांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून सादर  करणे.

4) जलयुक्त शिवार अभियान अंमलबजावणी.

श्री.के.बी.चिवरे

शाखा अभियंता

१)वार्षिक

२)7 दिवस

 

 

 

 

 

 

३)7 दिवस

 

 

 

 

४)वार्षिक

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

3

तांत्रिक शाखा-5

1)राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक आराखडा तयार करणे

2) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत लोकसहभागाअंतर्गत येणारी कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड , येथील पाणी पुरवठा योजनांची प्रस्ताव व अंदाजपत्रके तपासणे व मंजुरीसाठी सादर करणे .

3) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड  तालुक्यातील ठकरबाप्पा, आमदार व खासदार निधी, दलित वस्ती, प्राथमिक आरोग्य क्रेंद्र इ. लेखाशिर्षांतर्गत कामांची अंदाजपत्रके तपासणे, तांत्रिक मान्यतेसाठी सादर करणे तसेच सदर कामांची देयके तपासून सादर  करणे

4) पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करणे तसेच पाणी टंचाई कृती आराखडा ऑनलाईन करणे या कार्यक्रमांतर्गत नळ पाणी पुरवठा विशेष दुरुस्तीचे अंदाजपत्रक तपासणे त्यास तांत्रिक मान्यता देऊन प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करुन घेणे. टंचाई कालावधीत टंचाईचे साप्ताहिक व पाक्षिक अहवाल सर्व वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

श्री.यु.जे.फुलारे

कनिष्ठ अभियंता

१)वार्षिक

२)7 दिवस

 

 

 

 

३)7 दिवस

 

 

 

 

 

४) 7 दिवस

 

 

 

 

 

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

4

लेखा

1)उपविभाग भिवंडी,   योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात पाठविणे व देयके तयार करणे .

2) मुदतीचे प्रस्ताव सादर करणे व टंचाई, आमदार, खासदार निधी विषयक काळ्या यादीत टाकणेचे प्रस्ताव सादर करणे.

3) अपूर्ण कामाच्या फाईलवर पत्रव्यवहार करणे.

4) पाणी पुरवठा विभागाकडील सुरक्षा अनामत देयके अदा करणे.

5)अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतनांचे धनादेश बँकेत जमा करणे.

6)योजनांच्या कपातीच्या धनादेशाची चलने भरणे.

7)कॅशबुक लिहिणे.

श्री.एल.यु.रामटेके

वरिष्ठ सहा. (लेखा)

7 दिवस

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

5

निविदा

1)ई निविदा विषयक कामकाज पहाणे व सर्व अनुषंगिक बाबींची पुर्तता करणे.

श्री.एम.एम.वाळंज

आरेखक

विहीत मुदतीत

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

6

बजेट

1)विभाग व उपविभाग अंतर्गत येणाऱ्या तालुक्यातील योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात पाठविणे व देयके अंतिम मंजूर करुन घेणे.

२)शासकिय योजनांची तरतुद व खर्चाचा ताळमेळ घेणे.

३)विभागाचे व  तालुक्यातील स्थानिक निधी लेखा ,पंचायत राज समिती महालेखाकार, भारअधिभार प्रकरणे निकाली काढणे. तसेच संबंधीत तालुक्यातील स्थानिक निधी लेखा, पंचायत राज समिती, महालेखाकार, मंबई भार अधिभार मुद्दांची पूर्तता करून परिच्छेद निकाली काढणे.

4)विनियोजन लेखे, उपयोगिता प्रमाणपत्र, खर्चाचा अहवाल सादर करणे.

5)रोख अनुदान कोषागारातुन अहारीत करणेचा प्रस्ताव व देयक तयार करणे.

6)वेतन व इतर भत्ते तसेच टंचाई निधी कार्यक्रमांतर्गत मधील अनुदानाचे तालुकास्तरावर वित्तप्रेषण रक्कम वाटप करणे.

7)देखभाल व दुरूस्ती (Water Fund)  खर्चाचा ताळमेळ घेणे व वित्तप्रेषण वाटप करणे.

8) जिल्हा परिषद बजेट तयार करणे व शासनास बजेट सादर करणे.

श्री.बी.एम.बरकडे

वरिष्ठ सहाय्यक

1 ते 3 दरमहा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)वार्षिक

 

5 ते 7 दरमहा

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8)दरमहा

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

7

आस्था-1

1) तांत्रिक संवर्गांची अनधिकृत गैरहजेरी प्रकरणे, निलंबन व विभागीय चौकशी प्रकरणे

 2)न्यायालयीन प्रकरणे पाठपुरावा करणे.

3) कोर्टकेस प्रकरणी वकील नियुक्ती करणे व वकील फी अदा करणे.

4)वर्ग1 व वर्ग2 ची आस्थापना, सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे / रजा रोखीकरण / गट विमा प्रकरणे व भ.नि.नि.प्रकरणे

6) अंतिम भ.नि.नि.रक्कम अदा करणेचे प्रस्ताव.

श्रीम.पी.पी.आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

1)45 दिवस व काही प्रकरणी त्याहून अधिक

2)वेळोवेळी

3)विहीत मुदतीत

4)वेळोवेळी

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

8

आस्था-2

1)तांत्रिक संवर्ग  वर्ग -3   ची आस्थापना विषयक बाबी.(जादा वय क्षमापन/ अपंगाना उपकरणे पुरविणे/रजा मंजुरी प्रस्तावइ.)

2)बिंदु नामावली नोंदवही अद्यावत ठेवणे व त्यानुसार भरती प्रक्रिया राबविणे. कंत्राटी स्वरुपात केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत भरती प्रक्रिया राबविणे.

3)तांत्रिक संवर्गातील कर्मचा-यांची जेष्ठता यादी

5) कर्मचाऱ्यांचे गोपनीय अहवाल अद्यावत करणे

6)त्रिस्तरीय योजनेवरील रोजंदारी कर्मचा-यांना नियमित आस्थापनेवर आणणे.

श्रीम.पी.व्ही.नादकर

वरिष्ठ सहाय्यक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

9

आस्था-3

1)ग्रा.पा.पु.विभागातील वर्ग-3 व  वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची आस्थापना

2)अनुसुचित जमाती कल्याण समितीस माहिती पुरविणे व अनुपालन सादर करणे.

        व अन्य अनुषंगिक बाबी

श्रीम.एस.व्ही.सावंत

वरिष्ठ सहाय्यक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

10

भाडांर

1)देखभाल व दुरुस्ती कक्षातील आस्थापना विषयक कामे.

2)प्रादेशिक न.पा.पु कर्मचारी आस्थापना विषयक कामे.

3) पाणी पट्टी वसुली संबंधी कामकाज

4)  जडसंग्रह नोंदवही (स्थावर जंगम मालमत्ता)

5)  संगणक खरेदी मागणी व दुरूस्ती

6)  टि.सी.एल व ॲलम खरेदी व वाटप

7) दलित वस्ती सुधार योजना

8)देखभाल दुरुस्ती कक्षकडील लेखा परिक्षण विषयक कामांची आक्षेप पुर्तता करुन अहवाल सादर करणे.

श्री.एस.टी.घोलप

कनिष्ठ सहाय्यक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

11

वेतन

1) मुख्यालयातील वर्ग-2 वर्ग -3 व वर्ग -4 कर्मचा-यांची  सेवार्थ वेतनविषयक सर्व बाबी.

 2) कंत्राटी पध्दतीवर भरण्यांत आलेल्या कर्मचा-यांचे वेतन देयके करणे.

3) विदयुत देयके व टेलिफोन देयके.

4) गट विमा योजना प्रकरणे

5)राजपत्रित व सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रवास भत्ता देयके सादर करणे

श्रीम.ए.एस.पार्टे

कनिष्ठ सहाय्यक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

12

प्रशासन

1) जलव्यवस्थापन समिती सभा व अन्य समिती सभांचे कामकाज करणे.

2)सर्व मासिक समन्वय सभा, जि.प.मधील विषय समित्यांच्या सभा  व ठराव यांचे कामकाज पहाणे व माहितीचे संकलन करणे.

3)वार्षिक  प्रशासन अहवाल तयार करणे.

4)मा.आयुक्त, कोकण भवन यांचेकडील तपासणी मुददे , रजिस्टर ठेवणे व पूर्तता करणे.

5)कामकाजाचा मूल्यमापन अहवाल, माहितीचा अधिकार अहवाल व शासनाने विहित केलेले अहवाल पाठविणे व अदयावत नस्ती व बांधिव नोंदवही ठेवणे.

6)माहिती अधिकारातील अर्ज व अपिल निकाली काढणे.

 7)यशवंत पंचायत राज अभियान वार्षिक अहवाल तयार करणे.

8)पंचायत राज समिती बाबतची माहिती वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

9)लोकशाही दिन व जनता दरबार.

10)का.अ.यांची दैनंदिनी तयार करणे. तसेच उपअभियंता दैनंदिनी व संभाव्य    फिरती कार्यक्रमास मंजुरी देणे.

11) वाहनांची डिझेल देयक तयार करणे तसेच वाहनासंबंधी पत्रव्यवहार ,देयके तयार करणे.

12)अभिलेख याद्या अद्यावत करुन आय.एस.ओ संदर्भात नियोजनबद्ध कार्यवाही करणे.

श्रीम.जे.आर.ठाकरे

कनिष्ठ सहाय्यक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

 

नोंदणी शाखा

1) आवक जावक टपाल नोंदणी व वाटप.

2) सर्व प्रकारच्या संदर्भ नोंदवहया ठेवणे.

3) पोस्टेज स्टँपचा हिशोब अ व ब नोंदवहीत अद्यावत ठेवणे.

4) कार्यविवरण व प्रकरण नोंदवहीचा गोषवारा संकलन.

5) लेखन साहीत्य व सामुग्री आणणे व वाटप करणे.

श्री.व्ही.धुमाळ

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

 

  कनिष्ठ सहाय्यक

पी.बी-5 यांचे सहाय्यक

1)पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यास मदत करणे.

2)पाणी टंचाई साप्ताहीक,मासिक अहवाल वरीष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

3) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड, तालुक्यातील न.पा.पु.यो. फाईल अद्यावत ठेवणे.

 4) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड , तालुक्यातील विहिरींच्या फाईल अद्यावत ठेवणे.

5) कल्याण, अंबरनाथ, मुरबाड,शहापूर या तालुक्यातील 10%, 5% लोकसहभाग देयके , आमदार, खासदार, ठक्करबाप्पा, टंचाई, देखभाल दुरुस्ती  देयके करुन ती  सादर करणे.

श्री.एस.टी.घोलप

कनिष्ठ सहाय्यक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

 

       आरेखक      

 (पी.बी-3 शाखेस सहाय्यक

1) शहापूर, भिवंडी, तालुक्यातील 5% व 10% न.पा.पु.यो. फाईल अद्यावत ठेवणे.

2) शहापूर, भिवंडी, तालुक्यातील 5% व 10% विहिरींच्या फाईल अद्यावत ठेवणे.

श्री.एम.एम.वाळंज

आरेखक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

 

    सहा.आवेदक(यां.)

1)विदयुत पंप व हातपंप दुरुस्ती, वसुली, वापरलेले साहित्य यादी, माहिती संकलित करणे.

3)टंचाई व हंडामुक्ती कार्यक्रम-शहापूर मुरबाड

5)TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

6)NRDWP , मानव विकास कार्यक्रम

8)गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव व दाखले

9) शाळा,आरोग्य केंद्र ,दवाखाना,अंगणवाडी व इतर सरकारी संस्था ,विं.वि,विदयुत पंप दुरुस्ती व खोदाई.

 

श्री.के.पी.खलाणे

सहा.आवेदक

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

यांत्रिकी

1)टंचाई व हंडामुक्ती कार्यक्रम-पालघर,तलासरी,मोखाडा,वसई

2) TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

3)NRDWP-कल्याण ,अंबरनाथ

4) मानव विकास कार्यक्रम-शहापूर मुरबाड

5) गाडया दुरुस्ती प्रस्ताव व दाखले (जि.प.पालघर)

6) फ्लशिंग-तालुका कल्याण,अंबरनाथ,

श्री.व्ही.के.अधिकारी

यांत्रिकी

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

रिगमन

1)टंचाई व हंडामुक्ती कार्यक्रम

3) TSP ,आमदार-खासदार निधी अंतर्गत कामे (टंचाई प्रमाणे तालुके)

4)NRDWP- मूरबाड, शहापूर,

5) मानव विकास कार्यक्रम

6) हातपंप साहित्य खरेदी /वितरण करणेकामी शाखा अभियंता यांना मदत करणे.

7) फ्लशिंग - तालूका शहापूर, मुरबाड

श्री.पी.पी.कन्नलू

रिंगमन

 

कार्यकारी अभियंता

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हा परिषद ठाणे

 

अंदाजपत्रक

 

देखभाल दुरुस्ती

 

सन 2015-16 चे सुधारित व सन 2016-17 चे मुळ अंदाजपत्रक

 

जमा

अ.क्र.

जमा

सन 2015-16 ची मुळ तरतूद

सन 2015-16 ची सुधारित तरतूद

सन 2016-17 ची मूळ तरतूद

1

मागील शिल्लक

116476316

188967617

108798280

2

कारेगाव न.पा.पु.ता. मोखाडा अखर्चित निधी जि.प.पालघर वर्ग

0

-32207371

0

3

सन 2014-15 मधील शासन अनुदानापैकी 15 % पालघर जि.प.चा निधी जि.प.पालघरला वर्ग

0

-7571700

0

4

पाणीपट्टी वसुली

10000000

10000000

6000000

5

हातपंप व विदयुतपंप दुरुस्ती

6000000

6000000

6000000

6

शासनाकडील अनुदाने

18500000

18500000

20000000

7

जिल्हा परिषदेचा 20% हिस्सा व स्थानिक उपकर हिस्सा

12540000

8959734

10180000

 

एकुण

163516316

192648280

150978280

 

देखभाल दुरुस्ती

 

सन 2015-16 चे सुधारित व सन 2016-17 चे मुळ अंदाजपत्रक

 

खर्च

अ.क्र.

जमा

सन 2015-16 ची मुळ तरतूद

सन 2015-16 ची सुधारित तरतूद

सन 2016-17 ची मूळ तरतूद

1)

वेतन व भत्ते व ट्रायसेम

10700000

15500000

6500000

2)

प्रवास

100000

100000

100000

3)

विदयुतपंप दुरुस्ती

300000

300000

300000

4)

जी.आय. पी.पाईप्स खरेदी/हातपंप सुटेभाग खरेदी/ स्टँडबाय (हातपंप सेट) पंप खरेदी

1500000

2500000

1500000

5)

हातपंप वाहन खरेदी, दुरूस्ती (इंधनासह)

500000

1000000

400000

6)

उप विभागास भाडयाने वाहने पुरविणे

1000000

1000000

100000

7)

ॲलम/टी.सी.एल

2000000

2000000

2000000

8)

ग्रामीण न.पा.पु.यो. दुरुस्ती

6000000

6000000

15000000

9)

कार्यालयीन सादील

300000

300000

300000

10)

एम.आय.डी.सी./बी.एम.सी./म.जी.प्रा. पाणी पटटी बिल

10000000

1000000

1000000

11)

प्रा. न.पा.पु.योजनेची विदयुत देयके/ प्रा.पाणी पुरवठा योजना देखभाल दुरूस्ती/ ठेकेदारास देय रक्कम

30000000

20000000

25000000

12)

कायमस्वरुपी अडकलेले विदयुतपंप व हातपंप बाहेर काढणे व विंधणविहीर साफ करणे / हातपंप प्लॅटफॉर्म

700000

1000000

700000

13)

विहीर दुरुस्ती

7000000

2000000

20000000

14)

संगणक खरेदी व दुरुस्ती

200000

250000

200000

15)

चाविंद्रा , व इतर गोडाऊन

200000

200000

700000

16)

प्रोत्साहन अनुदान

17500000

17500000

17500000

17)

नाविन्यपूर्ण उपक्रम

1000000

100000

32500000

18)

सौर ऊर्जा पंप खरेदी करणे सौर ऊर्जेवर नळ पाणी पुरवठा योजना करणे बंद न.पा.पु.यो. चे सौर ऊर्जेमध्ये रूपांतर करणे

7500000

10000000

20000000

19)

 बिगर आदिवासी/ आदिवासी क्षेत्रासाठी विंधन विहिर करणे

2000000

2000000

6000000

20)

नळ पाणी पुरवठा योजनाची प्रसिध्दी/प्रचार व संकिर्ण

500000

100000

100000

21)

पर्यटन स्थळांना नळ पाणी पुरवठा योजना करणे

1000000

1000000

1000

22)

शिल्लक

63516316

108798280

1077280

 

एकूण

163516316

192648280

150978280

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

अर्ज नमुने

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

अ.क्र.

विभागांची नांव व पत्ता

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रामंक

फॅक्स क्रमांक

1

2

3

4

1

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग

जिल्हाधिकारी ठाणे कार्यालयाचे आवार, कोषागार ठाणे कार्यालयाचे बाजूला , कोर्ट नाका ठाणे (प.)400 601

022-25431280

---