शिक्षण विभाग (प्राथमिक)

प्रस्तावना

ठाणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत इयत्ता 1 ली ते 7 वी च्या मुलांना व मुलींना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यात येते.  जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) हे विभाग प्रमुख असून तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी हे तालुक्याचे विभाग प्रमुख असतात.  इयत्ता 1 ली ते   7 वी च्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत केंद्रशासन पुरस्कृत व राज्यशासन पुरस्कृत अशा विविध योजना राबविल्या जातात.

बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळविण्याचा हक्क अधिनियम 2009

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 अस्तित्त्वात आला आहे. या कायद्यान्वये  6 ते 14 वयोगटातील बालकांना मोफत शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला आहे.  प्राथमिक सुविधा पुरविणे, अध्यापन सेवा पुरविणे, अध्ययन अध्यापन साधन सामुग्री उपलब्ध करून देणे तसेच  शाळेत दाखल करून घेऊन दर्जेदार शिक्षण देणे अनिवार्य आहे.

·         6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक बालकास त्यांच्या नजिकच्या शाळेमध्ये मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे.

·         विशेष गरजा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिनियम 1996 मधील प्रकरण 5नुसार मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क बजावण्याचा अधिकार आहे.

 • 6 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे, तसेच 14 वर्षापेक्षा जास्त वयाचे बालक कधीही शाळेत गेलेले नाहीत, अशा बालकांसाठी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण (Elementary Education) पूर्ण करण्याचा हक्क या कायद्यानुसार प्राप्त झालेला आहे.
 • दुस-या शाळेत दाखला हस्तांतरित करण्याचा हक्क या नियमाने प्रदान झालेला आहे. एखादया बालकास कोणत्याही कारणामुळे एकतर राज्यांतर्गत किवा राज्याबाहेरील एका शाळेतून दुस-या शाळेत जाणे आवश्यक असेल त्याबाबतीत अशा बालकास त्यांचे किंवा तिचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी विनिर्दिष्ट केलेली शाळा वगळून इतर कोणत्याही शाळेत दाखला हस्तांतरीत करून मागण्याचा हक्कम असेल. अशा अन्य शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी ज्या शाळेत अशा बालकाने शेवटी प्रवेश घेतला होता त्या शाळेचा मुख्याध्यापक किवा प्रभारी ताबडतोब हस्तांतरीत प्रमाणपत्र देईल.

शालेय पोषण आहार

      ही योजना केंद्र पुरस्कृत असून सन 1995-96 पासून सुरु झाली आहे. इयत्ता 1 ली ते 8 वी च्या वर्गात शिक्षण घेणारे उपस्थित विदयार्थी या योजनेस पात्र ठरतात. सदर योजनेमध्ये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2003 च्या आदेशापासून अन्न शिजवून देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. ठाणे जिल्हयातील 5 गट, 6 महानगरपालिका, 1 न.पा व माध्यमिक विभागाकडील स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंशत: अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, राष्ट्रीय बालकामगार शाळा इत्यादी शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते 5 वी व 6 वी ते 8 वी मधील विदयार्थ्यांना सन  2021-22 मध्ये कोरडे धान्य वाटप करण्यात आले.

उपस्थिती भत्ता

 

            प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याबाबतच्या धोरणानुसार प्राथमिक शाळेत शिक्षण घेणा-या मुलांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी इयत्ता 1 लो ते 4थी मधील शाळेत जाणा-या आदीवासी जमाती, विमुक्त जमाती मधील दारिद्रय रेषेखालील विद्यार्थीनीना शाळेत नियमित उपस्थ‍ितीसाठी प्रतिदिनी रु. 1/- या दराने उपस्थिती भत्ता शासन निर्णय क्र. पी.आरई/191/9614/प्राशि-1 दिनांक 10 जानेवारी 1992 नुसार  दिला जातो.    विद्यार्थीनीना 75% उपस्थितीनुसार उपस्थिती भत्ता देय आहे.  

विभागाची संरचना

संपर्क

कार्यालयाचा दुरध्वनी  क्रमांक 022-25362445

कार्यालयाचा ईमेल आयडी      - ednprim1@gmail.com

कार्यालयाचा शासकीय मेल आयडी - eduprim.zpthane-mh@gov.in

कार्यालयाचा पत्ता        -           जिल्हा परिषद ठाणेस्टेशन रोड, ठाणे (प).


 

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

 1. कार्यालयीन कामकाजाची वेळ –  स ९.४५ ते सा.६.१५ वा पर्यंत
   

 

       महिन्याचा प्रत्येक शनिवार व रविवार , तसेच शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्या

 

विभागाचे ध्येय

 

    विभागाचे ध्येय 

 1. स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरु असतांना देखील शालेय परिसर स्वच्छता,  व शालेय वर्गखोली स्वच्छता  करणे.
 2. विदयार्थ्यांना  त्यांच्या-त्यांच्या  इयत्तेच्या  मूलभूत क्षमतांचे  आकलन करणे.
 3. अप्रगत शाळा अप्रगत विद्यार्थी दत्तक घेणे.
 4. सर्व शाळा प्रगत  करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे.
 5. अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपचारात्मक वर्ग सुरु करणे.
 6. ISO मानांकित शाळा निर्मितीसाठी शिक्षकांना  प्रोत्साहन देणे.
 7. जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र व शाळासिद्धी कार्यक्रमाबाबत सर्वांना मार्गदर्शन करणे.
 8. केंद्रप्रमुखाने केंद्रस्तरावर शिक्षण परिषदांचे आयेजन करणे व शिक्षकांना  मार्गदर्शन करणे
 9. साधनव्यक्तीच्या माध्यमातून ज्ञानरचनावादी साहित्य निर्मितीची कार्यशाळा घेणे.
 10. Spoken English शिक्षक प्रशिक्षण राबविणे.
 11. DRG,BRG,CRG कक्ष स्थापना.

 

विभागाची कार्यपध्दती

 1.  कार्यपध्दती

  1. स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान सुरु असतांना देखील शालेय परिसर स्वच्छता,  व शालेय वर्गखोली स्वच्छता  करणे.
  2. विदयार्थ्यांना  त्यांच्या-त्यांच्या  इयत्तेच्या  मूलभूत क्षमतांचे  आकलन करणे.
  3. अप्रगत शाळा अप्रगत विद्यार्थी दत्तक घेणे.
  4. सर्व शाळा प्रगत  करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे.
  5. अप्रगत विद्यार्थ्यांसाठी उपचारात्मक वर्ग सुरु करणे.
  6. ISO मानांकित शाळा निर्मितीसाठी शिक्षकांना  प्रोत्साहन देणे.
  7. जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र व शाळासिद्धी कार्यक्रमाबाबत सर्वांना मार्गदर्शन करणे.
  8. केंद्रप्रमुखाने केंद्रस्तरावर शिक्षण परिषदांचे आयेजन करणे व शिक्षकांना  मार्गदर्शन करणे
  9. साधनव्यक्तीच्या माध्यमातून ज्ञानरचनावादी साहित्य निर्मितीची कार्यशाळा घेणे.
  10. Spoken English शिक्षक प्रशिक्षण राबविणे.
  11. DRG,BRG,CRG कक्ष स्थापना.

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेतनाची विस्तृत माहीती प्रकाशित करणे

 

अ.क्र.

अधिकारी/कर्मचारी यांचे नाव

पद

 

वेतन बँड

(७ वा वेतन आयोगानुसार)

मुळ वेतन

1

डॉ.भाऊसाहेब कारेकर

शिक्षणाधिकारी (प्राथ)

एस-20 : 56100-177500

 

 69000

2

 रिक्त पद 2

उपशिक्षणाधिकारी (प्राथ)

-

-

4

 श्री. एम.ए.हळणकर

 

लेखाधिकारी

एस-16 : 38600-122800

 

68000

5

श्री.बी.ए.गोमासे

अधिक्षक, वर्ग-2

सारासे

एस-17 :  47600-151100

70000

6

श्रीम. निशा अखडमल

अधिक्षक, वर्ग-2

शा पो आ

एस-14 : 38600-122800

 

38600

6

श्रीम. ए.एन.गगे

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

एस-14  38600-122800

 

55100

7

श्री. पी.डि.मते

विस्तारअधिकारी (शिक्षण)

एस-15 : 41800-132300

 

71200

8

श्री.डि.टी.निपूर्ते

विस्तारअधिकारी (शिक्षण)

एस-15 : 41800-132300

 

73300

9

रिक्त पद- 3

विस्तारअधिकारी (शिक्षण)

-

-

10

श्रीम. जे.ए.शिंदे

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  (नोंदणी व प्रशासन)

एस-13 : 35400-112400

 

49000

11

श्री.एस.एस.आरे

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  (आस्थापना)

एस-13 : 35400-112400

 

50500

12

श्री.बी.के.शेळके

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  (योजना /पेन्शन)

एस-13 : 35400-112400

 

52000

13

श्री.एस.एस.पिसे

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

(योजना)

एस-13 : 35400-112400

 

53600

14

श्री.एस.एन.साबळे

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

(आस्थापना)

एस-13 : 35400-112400

 

46200

15

श्री.डि.जे.आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

42300

16

श्रीम.एस.व्ही.कोयंडे

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

39900

17

श्री.पी.यु.सानप

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

42300

18

श्रीम.आर.अेम.बेंडे

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

36400

19

श्रीम.व्ही.व्ही.जाधव

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

39900

20

श्रीम.जी.अेस.शिंदे

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

39900

22

श्री.सतिश खरे

वरिष्ठ सहाय्यक

(प्रतिनियुक्ती मा.मंत्री कार्यालय)

एस-13 : 35400-112400

 

41100

23

श्री.दिनेश मानकामे

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

39900

24

श्रीम.ए. यु.जाधव

वरिष्ठ सहाय्यक

एस-13 : 35400-112400

 

29300

25

रिक्त पद -  2

वरिष्ठ सहाय्यक

 

-

-

26

श्री.एस.ए.भोईर

कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

एस-6 : 19900-63200

 

24500

27

श्रीम.एस.डि.मोमीन

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-6 : 19900-56900

 

31400

28

श्री.पी.बी.धनगर

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-6 : 19900-56900

 

32200

29

श्रीम.अे.अे.जाधव

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-6 : 19900-56900

 

24500

30

श्री.पी.एस.मुळे

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-6 : 19900-56900

 

23800

31

श्री.व्ही.बी.चव्हाण

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-8 : 25500-81100

 

31400

32

श्रीम.डि.एस.खाडे

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-6 : 19900-56900

 

49000

33

श्रीम. अपूर्वा काळे

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-8 : 25500-81100

 

31400

34

श्रीम.वर्षा घुगे

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-8 : 25500-81100

 

33300

38

श्री. श्रीकांत बारसे

कनिष्ठ सहाय्यक

एस-6 : 19900-56900

 

21100

42

रिक्त पद - 3

कनिष्ठ सहाय्यक

-

-

 

43

श्रीम.पी.एस.सकपाळ

शिपाई

एस-3 : 16600-52400

 

23600

45

श्री.वाय.बी.पाटील

शिपाई

एस-3 : 16600-52400

 

23600

44

श्रीम.व्ही.व्ही.थारली

शिपाई

एस-3 : 16600-52400

 

22900

47

श्री.जे.पी.पाटकर

शिपाई

एस-6 : 19900-63200

 

36100

48

श्री.आर.अेन.शुक्ला

शिपाई (अपंग)

एस-3 : 16600-52400

 

31700

49

श्री.ए.जी.भारंबे

शिपाई

एस-3 : 16600-52400

 

23600

50

श्री.के.जी.गजे

शिपाई

एस-3 : 16600-52400

 

23600

51

श्री.जे.एम.सोनार

शिपाई (अपंग)

एस-3 : 16600-52400

 

19700

 

 

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

शिक्षण विभाग प्राथमिक कार्यालयातील अधिकारी कर्मवारी यांच्या अधिकाराचा तपशील

अ.क्र.

सेवा पुरवणारा अधिकारी

कामाचे स्वरुप

कालमर्यादा

अभिप्राय

1

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

1. प्राथमिक शाळा तपासणी, मान्यता

2. सर्व शिक्षा अभियान नियंत्रण

3. वेतन पथक नियंत्रण

4. कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे वेतनाबाबत आहरण   व संवितरण

5. शिक्षण विभागाकडील आस्थापनाविषयक सर्व बाबी व आर्थिक   बाबी यावर नियंत्रण व निर्णय देण्यास सक्षम प्राधिकारी

6. शिक्षण विभागाकडे असलेल्या सर्व कामकाजाविषयी संनियंत्रण   व मार्गदर्शन

अतितात्काळ नस्ती शक्यतो त्याच दिवशी किंवा दुस-या दिवशी सकाळी .

तातडीच्या स्वरुपाच्या फाईल शक्यतो 04 दिवसात

अन्य विभागाशी संबंधीत फाईल 45 दिवस

दुस-या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठविण्याची आवश्यक्ता असलेल्या फाईल 3 महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल व आवश्यक्ती कार्यवाही करण्यात येईल

 

 

 

2

उप शिक्षणाधिकारी आस्था

1. आस्थापना व लेखा विषयक बाबींवर पर्यवेक्षण

   करणे व अभिप्राय नोंदवणे

2. प्रशिक्षण व परीक्षा याबाबत मुदतीत कार्यवाही करणे

  वरील प्रमाणे

 

3

उप शिक्षणाधिकारी योजना

1. शिक्षण विभागाकडील सर्व योजनांचे पर्यवेक्षण करणे

   व  अभिप्राय नोंदविणे.

2. प्रशिक्षण व परीक्षा याबाबत मुदतीत कार्यवाही करणे

वरील प्रमाणे

 

4

लेखाधिकारी

1. शालेय पोषण आहार योजना

2. अनुदान मागणी व वाटप

3. अनुदान निर्धारण

4. लेखापरीक्षण

5. अंदाजपत्रक

6. लेखा विषयक अनुषंगिक कामे इ. बाबींवर अभिप्राय  देणे

वरील प्रमाणे

 

5

अधिक्षक  (वर्ग २)

सारासे

 1. जिल्हा परिषद  खाजगी शाळांच्या आस्थापनाविषयक व प्रशासकीय बाबींचे पर्यवेक्षण व संनियंत्रण ठेवणे.
 2. खाजगी शाळांच्या मान्यतेच्या प्रस्तावांची छाननी करणे.
 3. माहिती अधिकारांतर्गत अपिलिय अधिकारी म्हणून कामकाज पहाणे.

वरील प्रमाणे

 

6

अधिक्षक (वर्ग २)

शालेय पोषण आहार

1. शालेय पोषण आहार योजनेचे पर्यवेक्षण, योजनेच्या सबंधित सभेबाबत समन्वय, योजनेची प्रभावी व  विहित मुदतीत अंमलबजावणी, अनुदान वितरण इ. बाबत अभिप्राय नमूद करणे व मासिक आढावा घेणे.

वरील प्रमाणे

 

7

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

 1. कर्मचा-यांकडून प्राप्त होणा-या नस्तींवर शासन  निर्णय व

     नियमावलीप्रमाणे अभिप्राय देणे.

2. शिक्षण विभागाकडील पर्यवेक्षण

वरील प्रमाणे

 

8

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आस्थापना

1. कर्मचा-याकडून प्राप्त होणा-या नस्तीवर शासन  निर्णय व    

    नियमावलीलप्रमाणे अभिप्राय देणे

 1. आस्थापनाविषयक कार्यासनांकडिल प्रलंबित निर्गतता संनियंत्रण व  पर्यवेक्षण

3.  कर्मचा-याची दप्तर तपासणी करणे

 

वरील प्रमाणे

 

9

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी प्रशासन

 1. प्राप्त झालेल्या पत्रव्यवहाराचे शासन संदर्भ,लक्षवेधी, अनौपचारीक प्रस्ताव यावर मार्किंग करणे व नियमित टपाल वाटप निर्गतीवर नियंत्रण ठेवणे.

2. वार्षिक  प्रशासन अहवाल/पंचायत राज समिती इ.सर्व संविधानिक      समित्या व सभांचे कामकाजाचे संकलन करुन घेणे

3. खाते प्रमुख तपासणी  तसेच विभागीय आयुक्त तपासणी मुद्यांचे  पूर्ततेसाठी संबंधितांकडे पाठपुरावा करणे.

4.  कर्मचा-याची दप्तर तपासणी करणे    

 

वरील प्रमाणे

 

10

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

योजना व पेन्शन

1. कर्मचा-याकडून प्राप्त होणा-या नस्तीवर शासन  निर्णय व नियमावलीलप्रमाणे अभिप्राय देणे

2. शिक्षण विभागाकडील पेन्शन, गवियो, वैद्यकीय देयके निर्गतीसाठी पाठपुरावा करणे.

3. विभागाकडिल सर्व योजनांचे नस्तीवर अभिप्राय नोंदवणे

4. कर्मचा-यांची दप्तर तपासणी करणे

वरील प्रमाणे

 

11

कनिष्ठ लेखा अधिकारी  योजना/पेन्शन

1. अंदाजपत्रक

2. अनुदान मागणी व वाटप

3. अनुदान निर्धारण

4. लेखापरिक्षण

5. योजना

6. लेखा विषयक इतर अनुषंगिक कामे

वरील प्रमाणे

 

12

कनिष्ठ लेखा अधिकारी

आस्थापना

1. शिक्षकांचे निवृत्ती वेतन

2. गटविमा योजना

3. राज्य भविष्य निर्वाह निधी

4. लेखा विषयक इतर अनुषंगिक कामे

वरील प्रमाणे

 

13

विस्तार अधिकारी

 1. शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.4 थी,
 2. RTE नुसार पुनर्मान्यता
 3. RTE नुसार 25%प्रवेश,
 4. शासन संदर्भ,लक्षवेधी,
 5. कोर्ट मॅटर,
 6. अर्थसहाय्यित नविन शाळा

वरील प्रमाणे

.

 

 

14

विस्तार अधिकारी

1. आदर्श शिक्षक जिल्हा पुरस्कार,

2. नियोजन 5 साठी मदत

3. मुलींची उत्कृष्ठ पटनोंदणी

4. आदर्श शाळा पुरस्कार

5. शैक्षणिक गुणवत्ता विकास कार्यक्रम

6. शिक्षकांची सेवाजेष्ठता यादी तपासणी

वरील प्रमाणे

 

15

विस्तार अधिकारी (अ.का.)

1. शालार्थ वेतन प्रणाली,

2. शाळा तपासणी नियोजन

3. सुट्टयांची यादी तयार करणे

4. सामान्य परिक्षानियोजन

5. वेतनेत्तर अनुदान नियोजन

6.विविध गुणदर्शन स्पर्धा

वरील प्रमाणे

 

 

विस्तार अधिकारी (अ.का.)

1. शिष्यवृत्ती परीक्षा इ.7वी

2. शिक्षक निश्चिती

3. (जि.प.शाळा) शिक्षण सेवक भरती

4. राज्य राष्ट्रीय पुरस्कार

5. सावित्री बाई फुले स्त्री शिक्षिका पुरस्कार

वरील प्रमाणे

 

16

विस्तार अधिकारी (अ.का.)

1. जि.प./खाजगी शाळा पटपडताळणी नियोजन,

2.  इंग्रजी नर्सरी वर्ग, बाल चित्रकला स्पर्धा

3. क्रिडा स्पर्धा

5. स्काउट व गाईड

7. टप्पा अनुदान

वरील प्रमाणे

 

17

सांख्यिकी सहाय्यक

रिक्त पद

 

 

18

आस्थापना-1

1. वर्ग-3 वर्ग-4 कर्मचा-यांची संपूर्ण  आस्थापना

2. वर्ग-3 व वर्ग-4 यांची वेतन देयके तयार करणे

3. कर्मचा-यांची प्रवास देयके/वैद्यकिय देयके करणे

4. कर्मचा-यांची पेन्शन प्रकरण तयार करणे

5. कर्मचारी जादा वयोमर्यादा अट शिथिल करणे

6.वर्ग-3 व वर्ग4 चे गोपनीय अहवाल पुनर्विलोकन व जतन करणेसाठी

   सादर करणे. मत्ता व दायित्व जतन करणे                                        

7.सेवार्थ वेतन प्रणाली (जिल्हा स्तर) अनुषंगिक कामकाज

वरील प्रमाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

आस्थापना-2  

1. वर्ग-1 व वर्ग-2 व मुख्याध्यापक कन्या शाळा/बी जे हायस्कूल

    शापोआ अधिक्षक व सां. सहा यांची आस्थापना व वेतन देयके तयार

    करणे.

2.सेवापुस्तक नोंदी,रजा,वार्षिक वेतनवाढ स.वेतन आयोग

3.चारमाही,आठमाही,अकरामाही अंदाजपत्रक मुंबई येथे सादर करणे.

4.मासिक दैनंदिनी,संभाव्य फिरती कार्यक्रम.

    वाहन लॉगबुक व हिस्ट्रीशीट नोंदी ठेवणे, वाहन दुरुस्ती देयके सादर

    करणे.

5.वेतनाचा मासिक खर्चाचा अहवाल मा.महालेखाकार मुंबई

    कार्यालयाशी झालेल्या खर्चाचा ताळमेळ घेणे.

6.सेवानिवृत्त पेन्शन प्रकरण तयार करणे,त्या अनुषंगाने लाभ.

वरील प्रमाणे

 

19

आस्थापना-3

1. विस्तार अधिकारी शिक्षण, केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, पदविधर शिक्षक यांची पदोन्नती, बदल्या, जेष्ठता सूची तयार करणे.

 3. सेवा खंड क्षमापनाचे प्रस्ताव छाननी करुन सादर  करणे.

4. जादा वयोमर्यादा अट शिथिल करणे.

5. गोपनीय अहवाल

6.विस्तार अधिकारी रोष्टर नोंदवही.

7.विस्तार अधिकारी रिक्त पदांबाबत माहीती,कोर्टकेस बाबत कामकाज

8.वि.अ.निलंबन कामकाज,मासिक प्रगती अहवाल पाठविणे.

9.कार्यासन संदर्भात माहीती अधिकार,संकीर्ण  पत्रव्यवहार.

10. पदविधर वेतनश्रेणी लागू करणे.

वरील प्रमाणे

 

21

आस्थापना-4

1. प्राथमिक शिक्षक नेमणूका

2. शिक्षक सेवक व प्राथमिक शिक्षकंना सेवेत कायम करणे

3. प्राथमिक शिक्षकांची बिंदू नामावली

4.शिक्षक निश्चिती

5. प्राथमिक शिक्षक जेष्ठता यादी

6. अनुशेष माहितीचे एकत्रिकरण.

7. परदेशात जाण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र.

8. उच्च शिक्षणासाठी परवानगी.

9. सेवाखंड क्षमापनाचे प्रस्ताव छाननी करुन सादर करणे.

10.जादा वयामर्यादा अट शिथिल करणे.

वरील प्रमाणे

 

 

 

 

 

 

 

22

आस्थापना-5

1. विभागीय चौकशी प्रकरणे

2. निलंबित चौकशी प्रकरणे

3. अनधिकृत गैरहजेरी पकरणे

4. अपिल चौकशी प्रकरणे

5. अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेबाबत प्रस्ताव

 

 

वरील प्रमाणे

 

23

आस्थापना-6

1. चट्‌टोपाध्याय वेतनश्रेणी प्रस्तार तयार करणे

2. वेतन समानिकरण

3. सर्व प्रकारची तक्रार प्रकरणे

4. विशेष रजा मंजूरीस्तव प्रस्ताव तयार करणे

5. 90 दिवसांपेक्षा  जास्त कालावधीची रजा प्रस्ताव मंजूरीस्तव सादर

    करणे

6.सेवेचा दाखला देणे.

7.निवडश्रेणी मंजूर करणे,पत्राव्दारे डी.एड.

8.प्राथमिक शिक्षकांचा राजीनामा मंजूर करणे

9.प्रतिस्वाक्षरी 

10जि.प.प्राथ.शाळेतील विदयार्थ्यांच्या नाव/आडनाव/

   जात/जन्मतारीख बदल.

11.जि.प.कडून म.न.पा.,न.पा.येथे शिक्षकांची सेवा वर्ग.

 

वरील प्रमाणे

 

25

लेखा शाखा

1. मा.संचालक पुणे यांचेकडून मागणी व वितरण

2. जिल्हा परिषेच्या शिक्षण विभागाचा लेखा ठवणे

3. ताळमेळ घेणे व खर्चाचा अहवाल पाठविणे,अनुदान निर्धारण.

4. जिल्हा परिषद व शसकिय निधीचे मुळ सुधारीत

   चारमाही आठमाही अकरामाही अंदाजपत्रक  तयार करणेे

5. मत्स्यव्यवसाय व लेखाशिर्षाचे मुळ चारमाही/व 

   आठमाही/अकरामाही अंदाजपत्रक तयार करणे.

6. गटस्तरावर मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोषागरातून

   रक्कम आहरीत करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करणे.

7. रोखपाल, आर्थीक बाबींचे सर्व व्यवहार

8. लेखा परिक्षण अहवाल पूर्तता

9. अनुदान खर्चाची विनियोग प्रमाणपत्रे

5. भार/अधिभार प्रकरणे

वरील प्रमाणे

 

28

प्रा.स-1

1. खाजगी प्राथमिक शाळा वेतनेत्तर अनुदान

2. अनधिकृत खाजगी प्राथमिक शाळा

3. टप्पा अनुदान

4. अनधिकृत शाळा परिक्षा

5. प्राथमिक शाळेच्या वार्षीक सुट्टयाचे नियोजन

6. वार्षिक परिक्षा

7.खाजगी प्राथ.शाळा बिंदूनामावली तपासणे.

8.खाजगी प्राथ.शाळा संख्यानिश्चिती व अनुसुची मंजुरी

9.खाजगी प्राथ.शाळा 20 % मुल्यांकन प्रस्ताव छाननी.

10.खाजगी प्राथ.पदौन्नती प्रस्ताव

11.खाजगी प्राथ.तक्रारी व चौकशी प्रकरण,सेवाखंड वय क्षमापन.

12.खजगी शाळेतील वैदयकीय देयके.

वरील प्रमाणे

 

29

प्रा.स -2

1. नवीन प्राथमिक खाजगी शाळा उघडणेबाबत प्रस्ताव न.पा./ म.न.पा. सहित

2. परवानगी मिळालेल्या नवीन  खाजगी प्राथमिक शाळांची अंतिम परवानगी तपासणी

3. अंतिम परवानगी मिळालेल्या नवीन खाजगी  प्राथमिक शाळांची तपासणी

4. खाजगी प्राथमिक शाळांना प्रथम मान्यता देणे

5. खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांना मान्यता देणे व अनुदान देणे

6. खाजगी प्राथमिक शाळांना वर्ग तुकडी मान्यता देणे

7. 5 वी व 8 वी चा वर्ग सुरू करणेसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र.  अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र प्रस्ताव

8.खाजगी प्राथ.शाळा पट पडताळणी, स्थलांतर हस्तांतरण

9.आर.टी.ई पुर्नमान्यता, आर.टी.ई प्रतिपूर्ती

वरील प्रमाणे

 

 

 

 

 

 

 

30

प्रा.स-5

1. जि प निधीतून प्रा. शाळा दुरुस्ती

2. 4% सादिल अंतर्गत प्रा. शाळा दुरुस्ती

3. जि.प. शाळांना संरक्षक भिंत बांधणे/शााळा भाडे

4. अतिवृष्टी जि. प. शाळा दुरुस्ती पत्रव्यवहार

5. उर्वरीत वैज्ञानिक विकास मंडळाअंतर्गत वर्ग खोल्या बांधकाम

6. माजी शासकिय इमारत बांधकाम व दुरुस्ती

7. बी.जे.कन्या शाळा मैदान भाडयाने देणेबाबत पत्रव्यवहार

8. उर्वरीत वैज्ञानिक विकास मंडळाअंतर्गत वर्ग खोल्या बांधकाम

9. स्वच्छतागृह बांधकाम

10. भांडार नोंदी, अपंग वाहन भत्ता, सादिल बिले, टेलिफोन, विद्युत देयके इ.  समिती सभा अध्यक्षांचे मानधन,घरभाडे देयके व अन्य सादिल देयके तयार करुन सादर करणे.

 

वरील प्रमाणे

 

31

पेन्शन-1

1. प्राथमिक शिक्षकांची सर्व प्रकारची सेवानिवृत्ती  वेतनप्रकरणे

2.मुख्याध्यामक/कें.प्र./विस्तार अधिकारी/ता.मास्तर नियमीत सेवानिवृत्ती प्रकरणे.

3.सेवानिवृत्ती मासिक अहवाल 5 व20 तारखेचा रिपोर्ट तयार करणे,

4.पुढील 6 महात व पुढील 5 वर्षात सेवा निवृत्त होणा-या प्रा.शि./  मुख्या./ कें.प्र./वि.अ./ता.मा.यादी प्रसिध्द करणे.

5.मंजूर प्रकरणांचे पेन्शन आदेश तयार करणे.

6. सुधारीत पेन्शन प्रकरणे

7.सेवानिवृत्तीचे प्रगती अहवाल तयार करणे

8.पेन्शन संघटना विविध तक्रारी प्रकरणंचा निपटारा करणे.

वरील प्रमाणे

 

33

पेन्शन-2

1. वर्ग-3 गटविमा योजना प्रकरणे तालुकास्तरावरील

2. भविष्य निर्वाह निधी प्रकरणे

3. थकित देयके (प्री ऑडीट)

4. ठेव संलग्न योजना

5. 19-निवृत्ती वेतन-चारमाही आठमाही अंदाजपत्रक  तयार करणे

6. शिक्षण समिती सभा

7. वैद्यकिय देयके/वैद्यकिय अग्रिम प्रस्ताव मंजूर करणे

वरील प्रमाणे

 

36

नियोजन- 2

1. इ.1 ली ते 4 थी मधील शाळेत जाणा-या दुर्बल घटकातील मुलींना

   उपस्थिती  भत्ता

2. ब स्टेटमेंट मंजूरी मान्यताप्राप्त अनु. विनाअनु. सर्व  खाजगी प्राथमिक

    शाळांची  बिले

3. जि.प. शाळा नैसर्गिक वाढीच्या वर्गाना मंजूरी देणे

4. शाळा नसलेल्या खेडयात शाळा उघडणे

5. राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा विमा योजना

6.  राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार

7. 5 वी ते 7 वी अल्पसंख्याक दियार्थ्यांना उपस्थिती  प्रात्साहन भत्ता.

9. जि.प.शाळेतील सेमी इंग्रजी प्रस्ताव.

10 अपंग वाहन भत्ता

11.जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेस जोडून बालवाडया  उघडणे

12. जिल्हा परिषद योजना मान्य तरतूद वितरण अंमलबजावणी

13. शिक्षक दिन

14. विविध स्पर्धा किडा स्पर्धा, विज्ञान प्रदर्शन, बालचित्रकला स्पर्धा

15. विस्तार अधिकारी प्रशिक्षण (जिल्हा स्तरीय)

16. मुलींची उत्कृष्ट पटनोंदणी,आदर्श गाव,ध्वजदिन निधी, बालवाडीताई प्रशिक्षण,सावित्रीबाई फुले  महिला कार्यकर्ती पुरस्कार,

17.बुलबुल योजना,विदयालयांना सहामाई वार्षिक अनुदान.

वरील प्रमाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

37

नियोजन-6

1. शाळा तपासणी नियोजन व पुर्तता

2.संकीर्ण, सर्व संघटनांचा पत्रव्यवहार, बैठका नियोजन, इतिवृत्त व अनुपालन

3. विस्तार अधिकारी यांना कामकाजात सहाय्य करणे

4. वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करुन समितीची मान्यता घेणे

5. शासनाच्या सर्व संवीधानिक समित्या माहिती संकलन

6. कार्यालयीन कर्मचारी दप्तर तपासणी नियोजन व पुर्तत्ता

7. जिल्हास्तरावरील सर्व सभांचे माहिती संकलन

वरील प्रमाणे

 

38

नियोजन-7

 1. जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदली प्रकरणे, न.पा./ मनपा कडे बदली व हस्तांतरण
 2. जिल्हांतर्गत शिक्षक संवर्ग ऑनलाईन बदल्या.
 3. तालुकास्तरीय तपासणीचे नियोजन व मुद्ये पूर्तता
 4. न्यायालयीन प्रकरणे संकलन व वकील फी अदा करणे
 5. निरिक्षण टिपणी पूर्तता संकलन करणे (विभागीय आयुक्त कार्याल, शिक्षण आयुक्त कार्यालय, मुकाअ कार्यालय व अन्य)

वरील प्रमाणे

 

39

आवक विभाग

1.टपाल आवक नोंदणी ,एकत्रित वर्कशिट गोषवारा

2.संदर्भ पुर्तता क्र.घेवून रजिष्टरला निकाली काढणेबाबत कामकाज.

 

वरील प्रमाणे

 

40

शालेय पोषण आहार

1. मासीक/त्रैमासीक खर्चाचा अहवाल तयार करणे               

2. चारमाही/आठमाही/अकरामाही अंदाजपत्रक तयार  करणे  

3. अंतिम  ताळमेळ तयार करणे

4. मनपा/नपा उपयोगिता प्रमाणपत्र तयार करणे

5. 30 सष्टेंबर पटसंख्या अहवाल तयार करणे

6. भांडी/वजनकाटे  खरेदी अहवाल तयार करणे

7. वरिष्ठांनी वेळोवेळी सांगितलेली कामे करणे

8.सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना

9. आपले सरकार पोर्टलवरील तक्रारी

वरील प्रमाणे

 

 

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक कार्यालयातील सबंधित समितीची यादी

 

अ.क्र.

समितीचे नंाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्दीष्ट

सभा किती वेळा घेण्यात येते

सभा जनसामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृत्तांत

1

शिक्षण समिती सभा

एकूण सदस्य - 9     

सभापती शिक्षण समिती तथा उपाध्यक्ष जि.प.ठाणे -अध्यक्ष व इतर 8 - सभासद

प्रशासकिय कामांना मंजूरी देणे व धोरणात्मक निर्णय घेणे

महिन्यातून एकदा

होय

मा. अध्यक्ष यांच्या परवानगीने

होय.

सभेचा कार्यवृत्तांत लिहून अंमलबजावणी करणे व सभासदाना प्रती देणे

2

पदोन्नती समिती सभा

एकूण सदस्य - 5             

मुख्य कार्यकारी अधिकारी - अध्यक्ष  शिक्षणाधिकारी प्राथमिक -  सदस्य सचिव

उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी(सा)सदस्य

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी -सदस्य

समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य

पदोन्नतीच्या संदर्भात निर्णय घेणे

आवश्यकतेनुसार व रिक्त पदानुसार

नाही

होय

3

आदर्श शिक्षक पुरस्कार

एकूण सदस्य - 8

अध्यक्ष जिल्हा परिषद - अध्यक्ष

मुख्य कार्यकारी अधिकारी - उपाध्यक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

उपाध्यक्ष जिल्हा परिषद - सदस्य

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक-सदस्य - सचिव

सभापती महिला व बालकल्याण - सदस्य

सभापती समाजकल्याण समिती - सदस्य

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक - सदस्य

अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य - सदस्य

शासन परिपत्रकामध्ये नमूद असलेल्या निकषानुसार शिक्षकांची पुरस्कारासाठी शिफारस करणे

वर्षातून एकदा

नाही

होय

 

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

अक्र

योजनेचे नाव

योजनेचा उददेश

(दोन ओळीत)

लाभार्थी/ पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक

1

जिल्हा व तालुका पातळीवर क्रिडा व विविध गुणदर्शनाच्या स्पर्धा आयोजित करणे व विदयार्थ्याच्या प्रवासखर्चाची तरतूद

जि.प च्या प्राथमिक शाळांमधील विदयार्थ्यांमधील सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा तसेच यासाठी वक्तृत्व स्पर्धा, समूहगान स्पर्धा, नाटयस्पर्धा व प्राथमिक शिक्षकांसाठी शैक्षणिक साहित्य निर्मिती स्पर्धा आयोजित करण्यात येऊन त्यांना नविन वस्तूंची निर्मित करण्यात येऊन प्रोत्साहित करणे हा योजनेचा उददेश आहे.

 

लहान गट इ. 1ली ते 4 थी

मोठा गट इ. 5 वी ते 7 वी

सदरची योजना प्रथम तालुकास्तरावर व त्यांनतर

विभागीय स्तरावर राबविली जाते.

 

कार्यासन-नियो5

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

2.

विज्ञान प्रदर्शन आयोजित करणे

जि.प च्या प्राथमिक शाळांतील विदयार्थ्यांना विज्ञानामधील प्रयोगाची माहिती होणेसाठी व त्यांना नवीन वस्तूंची निर्मिती करण्यासाठी प्रोत्साहन करणे.

इयत्ता 1 ली ते 7 वी चे विदयार्थी आणि इ. 8 वी ते 12 वी मध्ये शिकणारे विदयार्थी.

(तालुकास्तरीय व जिल्हास्तर)

विदयार्थ्यांनी विज्ञान विषयावर आधारीत तयार केलेली सुमारे आठ उपकरणे व प्रकल्पाची जिल्हा प्रदर्शन भरवून निवड करण्यात येते.

 

 कार्यासन-नियो5

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

3

शिक्षक दिन साजरा करणे.

सदर योजना ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाकडील परिपत्रक क्रं. संकिर्ण-1000/प्र.क्र.3241/15 दिनांक 12/12/2000 नुसार राबविण्यात येत असून जिल्हयातील उत्कृष्ट शैक्षणिक सामाजिक कार्य केलेल्या शिक्षकांचा सत्कार करण्यात येतो. सदरचा कार्यक्रम शिक्षकदिनी म्हणजेच दि. 5 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येतो.

सदर परिपत्रकानुसार प्रत्येक तालूक्यातून पाच प्राथमिक शिक्षकांची निवड करण्यात येते तसेच तालूकास्तरावर प्रत्येक बीटमधून एक याप्रमाणे जि.प शाळांमधील प्राथमिक शिक्षकाची निवड करण्यात येते. कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन यांचेकडील क्र.2003/प्र.क्र./421/ आस्था9/दि.22/12/2003 नुसार माध्यमिक शिक्षकांची निवड न करण्याबाबतच्या सुचना  दिलेल्या असल्यामुळे माध्यमिक शिक्षकांची निवड करण्यात येत नाही.

 

कार्यासन-नियो5

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

4

कब बुलबुल योजनेची अंमलबजावणी करणेसाठी अनुदान

शील सवंर्धन, शारीरीक आरोग्य, व्यवसाय व इतरांविषयी कर्तव्याची जाणीव, सेवाभाव व श्रमाची जाणीव इ.

जिल्हा परिषदेतील 1 ली ते 8 वी च्या विदयार्थ्यांना सहभागी होता येते.

कार्यासन-नियो5

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

5

जि.प प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळेतील विदयार्थ्यांसाठी कृतीआधारीत अध्ययन सुरु करणे.

जि.प च्या शाळेत शिकणा-या विदयार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे. कृती आधारीत अध्ययन पध्दती राबविल्याने विदयार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढेल. उपस्थिती वाढेल, प्रत्येक विदयार्थ्याला स्वत:च्या पध्दतीने अध्ययन करता येईल.जि.प शाळांची पटसंख्या वाढून गळतीचे प्रमाण कमी होईल.

जि.प च्या इ. 1 ली ते 4 थी च्या एकूण विदयार्थी 58235 शिक्षण घेत आहेत.

 

कार्यासन-नियो-1,

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 जिल्हा परिषद सेस योजना.

 

अक्र

योजनेचे नाव

योजनेचा उददेश

(दोन ओळीत)

लाभार्थी/ पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक

6

जि.प प्राथ व उच्च प्राथ शाळेतील विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षा फी भरणे तसेच शिष्यवृत्तीची पुस्तके व प्रश्नपत्रिका संच उपलब्ध करुन देणे व ग्रामीण भागातील शिष्यवृत्ती मिळणा-या विदयार्थ्यांखेरील गुणानुक्रमे येणारे विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती

जि.प च्या शाळेत शिकणा-या विदयार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे. जि.प शाळेतील विदयार्थ्यांना शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी तयार करणे व त्यांना प्रोत्साहित करणे.

जि.प च्या इ. 5 वी ते 8 वी शिक्षण घेणा-या  प्राथ व माध्यमिक हुशार व प्रतिभावान विदयार्थ्यांना अभ्यासाची गोडी लागावी या हेतुने हि परीक्षा घेण्यात येते.

कार्यासन:- प्रास-5,

दुरध्वनी क्र. 02225362445

7

 

नवीन जिल्हा परिषद नर्सरी स्कूल चालविण्यासाठी मानधन (इंग्रजी माध्यम सुरु करणे.)

जि.प च्या 1376 शाळा असून मराठी,हिंदी,गुजराती,ऊर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा आहेत. सदरहू शाळांमधून ग्रामीण,आदिवासी दूर्गम भागातील विदयार्थी शिक्षण घेतात. सध्या सर्वसामान्य पालकांचा कल इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याकडे आहे. विदयार्थ्यांना इंग्रजी भाषेची आवड निर्माण व्हावी व शाळेची गोडी लागावी म्हणून प्रत्येक तालूक्यात इंग्रजी माध्यमाच्यार नर्सरी ज्यू.के.जी, सिनिअर के.जी सुरु करुन त्या ठिकाणी मदतनीस शिक्षिका नेमल्या जातात. सदर शिक्षिकांना मानधन देण्यात येते.

 

मराठी,हिंदी,गुजराती,ऊर्दू माध्यमाच्या प्राथमिक शाळा.

 

कार्यासन-नियो5

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

 

8

 

 

माझी शाळा प्रगत शाळा

 

 

 

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकणा-या विदयार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविणे. विदयार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी तसेच विदयार्थ्यांच्या सर्वांगिण विकास घडवून आणण्यासाठी शाळेला कला साहित्य, क्रीडा साहित्य, ग्रंथालयातील पुस्तके योजनेनुसार उपलब्ध करुन घेण्यासाठी निधी देणे. लोकसहभागातून ई-लर्निंग करण्यात आलेल्या शाळांसाठी देखभाल व दुरुस्तीसाठी अनुदान उपलब्ध करुन देणे.

 

 

 

 

 

 

शाळेच्या विकास आराखडयासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे. तसेच 100% मुले प्रगत होण्यासाठी आवश्यक त्या शैक्षणिक पुरक साहित्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणे.

 

 

कार्यासन:- नियो7

दुरध्वनी क्र. 02225362445

अक्र

योजनेचे नाव

योजनेचा उददेश

(दोन ओळीत)

लाभार्थी/ पात्रतेचे निकष

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक

 

9

 

इ. 10 वी/12 वी मध्ये विशेष गुणवत्ताधारक विदयार्थ्यांना प्रोत्साहनपर पुढील शिक्षणासाठी संगणक/टॅब/नोटबुक/लॅपटॉप इ. उपलब्धक करुन देणे किंवा त्यासाठी अर्थसहाय्य करणे.

 

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा मार्च 2016 च्या परीक्षेत किमान 75% किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळालेल्या सर्व प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना लॅपटॉप उपलब्ध करुन देणे.

 

इयत्ता 10 वी 12 तील गुणवंत विदयार्थी

1.विदयार्थी हा शासनमान्यताप्राप्त शाळा तसेच ग्रामीण भागातील रहिवासी असावा.

2.विदयार्थी हा नियमित विदयार्थी असुन तो प्रथम प्रयत्नात उत्तीर्ण आलेला असावा.

3.विदयार्थ्यास किमान 75% किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण मिळविणे आवश्यक राहिल.

 

कार्यासन-नियो-1,

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हा वार्षिक योजना (शासकीय)

अक्र

योजनेचे नाव

योजनेचा उददेश

(दोन ओळीत)

 

कोणाकडे संपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक

 

1

 

समाजातील दुर्बल घटकांतील मुलींना उपस्थिती भत्ता देण्यासाठी जि.प ना अनुदान

(लेखाशिर्ष 22024526)

 

प्रत्येक शैक्षणिक वर्षासाठी दर दिवसास 1/- रु. या दराने वर्षाचा एकुण रु. 220/- उपस्थिती भत्ता अनुज्ञेय राहिल. हा उपस्थिती भत्ता मुलींच्या माध्यमातून पालकांना मिळणार असल्यामुळे पालक हे मुलींना शैक्षणिक वर्षात जास्तीत जास्त दिवस शाळेत उपस्थित राहण्याबाबत दक्षता घेतील.

 

इ. 1 ली त 4 थीतील विदयार्थीनी/

शैक्षणिक वर्षातील जितके दिवस विदयार्थीनी उपस्थित राहतील. त्याप्रमाणे त्यांना उपस्थित भत्ता लागु होईल.

 

कार्यासन-नियो5

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

2

 

प्राथमिक शाळांची विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेला अनूदान

(लेखाशिर्ष 2202H534)

जि.प.शाळा दुरुस्तीसाठी सर्वसाधारणपणे जिल्हा वार्षिक योजनेतर्गत जिल्हा निधीतून दरवर्षी प्राथमिक शाळांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेस अनुदान या योजनेतंर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सदरचा निधी विनियोग हा शाळांच्या लहान-मोठया दुरुस्तीवंर होत असतो. काही वर्षापासुन हा निधी मोठया दुरुस्तीकरीता केला जात असुन सदरचा निधी हा शाळांच्या किरकोळ दुरुस्तीवर खर्च केला गेल्यास इमारतींचे आयुष्य वाढेल.

 

1.सदर योजनेअंतर्गत शाळा दुरुस्ती व देखभालकरीता शालेय व्यवस्थापन समितीस रक्कम वर्ग करणे.

2.जि.प शाळा किरकोळ दुरुस्ती.

 

कार्यासन:- प्रास-5,

दुरध्वनी क्र. 02225362445

3

शाळेत मुलींच्या नावनोंदणीकरीता प्राथमिक शिक्षकांना पुरस्कार देण्यासाठी जि.प ना अनुदान

(लेखाशिर्ष 22024713)

मुलींचे शिक्षणाचे बाबतीत 1983-84 या वर्षात ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील एकशिक्षकी प्राथ. शाळा व बहुशिक्षकी प्राथ. शाळांमधील काम करणा-या इ. 1 व 2 मधील प्राथ शिक्षकांनी उत्कृष्टपणे कामगिरी केली असेल अशा प्राथ. शिक्षकांना प्रोत्साहन पारितोषिके मंजुर करणे.

मुलींच्या पटनोंदणीसाठी ज्यांनी उत्कृष्टपणे काम केले आहे. असे प्राथमिक शिक्षक व शिक्षण विस्तार अधिकारी यांच्या या योजनेखाली प्रामुख्याने विचार करुन अंतिम निवड होईल त्यांना प्रत्येकी रोख रु. 100/- चे पारितोषिक व प्रशस्तीपत्रक दिले जाते.

कार्यासन-नियो5

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

4

 

पुर्वीच्या शासकीय माध्यमिक शाळांच्या इमारती/विशेष दुरुस्ती यासाठी जि.प ना अनूदान

(लेखाशिर्ष 22024633)

 

सदर लेखाशिर्षाअंतर्गत ठाणे जिल्हयातील टेंभी नाका येथील 150 वर्षाची पंरपरा असलेल्या इमारतीचे बांधकाम या योजनेअंतर्गत सुरु करण्यात आले आहे. तसेच जि.प शासकीय माध्यमिक कन्याशाळा ठाणे या एकूण 3  ईमारती असून सदर ईमारती 1932 पासून आहेत त्यामधील ईमारत क्र. 3 चे बांधकाम या योजनेमधून प्रस्तावित आहे.

 

कार्यकारी अभियंता, बांधकाम विभाग जि.प ठाणे यांनी प्रस्तावित केलेल्या बी.जे/कन्या शाळा यांच्या बांधकाम विषयक कामांना वेळोवेळी निधी उपलब्ध करुन देणे.

 

कार्यासन:- प्रास-5,

दुरध्वनी क्र. 02225362445

 

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक कार्यालयातील दस्तऐवजांची वर्गवारी

 

अ.क्र.

विषय

दस्तऐवजाचा प्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशिल

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

 

स्थायी आदेश संकलन

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

 

जडवस्तू संग्रह नोंदवही

कार्यालयातील जडवस्तूच्या नोंदी

कायम

 

रोकड नोंदवही

कार्यालयातील रोख रकमेचा ताळेबंद ठेवणे

कायम

 

धनादेश नोंदवही

कार्यालयात प्राप्त धनादेशांची नोंद

कायम

 

वाहनाची हीस्ट्रीशिट नोंदवही

वाहनाचा संपूर्ण तपशिल

कायम

 

लॉगबुक

वाहनाचा फिरती व इंधन वापराचा तपशिल

कायम

 

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणा-या सर्व टपालाची नोंद

कायम

 

वेतन देयके

कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांचे पगाराच्या पोहोच

30 वर्षे

 

अग्रिम नोंदवही

कर्मचारी अधिकारी यांना दिलेल्या अग्रिमाच्या नोंदी

30 वर्षे

 

हजेरीपट

कर्मचा-यांच्या दैनंदिन हजेरीची नोंद

30 वर्षे

 

सादील देयके प्रवासभत्ता देयके

कार्यालयीन खर्च व कर्मचारी / अधिकारी यांचे प्रवासभत्ता देयकाच्या पोहोच

10 वर्षे

 

साठा नोंदवही

दैनंदिन वापरातील कार्यालयातील वस्तूंच्या नोंदी

10 वर्षे

 

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी / कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्षे

 

चौकशी अहवाल

प्राप्त तक्रारींची चौकशी

10 वर्षे

 

कार्यविवरण /प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

10 वर्षे

 

दैनंदिनी

क-1

अधिका-यांच्या मासिक कामकाजाची दैनंदिनी

5 वर्षे

 

नियतकालिके

मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक

1 वर्ष

 

 

 

अंदाजपत्रक

शिक्षण विभाग प्राथमिक कडील कार्यालयातील अंदाजपत्रकाचा तपशील

अ.क्र.

अंदाजपत्रकांच्या शिर्षाचे वर्णन

अनुदान

नियोजित वापर

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास

अभिप्राय

1

2202 सर्वसाधारण शिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण 103 जादा आस्थापना अनुदान लेखाशिर्ष संकेतांक 22020182

6050169

कार्यालयातील कर्मचा-यांच्या वेतन व भत्ते यासाठी अनुदान

होय

वेतन व भत्ते याकरिता आवश्यक अनुदान

2

2202 सर्वसाधारण शिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण 103 सप्रयोजन अनुदान         लेखाशिर्ष संकेतांक 22020048

92179915

कार्यालयातील कर्मचा-यांच्या वेतन व भत्ते यासाठी अनुदान

होय

वेतन व भत्ते याकरिता आवश्यक अनुदान

3

2202 सर्वसाधारण शिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण 103 जि.प.ना सप्रयोजन अनुदान लेखाशिर्ष संकेतांक 22020173

2979418686

जि. प. च्या प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतन व भत्ते यासाठी अनुदान

होय

वेतन व भत्ते याकरिता आवश्यक अनुदान

4

2202 सर्वसाधारण शिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण 103 जि.प.ना सप्रयोजन अनुदान लेखाशिर्ष संकेतांक 22023708

73597872

जि.प.च्या केंद्र प्रमुखांच्या वेतन व भत्ते यासाठी अनुदान

होय

वेतन व भत्ते याकरिता आवश्यक अनुदान

5

2202 सर्वसाधारण शिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण 103 जि.प.ना सप्रयोजन अनुदान लेखाशिर्ष संकेतांक 22020173

575290600

जि.प.च्या सेवानिवृत्त प्रा.शि. च्या निवृत्त वेतनासाठी अनुदान

होय

निवृत्ती वेतन व भत्ते याकरीता आवयश्क अनुदान

6

2202 सर्वसाधारण शिक्षण 02 माध्यमिक शिक्षण 191 माध्य. व कविष्ठ महाविद्यालय   जि. प. शाळा सप्रयोजन अनुदान लेखाशिर्ष संकेतांक 22020531

14252305

जि.प.च्या माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांच्या वेतन व भत्ते करिता अनुदान

होय

वेतन व भत्ते याकरिता आवश्यक अनुदान

7

2202 सर्वसाधारण शिक्षण 01 प्राथमिक शिक्षण 103 जि.प.ना सप्रयोजन अनुदान प्राथमिक शाळांना सादिल अनुदान लेखाशिर्ष संकेतांक 22020173 (३१)

496428

जिल्हयातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक शाळेतील सादीलवार खर्चासाठी

होय

--

 

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

अर्ज नमुने

निरंक

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

          कार्यालयाचे नाव

दुरध्वनी क्रंमाक

शिक्षणाधिकारी प्राथमिक

02225362445

गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती अंबरनाथ

02512687598

गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती  भिंवडी

02522224234

गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती कल्याण

02512976979

गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती मुरबाड

02524225922

गटशिक्षणाधिकारी पंचायत समिती शहापूर

 

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

यशोगाथा

छायाचित्र दालन