शिक्षण विभाग (माध्यमिक)

प्रस्तावना

 

प्रस्तावना

 शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे यांचे  मार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचे मुख्य उद्दिष्ट माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविणे, विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती वाढविणे व ती टिकविणे हे असून योजनांचा फायदा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पाहोचून शैक्षणिक विकास साधण्याचा विभागाचा सदैव प्रयत्न असतो.

शिक्षण विभागाकडे (मा.) ठाणे जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळातील शिक्षकांचे प्रशासनाची जबाबदार असते.

या विभागामार्फत विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाकरिता सर्वांगीण विकासाकरिता विविध योजना राबविल्या जातात. त्यामध्ये क्रिडा स्पर्धा, गणवेष व लेखन साहित्य वाटप, उपस्थिती भत्ता, शालेय पोषण आहार योजना, शिष्यवृत्ती, इ. योजनांचा समावेश आहे. जे विद्यार्थ्यी नियमितपणे शाळेत दाखल होण्यास असमर्थ आहेत, अशा विद्यार्थ्यांकरिता महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, वस्ती शाळा इ. वैशिष्टयपुर्ण व नाविन्यपुर्ण पर्यायी शिक्षणाची व्यवस्था या विभागा मार्फत करण्यात येते.

महत्वाचे कार्य:

 1.     नवीन माध्यमिक शाळांना परवानगी देणे.
 2.     विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांचे मुल्यांकन करणे.
 3.     विनानुदानित तुकड्यांना अनुदानावर आणणे.
 4.     माध्यमिक शाळेतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मान्यता देणे.
 5.     शाळेची पट पडताळणी करणे.
 6.     वेतनेतर अनुदानाची तपसणी करणे.
 7.     इ. १० वी व १२ वी च्या परीक्षेबाबत कामकाज.
 8.     माध्यमिक शाळांची तपसणी करणे.
 9.    खासगीशाळांचीनिवृत्तीचीप्रकरणे.
   

 

 

विभागाची संरचना

संपर्क

कार्यालयाचा पत्ता- शिक्षण विभाग माध्य. जिल्हा परिषद ठाणे, तहसीलदार कार्यालया समोर 
दुरघ्वनी क्रमांक-022- 25375526 
ईमेल आयडी-  eosecondarythane2014@gmail.com

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ – सकाळी ०९.४५  ते सा.०६.१५
महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार , रविवार व शासकीय नियमानुसार इतर सार्वजनिक सुट्टया सोडून

विभागाचे ध्येय

जिल्हयातील सर्व मुलांना माध्यमिक शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

  माध्यमिक शाळांतील विदयार्थ्याना गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण देणे .विदयार्थ्याना वैयक्तिक लाभाच्या योजनाचा लाभ देणे 

विभागाची कार्यपध्दती

विभागाची कार्यपध्दती सदर पत्र 7 दिवसाच्या निकाली काढणे बाबत . तसेच कार्यालयातील कामकाज वेळेत निपटारा करणे बाबतचा प्रयत्न करणे .

 

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार

1.    कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना ()

 शिक्षण विभाग (माध्यमिक), कार्यालयातील अधिकारी  कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशिल.

अ.क्र.

पदनाम

अधिकार/आर्थिक

आदेश क्रमांक

अभिप्राय

1

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

निरंक

निरंक

निरंक

 

 

2. शिक्षण विभाग (माध्यमिक), कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या अधिकारांचा तपशिल.

अ.क्र.

पदनाम

अधिकार प्रशासकिय

शासन निर्णय परिपत्रक

अभिप्राय

1

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

 1. वेतनवाढी
 2. रजा
 3. किरकोळ शिक्षा
 4. गोपनिय अहवाल
 5. प्रतिवेतन व पुनर्विलोकन

महाराष्ट्र नागरीसेवा नियम 1981.

 

2

उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

 1. शाळांची तपासणी
 2. पटपडताळणी
 3. वार्षिक नियोजन
 4. शालेय संख्या निश्चिती.

माध्यमिक शाळा संहिता.

 

 

 

3.   कलम 4 (1) (b) (ii) नमुना () शिक्षण विभाग (माध्यमिक), कार्यालयातील अधिकारी  कर्मचारी यांच्या कर्तव्यांचा तपशिल.

 

अ.क्र.

 

पदनाम

कर्तव्ये

शासन निर्णय / परिपत्रक

अभिप्राय

1

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

1. नविन शाळा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांना मान्यतेसाठी शिफारस करणे.

2. तुकडयांना मान्यता शिफारस व स्वाक्षरीने माध्यमिक आदेश काढणे.

3. पटपडताळणी शाळांची

4. मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्या नियुक्तीस व बढत्या, बदल्या यांना मान्यता देणे.

5. शाळांची वार्षिक तपासणी करणे व संकेतांक क्रमांक, प्रथम मान्यता, पुर्नमान्यतांसाठी शिफारस करणे.

6. शाळांचे अनुदान निर्धारण व वेतनेत्तर अनुदान वाटप करणे.

7. आदिवासी विद्यावेतन, शैक्षणिक सवलती  लाभ देणे व अंदाजपत्रक तयार करणे.

8. शिक्षकांचे सेवांतर्गंत प्रशिक्षण आयोजित करणे.

9. सर्व प्रकारच्या परिक्षांचे नियोजन करणे.

10. सेवा निवृत्ती प्रकरणे मार्गी लावणे.

11. कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी हाताळणे.

12. जिल्हयातील शाळांचे तक्रारी व विद्यार्थ्यांचे प्रवेशाबाबत मार्गदर्शन करणे. त्याचप्रमाणे विद्यार्थी शाळेत असतांना त्यांच्या नावात, वडिलांचे नावात, जात या कागदपत्रांच्या अनुषंगाने दुरुस्ती करणे.

13. शाळांची न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.

14. व इतर आवश्यक बाबी.

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार

 

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या (सेवाशर्ती) अधिनियम 1981.

 

माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या (सेवाशर्ती) अधिनियम 1981.

 

 

 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) (निवृत्ती वेतन) नियम 1981.

 

2

उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

1. जिल्हयातील तालुकावार शाळांची वार्षिक तपासणी, प्रथम मान्यता, पुर्नमान्यता, सांकेतांक क्रमांक, पटपडताळणी इत्यादी.

2. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे संच मान्यता व वैयक्तिक मान्यता शिबिरे.

3.शैक्षणिक सवलती योजनांचे शिबिरे                 

4. अनुदान निर्धारण व वेतनेत्तर अनुदान शिबिरे

5. तक्रार/चौकशी, न्यायालयीन प्रकरणांबाबत शाळांना भेटी देणे  बाबतचा अहवाल.

6. शाळांचे दाखले व प्रतिस्वाक्षरी फी माफीच्या देयकांवर प्रतिस्वाक्षरी.

माध्यमिक शाळा संहिता व महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या (सेवाशर्ती) अधिनियम 1981.

 

 

3

अधिक्षक (माध्यमिक), वर्ग-2

1. अधिक्षक (माध्यमिक),वर्ग-2 यांनी मासिक सभा, पंधरवडा सभा यांना उपस्थित रहाणे.

2. कार्यालयीन कामकाज , पत्रव्यवहार, रोजचे पत्रव्यवहार पहाणे.

3. सेवा निवृत्ती प्रकरणांचा पाठपुरावा करणे.

4. शिक्षक शिक्षकेत्तर मान्यता, शिबिरे, कार्यक्रम आयोजित करणे.

5. अनुदान, निर्धारण शिबिरे आयोजित करणे.         

6. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक सवलती शिबिर आयोजित करणे.

7. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक तयार करुन घेणे.

8. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत अभ्यंगतांच्या भेटी व त्यांची तक्रार निवारणे.

9.  वरिष्ठ पातळीवरील दुरध्वनी संदेश संबंधितांपर्यंत वितरीत करणे.

10. विधीमंडळ कामकाज, लोकप्रतिनिधींचा पत्रव्यवहार, जनता दरबार, भ्रष्टाचार निर्मुलन, अल्पसंख्यांक आयोग प्रकरणांचा निपटारा करणे.

11.शिक्षणाधिकारी माध्यमिक यांच्याकडील सूचना व अत्यावश्यक कामे.

वरिष्ठांनी वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार

 

4

कक्ष अधिकारी

पद रिक्त

1. पी.आर.सी.लेखा परीक्षण तपासणी, मा.विभागीय आयुक्त, कोकण भवन यांचेकडील सभा व तपासणीबाबतची माहिती, जिल्हा परिषद सर्व सभांची माहिती संकलन करणे.

2. कार्यालयीन टपाल पहाणे.

3. विधानभवन अधिवेशनासंबंधीचे नियोजन करणे.

4. कार्यालयातील कर्मचारी हजेरीपत्रक व फिरती नोंदवही यावर नियंत्रण ठेवणे.

5. लोकप्रतिनिधींशी पत्रव्यवहार करणे.

6. न्यायालयीन कामकाजा संबंधी नियोजन करणे.

7. नाव,जात, बदल प्रकरणे, शाळा न्यायाधिकरण व तक्रार समिती प्रकरणे कामकाज पहाणे.

8. मा.शिक्षणाधिकारी (माध्य.) यांनी दिलेल्या मौखिक सुचनांनुसार कामकाज पहाणे.

 

 

5

कार्यालयीन अधिक्षक श्रीम.आर.आर.दारोठे

1. अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांचे हजेरीपत्रक तपासणे.

2. पंधरवडा, कार्यविवरण नोंदवही, केस रजिस्टरचा आढावा घेणे.

3. कार्यालयीन टपाल पहाणे व वितरणाची व्यवस्था करणे.

4. कर्मचाऱ्यांचे रजा, वेतनवाढी, गोपनिय अहवाल याबाबत मार्गदर्शन करणे.

5. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत अभ्यंगतांच्या अडीअडचणी सोडविणे.

6. खाते प्रमुखांच्या अनुपस्थितीत सभेला उपस्थित रहाणे.

 

 

6

 

स्टेनो

रिक्त

 

 

7

श्री.एस.एस.पाटील

वि.अ.शिक्षण

1. मनपा क्षेत्र ठाणे स्वतंत्र कार्यभार, ठाणे.

2. EMIS प्रपत्र वाटप व संकलन.ठाणे मनपा क्षेत्र

3. शालेय शिक्षण संचालनालय 30 सप्टें.प्रपत्र वाटप व संकलन. ठाणे मनपा क्षेत्र

4. 31 मार्च जमा/खर्च प्रपत्र वाटप व संकलन.

5. पट पडताळणी करणे.व प्रपत्र भरणे. ठाणे मनपा

6. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (S.S.A)

7. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (पुस्तकपेढी). ठाणे मनपा क्षेत्र

8.  (S.S.A) शिक्षक अनुदान माहिती मागणी करणे व धनादेश वाटप करणे. ठाणे मनपा क्षेत्र

9. विज्ञान प्रदर्शन परिपत्रक वाटप, तयारी करणे (मनपा ठाणे स्तर).

10. ध्वज दिन निधी संकलन करणे. ठाणे मनपा क्षेत्र

11. वरील सर्व विषय मुद्यांची संपर्क तालुक्यांच्या     (वसई/वाडा/विक्रमगड व जव्हार) माहिती पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे.

12. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ऑक्टो.व मार्च परिरक्षक (कस्टडीएन) म्हणून काम (भारतरत्न इंदिरा गांधी, हायस्कूल, वीर सावरकर नगर) पहाणे.

13. स्कॉलरशीप परिक्षा संपर्क अधिकारी म्हणून विविध तालुक्यातील केंद्राना भेटी देणे.

14. संपर्क तालुक्यामधील माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांबाबत तपासणी करणे. प्रथम मान्यता/सांकेतांक क्रमांक तपासणी नवीन प्रस्ताव पडताळणीसाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी  यांना सहकार्य करणे.

15. संपर्क तालुक्यातील कोर्ट प्रकरणे/तक्रार प्रकरणे याबाबत चौकशी व कागदपत्रे पूर्तता करण्यासाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना  सहकार्य करणे.

16. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जावून प्रकरणांचा  पाठ पुरावा करणे.

17. एन.टी.एस.परीक्षा केंद्र संचालक म्हणून काम पहाणे (इ.8 वी -एन.के.टी.हायस्कुल केंद्र).

18. नवोदय परिक्षा केंद्र संचालक म्हणून काम पहाणे  (ठाणे केंद्र).

19. ठाणे मनपा क्षेत्र सहशालेय उपक्रम कार्यवाही  करणे.

20. राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिन कार्यक्रमाची पूर्णत: नियोजन व कार्यवाही करणे.

21. 15 ऑगस्ट ध्वजदिन पूर्व तयारी करणे .

22. 26 जानेवारी ध्वजारोहण व मा.जिल्हाधिकारी ठाणे नियोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमाची  कार्यवाही करणे.

23. संपूर्ण ठाणे जिल्हा पट पडताळणी अंतिम संकलन कामासाठी कार्यासन क्र.7 ला मदत  करणे.

24. विविध योजना सवलती आदिवासी विद्यावेतन, ई.बी.सी. सवलत इ.विषयी संपर्क तालुक्यांची परिपत्रके वाटप व पाठपुरावा  करणे.

 

 

8

श्रीम.एस.जे.अत्तरदे

विस्तार अधिकारी

1. मनपा क्षेत्र स्वतंत्र कार्यभार, नवीमुंबई.

2. EMIS प्रपत्र वाटप व संकलन.

3. शालेय शिक्षण संचालनालय 30 सप्टें.प्रपत्र वाटप व संकलन.

4. 31 मार्च जमा/खर्च प्रपत्र वाटप व संकलन.

5. पट पडताळणी करणे.व प्रपत्र भरणे.

6. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (S.S.A)

7. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (पुस्तकपेढी).

8.  (S.S.A) शिक्षक अनुदान माहिती मागणी करणे व धनादेश वाटप करणे.

9. विज्ञान प्रदर्शन परिपत्रक वाटप, तयारी करणे (मनपा स्तर).

10. ध्वज दिन निधी संकलन करणे.

11. वरील सर्व विषय मुद्यांची संपर्क तालुक्यांची (भिवंडी/शहापूर व मोखाडा तालुक्यांच्या माहिती पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे.)

12. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ऑक्टो.व मार्च परिरक्षक (कस्टडीएन) म्हणून काम (सेंट लॉरेन्स हायस्कुल, वाशी ) पहाणे.

13. स्कॉलरशीप परिक्षा कामकाज पहाणे. एन.टी.एस.परीक्षा केंद्र संचालक म्हणून काम पहाणे.

14. संपर्क तालुक्यामधील माध्यमिक / उच्चमाध्यमिक शाळांबाबत तपासणी करणे.प्रथम मान्यता/सांकेतांक क्रमांक तपासणी नवीन प्रस्ताव पडताळणीसाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना सहकार्य करणे.

15. संपर्क तालुक्यातील कोर्ट प्रकरणे/तक्रार प्रकरणे याबाबत चौकशी व कागदपत्रे पूर्तता करण्यासाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना सहकार्य करणे.

16. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जावून प्रकरणांचा पाठ पुरावा करणे.

 

 

9

श्रीम. सोनटक्के वि.अ.शिक्षण

1. मनपा क्षेत्र ठाणे अंतर्गंत कळवा, मुंब्रा विभाग स्वतंत्र कार्यभार पहाणे.

2. EMIS प्रपत्र वाटप व संकलन.

3. शालेय शिक्षण संचालनालय 30 सप्टें.प्रपत्र वाटप व संकलन.

4. 31 मार्च जमा/खर्च प्रपत्र वाटप व संकलन.

5. पट पडताळणी करणे व प्रपत्र भरणे.

6. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (S.S.A)

7. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (पुस्तकपेढी).

8.  (S.S.A) शिक्षक अनुदान माहिती मागणी करणे व धनादेश वाटप करणे.

9. विज्ञान प्रदर्शन परिपत्रक वाटप, तयारी करणे (कळवा, मुंब्रा विभाग).

10. ध्वज दिन निधी संकलन करणे.

11. वरील सर्व विषय मुद्यांची संपर्क विभाग (कळवा, मुंब्रा विभागाची माहिती पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे.)

12. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ऑक्टो.व मार्च परिरक्षक (कस्टडीएन) म्हणून काम ( न्यू इंग्लिश स्कूल, घंटाळी ठाणे ) पहाणे.

13. स्कॉलरशीप परिक्षा कामकाज पहाणे. एन.टी.एस.परीक्षा केंद्र संचालक म्हणून काम पहाणे.

14. संपर्क विभागामधील माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांबाबत तपासणी करणे. प्रथम मान्यता/सांकेतांक क्रमांक तपासणी नवीन प्रस्ताव पडताळणीसाठी मा. उपशिक्षणाधिकारी  यांना सहकार्य करणे.

15. संपर्क विभागातील कोर्ट प्रकरणे/तक्रार प्रकरणे याबाबत चौकशी व कागदपत्रे पूर्तता करण्यासाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना सहकार्य करणे.

16. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जावून प्रकरणांचा पाठ पुरावा करणे.

17. शैक्षणिक सवलती योजना ठाणे तालुका अंतर्गंत शिबिरे घेवून सवलतीचे प्रस्ताव तपासून मा.उपशिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत मंजुरीसाठी सादर.

18. शालेय पोषण आहार योजना ठाणे तालुकांतर्गंत सभा घेवून संबंधित लिपिकास माहिती जमा करणेकामी सहकार्य करणे.

19. आदिवासी विद्यावेतन या योजनेसाठी संबंधित लिपिकास मदत करणे.

 

 

10

श्री.एस.एस.पाटील यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार

 

1. मनपा क्षेत्र स्वतंत्र कार्यभार, कल्याण-डोंबिवली.

2. EMIS प्रपत्र वाटप व संकलन.

3. शालेय शिक्षण संचालनालय 30 सप्टें.प्रपत्र वाटप व संकलन.

4. 31 मार्च जमा/खर्च प्रपत्र वाटप व संकलन.

5. पट पडताळणी करणे.व प्रपत्र भरणे.

6. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (S.S.A)

7. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (पुस्तकपेढी).

8.  (S.S.A) शिक्षक अनुदान माहिती मागणी करणे व धनादेश वाटप करणे.

9. विज्ञान प्रदर्शन परिपत्रक वाटप, तयारी करणे (मनपा स्तर).

10. ध्वज दिन निधी संकलन करणे.

11. वरील सर्व विषय मुद्यांची संपर्क तालुक्यांच्या( डहाणू / मुरबाड व उल्हासनगर) माहिती पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे.

12. सर्वशिक्षण मोहिम व पुस्तकपेढी योजनेंतर्गंत संपूर्ण ठाणे जिल्हयाचे नियोजन, मागणी संकलन व वाटप करणे.

13. स्कॉलरशीप परिक्षा कामकाज पहाणे.

14. संपर्क तालुक्यामधील माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांबाबत तपासणी करणे. प्रथम मान्यता/सांकेतांक क्रमांक तपासणी नवीन प्रस्ताव पडताळणीसाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना सहकार्य करणे.

15. संपर्क तालुक्यातील कोर्ट प्रकरणे/तक्रार प्रकरणे याबाबत चौकशी व कागदपत्रे पूर्तता करण्यासाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना सहकार्य करणे.

16. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जावून प्रकरणांचा पाठ पुरावा करणे.

17. ई.एम.आय.एस. व सांख्यिकीय माहिती बाबतचा(ठाणे जिल्हा)पाठपुरावा करणे.

 

 

11

श्रीम.एस.जे.अत्तरदे यांचेडक अतिरिक्त कार्यभार

1. मा.शिक्षण संचालक ú व मा.शिक्षण उपसंचालक मुंबई यांच्याकडील सर्व मिटींगची माहिती संकलन करणे.

2. प्रज्ञा शोध परिक्षा केंद्र संचालक म्हणून काम करणे.

3. इ.11 वी प्रवेश वसई तालुक्याचे कामकाज पहाणे.

4. मा.विभागीय आयुक्त, कोकण भवन मुंबई यांचेडील परिक्षेसाठी शाळा उपलब्ध करुन देणे.

5. मा.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी सांगितलेल्या सभांना उपस्थित राहणे.

6. मा.उच्च न्यायालयात कामकाजासाठी  उपस्थित राहणे.

7. मा.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पहाणे.

8. पट पडताळणी करणे.

9. शिष्यवृत्ती परिक्षाकामकाज पहाणे.

10. शिक्षक संघटना सभा आयोजन, इतिवृत्त, सुनावणी व इतिवृत्त यावर कार्यवाही करणे.

11. स्टेनो यांचा अतिरिक्त कार्यभार पहाणे.

12. भरारी पथक सदस्य म्हणून काम पहाणे.

13. मा.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या आदेशानुसार काम करणे.

 

 

12

श्री.माळी सहा.शिक्षण उपनिरिक्षक

1. इयत्ता 11 वी प्रवेश प्रक्रिया कार्यवाही करणे.

2. कनिष्ठ महाविद्यालय अतिरिक्त विषय, वैकल्पिक विषय, मान्यता प्रस्ताव.

3. कनिष्ठ महाविद्यालय सांकेतांक पुर्नमान्यता प्रस्तावावर कार्यवाही करणे.

4. कनिष्ठ महाविद्यालय माहिती तंत्रज्ञान विषयाबाबत कार्यवाही करणे.

5. कनिष्ठ महाविद्यालय जादा तुकडया/अतिरिक्त शाखा मान्यता प्रस्तावावर कार्यवाही करणे.

6. नवीन कनिष्ठ महाविद्यालय सुरु करण्याबाबतचे प्रस्ताव.

7. कनिष्ठ महाविद्यालय अनुदान टप्पा प्रस्ताव.

8. कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांचे सेवांतर्गंत प्रशिक्षण.

9. कनिष्ठ महाविद्यालयाची 30 सप्टंेबर सांख्यिकी माहिती.

10. मा.शिक्षण उपसंचालक यांनी संचमान्यता, वैयक्तिक मान्यतेसाठी आयोजित केलेल्या शिबिरांसाठी उपस्थित राहून कामकाज करणे.

11. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा व इतर परिक्षा कामकाज पहाणे.

12. मा.शिक्षण उपसंचालक/मा.शिक्षणाधिकारी यांनी दिलेली/सोपविलेली कामे.

 

 

13

 विज्ञान पर्यवेक्षक श्री. देशमुख

1. मा.शिक्षण संचालक,पुणे व मा.शिक्षण उपसंचालक, मंुबई  आणि मा.संचालक, राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था, रविनगर, नागपूर या कार्यालयाकडून वेळोवेळी दिलेल्या आदेशाचे पालन करुन मागितलेल्या माहितीची पूर्तता करणे आणि विज्ञानाबाबतच्या योजना राबविणे.

2. इ.8 वी व इ.10 वी राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा संदर्भात जिल्हयातून जवळपास दहा हजार परिक्षार्थींचे 26 केंद्रातून परीक्षेला बसण्यापासून ते निकालापर्यंत, तसेच उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या सत्कारा पर्यंतचे नियोजनाची कार्यवाही करणे.

3. विज्ञान मंच योजना संदर्भात जिल्हयातून 6 केंद्रातून पूर्वपरिक्षा घेण्यात येते, त्यातून निवडक 70 विद्यार्थ्यांचे 7 दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित करुन वरिष्ठ कार्यालयास अहवाल सादर करणे.

4. विज्ञान मेळावा/छंद  मंडळ/राष्ट्रीय हरित सेना इ.योजना राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थेन निश्चित केलेल्या कालावधीत विविध स्पर्धा शिबिर परीक्षा इतर पुरक कार्यक्रम वेळोवेळी पार पाडून अहवाल सादर  करणे.

5. नवीन पूर्वरचित अभ्यासक्रमाच्या संदर्भात सर्व विषयनिहाय  मा.संचालक, म.रा.शै.सं.व प्र.पिरषण पुणे व विभागीय मंडळ, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये जिल्हास्तरीय/ तालुकास्तरावर, शिक्षक,मुख्याध्यापक व संबंधित अधिकारी यांच्यासह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करुन सर्व प्रशिक्षणे यशस्वीरित्या पार पाडण्याची जबाबदारी.

6. टंकलेखन/वाणिज्य परीक्षा वर्षातून 2 वेळा होत असता जिल्हयातून 265 संस्थांमधील परीक्षार्थ्यांची परीक्षेबाबतची सर्व स्टेशनरी विभागीय कार्यालय, मुंबई येथून ने-आण करणे तसेच परीक्षा सुरळीत पार पाडून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळ, पुणे येथे संबंधित माहितीसह अहवाल सादर करणे.

7. जिल्हयातून सर्व माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांची सांख्यिकी माहितीचे संकलन करुन वरील कार्यालयात वेळेत माहिती सादर करणे.

8. तसेच मा.शिक्षणाधिकारी यांच्या आदेशाने इतर शैक्षणिक पुरक कामे नमूद केलेल्या कालावधीत पूर्ण करणे बाबत कार्यवाही करणे.

 

 

14

विज्ञान पर्यवेक्षक श्री. देशमुख)

1. इंग्रजी विषयासंबंधी सुधारित अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी बाबत आवश्यकती कार्यवाही

2. प्रशिक्षणांचे आयोजन

3. योजनेची माहिती माध्यमिक शाळांपर्यंत पोहोचविणे.शाळेकडून आलेली माहिती वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविणे.

4. मा.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प.ठाणे यांचे स्वीय सहाय्यक म्हणून काम पहाणे.

5. शिक्षणाधिकारी यांचे दैनंदिन कामाची नोंद घेणे. सभा संमेलनाविषयी माहिती देणे.

6. शिक्षणाधिकारी यांनी वेळोवेळी काढलेल्या आदेशाचे पालन करणे.

 

 

15

श्री.पराडके

 विषयतज्ञ (विज्ञान)

1. 1 ली ते 10 वी ला शिकविणाऱ्या शिक्षकांना शाळा भेटीच्या वेळी मार्गदर्शन करणे.

2. 1 ली ते 10 वी ला शिकविणाऱ्या शिक्षकांना गट संमेलन केंद्र संमेलन यावेळी मार्गदर्शन करणे.

3. 1 ली ते 10 वी या वर्गातील माध्यमिक व प्राथमिक शाळांच्या तपासणीच्या वेळी प्रयोगशाळा सहाय्यक व परिचर यांना मार्गदर्शन करणे.

4. 1 ली ते 10 वी वर्गांसाठी विज्ञानबाबत नवीन संकल्पनेसाठी आलेल्या गणित व                           विज्ञान पेटी बाबत एस.सी.ई.आर.टी. पुणे यांचेकडून प्रशिक्षण घेतल्यानंतर तपासणीच्या भेटीच्या वेळी मार्गदर्शन करणे.

5. जिल्हयातील विज्ञान प्रदर्शन,विज्ञान मेळावे,विज्ञान जत्रा, हरित सेना या उपक्रमासाठी विज्ञान पर्यवेक्षक यांच्या बरोबरीने काम करणे.

6. माध्यमिक विभागातील सर्व विषयाचे प्रशिक्षणाचे नियोजन व आयोजन करणे.

7. नवीन अभ्यासक्रमानुसार गणित व विज्ञान विषयाचे प्रशिक्षणाचे नियोजन व आयोजन करणे.

8.  S.S.C,व H.S.C व इतर विविध परिक्षांचे प्रशिक्षणाचे नियोजन व आयोजन करणे.

9. वर्षातून 30 प्राथमिक व 30 माध्यमिक शाळांना भेटी देवून गणित व विज्ञान विषयाचे नवीन उपक्रमाबाबत शिक्षकांना मार्गदर्शन करणे.

10. जिल्हयातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील शिक्षकांना संगणक साक्षरतेबाबत प्रशिक्षण घेवून त्याचा विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होईल हे पहाणे.

11. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार जास्तीत जास्त शाळांमध्ये संगणक सुविधा निर्माण करण्याकरिता प्रयत्न करणे.

12. मा.शिक्षणाधिकारी यांनी वेळोवेळी दिलेले काम पहाणे.

13. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जावून प्रकरणांचा पाठ पुरावा करणे.

 

 

16

श्रीम.पराडके

 विषयतज्ञ (दृकश्राव्य)

1. मनपा क्षेत्र स्वतंत्र कार्यभार, मिरा-भाईंदर मनपा क्षेत्र.

2. EMIS प्रपत्र वाटप व संकलन.

3. शालेय शिक्षण संचालनालय 30 सप्टें.प्रपत्र वाटप व संकलन.

4. 31 मार्च जमा/खर्च प्रपत्र वाटप व संकलन.

5. पट पडताळणी करणे.व प्रपत्र भरणे.

6. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (S.S.A)

7. मोफत पाठयपुस्तक/मागणी व वाटप (पुस्तकपेढी).

8.  (S.S.A) शिक्षक अनुदान माहिती मागणी करणे व धनादेश वाटप करणे.

9. विज्ञान प्रदर्शन परिपत्रक वाटप, तयारी करणे (मनपा स्तर).

10. ध्वज दिन निधी संकलन करणे.

11. वरील सर्व विषय मुद्यांची संपर्क तालुक्यांच्या (पालघर/तलासरी व अंबरनाथ) माहिती पूर्ततेसाठी पाठपुरावा करणे.

12. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ऑक्टो.व मार्च परिरक्षक (कस्टडीएन) म्हणून काम ( भाईंदर सेकंडरी स्कुल, भाईंदर) पहाणे.

13. संपर्क तालुक्यामधील माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांबाबत तपासणी करणे. प्रथम मान्यता/सांकेतांक क्रमांक तपासणी नवीन प्रस्ताव पडताळणीसाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना सहकार्य करणे.

14. संपर्क तालुक्यातील कोर्ट प्रकरणे/तक्रार प्रकरणे याबाबत चौकशी व कागदपत्रे पूर्तता करण्यासाठी मा.उपशिक्षणाधिकारी यांना सहकार्य करणे.

16. उच्च न्यायालय मुंबई येथे जावून प्रकरणांचा पाठ पुरावा करणे.

17. शासकीय रेखाकला परीक्षा, टंकलेखन परिक्षा कामकाज पहाणे.

18. एन.टी.एस.परीक्षा केंद्र संचालक म्हणून काम पहाणे.

 

 

17

श्री.नगराळे

वरिष्ठ लिपिक

1. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक मान्यता प्रस्ताव, संच मान्यता तसेच ग्रंथपाल मान्यता.

1. माध्यमिक शाळा प्रवेशाबाबतचे कामकाज व पत्रव्यवहार करणे.

2. ठाणे जिल्हा पटपडताळणी संपूर्ण कामकाज, तुकडया अनुदान मंजूरी व त्यासंबंधी सर्व कामकाज, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा याबाबत न्यायालयीन प्रकरणे कामकाज पहाणे.

 

 

18

श्री.नगराळे

वरिष्ठ लिपिक अतिरिक्त कार्यभार

1. शिक्षक संच मान्यता

2. मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, मान्यता.

3. शिक्षक मान्यता

4. संबंधित विषयांशी निगडीत न्यायलयीन प्रकरणे

5. संख्या निश्चिती

 

 

19

श्री. बापट व.सहा. अतिरिक्त कार्यभार.

1. आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन या योजनेची ठाणे जिल्हयातील प्राप्त देयके तपासून कोषागारात सादर करणे.

2. आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेचे प्रस्ताव दिनांक 15 ऑक्टो.पर्यंत मा.शिक्षण संचालक पुणे कार्यालयास पाठविणे.

3. टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा शुल्क फी प्रस्ताव शाळांकडून मागवून ते जिल्हास्तरावर तपासून मा. शिक्षण उपसंचालक, मुंबई कार्यालयास सादर करणे.

4. वरील सर्व योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करणे.

5. मासिक खर्चाच्या अहवालाचा ताळमेळ घेवून एकत्रित अहवाल मा.शिक्षण संचालक, पुणे व मा.शिक्षण उपसंचालक , मुंबई यांच्याकडे सादर करणे.

6. मा.महालेखाकार, मुंबई यांच्या कार्यालयास उपस्थित राहून सर्व योजनांच्या खर्चाचा ताळमेळ  घेणे.

7. डी.पी.डी.सी. सभेबाबतचे सर्व कामकाज करणे.

 

 

20

श्री. बापट व.सहा. यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार.

1. शैक्षणिक सवलतींच्या 12 प्रकारच्या योजनांची संपूर्ण ठाणे जिल्हयातील सर्व शाळांची देयके तपासणे व त्यावरुन प्रत्येक योजनेप्रमाणे देयक तयार करुन ते कोषागारात सादर करणे.

2. 123 कलमाखालील सर्व शैक्षणिक सवलतींची देयके गटस्तरावर पारित होत असल्याने सर्व तालुक्यांकडून योजनानिहाय तरतूद मागणी प्रमाणे सर्व तालुक्यांना तरतुदीचे वाटप करणे.

3. जिल्हास्तरावरील 123 कलमाखालील योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात सादर करणे.

4. सर्व तालुक्यांकडून प्राप्त होणारा खर्चाचा अहवाल एकत्रित करुन संचालनालयास सादर करणे.

5. शैक्षणिक सवलतींच्या 12 योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करुन संचालनालयास सादर करणे.

6. ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदानाचे धनादेश वाटप करणे.

 

 

21

श्री. बापट व.सहा. यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार.

1. विभागांतर्गंत विविध शैक्षणिक सवलतीचे डी.डी.चे शाळांना वाटप करणे. व त्या अनुषंगाने मुंद्राकित पावत्या जतन करणे.

2. ध्वजदिन निधी संकलन व त्या अनुषंगाने मा.जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, ठाणे तसेच शाळांशी पत्रव्यवहार करणे.

3.कल्याण,डोंबिवली,अंबरनाथ,उल्हासनगर,भिवंडी, वाडा, मुरबाड व शहापूर या तालुक्यातील अशासकीय तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वेतनेत्तर अनुदानाचे निर्धारण करणे.

4.कल्याण,डोंबिवली,अंबरनाथ,उल्हासनगर,भिवंडी, वाडा, मुरबाड व शहापूर या तालुक्यातील प्राप्त होणारे इमारत भाडे प्रस्ताव संपर्क अधिकारी यांचे मार्फत तपासणी करुन मंजुरीसाठी सादर करणे.

5.कल्याण,डोंबिवली,अंबरनाथ,उल्हासनगर,भिवंडी, वाडा, मुरबाड व शहापूर या तालुक्यातील अशासकीय तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मा.महालेखापाल मुंबई यांचे कार्यालयाकडून होत असलेल्या लेखापरिक्षणात निघालेल्या लेखा आक्षेपांची पूर्तता शाळेकडून करुन घेणे.

6. माध्यमिक शाळांचे विकसनशीलतेनुसार निर्देशांकाबाबतची माहिती शाळांकडून प्राप्त करुन घेवून मंजुरीसाठी विभागीय कार्यालयास सादर करणे.

7.माध्यमिक शाळांना देण्यांत येणाऱ्या अनुदानाच्या नोंदवहया ठेवणे.

8. माध्यमिक शाळांकडून प्राप्त होणारे त्यांचे विषयाबाबत पत्रव्यवहार करणे.

9. माध्यमिक शाळांचे अनुदानाबाबतचे चारमाही/आठमाही/अकरामाही अंदाजपत्रक मा.शिक्षण संचालनालयास सादर करणे.

 

 

22

श्री. बापट व.सहा. यांचेकडे कार्यभार

1. 3.स्थानिक निधी लेखा परिक्षण कामकाज

4. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे तयार करुन मा.महालेखाकार व मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

5. सेवाखंड क्षमापित करणेबाबतचे प्रस्ताव सादर करणे. सेवाखंड प्रमाणपत्रावर प्रतिस्वाक्षरी देणे.

6. शाळांचे दाखल्यांवर प्रतिस्वाक्षरी देणे.

7. वरिष्ठांनी व मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितलेली सर्व कामे करणे.

 

 

23

श्री. पवार क.सहा.यांचेकडे कार्यभार.

12. कार्यासनाकडे येणारे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार आलेल्या पत्रांवर कार्यवाही करणे तसेच माहितीचा अधिकार संकलन मा. शिक्षण उपसंचालक, मुंबई  यांचेकडे तसेच मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.ठाणे यांच्याकडे सादर करणे.

1. लोकशाही दिन.

2. जनता दरबार.

3. भ्रष्टाचार निर्मुलन.

4. मा.शिक्षणाधिकारी, यांचे मौखिक आदेशानुसारची सर्व कामे.

 

 

24

श्रीम. चव्हाण व.सहा.,

2. जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी वर्ग एकूण 31, एकूण 31 कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात आस्थापना विषयक सर्व बाबींच्या नोंदी घेणे. तसेच सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करणे, वेतनवाढ मंजूर करणे, दरमहाची वेतन देयके तयार करुन वित्त विभागास सादर करणे. वेतनासंबंधीचे चारमाही / आठमाही तसेच अकरामाही अंदाजपत्रक तयार करुन प्राथमिक विभागाकडे  सादर करणे.

3. वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे. सांख्यिकी माहिती तयार करुन सादर करणे. सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे तयार करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे गटविमा योजना प्रस्ताव तयार करणे. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम रकमेचा प्रस्ताव सादर करणे.

4. निरिक्षण टिपणी मुद्यांची पूर्तता करणे, आयुक्त तपासणी मुद्यांची पूर्तता करणे.

5.वरिष्ठांनी व मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितलेली सर्व कामे करणे.

 

 

26

श्रीम.पी.पी.सावंत, कनिष्ठ सहाय्यक

1.कार्यालयात प्राप्त होणारे सर्व टपाल स्विकारुन आवक नोंदवहीमध्ये नोंद घेवून सर्व कार्यासनांना वाटप करणे. व प्रत्येक कार्यासनाकडून एकत्रित गोषवारा साप्रविकडे सादर करणे. (आवक शाखेचे सर्व काम पहाणे.)

 

 

27

श्रीम.बनगर वरिष्ठ सहाय्यक अतिरिक्त कार्यभार

1. तुकडी मान्यता-पटपडताळणी नुसार अतिरिक्त वाढीव तुकडया मंजुरी.

2.विषय मान्यता

3. शाळेच्या नावामध्ये बदल

4.व वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे.

 

 

28 

श्री. मुटके व.सहा .

1.वेतनासंबंधीचे चारमाही / आठमाही तसेच अकरामाही अंदाजपत्रक तयार करुन मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांना सादर करणे.

2.शासकीय आस्थापना

3. कार्यालयात येणारे शाळेकडील प्रस्ताव नांव, जात, जन्मतारीख, वडिलांचे नांव, विद्यार्थी व विद्यार्थीनींचे प्रस्ताव.

 

 

29

श्री.व्हि.व्हि.पाटील,

 कनिष्ठ सहाय्यक

2. शालेय पोषण आहार

3. आम आदमी विमा योजना

4. वरिष्ठ कार्यालयातील सभा

नाव जात बदल

 

 

30

श्री. पवार

 कनिष्ठ सहाय्यक

1.आमदार/खासदार स्थानिक निधी कार्यक्रम

2.पुस्तक पेढी.

3.संस्कृत पाठशाळा अनुदान

4.मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग

5. शाळा इंडेक्स व पुर्नमान्यता

6.कनिष्ठ महाविद्यालयाची सर्व कामकाज

7.MSS शिष्यवृत्ती

8.HSS शिष्यवृत्ती

9. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती

10. NMMS शिष्यवृत्ती

11.ठाणे जिल्हयातील सर्व शाळांची न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.

 

 

31

श्रीम. नंदन क.सहा

1.वृक्ष लागवड

2. शाळेचे विदयार्थ्याच्या प्रवेश देणे बाबत.

3. बालचित्रपट इ. लघु चित्रपट दाखविण्यासाठी परवानगी देणे बाबत.

4.राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार व संस्थेचा पुरस्कार सादर करणे, तसेच वरिष्ठांनी व मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितलेली सर्व कामे करणे.

   

32

श्री.नगराळे ,

वरिष्ठ सहाय्यक अतिरिक्त कार्यभार

1. नवीन माध्यमिक शाळांना परवानगी देणेबाबत प्रस्ताव जिल्हा समितीमार्फत राज्य समितीकडे सादर करणे.

2. माध्यमिक शाळांना प्रथम मान्यता, सांकेतिक मान्यता क्रमांक, सांकेतिक क्रमांक, पुर्नमान्यता देणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

3

5. माध्यमिक शाळांचे स्थलांतरास परवानगी देणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

6. व्यवस्थापन हस्तांतरणाचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

7. इ.5 वी ते 7 वी चे प्राथमिक शाळेचे वर्ग माध्यमिक शाळेस जोडणे . माध्यमिक शाळेत इ.5 वी चा वर्ग सुरु करणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

8माध्यमिक शाळेच्या नावात बदलाबाबत परवानगी देणे.

9. सी.बी.एस.ई./आय.सी.एस.ई. अभ्यासक्रमास परवानगी देणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

 

 

 

 

श्रीम. गावीत क.सहा .

1.अनधिकृत माध्यमिक शाळा

.2. विना अनुदानित शाळा अनुदानावर आणणेबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा समितीमार्फत मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

3. अंशत: अनुदानावर आलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान मंजूर करणे.

4.जावक  नोंदवही

   

32

श्रीम. शेवाळे कनिष्ठ सहाय्यक शाळेचे अतिरिक्त कर्मचारी

1. माध्यमिक शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण.

2. सैनिकी शाळा

3.जिल्हास्तरीय संगणक पेढी प्रयोगशाळा स्थापन करणे.

4. राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना.

5. 11 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण.

6. मानव विकाय कार्यक्रम अंतर्गत सर्व कामकाज

ठाणे जिल्हयातील सर्व शाळांतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकिय देयके मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करणे.

 

 

33

श्रीम.एस.व्हि.बनगर

1.बालचित्रपट माध्यमिक शाळांतून दाखविणे बाबत.

2.व्यवसाय मार्गदर्शन शिक्षक प्रशिक्षण.

3.डि.एड.संबंधीचे कामकाज पहाणे.

4. एस.एस.सी,एच.एस.सी परीक्षा कामकाज

5.इतर सर्व परीक्षा कामकाज

6.टायपिंगची संबंधित सर्व कामकाज

 

 

 


कलम 4 (1) (b) (iii)

निर्णय प्रक्रियेतील पर्यवेक्षण  जबाबदारीचे उत्तरदाईत्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन  (कामाचा प्रकार / नाव )

अ.

क्र.

कामाचे स्वरुप

कालावधी

कामासाठी जबाबदार अधिकारी

अभिप्राय

1

शैक्षणिक सवलतींच्या प्रस्तावास मंजूरी देणे.

शिबीर कालावधी

संबंधित कार्यासनाचे कर्मचारी

सदर शिबीरात उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) हे शैक्षणिक सवलतींचे प्रस्तावास मंजूरी देतात.

2

नवीन शाळांना परवानगी देणेबाबत प्रस्ताव प्राप्त   झाल्यानंतर शासनाकडे सादर करणे.

शासन आदेशानुसार

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

परवानगीसाठी प्रस्ताव संस्थांकडून प्राप्त झाल्यानंतर शिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी / गटशिक्षणाधिकारी पडताळणी करतात व पडताळणीनंतर प्रस्ताव शिक्षण संचालनालय, कार्यालय पुणे यांच्याकडे सादर केले जातात. शिक्षण संचालनालय कार्यालयाकडून परस्पर  शासनाकडे पाठविले जातात.

3

विनाअनुदानित शाळा अनुदानावर आणणे.

शासन आदेशानुसार

संबंधित कर्मचारी व अधिकारी

विनाअनुदानित शाळा अनुदानावर आणण्यासाठी शिक्षणाधिकारी/ उपशिक्षणाधिकारी/ गटशिक्षणाधिकारी यांनी मुल्यांकन करुन प्रस्ताव शिक्षण संचालनालय, कार्यालय पुणे यांच्याकडे सादर केले जातात. शिक्षण संचालनालय कार्यालयाकडून परस्पर  शासनाकडे पाठविले जातात.

4

शिक्षण विभाग माध्यमिक कडील जि.नि.वि.मं. कडील योजनांचे मासिक खर्च अहवाल व त्रैमासिक खर्च अहवाल संकलन करुन वरिष्ठ कार्यालयास पाठविणे.

एक महिना त्रैमासिक

संबंधित कार्यासन कर्मचारी

अधिक्षक (माध्यमिक)वर्ग-2, कक्ष अधिकारी, याबाबत पर्यवेक्षण करतात.

5

शासनस्तर व इतर विभाग व संचालनालयाकडून तसेच सर्वसामान्य नागरिकांकडून आलेले अर्ज, प्रस्ताव इ. पत्रव्यवहार.

--

संबंधित कार्यासन कर्मचारी

उपशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी शिक्षण हे याबाबत पर्यवेक्षण करुन एखाद्या कामाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास चौकशी करण्यात येते.

6

संच मान्यता

शिबीर कालावधी

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

मा.शिक्षणाधिकारी (माध्य.), जि.प.ठाणे यांनी आयोजित केलेल्या शिबीरात संच मान्यता.

7

वैयक्तिक  मान्यता

शिबीर कालावधी

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

मा.शिक्षणाधिकारी (माध्य), जि.प.ठाणे यांनी आयोजित केलेल्या शिबीरात संच मान्यता.

8

माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांना सेवांतर्गंत प्रशिक्षण योजना.

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्यानिर्देशानुसार

संबंधित कार्यासन 15 चे कर्मचारी

 

9

11 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार शालेय विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण.

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्यानिर्देशानुसार

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

 

10

राजीव गांधी  विद्यार्थी सुरक्षा योजना.

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्यानिर्देशानुसार

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

 

11

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये संगणक प्रयोगशाळा स्थापन करणेसाठी आमदारांच्या स्थानिक विकास कार्यक्रमातून आर्थिक सहाय्य घेण्याबाबत.

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्यानिर्देशानुसार.

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

सदरची योजना ही मा.खासदार व मा.आमदार यांच्या निधीतून राबविण्यात येते.

 

12

अनधिकृत माध्यमिक शाळा बंद करणेबाबत.

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार.

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

 

13

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा

जुलै ते नोव्हेंबर

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषद पुणे मार्फत इ.10 वीत शिकत असलेल्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी ही परीक्षा आहे. प्रज्ञावात विद्यार्थ्यांचा शोध घेवून त्यांना प्रोत्साहीत करुन शिष्यवृत्ती स्वरुपात आर्थिक मदत करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. दरवर्षी या ठाणे जिल्हयातून 1500 ते 2000 विद्यार्थी या परिक्षेसाठी प्रविष्ठ होतात. प्रथम राज्यस्तरीय निवड होवून भारतातून 100 विद्यार्थी सदर शिष्यवृत्तीसाठी निवडले जातात. सदर परिक्षेसाठी गेल्या  दोन वर्षापासून इ. 8 वी  तील विद्यार्थीही प्रविष्ठ होतात.

14

पुस्तकपेढी योजना

3 महिने, एप्रिल ते जून

संबंधित कार्यासन 15 चे कर्मचारी

माध्यमिक शाळेतील गरजू व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी ही याजना आहे. माध्यमिक शाळांतील इ.5 वी ते 10 वी तील सर्व विद्यार्थ्यांना सन 2004-2005 यावर्षी सदरची योजना लागू करण्यात आली आहे. शासनाच्या वेळोवेळी दिलेल्या  बदलाच्या आदेशानुसार त्याप्रमाणे पुस्तकपेढी योजना कार्यवाहीत आणली जाते. जिल्हास्तरावर शासनाकडून पाठयपुस्तक आल्यानंतर तालुकानिहाय वाटप व नंतर शाळानिहाय विद्यार्थ्यांना पाठयपुस्तके वितरित केली जातात.

15

मानव विकास योजना

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार.

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविमि-2010/प्र.क्र.81/का.1418, मंत्रालय, मुंबई 32. दि.19 जुलै 2011 नुसार मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे व मानव विकासावर आधारीत योजना राबविणे या योजनेंतर्गंत ठाणे जिल्हयातील एकूण अनुक्रमे तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, शहापूर  व मुरबाड या आठ तालुक्यांमध्ये सदरची योजना  राबविण्यात येत आहे.

16

आय.सी.टी.योजना (फेज-1 व फेज-2, फेज-3) (Information & Communication Technology in Schools): -

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार.

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

सदरची योजना ही केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार या योजनेत संगणक प्रयोगशाळेसाठी 250 ते 300 चौरस फूट एवढया आकाराची पक्क्या स्वरुपाची सुरक्षित खोली उपलब्ध करुन द्यावी तसेच इंटरनेट सेवेसाठी शाळेचा दुरध्वनी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.

17

1.       राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

वेळोवेळी शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार.

संबंधित  कर्मचारी व अधिकारी

महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय आरएमएसए 2010/ (507/10)/माशि-1, मंत्रालय, मुंबई 32, दि.30 जून 2010 नुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ही योजना ठाणे जिल्हयामधील माध्यमिक शाळांमध्ये राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे व पाच तालुक्यांमध्ये .

 

 

कलम 4 (1) () (iv) नमुना ()

शिक्षण विभाग माध्यमिक कार्यालयातील कर्तव्यपूर्तीसाठी.

अ.क्र.

कार्य

कामाचे प्रमाण

अभिप्राय

1

जिल्हयातील शाळांची तपासणी

वर्षातून

 

2

शिक्षण विभाग माध्यमिक मार्फत राबविणेत येणाऱ्या शैक्षणिक योजना लाभ योजनेतर्गंत कामाची पहाणी.

प्रमाण निश्चित नाही.

 

 

 

कलम 4 (1) () ( v) नमुना 

शिक्षण विभागाच्या कामाशी संबंधित शासन परिपत्रके.

अ.क्र.

शासन निर्णयानुसार दिलेले विषय

शासन निर्णय क्रमांक व तारीख

अभिप्राय

1

कर्मचारी संख्या निर्धारण, वैयक्तिक मान्यता देणे.

म.शा.क्रमांक,संकिर्ण,1099/(255/99) माशि-2/दिनांक 6 सप्टंेबर 1999.

 

2

राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षणसेवक योजना सुरु करण्याबाबत.

शा.नि.क्र.ssn/1099/(340/99)माशि-2/दि.13/10/2000.

 

3

सुधारित शिक्षणसेवक योजना सुरु करणेबाबत.

शा.पुरकपत्र क्र. ssn/ 1099/ (340/ 99) माशि-2/दि.10 जून 2005.

 

4

जिल्हा विभागीय व राज्यव्यापी शैक्षणिक संस्थांची बिंदू नामावली तपासणेबाबत.

शा.प.क्र. ssn/ 1008/ (77/ 2004) माशि-2/दि.3 जून 2004.

 

5

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या कलम 123 व 261 अन्वये जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या शासकिय योजनांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या खर्चाची सुधारित लेखांकन कार्यपध्दती.

क्र.एसएसएन-2692/157098(218)/ माशि-2 दि.7 ऑक्टोबर 1993.

 

6

पुस्तक पेढी योजना

क्रमांक मापुयो/1002/53271/(152/2002) माशि-3 दिनांक 18 जून 2002

 

7

राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना

क्र.पीआरई 2001/57783/2891/ प्राशि-1 दिनांक 17 ऑगस्ट 2004.

 

 

 

कलम 4 (1) () (ix)

शिक्षण विभाग माध्यमिक, जि..ठाणे विभागाकडील अधिकारी  कर्मचारी यांची नांवे, पत्ते  यांचे मासिक वेतन  इतर .

अ.

क्र.

पदनाम

अधिकारी /                                                                    कर्मचा-यांचे नांव

पत्ता निवासी

वर्ग श्रेणी

रुजू दिनांक

(या कार्यालयात )

दुरध्वनी क्रमांक

एकूण वेतन

1

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

पदरिक्त

     --

वर्ग-1

   --

  --

--

2

उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

श्री.ए.एल.मिसाळ, प्रभारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

C/o हवर एनर्जी, रुस्तोमजी अे बिल्डींग, 7 वा मजला प्लॅट नं.702, माजीवाडा, कल्याण- भिवंडी रोड, ठाणे (पश्चिम).

वर्ग-2

9/6/2011

9167325333

75697/-

   

श्री.ए.जी. शिंदे

 

वर्ग-2

1/7/2015

9702286464

65555/-

श्री.बी.टी.पाटील

 

वर्ग-2

30/4/2016

8908450820

64457/-

3

अधिक्षक (माध्यमिक),वर्ग-2

श्रीम. भारमाळ अधिक्षक वर्ग-2

खारेगाव ठाणे

वर्ग-2

03/09/2013

9403444628

50418/-

4

सहा.शि.उ.नि.

श्री.एस.जी.गढरी अतिरिक्त कार्यभार ü

--

वर्ग-3

 

 

-

5

विज्ञान पर्यवेक्षक

रिक्त

  --

वर्ग-3

  --

  --

  --

6

विषयतज्ञ

श्री. एस.एल.पाटील, विषयतज्ञ

कांदरी मेशन पोलीस कॉटर्स, 1/7, फोर्ट रोड, माहित पोलीस स्टेशन शेजारी माहिम (प.), मुंबई-16

वर्ग-3

6/6/2014

 

46210/-

   

श्री.बी.एम.मोहिते, विषयतज्ञ

गुरुगोविंद सिंग अर्पाटमेंट ए विंग, 305, ता. उल्हासनगर.

वर्ग-3

13/6/2014

 

46210/-

श्रीम.टि.बी.पराडके, विषयतज्ञ

ठाणे

वर्ग-3

1/7/2014

 

43650/-

7

कक्ष अधिकारी

पद रिक्त

--

वर्ग-3

-

-

-

8

कार्यालयीन अधिक्षक

श्रीम.आर.आर.दारोठे

साई प्रसाद श्रध्दा सबुरी कॉम्पलेक्स साई प्रसाद सी-2 4 था मजला, रुम नं.405, विटावा ठाणे.

वर्ग-3

10/06/2011

771087112

40067/-

9

स्टेनो

रिक्त पद

-

-

-

-

-

10

विस्तार अधिकारी

श्री.एस.एस.पाटील

बी-5 तळमजला प्रगती को.ऑ.सो.पाचपाखाडी ठाणे (प)

वर्ग-3

3/7/04

9967840851

63426/-

   

श्रीम.शशिकला अत्तरदे

वायले नगर, खडकपाडा, कल्याण प.

वर्ग-3

 

99676621896

63426/-

श्रीम. सोनटक्के

डोबिचली

वर्ग-3

15/6/017

-

62426/-

11

वरिष्ठ लिपिक

श्री. नगराळे

एरोली

वर्ग-3

2/6/2018

9969496731

35461/-/-

12

वरिष्ठ सहाय्यक

श्री.मुटके

ठाणे

वर्ग-3

1/1/2019

9422482053

 39645/-

   

श्रीम .चव्हाण

मुलुड

वर्ग-3

1/1/2019

9920248101

45744/-

श्री. बापट

डोबिवली ,

वर्ग-3

2/5/2018

9226039785

32921/-

श्रीम. एस.व्हि.बनगर

ए/12/29 सेक्टर-2, सीबीडी, बेलापुर भारती विद्यापीठ समोर

वर्ग-3

7/1/2014

7715940951

26123/-

13

कनिष्ठ सहाय्यक

श्री.पी.पी.सावंत

ए-9, अल्पबचत जि.प.ठाणे (प.)

वर्ग-3

1/7/2015

 

23126/-

   

श्री पवार

शहापुर

वर्ग-3

31/5/2018

9870272273

46796/-

श्रीम. व्हि.व्हि.पाटील

एस.के.हौ.सो.मंडला मानखुर्द पुर्व अणुशक्ती नगर, मुंबई

वर्ग- 3

/6/2014

-

23757/-

श्रीम.जे.ए.गावित

साई छत्र बिलडींग, 75, रुम नं.301, सेक्टर 19 सी, कोपरखैरणे नवी मुंबई

वर्ग- 3

3/1/2014

8655706482

26173/-

श्री.पाटील

शहापुर

वर्ग- 3

31/5/2018

9892858738

35152/-

श्री. भांगे

ठाणे

वर्ग- 3

3/3/2019

9967267425

21593/-

श्रीम. नंदन

ऐरोली

वर्ग- 3

31/5/2016

8793175747

18927/-

श्रीम. शेवाळे

कल्याण

वर्ग- 3

 31/6/2017

 

25425/-

14

वाहनचालक

श्री.आर.एस.कुसाळकर

डोंबिवली, मानपाडा

वर्ग- 3

2/4/2015

 

35735/-

15

शिपाई

श्री. नाईक

ठाणे

वर्ग-4

4/6/03

9892444406

29216/-

   

श्रीम.डी.एम.शिवलकर

ओल्ड बिलडींग, 9 अ, 14,वि.य.दहिवलकर बुवा मार्ग दादर (पु.)

वर्ग-4

 

9821920854

18952/-

श्री.एस.बी.भेरे

मु.चेरपोली, पो.आवरे, ता.शहापूर

वर्ग-4

1/10/97

-

26771/-

श्रीम.सी.डी.आगिवले

मोरदेव नगर मुरबाड रोड, वसिंद, ता.शहाूपर,

वर्ग- 4

1/7/2013

 

17881/-

श्रीम. चित्रा  भेरे

ठाणे

वर्ग-4

30/12/2016

-

25719/-

श्री. जोशी

कल्याण

वर्ग- 4

11/3/2019

-

18952/-

                   
 


 

कलम 4 (1)() (i)

शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे येथील कार्यालयातील कार्ये  कर्तव्ये यांचा तपशिल.

                      

                       अशासकीय अनुदानित माध्यमिक शाळांचे कनिष्ठ महाविद्यालयांचे व अध्यापक विद्यालयांचे पगार व भ. नि. नि. करीता वेतन व भ. नि. नि. पथक स्वतंत्र असून त्याकरिता अधिक्षक वर्ग 2 हे पद असून तेथे शासनामार्फत स्वतंत्र कर्मचारी देण्यात आले आहेत.  मात्र त्या पथकाचे आहरण व संवितरण अधिकारी , शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे हे आहेत.

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) कडील योजना :-

1. विज्ञान प्रदर्शन :-

                     विज्ञान प्रदर्शन मा. संचालकांनी जाहिर केलेल्या विषयानुसार प्रदर्शनीय वस्तूंची मांडणी या प्रदर्शनात केली जाते.  विद्यार्थ्यांमध्ये शास्त्रीयदृष्टया सृजनशीलता प्राप्त होते.   प्रदर्शनीय वस्तू तयार करताना वेगवेगळी कौशल्ये वापरली जातात.  प्रदर्शनीय वस्तूंचा व्यवहारात उपयोग करता येतो.  विज्ञान प्रदर्शनासाठी जिल्हा परिषदेकडून रु. 1,00,000/- पर्यंत रक्कम देण्यात येते. व उर्वरित खर्च संबंधित तालुक्यातील विज्ञान शिक्षक मंडळ व सेवाभावी संघटना करत असतात.

2. विज्ञान मंच -

                       सदरची योजना विज्ञान शिक्षण संस्था रवीनगर नागपूर यांच्या अधिपत्याखाली सर्व राज्यातून राबविली जाते.  या योजनेत आठवी  पास झालेले विद्यार्थी ज्यांनी गणित व विज्ञान या विषयांवर शेकडा 65%  पेक्षा जास्त गुण मिळविले आहेत असे विद्यार्थी भाग धेवू शकतात.  यासाठी राज्य पातळीवर विज्ञज्ञरनमंच पूर्व परीक्षा घेतली जाते.  गुणवत्तेनुसार अ गट (शहरी) व ब गट (ग्रामीण) भागातून 30 व  40 विद्यार्थी निवडले जातात. या उपक्रमासाठी रक्कम 14,000/- इतकी रक्कम मा.संचालक महाराष्ट्र राज्य विज्ञान शिक्षण संस्था रविनगर नागपूर कडून उपलब्ध होत असते. परंतु सन 2007-2008 पासून अनुदान मिळाले नाही.

3. सालसेफ योजना :

                         सदरची योजना महाराष्ट्र एड़स नियंत्रण संस्था यांचेमार्फत जिल्हास्तर / तालुकास्तरावर राबविणेत येऊन किशोरवयीन  जीवन कौशल्य उपक्रम राबविला जातो.  याबाबत आहारविषयक इ. बाबत माहिती तालुका / मनपा / शालेय स्तरावरुन देण्यात येते. यासाठी सन 2007-2008 पासून कोणतेही अनुदान तरतुद उपलब्ध नाही.

4. हरितसेना :  

                            हरितसेना या योजनेअंतर्गत पर्यावरण संरक्षण, पाणीपुरवठा, परिसर स्वच्छता याबाबत हरितसेना योजना कार्यक्रम राबविला जातो.  या हरितसेना योजनेत 250 शाळा समाविष्ट असून प्रत्येक शाळेला रुपये 2500/- इतकी रक्कम मंजूर आहे. सदरची योजना शिक्षण विभाग (माध्यमिक) यांचेकडून मा.उपसंचालक वनविभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे यांच्याकडे सन 2006-2007 पासून वर्ग करण्यात आली आहे. याबाबत अद्यावत माहिती संबंधित कार्यालयाकडून उपलब्ध होईल.

 

5. राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (N.T.S)-

                                          सदरची योजनेत ठाणे जिल्हयातील एकूण 5000 च्या जवळपास विद्यार्थी दि.8 नोव्हेंबर 2009 च्या परीक्षेला बसणार आहेत. या करिता शैक्षणिक वर्षे सुरु झाल्यापासून या कार्यालयाकडून सर्व स्तरावरुन प्रसिध्दी देण्यात आली. उदा.दैनिक वृत्तपत्र, टि.व्ही.चॅनेल्स, मुख्याध्यापक, शिक्षक, लिपिक प्रशिक्षणाततून या बाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

6. राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना (NMMS) -

                                          सदरच्या योजनेत ठाणे जिल्हयातील एकूण 2010 च्या जवळपास विद्यार्थी  दि. 8 नोव्हेंबर 2009 च्या परीक्षेला बसणार आहेत. याकरिता शैक्षणिक वर्षे सुरु झाल्यापासून या कार्यालयाकडून सर्व स्तरावरुन वरिलप्रमाणे प्रसिध्दी करण्यात आली आहे.

7.  माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती :-

                            शासन निर्णय शिक्षण विभाग क्र. एन. डि. एफ 2487/एस. दिनांक 10/11/1972 अन्वये माजी सैनिकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण हि सवलत देण्यात येत आहे.  सदरची योजना 1985 अन्वये माजी सैनिकांच्या मुलांना मुलींना हि सवलत लागू केली आहे.

                                          या योजनेखाली मान्यताप्राप्त अनुदानित शैक्षणिक संस्थेत शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर इयता 1 ली ते इयता 12 वी पर्यंत सत्र फी,  प्रयोगशाळा फी, पुस्तक अनुदान व गणवेश अनुदान यासाठी शासन निर्णय 13.9.1994 अन्वये फी ची प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

8.  प्राथमिक शिक्षकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलत :-

                            शासन मान्य खाजगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था या मधील पूर्णकालीक प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना फी माफीची सवलत शासन निर्णय क्रमांक /पीआरई/7068 एफ 18/6/1968  अन्वये लागू करण्यात आली आहे.   हि सवलत शिक्षणाच्या सर्व स्तरावर देण्यात येत.  तसेच शासन निर्णय क्र/पीआरई -7081/155547/1211/जीईएम 5 दि. 25/5/1981 अन्वये शासनाचे 1981-82 पासून माध्यमिक शाळांना जोडल्या गेलेल्या इयत्ता 5 वी ते 7 वी च्या वर्गांना शिकविणा-या एस. एस. सी. डी. एड. अथवा तत्सम परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांच्या पाल्यांना प्राथमिक स्तरापासून उच्च स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण जाहिर केले आहे.  शासन मान्य प्रमाणित दरानुसार फीची प्रतिपूर्ती केली जाते.

9.   इयत्ता 10 वी पर्यत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण :-

                       शासन निर्णय क्रमांक एफर्ठडी 1096/प्र.क्र. 1978/96/साशि-5 दिनांक 13 जून 1996 अन्वये 1996-97 पासून शासनमान्य अनुदानित व विना अनुदानित शाळांमधील इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 10 वी मध्ये शिक्षण घेणा-या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रमाणित शुल्क दराने मोफत शिक्षण योजना लागू करण्यात आली आहे.   किमान 15 वर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्य असणा-या पालकांच्या पाल्यांना हि सवलत दिली जाते.  या सवलतीसाठी 75% उपस्थिती व चांगली वर्तणूक असणे आवश्यक असून अनुत्तीर्ण होणा-या विद्यार्थ्यांना त्या वर्षापुरती सवलत रोखण्यात येते.  मात्र तो उत्तीर्ण होताच हि सवलत पूर्वीप्रमाणेच चालू होते.  

                       अनुदानित माध्यमिक शाळांच्या वेतनावर 100% अनुदान  शासनाकडून दिले जात असल्याने या योजनेखाली अनुदानित शाळाना फक्त सत्र शुल्क / प्रवेश शुल्क यांची प्रमाणित दराने प्रतिपूर्ती करण्यात येते.

10. आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन :-

                        आदिवासी विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना शाळेत न येण्याचे मुख्य कारण त्यांची गरीबी आहे.  तरी त्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके, पाटया इ. पुरविण्यात आल्या तरी त्यांना शाळेत येण्यासाठी आकर्षित करावे व प्रोत्साहन मिळावे म्हणून शासन निर्णय क्रमांक टीएसपी/1377/ठडी 22607 /1208/15 दिनांक 11 ऑगष्ट 1977 अन्वये विद्यावेतन देण्याची योजना राबविली जाते. ज्या ठिकाणी मोफत राहण्याची सोय व जेवणाची सोय असते अशा आश्रम व निवासी शाळेतील विद्यार्थी विद्यावेतनास पात्र नाहित.  विद्यावेतन मिळण्यासाठी चांगली वर्तणूक व कमीत कमी 75%  उपस्थिती कामाच्या दिवसापैकी आवश्यक असते.

                                          आदिवासी विकास विभागाने सन 2003-04 पासून आदिवासी मुलींना इयत्ता 5 वी ते 7 वी दरमहा 50/- रुपये व इयत्ता 8 वी ते 10 वी च्या मुलींना 100/- रुपये याप्रमाणे दर आहेत.  सदरची योजना एकात्मिक आदिवासी विभागामार्फत स्वतंत्ररित्या राबविली जाते.

11.  पूर्व माध्यमिक  माध्यमिक शिष्यवृत्ती :-

                        पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शासनमान्य शाळेतील इयत्ता 4थी व इयत्ता 7 वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती परिक्षेचे नियोजन शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) जिल्हा परिषद ठाणे यांच्याकडून केले जाते.  शिष्यवृत्त्‌ी धारक पूर्व माध्यमिक गुणवत्त शिष्यवृत्ती परिक्षेत गुणवत्तेत आलेल्या शिष्यवृत्तीधारक पूर्व माध्यमिक गुणवत्ता शिष्यवृत्ती इयत्ता 5 वी ते 7वी पर्यंत दरमहा रु. 75/- प्रमाणे एकूण 10 महिन्यांकरिता मंजूर केली जाते. तसेच माध्यमिक शिष्यवृत्ती परिक्षेत गुणवत्तेत आलेल्या शिष्यवृत्तीधारकांना इ. 8 वी ते इ. 10 वी पर्यंत शिष्यवृत्ती रु. 100/- दरमहा प्रमाणे 10 महिन्यांकरिता मंजूर करण्यात येते. वरील दोन्ही शिष्यवृत्ती धारकांची देयके त्यांच्या संबंधित शाळेकडून  त्यांच्या प्रगती अहवालासह मागविण्यात येतात.  अशा शिष्यवृत्तीधारकांची देयके मंजूर करुन धनाकर्ष संबंधित शाळांना वाटप केले जातात.

12.  इयत्ता 11 वी 12 वी च्या वर्गातील अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण :-

                महाराष्ट्र शासन , शासन निर्णय क्रमांक/एफईडी/2001/(111/01)/केंपुयो दिनांक  7 जुन 2005 अन्वये अपंग व्यक्ती अधिनियम 1995 मधील तरतूदीनुसार राज्यातील 18 वर्षापर्यंत अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे आवश्यक आहे.  तसेच  या कृती आराखडयानुसार योग्य ते वातावरण उपलब्ध करुन द्यावयाचे आहे.  इयत्ता 11 वी / 12 वी च्या वर्गातील ज्या अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाची नवाीन योजना सन 2005-06 या वर्षापासून सुरु करण्यात आली आहे.

                        उपरोक्त योजना हि जिल्हास्तरीय योजना आहे.

13.  छात्रसेना :-

                        महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्र. एन. सी. सी. 1096/2074/896 सा. शि. दिनांक 4/9/1996 अन्वये सन 1996-97 या वर्षापासून हि योजना माध्यमिक शाळेतील इयत्ता 9 वी मधील शिक्षण घेणा-या विद्यार्थी /विद्यार्थिनींना एल. सी. सी. च्या धर्तीवर राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

                        हि योजना प्रत्येक जिल्हयात 10 निवडक माध्यमिक शाळेतून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.   या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तालुकास्तरावर 1 हवालदार (लष्करातील सेवानिवृत्त हवालदार ) नेमण्यात आलेले आहेत.  प्रत्यंेक 100 विद्यार्थ्यामागे 1 शारिरिक शिक्षण शिक्षक याप्रमाणे प्रशिक्षीत करण्याचे ठरविले आहे.   या प्रशिक्षणाची जबाबदारी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) व जिल्हा समादेशक यांचेवर सोपविणेत आली आहे.   सन 2006-07 मध्ये आठ तालुक्यांतून शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

14. शालेय पोषण आहार योजना -

                                    शालेय पोषण आहार योजना ही 1 ली ते इ.5 वी प्राथमिक व इ.6 वी ते इ.8 वी अप्पर प्राथमिक अशा दोन स्तरावर राबविली जाते. सदर योजना ही मध्यान्ह भोजन योजना असून अनुदानित सर्व शाळांना इ.1 ली ते इ.8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो.

15. अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना-

अल्पसंख्यांक समाजाच्या कल्याणासाठी माननीय पंतप्रधान यांनी घोषित केलेल्या 15 कलमी कार्यक्रमानुसार केंद्र शासनाने अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या इ. 1 ली ते इ.10 या वर्गातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी शासन निर्णय क्रमांक पंपका-2007/270/07 असंक, दिनांक 23 जुलै 2008 अन्वये अल्पसंख्यांक मुस्लिम, ख्रिचन,बौध्द, शीख, पारसी या समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना सन 2008-2009 पासून नव्याने सुरु केली आहे. मागील वर्षी 50 टक्केपेक्षा जास्त गुणाने उत्तीर्ण झालेले तसेच पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये एक लाखापेक्षा कमी असलेले विद्यार्थी या योजनेस पात्र ठरतात. सदर योजना राज्यातील  इ.1 ली ते इ.10 पर्यंतच्या सर्व शासकिय / निमशासकिय खाजगी शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहेत.

16. खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गंत अनुदानित शाळांना संगणक पुरवठा योजना.

                                    सदरची योजना ही मा.खासदार व मा.आमदार यांच्या निधीतून राबविण्यात येते.

17. पुस्तकपेढी योजना -

                                    आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना इ.9 वी व इ.10 च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके या योजनेतून पुरविली जातात.

18. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :- महाराष्ट्र शासन, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय आरएमएसए 2010/(507/10)/माशि-1, मंत्रालय, मुंबई 32, दि.30 जून 2010 नुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ही योजना ठाणे जिल्हयामधील माध्यमिक शाळांमध्ये राबविण्यात येते. या योजनेमध्ये शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे व पाच तालुक्यांमध्ये मॉडेल स्कुल सुरु करणे. तालुके डहाणू, तलासरी, मोखाडा, जव्हार व विक्रमगड.

19. मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे मानव विकासावर आधारीत योजना राबविणे.-  महाराष्ट्र शासन, नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.माविमि-2010/प्र.क्र.81/ का.1418, मंत्रालय, मुंबई 32. दि.19 जुलै 2011 नुसार मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे व मानव विकासावर आधारीत योजना राबविणे या योजनेंतर्गंत ठाणे जिल्हयातील एकूण अनुक्रमे तलासरी, डहाणू, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा, वाडा, शहापूर  व मुरबाड या आठ तालुक्यांमध्ये सदरची योजना  राबविण्यात येत आहे. सदरच्या योजनेमध्ये शासननिर्णयाप्रमाणे खालील विषय समाविष्ठ करणेत आलेले आहेत.

 

 

योजना क्रमांक

विषय

01

इयत्ता 10 वी 12 वी मध्ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता  विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करणे.

02

तालुक्यातील काही मोठया गावांमध्ये *अभ्यासिका* सुरु करणे.

03

ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे याकरिता गाव ते शाळा या दरम्यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

04

शासकीय तसेच अनुदानित माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये प्रयोगशाळेकरिता आवश्यक साहित्य पुरविणे.

05

तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन-विज्ञान केंद्र स्थापन करणे.

06

कस्तुरबा गांधी बालिका योजनेची व्याप्ती इयत्ता 10 वी पर्यंत वाढविणे.

 

20.                आय.सी.टी.योजना (फेज-1  फेज-2) (Information & Communication Technology in Schools): -  सदरची योजना ही केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या धोरणानुसार या योजनेत संगणक प्रयोगशाळेसाठी 250 ते 300 चौरस फूट एवढया आकाराची पक्क्या स्वरुपाची सुरक्षित खोली उपलब्ध करुन द्यावी तसेच इंटरनेट सेवेसाठी शाळेचा दुरध्वनी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे खोलीमध्ये विद्युतजोडणी आवश्यक आहे तसेच प्रत्येक संगणक कक्षात 10 संगणक संच, प्रिंटर, स्कॅनर, वेब कॅमेरा, प्रोजेक्टर, युपीएस इ.सह संगणक प्रणाली यंत्रणा असेल. त्यानुसार फेज-1 मध्ये ठाणे जिल्हयात 14 माध्यमिक शाळांची निवड ü सन 2008 मध्ये करण्यात आली असून त्यापैकी 11 शाळांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.  तसेच फेज-2 मध्ये ठाणे जिल्हयात 77 माध्यमिक शाळांची निवड ü सन 2011 मध्ये करण्यात आली असून त्यापैकी 39  शाळांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

 

कलम 4 (1) () (ii) नमुना 

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) कार्यालयातील अधिकारी  कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशील.

अ.क्र.

पदनाम

अधिकार-फौजदारी

कोणत्या कायदा/नियम/शासन निर्णय/परिपत्रकानुसार

अभिप्राय

1

2

3

4

5

-------------------- निरंक ---------------------------

 

 

 

कलम 4 (1) () (v)  नमुना 

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) कार्यालयातील कामाशी संबंधित नियम  अधिनियम

अ.

क्र.

सुचना पत्रकानुसार दिलेले विषय

नियम क्रमांक व वर्ष

अभिप्राय

1

कर्मचारी संख्या निर्धारण, वैयक्तिक मान्यता देणे.

क्रमांक संकिर्ण-1099/(255/99) माशि-2, दिनांक 6 सप्टेंबर 1999.

 

2

राज्यातील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षणसेवक योजना सुरु करणेबाबत.

क्रमांक एसएसएन/1099/(340/ 99)माशि-2 दिनांक 13/10/2000.

 

3

सुधारित शिक्षणसेवक योजना सुरु करणेबाबत.

शा.पुरकपत्र क्र.एसएसएन/1099/(340/ 99)माशि-2 दिनांक 10 जून 2005.

 

4

जिल्हा विभागीय व राज्यव्यापी शैक्षणिक संस्थांची बिंदू नामावली तपासणेबाबत.

शा.प.क्रमांक एसएसएन/1004/(77/ 2004)माशि-2 दिनांक 3 जून 2004.

 

5

नविन माध्यमिक शाळांना परवानगी देणे.

शासन निर्णय क्र. माशा/4/1004/ (353/04) माशि-1 दिनांक 19/6/2004.

 

6

नविन माध्यमिक शाळांना प्रथम मान्यता देणे मंडळ मान्यता देणे.

माध्यमिक शाळा संहिता 3.1 व 3.2

 

7

विना अनुदानित शाळा अनुदानावर आणणे व अनुदानावर आलेल्या शाळांना वाढीव टप्पा देणे.

शासन निर्णय क्र.माशाअ/1003/516/03 माशि-1 दि.17/2/2004.

 

8

माध्यमिक शाळेत इ.5 वी ते इ.7 वी चे वर्ग मोडणे/इ.5 वी चा वर्ग सुरु करणे.

शा.नि.क्र.एसएसएन/1002(256/2002)/ माशि-1 दि.13/1/2003.

 

9

शाळेच्या व्यवस्थापनात बदल करण्यांस परवानगीबाबत प्रस्ताव सादर करणे.

माध्यमिक शाळा संहिता 12.9

 

10

समांतर वर्गास परवानगी देणे तसेच शाळेच्या विभाजनास परवानगी देणे.

माध्यमिक शाळा संहिता 12.9

 

11

शाळेच्या नावात बदल करण्यांस परवानगी देणे.

शा.नि.क्र.एसएसएन/10967088/माशि-1 दि.3/12/1998.

 

12

अतिरिक्त विषयांस परवानगी देणे.

शा.नि.क्र.एसएससी/1099(188/99) उमाशि-2 दि.8/10/1999.

 

13

शाळा स्थलांतरास परवानगी देणे.

माध्यमिक शाळा संहिता 7.6

 

 

 

अ.

क्र.

विषय

दस्तऐवजांचा प्रकार नस्ती/मस्टर/

नोंदपुस्तक/व्हावचर

प्रमुख बाबींचा तपशील

सुरक्षित ठेवण्याचा कालावधी

1

स्थायी आदेश संकलने

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

2

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणाऱ्या सर्व टपालाची नोंद

कायम

3

हजेरीपट

कर्मचाऱ्यांच्या दैनंदिन हजेरीची नोंद

30 वर्षे

4

तपासणी अहवाल

शाळांना दिलेल्या भेटी / कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्षे

5

चौकशी अहवाल

प्राप्त तक्रारींची चौकशी

10 वर्षे

6

कार्यविवरण / प्रकरण संचिका

विविध विषयाच्या संचिका

10 वर्षे

7

दैनंदिनी

क-1

अधिकाऱ्यांच्या मासिक कामकाजाची दैनंदिनी

5 वर्ष

8

दैनंदिनी

क-1

अधिकाऱ्यांच्या मासिक कामकाजाची दैनंदिनी

5 वर्ष

9

नियतकालिके

मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक प्रगती अहवाल

1 वर्ष

 

 

कलम 4 (1) () (vii)

                       शिक्षण विभाग (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयातील परिणामकारक कामासाठी जनसामान्यांशी सल्लामसलत करण्याची व्यवस्था

अ.

क्र.

सल्ला मसलतीचा विषय

कार्यप्रणालीचे विस्तृत वर्णन

कोणत्या परिपत्रकाद्वारे

पुनरावृत्ती काल

1

राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार

जिल्हास्तरावरील शासन निकषानुसार माध्यमिक शाळांकडील प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन सदर समिती स्वाक्षरीने मा.शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे प्रस्ताव पाठविणे.

शासन निर्णय क्रमांक पीटीसी/1001/(1/2001)साक्षी-1 दि.24 जानेवारी 2001.

वर्षातून एकदा

2

संस्था पुरस्कार

माध्यमिक शाळा संस्थांकडून संस्था पुरस्कार बाबत प्रस्ताव मागविणेत येतात. जिल्हा स्तरावर छाननी करुन प्रस्ताव स्वाक्षरीने मा.शिक्षण उपसंचालक यांचेकडे पाठविण्यात येतात.

 

वर्षातून एकदा

 

 

कलम 4 (1) () नमुना 

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) विभागाच्या कामाशी संबंधित कार्यालयीन आदेश/धोरणात्मक परिपत्रके.

अ.

क्र.

विषय

क्रमांक व तारीख

अभिप्राय (असल्यास)

1

विभागाअंतर्गंत विविध कार्यासनाकडील विषय वाटप.

 

क्रमांक शिक्षण/माध्यमिक/ आस्था/748/दिनांक 16.08.2012

 

 


 

कलम 4 (1) () (viii) नमुना 

शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या कार्यालयातील शाखेशी संबंधित समितीची यादी.

अ.क्र.

समितीचे नाव

समितीचे सदस्य

समितीचे उद्दिष्ट

किती वेळा घेण्यांत येते

सभा जन सामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही.

सभेचा कार्यवृत्तांत

1

शाळा परवानगी विषयीच्या नविन धोरणांची अंमलबजावणी बाबत जिल्हा समिती.

1.प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था-अध्यक्ष

2.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)- सदस्य

3.शिक्षणाधिकारी (निरंतर)- सदस्य

4.संबंधित विद्यापीठातील कुलगुरुचे 2 प्रतिनिधी सदस्य.

5.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)- निमंत्रक

मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या आदेशानुसार नविन माध्यमिक शाळा परवानगी करीता प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करुन अभिप्राय देणे.

शासन आदेशानुसार नविन शाळा परवानगी बाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यावर

नाही

होय

2

विनाअनुदानित माध्यमिक शाळांना अनुदान देण्यांसाठी निर्धारित निकषामध्ये सुधारणा करुन नविन निकष विहित करणेबाबत जिल्हा समिती.

1.प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था-अध्यक्ष

2.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)- सदस्य

3.शिक्षणाधिकारी (निरंतर)- सदस्य

4.संबंधित विद्यापीठातील कुलगुरुचे 2 प्रतिनिधी सदस्य.

5.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)- निमंत्रक

याचिका क्रमांक 1773/2002 वर मा.मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार शाळा मुल्यांकनात पारदर्शकता येणेसाठी.

शासन आदेशानुसार विनाअनुदानित शाळा अनुदानावर आणणेसाठी तपासणी करणेबाबत आदेश प्राप्त होतील त्याप्रमाणे.

नाही

होय

 

 

कलम 4 (1) () (xi)

शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या कार्यालयातील अंदाजपत्रकाचा तपशिल.

अ.

क्र.

अंदाजपत्रे शिर्षाचे वर्णन

अनुदान

नियोजित वापर

अधिक अनुदान अपेक्षित असल्यास

अभिप्राय

1

अशासकिय माध्यमिक शाळांना वेतनेत्तर अनुदान

शाळांनी केलेल्या खर्चावर आधारित विकसन शीलतेच्या ठरवून देण्यात आलेल्या निर्देशांकानुसार

शाळेला वेतनखर्चा व्यतिरिक्त खर्चाकरिता

शाळांनी केलेल्या खर्चावर आधारित विकसन शीलतेच्या ठरवून देण्यात आलेल्या निर्देशांकानुसार

 

2

अशासकिय /माजी शासकिय कनिष्ठ महाविद्यालयांना वेतनेत्तर अनुदान

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

 

3

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना वेतनेत्तर अनुदान

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

 

4

सैनिकी शाळांना वेतनेत्तर अनुदान

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

 

5

अध्यापक विद्यालये

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

वरीलप्रमाणे

 

6

आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून.

अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील अनुसुचित जमातीच्या जि.प.व माध्यमिक शाळांतील इ.5 वी ते इ.7 वी व इ.8 वी ते इ.10 वी मधील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन लाभ

अपेक्षित नाही

 

7

आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

इ.10 वी मध्ये 50 टक्के गुण प्राप्त करुन इ.11 वी मध्ये शिकत असणाऱ्या व ज्यांचे उत्पन्न रु.30 हजारांचे मर्यादेत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो.

 

 

8

पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक शिष्यवृत्ती

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना आहे.

 

 

9

इ.10 वी पर्यंत सर्वांना नि:शुल्क शिक्षण (योजनेत्तर योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

इ.10 वी पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क शिक्षण

 

 

10

इ.10 वी पर्यंत सर्वांना नि:शुल्क शिक्षण (योजनांतर्गंत)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

इ.10 वी पर्यंत सर्व विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क शिक्षण

 

 

11

इ.12 वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण (योजनेत्तर योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

इ.12 वी पर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना मोफत शिक्षण

 

 

12

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण (योजनेत्तर योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा तसेच अध्यापक विद्यालयातील शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

 

 

13

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळामधील अध्यापकांच्या व अध्यापकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील अध्यापकांच्या व अध्यापकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना पदव्युत्तर स्तरापर्यंत मोफत शिक्षण.

 

 

14

माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनांतर्गंत योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती.

 

 

15

माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेत्तर योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

माजी सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती.

 

 

16

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती (योजनेत्तर योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती.

 

 

17

ज्यांचे किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु.15000/- चे आत आहे अशा विद्यार्थ्यांना फी माफ (योजनेत्तर योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

रु.15000/- पेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पालकांच्या मुलांना फी सवलत.

 

 

18

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण (योजनांतर्गंत योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण.

 

 

19

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण (योजनेंत्तर योजना)

प्राप्त होणाऱ्या प्रस्तावाच्या अधिन राहून

प्राथमिक शिक्षकांच्या मुलांना मोफत शिक्षण.

 

 

 

 

कलम 4 (1) () (xvi) नमुना ()

शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे, माहितीचा अधिकार 2005

जिल्हास्तर सहा.माहिती अधिकारी, माहिती अधिकारी  अपिलीय अधिकारी.

.क्र.

विषय

सहा.माहिती अधिकारी

जनमाहिती अधिकारी/

अपिलीय अधिकारी

1

आस्थापना

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.ए.एल.मिसाळ, उपशिक्षणाधिकारी

2

सेवानिवृत्ती प्रकरणे

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.ए.जी.शिंदे, उपशिक्षणाधिकारी

3

सेवानिवृत्ती प्रकरणे

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.बी.टी.पाटील,, उपशिक्षणाधिकारी

4

शिक्षक / शिक्षकेत्तर

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.ए.एल.मिसाळ, उपशिक्षणाधिकारी

5

शाळा/तुकडया मान्यता

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.ए.जी.शिंदे, उपशिक्षणाधिकारी

6

शैक्षणिक सवलती

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.बी.टी.पाटील,, उपशिक्षणाधिकारी

7

लेखा

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.ए.एल.मिसाळ, उपशिक्षणाधिकारी

8

उच्च माध्यमिक विभाग

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.ए.जी.शिंदे, उपशिक्षणाधिकारी

9

तक्रार, नाव व जात

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.बी.टी.पाटील,, उपशिक्षणाधिकारी

10

प्रशिक्षण

सबंधित कार्यासन धारक

अधिक्षक वर्ग-2

श्री.ए.एल.मिसाळ, उपशिक्षणाधिकारी

11

परीक्षा

सबंधित कार्यासन धारक

श्री.एस.एल.पाटील, विषयतज्ञ (विज्ञान)

श्री.बी.टी.पाटील,, उपशिक्षणाधिकारी

12

वेतनपथक

मुख्य लिपिक

अधिक्षक वर्ग-2 (पे युनिट)

श्री.आर.जी. परदेशी , अधिक्षक, वेतन व भ.नि.नि.पथक (माध्यमिक)

 

 

 

कलम 4 (1) () (xii) नमुना ()

शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे येथील कार्यालयातील अनुदान कार्यक्रमांतर्गंत लाभार्थींची विस्तृत माहिती प्रकाशित करणे.

.क्र.

लाभार्थींचे नांव पत्ता

अनुदान/लाभ/यांची रक्कम/स्वरुप

निवड पात्रतेचे निकष

अभिप्राय

निरंक

या विभागामार्फत अनुदान/लाभार्थी निवड अशा योजना राबविल्या जात नाहीत.

 

 

कलम 4 (1) () (xiii) नमुना ()

             शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे येथील कार्यालयातील मिळणाऱ्या/सवलतीचा परवाना याची चालू वर्षाची तपशिलवार माहिती.

.क्र.

परवाना धारकाचे नांव

परवान्याचा प्रकार

परवाना क्रमांक

दिनांकापासून दिनांकापर्यंत

साधारण अटी

परवान्याची विस्तृत माहिती

निरंक

 

 

कलम 4 (1) () (xiv) नमुना ()

             शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे येथील कार्यालयातील माहितीचे इलेक्ट्रानीक स्वरुपात साठविलेली

माहिती प्रकाशित करणे.चालू वर्षाकरिता.

.क्र.

दस्ताऐवजाचा प्रकार

विषय

कोणत्या इलेक्ट्रनिक नमुन्यात

माहिती मिळविण्याची पध्दत

जबाबदार व्यक्ती

निरंक

 

 

कलम 4 (1) () (xv) नमुना ()

शिक्षण विभाग (माध्यमिक), जिल्हा परिषद ठाणे कार्यालयात विकास शाखेच्या सुविधांचा .

.क्र.

सुविधेचा प्रकार

वेळ

कार्यपध्दती

ठिकाण

जबाबदार व्यक्ती / कर्मचारी

तक्रार निवारण

1

शिक्षणाधिकारी / उपशिक्षणाधिकारी यांची भेट घेणे

पूर्वनियोजित वेळेनुसार भेटीसाठी 10.00 ते 17.45 पूर्वनियोजित वेळेशिवाय 14.00 ते 15.00

कार्यालयीन कामाच्या दिवशी (सार्वजनिक सुट्टीचे व शासकिय कामासाठी दौऱ्यांचे दिवस वगळून)

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे कार्यालय, जिल्हा परिषद ठाणे.

संबंधित कार्यासन अधिकारी / कर्मचारी

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) / उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

 

 

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

 1. अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल :-    

 

.

क्र.

अधिकारी /                                                                    कर्मचा-यांचे नांव

पदनाम

पे-बॅन्ड+ग्रेड पे

एकूण मुळ  वेतन

1

श्री. शेषराव बडे

शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

9300-34800/-+5400/-

56726/-

 

श्री..जी. शिंदे

उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

9300-34800/-+4800/-

65826/-

श्री.बी.टी.पाटील

उपशिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)

9300-34800/-+4800/-

63556/-

3

श्रीम.चित्रा भारमळ

अधिक्षक (माध्यमिक),वर्ग-2

9300-34800/-+4300/-

42326/-

4

श्री.एच.एस.माळी अतिरिक्त कार्यभार

सहा.शि..नि.

9300-34800/-+4300/-

65447/-

5

रिक्त

विज्ञान पर्यवेक्षक

 

  --

6

श्री. एच..माळी,

.शि..निरीक्षक

9300-34800/-+4300/-

46210/-

श्री.एस.एम.देशमुख

 

विज्ञान पर्यवेक्षक

9300-34800/-+4300/-

46210/-

श्रीम.टि.बी.पराडके,

विषयतज्ञ

9300-34800/-+4300/-

45750/-

7

पद रिक्त

कक्ष अधिकारी

 

-

8

श्रीम.आर.आर.दारोठे

कार्यालयीन अधिक्षक

9300-34800/-+4200/-

45607/-

-10

श्री.एस.एस.पाटील

विस्तार अधिकारी

9300-34800/-+4800/-

67656/-

श्रीम.शशिकला अत्तरदे

विस्तार अधिकारी

9300-34800/-+4800/-

67656/-

श्रीम. व्ही.एस. सोनटक्के

विस्तार अधिकारी

9300-34800/-+4400/-

62346/-

11

श्री.एन.व्हि. नगराळे

वरिष्ठ लिपिक

5200-20200/-+2400/-

32626/-

 

श्री. मुटके

वरिष्ठ लिपिक

5200-20200/-+2400/-

34526/-

श्रीम. एस.बी. बनगर

वरिष्ठ लिपिक

5200-20200/-+2400/-

29232/-

13

श्री.पी.पी.सावंत

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200/-+1900/-

25326/-

श्रीम. व्हि.व्हिपाटील

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200/-+1900/-

25657/-

श्रीम.जे.ए.  गावीत

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200/-+1900/-

28936/-

श्रीम.एस. बी..शेवाळे

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200/-+1900/-

27546/-

श्री.दिपक एस .पाटील

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200/-+1900/-

30426/-

श्री. व्हि.आर.बापट

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200/-+1900/-

29236/-

श्री.रविंद्र एस.पवार

कनिष्ठ सहाय्यक

5200-20200/-+1900/-

29565/-

14

श्री.आर.एस.कुसाळकर

वाहनचालक

5200-20200/-+2200/-

41626/-

 

श्रीम. डी.एम. शिवलकर

शिपाई

4440-7440/-+1300

19245/-

श्री  एस.बी.भेरे

शिपाई

4440-7440/-+1300

28745/-

श्रीम.डी.सी. अगिवले .

शिपाई

4440-7440/-+1300

18981/-

श्री. जोशी

शिपाई

4440-7440/-+1300

19345/-

श्री. नाईक

शिपाई

4440-7440/-+1300

19345/-

 

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

.क्र.

कार्यासनाचे नांव

सोपविलेले विषय

1

श्री.काळे,

वरिष्ठ लिपिक

1. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक मान्यता प्रस्ताव, संच मान्यता तसेच ग्रंथपाल मान्यता.

1. माध्यमिक शाळा प्रवेशाबाबतचे कामकाज व पत्रव्यवहार करणे.

2. ठाणे जिल्हा पटपडताळणी संपूर्ण कामकाज, तुकडया अनुदान मंजूरी व त्यासंबंधी सर्व कामकाज, अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळा याबाबत न्यायालयीन प्रकरणे कामकाज पहाणे.

2

श्रीम.जी.जी. बांदेकर, वरिष्ठ लिपिक

1. शिक्षक संच मान्यता

2. मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, मान्यता.

3. शिक्षक मान्यता

4. संबंधित विषयांशी निगडीत न्यायलयीन प्रकरणे

5. संख्या निश्चिती

3

श्रीम.व्ही. सी. दाते,कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार.

1. आदिवासी विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन या योजनेची ठाणे जिल्हयातील प्राप्त देयके तपासून कोषागारात सादर करणे.

2. आर्थिक दृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शालांत परिक्षोत्तर खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती या योजनेचे प्रस्ताव दिनांक 15 ऑक्टो.पर्यंत मा.शिक्षण संचालक पुणे कार्यालयास पाठविणे.

3. टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा शुल्क फी प्रस्ताव शाळांकडून मागवून ते जिल्हास्तरावर तपासून मा. शिक्षण उपसंचालक, मुंबई कार्यालयास सादर करणे.

4. वरील सर्व योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करणे.

5. मासिक खर्चाच्या अहवालाचा ताळमेळ घेवून एकत्रित अहवाल मा.शिक्षण संचालक, पुणे व मा.शिक्षण उपसंचालक , मुंबई यांच्याकडे सादर करणे.

6. मा.महालेखाकार, मुंबई यांच्या कार्यालयास उपस्थित राहून सर्व योजनांच्या खर्चाचा ताळमेळ  घेणे.

7. डी.पी.डी.सी. सभेबाबतचे सर्व कामकाज करणे.

4

श्रीम.व्ही. सी. दाते,कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार.

1. शैक्षणिक सवलतींच्या 12 प्रकारच्या योजनांची संपूर्ण ठाणे जिल्हयातील सर्व शाळांची देयके तपासणे व त्यावरुन प्रत्येक योजनेप्रमाणे देयक तयार करुन ते कोषागारात सादर करणे.

2. 123 कलमाखालील सर्व शैक्षणिक सवलतींची देयके गटस्तरावर पारित होत असल्याने सर्व तालुक्यांकडून योजनानिहाय तरतूद मागणी प्रमाणे सर्व तालुक्यांना तरतुदीचे वाटप करणे.

3. जिल्हास्तरावरील 123 कलमाखालील योजनांची देयके तपासून अर्थ विभागात सादर करणे.

4. सर्व तालुक्यांकडून प्राप्त होणारा खर्चाचा अहवाल एकत्रित करुन संचालनालयास सादर करणे.

5. शैक्षणिक सवलतींच्या 12 योजनांचे अंदाजपत्रक तयार करुन संचालनालयास सादर करणे.

6. ग्रामपंचायत ग्रंथालयांना परिरक्षण अनुदानाचे धनादेश वाटप करणे.

5

श्रीम.व्ही. सी. दाते,कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) यांचेकडे अतिरिक्त कार्यभार.

1. विभागांतर्गंत विविध शैक्षणिक सवलतीचे डी.डी.चे शाळांना वाटप करणे. व त्या अनुषंगाने मुंद्राकित पावत्या जतन करणे.

2. ध्वजदिन निधी संकलन व त्या अनुषंगाने मा.जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, ठाणे तसेच शाळांशी पत्रव्यवहार करणे.

3.कल्याण,डोंबिवली,अंबरनाथ,उल्हासनगर,भिवंडी, वाडा, मुरबाड व शहापूर या तालुक्यातील अशासकीय तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाचे वेतनेत्तर अनुदानाचे निर्धारण करणे.

4.कल्याण,डोंबिवली,अंबरनाथ,उल्हासनगर,भिवंडी, वाडा, मुरबाड व शहापूर या तालुक्यातील प्राप्त होणारे इमारत भाडे प्रस्ताव संपर्क अधिकारी यांचे मार्फत तपासणी करुन मंजुरीसाठी सादर करणे.                                              5.कल्याण,डोंबिवली,अंबरनाथ,उल्हासनगर,भिवंडी, वाडा, मुरबाड व शहापूर या तालुक्यातील अशासकीय तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयाचे मा.महालेखापाल मुंबई यांचे कार्यालयाकडून होत असलेल्या लेखापरिक्षणात निघालेल्या लेखा आक्षेपांची पूर्तता शाळेकडून करुन घेणे.

6. माध्यमिक शाळांचे विकसनशीलतेनुसार निर्देशांकाबाबतची माहिती शाळांकडून प्राप्त करुन घेवून मंजुरीसाठी विभागीय कार्यालयास सादर करणे.

7.माध्यमिक शाळांना देण्यांत येणाऱ्या अनुदानाच्या नोंदवहया ठेवणे.

8. माध्यमिक शाळांकडून प्राप्त होणारे त्यांचे विषयाबाबत पत्रव्यवहार करणे.

9. माध्यमिक शाळांचे अनुदानाबाबतचे चारमाही/आठमाही/अकरामाही अंदाजपत्रक मा.शिक्षण संचालनालयास सादर करणे.

6

श्रीम.व्ही. सी. दाते,कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा)

1. 3.स्थानिक निधी लेखा परिक्षण कामकाज

4. शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची सेवानिवृत्ती प्रकरणे तयार करुन मा.महालेखाकार व मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

5. सेवाखंड क्षमापित करणेबाबतचे प्रस्ताव सादर करणे. सेवाखंड प्रमाणपत्रावर प्रतिस्वाक्षरी देणे.

6. शाळांचे दाखल्यांवर प्रतिस्वाक्षरी देणे.

7. वरिष्ठांनी व मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितलेली सर्व कामे करणे.

7

श्रीम.एम.डी.पाटणकर, व.सहा यांचेकडे कार्यभार.

1. कार्यालयात येणारे शाळेकडील प्रस्ताव नांव, जात, जन्मतारीख, वडिलांचे नांव, विद्यार्थी व विद्यार्थीनींचे प्रस्ताव.

2. कार्यासनाकडे येणारे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 नुसार आलेल्या पत्रांवर कार्यवाही करणे तसेच माहितीचा अधिकार संकलन मा. शिक्षण उपसंचालक, मुंबई  यांचेकडे तसेच मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.ठाणे यांच्याकडे सादर करणे.

3. शिक्षकांचे जन्मतारीख बदलाबाबत आलेल्या प्रस्तावाबाबत कार्यवाही करणे.(सेवापुस्तकातील नोंदी बाबत)

4. शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची दुसरी,तिसरी व चौथी प्रत देण्याबाबतच्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

1. लोकशाही दिन.

2. जनता दरबार.

3. भ्रष्टाचार निर्मुलन.

4 मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक मान्यता. (शहापुर)

6. मा.शिक्षणाधिकारी, यांचे मौखिक आदेशानुसारची सर्व कामे.

7.राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार व संस्थेचा पुरस्कार सादर करणे, तसेच वरिष्ठांनी व मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितलेली सर्व कामे करणे.

8

श्री.एस.जे.महाळुंगे, कनिष्ठ सहाय्यक

2. जिल्हा परिषद अधिकारी / कर्मचारी वर्ग एकूण 31, एकूण 31 कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात आस्थापना विषयक सर्व बाबींच्या नोंदी घेणे. तसेच सर्व प्रकारच्या रजा मंजूर करणे, वेतनवाढ मंजूर करणे, दरमहाची वेतन देयके तयार करुन वित्त विभागास सादर करणे. वेतनासंबंधीचे चारमाही / आठमाही तसेच अकरामाही अंदाजपत्रक तयार करुन प्राथमिक विभागाकडे  सादर करणे.

3. वार्षिक प्रशासन अहवाल तयार करणे. सांख्यिकी माहिती तयार करुन सादर करणे. सेवानिवृत्ती वेतन प्रकरणे तयार करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे गटविमा योजना प्रस्ताव तयार करणे. भविष्य निर्वाह निधी अंतिम रकमेचा प्रस्ताव सादर करणे.

4. निरिक्षण टिपणी मुद्यांची पूर्तता करणे, आयुक्त तपासणी मुद्यांची पूर्तता करणे.

5.वरिष्ठांनी व मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितलेली सर्व कामे करणे.

9

श्रीम.पी.पी.सावंत, कनिष्ठ सहाय्यक

1.कार्यालयात प्राप्त होणारे सर्व टपाल स्विकारुन आवक नोंदवहीमध्ये नोंद घेवून सर्व कार्यासनांना वाटप करणे. व प्रत्येक कार्यासनाकडून एकत्रित गोषवारा साप्रविकडे सादर करणे. (आवक शाखेचे सर्व काम पहाणे.)

10

श्रीम.एम.डी.पाटणकर,

वरिष्ठ सहाय्यक

1. तुकडी मान्यता-पटपडताळणी नुसार अतिरिक्त वाढीव तुकडया मंजुरी.

2.विषय मान्यता

3. शाळेच्या नावामध्ये बदल

4.व वरिष्ठांनी वेळोवेळी सोपविलेली कामे.

11

श्री.व्हि.व्हि.पाटील,

 कनिष्ठ सहाय्यक

1.वेतनासंबंधीचे चारमाही / आठमाही तसेच अकरामाही अंदाजपत्रक तयार करुन मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांना सादर करणे.

2.शासकीय आस्थापना

12

श्री.व्हि.एस.सपकाळे

व.सहा.

2. शालेय पोषण आहार

3. आम आदमी विमा योजना

4. शिक्षक/शिक्षकेत्तर, मुख्याध्यापक/उपमुख्याध्यापक मान्यता (मुरबाड)

13

श्री.चव्हाण,

 कनिष्ठ सहाय्यक

1. .आमदार/खासदार स्थानिक निधी कार्यक्रम

2.पुस्तक पेढी.

3.संस्कृत पाठशाळा अनुदान

4.मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग

5. शाळा इंडेक्स व पुर्नमान्यता

6.कनिष्ठ महाविद्यालयाची सर्व कामकाज

7.MSS शिष्यवृत्ती

8.HSS शिष्यवृत्ती

9. अल्पसंख्याक शिष्यवृत्ती

10. NMMS शिष्यवृत्ती

11.ठाणे जिल्हयातील सर्व शाळांची न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे.

14

श्री.व्हि.आर.पवार,

वरिष्ठ सहाय्यक

1. नवीन माध्यमिक शाळांना परवानगी देणेबाबत प्रस्ताव जिल्हा समितीमार्फत राज्य समितीकडे सादर करणे.

2. माध्यमिक शाळांना प्रथम मान्यता, सांकेतिक मान्यता क्रमांक, सांकेतिक क्रमांक, पुर्नमान्यता देणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

3. विना अनुदानित शाळा अनुदानावर आणणेबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा समितीमार्फत मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

4. अंशत: अनुदानावर आलेल्या शाळांना वाढीव अनुदान मंजूर करणे.

5. माध्यमिक शाळांचे स्थलांतरास परवानगी देणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

6. व्यवस्थापन हस्तांतरणाचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

7. इ.5 वी ते 7 वी चे प्राथमिक शाळेचे वर्ग माध्यमिक शाळेस जोडणे . माध्यमिक शाळेत इ.5 वी चा वर्ग सुरु करणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

8माध्यमिक शाळेच्या नावात बदलाबाबत परवानगी देणे.

9. सी.बी.एस.ई./आय.सी.एस.ई. अभ्यासक्रमास परवानगी देणेबाबतचे प्रस्ताव मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांचेकडे सादर करणे.

10.अनधिकृत माध्यमिक शाळा.

11. शिक्षक/शिक्षकेत्तर मान्यता (वसई,विक्रमगड,जव्हार)

15

श्री.यु.आर राठोड कनिष्ठ सहाय्यक

1. माध्यमिक शिक्षकांना संगणक प्रशिक्षण.

2. सैनिकी शाळा

3.जिल्हास्तरीय संगणक पेढी प्रयोगशाळा स्थापन करणे.

4. राजीव गांधी विद्यार्थी सुरक्षा योजना.

5. 11 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांना संगणक प्रशिक्षण.

6. मानव विकाय कार्यक्रम अंतर्गत सर्व कामकाज

ठाणे जिल्हयातील सर्व शाळांतील शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची वैद्यकिय देयके मा.शिक्षण उपसंचालक, मुंबई यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करणे.

 

16

श्रीम.एस.व्हि.बनगर

1.बालचित्रपट माध्यमिक शाळांतून दाखविणे बाबत.

2.व्यवसाय मार्गदर्शन शिक्षक प्रशिक्षण.

3.डि.एड.संबंधीचे कामकाज पहाणे.

4. एस.एस.सी,एच.एस.सी परीक्षा कामकाज

5.इतर सर्व परीक्षा कामकाज

6.टायपिंगची संबंधित सर्व कामकाज

 

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

अ.क्र.

समितीचे नांव

अध्यक्षांचे पदनाम

सदस्य संख्या

सदस्य सचिवाचक पदनाम

1

निरंक

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

.क्र.

योजनेचे नांव

योजनेचा उद्देश

लाभार्थी/पात्रतेचे निकष

कोणाकडेसंपर्क साधावा त्या कार्यासनाचे नांव दुरध्वनी क्रमांक

1

विज्ञान प्रदर्शन:-

विद्यार्थ्यांमध्ये शास्त्रीयदृष्टया सृजनशीलता प्राप्त होते.   प्रदर्शनीय वस्तू तयार करताना वेगवेगळी कौशल्ये वापरले जावेत.

 

 

2

पुस्तकपेढीयोजना -

आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना इ.9 वी व इ.10 च्या विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके या योजनेतून पुरवणे.

 

 

3

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान:-

या योजनेमध्ये शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे

 

 

4

 मानव विकास कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढविणे मानव विकासावर आधारीत योजना राबविणे.-

इयत्ता 10 वी 12 वी मध्ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरिता  विशेष शिकवणी वर्ग सुरु करणे.

तालुक्यातील काही मोठया गावांमध्ये *अभ्यासिका* सुरु करणे.

ग्रामीण भागातील सर्वच मुलींना इयत्ता 12 वी पर्यंत शिक्षण घेणे शक्य व्हावे याकरिता गाव ते शाळा या दरम्यान वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देणे.

 

 

4

राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा(N.T.S)-

 

या कार्यालयाकडून सर्व स्तरावरुन प्रसिध्दी देण्यात यते. उदा.दैनिक वृत्तपत्र, टि.व्ही.चॅनेल्स, मुख्याध्यापक, शिक्षक, लिपिक प्रशिक्षणातून या बाबतची 10 वी च्या विदयार्थ्यानी परिक्षा देउुन स्कॉलरशिपचा लाभ देणे.

 

 

5

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक शिष्यवृत्ती योजना(NMMS) -

 

मागासवर्गीय 8 वी च्या विदयार्थ्याना परिक्षा देउुन स्कॉलरशिपचा लाभ देणे.

 

 

6

माजीसैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक सवलती :-

 

ü इयता 1 ली ते इयता 12 वी पर्यंत सत्र फी,  प्रयोगशाळा फी, पुस्तक अनुदान व गणवेश अनुदान मार्फत यासाठी लाभ देणे.

 

 

 

7

प्राथमिकशिक्षकांच्या पाल्यांना शैक्षणिक सवलत :-

 

शिक्षक पाल्य वाढविण्यासाठी.

 

 

8

इयत्ता 10 वीपर्यत शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण:-

मागासवर्गीय व दारिद्रय रेषेखाली असलेल्या विदयार्थ्याना जास्तीत जास्त  शिक्षणाचा लाभ देणे.  

 

 

 

9

आदिवासीविद्यार्थ्यांना विद्यावेतन :-

आदिवासी विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना शाळेत न येण्याचे मुख्य कारण त्यांची गरीबी आहे.  तरी त्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके, पाटया इ. पुरविण्यात आल्या तरी त्यांना शाळेत येण्यासाठी आकर्षित करावे व प्रोत्साहन मिळावे.

 

 

10

पूर्व माध्यमिक माध्यमिक शिष्यवृत्ती :-

पुर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती इयत्ता 4थी व इयत्ता 7 वी मध्ये शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलशीप चा जास्तीत जास्त लाभ देणे.

 

 

11

इयत्ता 11 वी12 वी च्या वर्गातील अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण:-

 

18 वर्षापर्यंत अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे आवश्यक आहे.  तसेच  या कृती आराखडयानुसार योग्य ते वातावरण उपलब्ध करुन देणे.  इयत्ता 11 वी / 12 वी च्या वर्गातील ज्या अपंग विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा लाभ मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देणे.

 

 

12

छात्रसेना :-

इयत्ता 9 वी मधील शिक्षण घेणा-या विद्यार्थी /विद्यार्थिनींना एल. सी. सी. च्या धर्तीवर प्रशिक्षण देणे.

 

 

13

शालेय पोषण आहार योजना-

शालेय पोषण आहार योजना ही 1 ली ते इ.8 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आहार पुरवणे.

 

 

14

अल्पसंख्याकसमाजातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना-

 

अल्पसंख्यांक समाजाच्या कल्याणासाठी समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल असलेल्या इ. 1 ली ते इ.10 या वर्गातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी लाभ देणे.

 

 

 

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

.क्र.

विषय

दस्ताऐवजांचाप्रकार

प्रमुख बाबींचा तपशील

सुरक्षितठेवण्याचाकालावधी

1

2

3

4

5

1

अंदाजपत्रके

लघुपाटबंधारे विभागातील विविध योजनांची अंदाजपत्रके

कायम

2

स्थायी ओदश संकलने

शासनाकडून प्राप्त विविध स्थायी आदेश

कायम

3

जडवस्तू संग्रह नोंदवही

कार्यालयीन  जड वस्तूच्या नोंदी

कायम

4

आवक नोंदवही

कार्यालयात येणा-या सर्व टपालाची नोंद

कायम

5

अग्रिम नोंदवही

कर्मचारी / अधिकारी यांनी दिलेल्या अग्रिमांच्या नोंदी

30 वर्ष

6

कामाची निविदा

लघुपाटबंधारे विभागातील विविध योजानांच्या कामाच्या निविदा

30 वर्ष

7

सेवापुस्तके

लघुपाटबंधारे विभागातील कर्मचा-यांची सेवापुस्तके

30 वर्ष

8

साठा रजिस्टर

दैनंदिनी वापरातील कार्यालयातील वस्तूंच्या नोंदी

10 वर्ष

9

तपासणी अहवाल

कामांना दिलेल्या भेटी / कार्यालयाची केलेली तपासणी

10 वर्ष

10

चौकशी अहवाल

प्रांप्त तक्रारींची चौकशी

10 वर्ष

11

कार्यविवरण / प्रकरण संचिका

विविध विषयांच्या संचिका

10 वर्ष

12

दैांदिनी

क-1

अधिका-याच्या मासिक कामकाजाची दैनंदिनी

5 वर्ष

13

संभाव्य फिरती कार्यक्रम

क-1

अधिका-याचे संभाव्य दौ-याबाबत

5 वर्ष

15

नियतकालिके

क-1

मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगती अहवाल

5 वर्ष

 

 

 

 

 

 

संसाधने

 सेवा जेष्ठता याद्या- शिक्षण माध्यमिक विभाग हे खाजगी माध्यमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा असल्याने सदर जेष्ठतासुची शाळास्तरावरुन केली जाते.

मासिक अहवाल  मासिक अहवाल खर्चाचा अहवाल शिक्षण उपसंचालक येथे सादर केला जातो तसेच मानव विकास अहवाल जिल्हाअधिकारी कार्यालय ठाणे येथे सादर केला जातो.

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

नागरीकांची सनद

 

अंदाजपत्रक

सदरची बाब ही मुख्यलेखा वित्त अधिकारी यांच्याशी निगडीत आहे.

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

शिक्षण माध्यमिक विभाग हे खाजगी माध्यमिक अनुदानित व विनाअनुदानित शाळा असल्याने सभाचे इतिवृत्त हे संस्था स्तरावर आहे.

अर्ज नमुने

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

अ.क्र.

विभागांची नांव व पत्ता

कार्यालयीन दुरध्वनी क्रमांक

ईमेल

1

शिक्षण विभाग माध्यमिक जिल्हा परिषद ठाणे

022- 25375526

eosecondarythane2014@gmail.com

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

अ.क्र.

कर्मचा-याचे नांव

कोणत्य जि.प.कडुन येणार आहे.

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावुन घ्यावयाचे आहेत त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे काय?

शेरा

1

निरंक

 

यशोगाथा

छायाचित्र दालन