पशुसंवर्धन विभाग

प्रस्तावना

                         प्रस्तावना

           पशुसवंर्धन विभाग, ग्रामीण भागातील जनावरांच्या रोगांची लक्षणे, व त्यावरील प्रतिबंधात्मक लसीकरणाद्वारे उपाय योजना करणे, तसेच दुधाळ जनावरांचे पालन, दुग्धव्यवसायाकरिता प्रशिक्षण देणे व पशुसवंर्धन विभागाच्या विविध योजनांची माहिती व आधुनिक तंत्रज्ञान इ. विषयाची माहिती व प्रात्यक्षीक दाखवुन शेतक-यांना जनावरांची जोपासना चांगली करण्यांबाबत माहिती देणे हे या विभागामार्फत केल्या जाते. शासनाच्या पशुसवंर्धना संबंधीत विविध योजनांची अंमलबजावणी हा विभाग करीत असते. यामध्ये प्रामुख्याने, दुधाळ जनावरांचा गट वाटप, शेळी/मेंढी वाटप अंतर्गत अनुसूचित जाती, जमाती, सर्वसाधरण, दारीद्रयरेषेखालील, भुमिहीन जनतेला शासनाच्या योजनांचा लाभ या विभागामार्फत दिल्या जातो.

                       जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जि. प. ठाणे हे विभागाचे प्रमुख असून, निरनिराळ्या योजनेचे अंमलबजावणी अधिकारी असतात. तसेच ते केंद्रस्तर व राज्यस्तर व जिल्हा परिषद उपकारमधून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करतात.

विभागाची संरचना

 1. 1. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

                                                                  2.पशुधन विकास अधिकारी (तात्रिक)

                                                                  3. पशुधन विकास अधिकारी (तालुकास्तर)

                                                                  4. सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी (तालुकास्तर)

                                                                  5. पशुधन पर्यवेक्षक (तालुकास्तर)

                                                                  6.वृणोपचारक ( तालुकास्तर)

                                                                            मुख्यालयीन कर्मचारी

                                                                  7. सहाय्यक प्रशासन अधिकारी  - 1

                                                                  8.कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी  - 1

                                                                  9. वरिष्ठ सहाय्यक (लिपीक) - 1

                                                                 10.कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) - 1

                                                                  11.कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक)  - 1

                                                                 12. वाहन चालक  - 1

                                                                 13. शिपाई (वर्ग-4) – 2

 

संपर्क

 1. जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार, जूनी पंचायत समिती,     

             तळमजला, स्टेशन रोड, कोर्ट नाका, ठाणे ( पश्चिम)

             पिन       :-  400 601/  दूरध्वनी क्रमांक :- 022 25341051  

            Email ID   :-dahothane@gmail.com

 

कार्यालयीन कामकाजाची वेळ

सकाळी 10:00 ते सायंकाळी 5:45

महिन्यातील दुसरा व चौथा शनिवार व रविवार सोडून

विभागाचे ध्येय

 1.  जिल्हयातील पशुपालकांना सोयी सुविधा पुरविणे.
 2.  पशुआरोग्य सेवा देणे.
 3.   रोग नियंत्रण करणे.
 4.   पशुसंवर्धन विभागांतर्गत येणा-या सर्व योजनांची माहिती जिल्हयातील  पशुपालकांना देणे.
 5.   सदर योजनांचा लाभ घेणेस प्रवृत्त करणे व त्यांचा आर्थिक दर्जा वाढविणे.
 6.   संकरित गो-पैदास कार्यक्रम राबविणे.

विभागाची कार्यपध्दती

 1. पशुसंवर्धन विभागाच्या कामकाजाचे नियंत्रण करणे.
 2. कर्मचा- यांच्या आस्थापना विषयक बाबीची  पुर्तता करणे.
 3. पशुसंवर्धन विषयक सर्व योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे.

माहितीचा अधिकार

. माहितीचा अधिकार   -  माहितीचा अधिकारी अधिनियम २००५ अंतर्गत (१७ मुद्यांची) स्वयंप्रेरणेने जाहिर करावयाची माहिती.                                     

 

Ûú»Ö´Ö 4 (1) (²Ö) (xvi)

पशुसंवर्धन विभागातील माहिती संदर्भात जन माहिती अधिकारी ,सहाय्यक जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी यांची तपशिलवार माहिती

नमुना क :- जन माहिती अधिकारी

अक्र

जन माहिती अधिकाऱ्याचे नांव

अधिकार पद

जन माहिती अधिकाऱ्याची कार्यकक्षा

संपुर्ण पत्तादुरध्वनी क्रमांक

ई मेल आयडी (या कायदयापुरता)

प्रथम अपिलीय अधिकारी

1

डॅा.लक्ष्मण पवार

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

पशुसंवर्धन विभाग

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

022-25341051

adhsthane@gmail.com.

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणे

 

 

 

 

 

®Ö´Öã®ÖÖ ÜÖ :- सहा.जन माहिती अधिकारी

 

अक्र

सहा जन माहिती अधिकाऱ्याचे नांव

अधिकार पद

सहा जन माहिती अधिकाऱ्याची कार्यकक्षा

संपुर्ण पत्ता / दुरध्वनी क्रमांक

1

श्रीकांत माईणकर

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

पशुसंवर्धन विभाग जि प ठाणे

पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे

022-25341051

 

 

नमुना ग :- प्रथम अपिलीय अधिकारी

अक्र

प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याचे नांव

अधिकार पद

प्रथम अपिलीय प्राधिकाऱ्याची कार्यकक्षा

अहवाल देणारी जन माहिती अधिकारी

ई मेल आयडी (या कायदयापुरता)

1

डॅा.लक्ष्मण पवार

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद ठाणेê

ठाणे पशुसंवर्धन कार्यालय

श्रीकांत माईणकर सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

adhsthane@gmail.com

 

 

 

 

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे

अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्तव्यसूची

                                                                                                            विभागाचे कार्यासन निहाय वाटप

            पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद ठाणे येथे कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे खालील प्रमाणे कार्यासन निहाय वाटप करणेत आलेले आहे.

अक्र

कर्मचाऱ्याचे नांव

हुददा

कामाचा तपशिल

श्रीकांत माईणकर

सहाय्य्क प्रशासन अधिकारी

जन माहिती अधिकारी माहीतीच्या अधिकारामध्ये प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे. स्थानिक स्तरावर अधिकारी पदाधिकारी यांच्यात समन्वय साधणे. अधिकारी पदाधिकारी यांच्या दौऱ्याचे वेळी त्यांची व्यवस्था पहाणे. न्यायालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे

श्री.के.बी.कोकाटे

कनिष्ठ  प्रशासन अधिकारी

आस्थापना विषयक कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे सभांची एकत्रित माहिती तयार करणे.निरिक्षण टिपणीतील शकांची पुर्तता करणे कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे

श्री डी.जे.आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक आस्थापना १

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक दैनंदिनी मान्यतेसाठी सादर करणे. कृषि व पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय विषय समितीची मासिक सभा आयोजन करण व कामकाज करणे. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व  पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक वेतन सेवार्थमध्ये   तयार करणे व प्रवासभत्ता देयके मान्यतेसाठी सादर करणे. विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

श्री आर एल खारिक

कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

कार्यालयीन सादीलअधिकारी व कर्मचारी यांचे भ.नि.नि.उपदानरजारोखीकरणसहावा वेतन आयोग फरकाच्या रक्कमा भ.नि.नि. मध्ये जमा करणे पशुसंवर्धन विभागाकडील जिल्हा परिषद/विविध लेखा शिर्षाखालील  लेख्यांचे ताळमेळाचे काम करणे. अधिकारी/कर्मचारी याचे वेतन प्रवास भत्त्ते व सादील रक्क्मा अदायगी करणे कार्यालयीन स्टेशनरी यंत्रसामुग्री  खरेदी करणे व त्यांची देखभाल व दुरुस्ती करणे.चारमाही आठमाही दहामाही अंदाजपत्रक तयार करुन मा.उपसंचालक यांचे कार्यालयात सादर करणे

श्री  राजवंश मेश्राम

कनिष्ठ सहाय्यक

विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांची वार्षिक वेतनवाढ मंजूरीचा प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सर्व प्रकारचे रजा विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे परतावा / नापरतावा भ.नि.नि. अग्रिम मंजूरीचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वेतन / कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरण / उपदान / अंशराशीकरण मंजूर करणे गट विमा योजना प्रकरण मंजूर करणेचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत संवर्गातील बदल्यांचे प्रस्ताव पदोन्नती / कालबध्द पदोन्नती प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत संवर्गातील कर्मचारी यांचे ज्येष्ठता याद्या तयार करणे विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 कलम 4 (1) (ब) (II) पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये

अक्र

अधिकारी/कर्मचारी यांचे नांव

संवर्ग व वेतनश्रेणी

पर्यवेक्षकाचे नांव व पदनाम

पदाचे अधिकार व कर्तव्य

कोणत्या आदेशान्वये

अधिकार प्राप्त झालेले

आहेत

अधिकार

कर्तव्ये

1

2

3

4

5

6

7

1

डॅा.लक्ष्मण पवार

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि प ठाणे

कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्राण ठेवणे. कार्यालयीन कामे करुन घेणे व नियंत्राण ठेवणे

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे मार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

पशुसंवर्धन विषयकयोजनांची अंमल बजावणी करणे वेळोवेळी शासन निर्देशाप्रमाणे अंमलबजावणी करणे कार्यालय प्रमुख म्हणुन वेळोवेळी निर्देशित केलयाप्रमाणे काम करणे

शासनाने विहित केलेले अधिकारान्वये तसेच मा.मु.का.अ.यांचेकडील आदेश क्र ठाजिप/साप्रवि/७५६ दि १/१/९१

मा मु .का.अ.यांचेकडील आदेश क्र ठाजिप/डेलिगेशन/आस्था3/1883 दि.17/7/2002

2

डॅा.प्राजक्ता वैदय

पशुधन विकास अधिकारी विस्तार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि प ठाणे

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे मार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

 

शासनाने विहित केलेले अधिकारान्वये तसेच मा.मु.का.अ.यांचेकडील आदेश क्र ठाजिप/साप्रवि/७५६ दि १/१/९१

मा मु .का.अ.यांचेकडील आदेश क्र ठाजिप/डेलिगेशन/आस्था3/1883 दि.17/7/2002

श्रीकांत माईणकर

सहा.प्रशासन अधिकारी    9300-34800       ÝÖÏê›ü ¯Öê ४४००               

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

१. सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

२. जनमाहिती अधिकारी म्हणून सर्व प्रकारचे कामकाज पहाणे

३. पशुसंवर्धन समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

४. लोकायुक्त प्रकरणे, लोकशाही दिन, जनता दरबार, पंचायत राज समिती, आदिवासी विकास समिती,  इतर जाती/जमाती/मागासवर्ग/महिला हक्क व कल्याण समिती बाबतचे सर्व कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

-----

-----

श्री किसन कोकाटे

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

 

आस्थापना विषयक कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे सभांची एकत्रित माहिती तयार करणे.निरिक्षण टिपणीतील शकांची पुर्तता करणे कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवणे

 

 

श्री दिलीप आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

 

१. सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

२. जनमाहिती अधिकारी म्हणून सर्व प्रकारचे कामकाज पहाणे

३. कृषी समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

. लोकायुक्त प्रकरणे, लोकशाही दिन, जनता दरबार, पंचायत राज समिती, आदिवासी विकास समितीइतर जाती/जमाती/मागासवर्ग/महिला हक्क व कल्याण समिती बाबतचे सर्व कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

-----

-----

श्री आर एल खारिक

कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

 

१. लेखा विषयक सर्व कामकाज .

२. जंगम मालमत्ता (Dead Stock) विषयक सर्व कामकाज.

३. भार-अधिभार प्रकरणे.

४. सर्व प्रकारची देयके

५. दुरध्वनी, वीज, संगणक, झेरॉक्स व अनुशंघीक विषयाबाबतचे सर्व कामकाज.

६. टी.डी.एस. विषयक सर्व कामकाज

७. जिल्हा नियोजन समिती योजना अंतर्गत सर्व योजना.

८. नरेगा व मनरेगा अंतर्गत सर्व कामे.

९. कार्यालयातील भांडार विषयक कामकाज.

 

 

श्री राजवंश मेश्राम

कनिष्ठ सहाय्यक

 

विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांची वार्षिक वेतनवाढ मंजूरीचा प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सर्व प्रकारचे रजा विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे परतावा / नापरतावा भ.नि.नि. अग्रिम मंजूरीचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वेतन / कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरण / उपदान / अंशराशीकरण मंजूर करणे गट विमा योजना प्रकरण मंजूर करणेचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत संवर्गातील बदल्यांचे प्रस्ताव पदोन्नती / कालबध्द पदोन्नती प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत संवर्गातील कर्मचारी यांचे ज्येष्ठता याद्या तयार करणे विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ûú»Ö´Ö 4 (1) (b) (ii) ®Ö´Öã®ÖÖ ÜÖ

पशुसंवर्धन कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

()

अक्र

पदनाम

अधिकार आर्थिक

आदेश क्रमांक

अभिप्राय

1

जिल्हा  पशुसंवर्धन अधिकारी जि प ठाणे

आर्थिक खर्च रु 10000/-पर्यंत

महाराष्ट्र जि प व पं स अधिनियम खर्च नियम 1968 शेडयुल अ नियम २(१) व (३) अन्वये लागू

पशुसंवर्धन विभागातीलयोजनांची अंमलबजावणीकरणे मा.अति मु का अ यांचे आदेशान्वये योजना राबविणे

(²Ö)

अक्र

पदनाम

अधिकार प्रशासकिय

शासन निर्णय परिपत्रक

अभिप्राय

1

जिल्हा  पशुसंवर्धन अधिकारी जि प ठाणे

अधिनस्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासन/आस्थापना विषयक बाबी

1) वेतनवाढी

2) किरकोळ रजा

3) रजा नियमाप्रमाणे

४) अनीलीय  अधिकारी म्हणून काम पहाणे

ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग परिपत्रक क्रसविसे/1099/प्रक्र  3019/10 दिनांक 16/10/91

 

2

पशुधन विकास अधिकारी तांत्रीक

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे

महाराष्ट्र राज्य कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध विकास व मत्स्य व्यवसाय विभाग

 

 

Ûú»Ö´Ö 4 (1) (b) (ii) ®Ö´Öã®ÖÖ (Ûú)

पशुसंवर्धन कार्यालयातील अधिकारी  व कर्मचारी यांच्या अधिकाराचा तपशिल

अक्र

अधिकाऱ्याचे नांव

कार्यासनाचे पदनाम

अंतर्भुत कामाचे स्वरुप

डॅा.लक्ष्मण पवार

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

 

.पशुसंवर्धन विभागातील योजनांची अंमलबजावणी करणे व सनियंत्रण करणे

 वेळोवेळी शासन निर्देशाप्रमाणे अंमलबजावणीकरणे

कार्यालय प्रमुख म्हणुन वेळोवेळी  निर्देशित केल्याप्रमाणे काम करणे

डॅा.प्राजक्ता वैदय

पशुधन विकास अधिकारी तांत्रीक

 1. पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

श्रीकांत माईणकर

 

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

१. सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

२. सहा.जनमाहिती अधिकारी म्हणून सर्व प्रकारचे कामकाज पहाणे

३.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

४. लोकायुक्त प्रकरणे, लोकशाही दिन, जनता दरबार, पंचायत राज समिती, आदिवासी विकास समिती,  इतर जाती/जमाती/मागासवर्ग/महिला हक्क व कल्याण समिती बाबतचे सर्व कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

श्री किसन कोकाटे

 

 कनिष्ठ प्रशा.अधिकारी

१. सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

२.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

३. पंचायत राज समिती, जनता दरबार, लोकशाही दिन, लोकायुक्त प्रकरणे, आदिवासी विकास समिती, महिला व बालकल्याण समिती/इतर मागासवर्ग समिती कामकाज पहाणे.

श्री दिलीप आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक दैनंदिनी मान्यतेसाठी सादर करणे. कृषि व पशुसंवर्धन व  दुग्धव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय विषय समितीची मासिक सभा आयोजन करण व कामकाज करणे. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व  पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक वेतन सेवार्थमध्ये   तयार करणे व प्रवासभत्ता देयके मान्यतेसाठी सादर करणे. विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

 

श्री आर एल खारिक

कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

.लेखा विषयक सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

अंदाजपत्रके, वेतन व भत्ते, खर्चाचे मासिक प्रगती अहवाल, अशा सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे.

 सर्व योजनांची देयके तपासणे.

. स्थानिक निधी लेखा, महालेखाकार, पंचायत राज इत्यादी सर्व लेखा परिक्षण /मुद्यांची पूर्तता करणे. . लेखा विषयक सर्व कामकाज .

 जंगम मालमत्ता (Dead Stock) विषयक सर्व कामकाज.

भार-अधिभार प्रकरणे.. सर्व प्रकारची देयके

दुरध्वनी, वीज, संगणक, झेरॉक्स व अनुशंघीक विषयाबाबतचे सर्व कामकाज.

 टी.डी.एस. विषयक सर्व कामकाज

 

श्री राजवंश मेश्राम

कनिष्ठ सहाय्यक

विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांची वार्षिक वेतनवाढ मंजूरीचा प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सर्व प्रकारचे रजा विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे परतावा / नापरतावा भ.नि.नि. अग्रिम मंजूरीचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वेतन / कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरण / उपदान / अंशराशीकरण मंजूर करणे गट विमा योजना प्रकरण मंजूर करणेचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत संवर्गातील बदल्यांचे प्रस्ताव पदोन्नती / कालबध्द पदोन्नती प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत संवर्गातील कर्मचारी यांचे ज्येष्ठता याद्या तयार करणे विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

श्री खैरमोडे

शिपाई

कार्यालयातील वर्ग ४ ची कामे

श्री सुरेश शिंदे

शिपाई

कार्यालयातील वर्ग ४ ची कामे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ûú»Ö´Ö 4 (1) (²Ö) (iii)

पशुसंवर्धन विभागकार्यालयातील निर्णय पक्रियेतील पर्यवेक्षण व जबाबदारीचेउत्तरदायीत्व निश्चित करुन कार्यपध्दतीचे प्रकाशन

पशुसंवर्धन विभागातील कामकाज सांभाळणारे संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेमार्फत जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी निर्णय मान्यतेसाठी सादर करतात. संबंधित कार्यासनाच्याकर्मचाऱ्यांची पंचायत समिती जिल्हा परिषद,आयुक्त कार्यालय,संचाक,अन्य वरिष्ठकार्यालय यांच्याकडुन माहिती घेणे व सादर करणे ही जबाबदारी आहे. याकामावर पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी अनुक्रमे कक्ष अधिकारी,पशुधन विकास अधिकारी तांत्रिक यांची आहे. संबंधितकार्यासनाच्या कर्मचाऱ्यांची त्यांच्याकडे असलेल्या अभिलेख्याची अदयावतीकरण करुन ठेवण्याची जबाबदारी आहे.

अक्र

कामाचे स्वरुप

कालावधी

जबाबदार अधिकारी/कर्मचारी

अभिप्राय

1.

पंचायत समिती स्तरावरील विविध विकास योजनांचे साप्ताहिक व पंधरवडा व मासिक अहवाल प्राप्त करणे व संकलन करणे

सप्ताह/पंधरवडा/महिना

संबंधित कार्यासनाचे कर्मचारी

पशुधन विकासअधिकारीविस्तार हे या पदावर पर्यवेक्षणकरतात

2.

राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी

शासनानेदिलेल्या निर्देशानुसार

पशुधन विकास अधिकारी तांत्रिक

------

3.

शासन इतर विभाग वरिष्ठ कार्यालये सर्वसामान्य नागरिक यांजकडून आलेले अर्ज प्रस्ताव इ पत्रव्यवहार करणे

शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार

संबंधित कार्यासनाचे अधिकारी

सहा.प्रशासन अधिकारी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी

4.

माहितीचा अधिकार अर्ज

३० दिवसात

क.स.प्रशासन व जन माहिती अधिकारी तथा सहा.प्रशासन अधिकारी

------

5.

माहितीचा अधिकार अर्जा अंतर्गत अपिल

४५ दिवसात

कस प्रशासन व अपिलीय अधिकारी तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

------

6.

लोकआयुक्त

तात्काळ

संबंधित कार्यासन कर्मचारी

------

7.

तारांकित संदर्भ

तात्काळ

संबंधितकार्यासन कर्मचारी

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ûú»Ö´Ö 4 (1) (²Ö) (iii)

योजना,अधिकार,कर्तव्य अंमलबजावणी करतानाची कार्यपध्दती

स्त्रोत: जिल्हा परिषद सेस योजना सन 2018-19

अक्र

योजना

 

निकष

 

आवश्यक कागदपत्रे

तालुका/जिल्ह्याचेठिकाण व दूरध्वनि क्रमांक

1

75% अनुदानावर चिकन/मटन स्टॉल धारकांना  साहित्य पुरवठा करणे

चिकन/मटन स्टॉल परवाना धारकांना तांत्रिक दृष्टया चिकन/मटन स्वच्छ पुरविणेसाठी पिसे काढण्याची मशीन पुरविणे

रेशन कार्डची सक्षांकीत प्रत , आधार कार्ड सक्षांकीत प्रत,परवाना प्रमाणपत्र सक्षांकीत प्रत, ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला, शौचालायचा दाखला, अपत्य दाखला

जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी क्रमांक : 022 2534 1051

2

प्रसिध्दी व प्रचार कार्यक्रम अंतर्गत प्रसिध्दी, साहित्य पुरवठा व तालुकास्तरावर  पशुपालकांचे  प्रशिक्षण देणे.

पशुसंवर्धन विषयक प्रदर्शनाच्या माध्यमातून दुग्ध उत्पादन, शेऴी पालन, कुक्कूट पालन व्यवसायास चालना मिळणे करिता एक दिवसीय प्रशिक्षण शिबीर

रेशन कार्डची सक्षांकीत प्रत , आधार कार्ड सक्षांकीत प्रत, ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला, शौचालायचा दाखला, अपत्य दाखला

जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी क्रमांक : 022 2534 1051

3

60% अनुदानावर नोंदणीकृत तबेले धारकांना (पशुपालकांना) दुग्घ व्यवसाय फायदेशीर होण्याच्या दृष्टीने सुविधा पुरविणे.

स्वछ दूध निर्मिती व्हावी  व दुग्घ व्यवसाय फायदेशीर होण्या साठी परवाना धारकांना आवश्यक साहित्यांचा पुरवठा करणे

रेशन कार्डची सक्षांकीत प्रत , आधार कार्ड सक्षांकीत प्रत,परवाना प्रमाणपत्र सक्षांकीत प्रत, ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला, शौचालायचा दाखला, अपत्य दाखला

जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी क्रमांक : 022 2534 1051

4

75 % अनुदानावर अपंगाकरीता दुग्ध व्यवसाय वृद्धींगत करण्यासाठी एका संकरीत गायीचे वाटप

 

अपंग लाभार्थीस एक जोडधंदा उपलब्ध होऊन आर्थिक फायदा होईल. रु. 40000/- पैकी 75% शासकीय अनुदान रु. 30000/- राहील व लाभार्थी हिस्सा रु. 10000/- असूनविमा पॉलिसीचा खर्च लाभर्थ्यास स्व:ता करावयाचा आहे.

रेशन कार्डची सक्षांकीत प्रत , आधार कार्ड सक्षांकीत प्रत, ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला, शौचालायचा दाखला, अपत्य दाखला

जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी क्रमांक : 022 2534 1051

5

50% अनुदानावर एक संकरीत गायींचे  म्हैस वाटप

 

पशुपालकांमध्ये दुग्ध व्यवसाया एक जोडधंदा उपलब्ध होऊन आर्थिक फायदा होईल. रु. 40000/- पैकी 50% शासकीय अनुदान रु. 20000/- राहील व लाभार्थी हिस्सा रु. 20000/- असून विमा पॉलिसीचा खर्च लाभर्थ्यास स्व:ता करावयाचा आहे.

रेशन कार्डची सक्षांकीत प्रत , आधार कार्ड सक्षांकीत प्रत, ग्रामपंचायतचा रहिवासी दाखला, शौचालायचा दाखला, अपत्य दाखला,शेतकरी असल्याचा दाखला

जिल्हा ठाणे

दूरध्वनी क्रमांक : 022 2534 1051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ûú»Ö´Ö 4 (1) (²Ö) (iv)

पशुसंवर्धन विभाग कार्यालयातील कामांशी संबंधित नियम व अधिनियम

अक्र

कार्य

कामाचे प्रमाण

अभिप्राय

1

पशुसंवर्धन विषयक योजना अंमलबजावणी/सनियंत्रण वेळोवेळी शासन निर्देशाप्रमाणे अंमलबजावणी करणे कार्यालयीन प्रमुख म्हणुन वेळोवेळी निर्देशित केल्याप्रमाणे काम पहाणे

 

पशुसंवर्धन विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची अंमलबजावणी करणेसाठी तालुकास्तरावरुन प्राप्त झालेले लाभार्थीचे अर्ज विषय समितीमध्ये मंजुरी घेऊन लाभार्थीना लाभ देणे.

2

पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

 

दरवर्षी राबविणेत येणाऱ्या योजनांची लाभार्थीनिहाय आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता करुन लाभार्थींना लाभ देणे

3

सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

सहा.जनमाहिती अधिकारी म्हणून सर्व प्रकारचे कामकाज पहाणे

पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

 लोकायुक्त प्रकरणे, लोकशाही दिन, जनता दरबार, पंचायत राज समिती, आदिवासी विकास समिती,  इतर जाती/जमाती/मागासवर्ग/महिला हक्क व कल्याण समिती बाबतचे सर्व कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

 

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी म्हणुन कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे

4

सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

 पंचायत राज समिती, जनता दरबार, लोकशाही दिन, लोकायुक्त प्रकरणे, आदिवासी विकास समिती, महिला व बालकल्याण समिती/इतर मागासवर्ग समिती कामकाज पहाणे.

 

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी म्हणुन कार्यालयीन कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे

5

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक दैनंदिनी मान्यतेसाठी सादर करणे. कृषि व पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसायमत्स्यव्यवसाय विषय समितीची मासिक सभा आयोजन करण व कामकाज करणे. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व  पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक वेतन सेवार्थमध्ये   तयार करणे व प्रवासभत्ता देयके मान्यतेसाठी सादर करणे. विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

 

 

कार्यालयीन आस्थापना विषयक कामकाजाचा निपटारा करुन संबंधित खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने कामकाज करणे

6

.लेखा विषयक सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

अंदाजपत्रके, वेतन व भत्ते, खर्चाचे मासिक प्रगती अहवाल, अशा सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे.

 सर्व योजनांची देयके तपासणे.

. स्थानिक निधी लेखा, महालेखाकार, पंचायत राज इत्यादी सर्व लेखा परिक्षण /मुद्यांची पूर्तता करणे. . लेखा विषयक सर्व कामकाज .

 जंगम मालमत्ता (Dead Stock) विषयक सर्व कामकाज.

भार-अधिभार प्रकरणे.. सर्व प्रकारची देयके

दुरध्वनी, वीज, संगणक, झेरॉक्स व अनुशंघीक विषयाबाबतचे सर्व कामकाज.

 टी.डी.एस. विषयक सर्व कामकाज

 

 

कार्यालयातील लेखा विषयक कामकाजाचा निपटारा करणे. योजनांवरील तरतुदीचे वाटप तालुका स्तरावर करणे व देयके पारित होणेसाठी वरिष्ठ कार्यालयास सादर करणे.

7

विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांची वार्षिक वेतनवाढ मंजूरीचा प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सर्व प्रकारचे रजा विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे परतावा / नापरतावा भ.नि.नि. अग्रिम मंजूरीचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वेतन / कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरण / उपदान / अंशराशीकरण मंजूर करणे गट विमा योजना प्रकरण मंजूर करणेचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत संवर्गातील बदल्यांचे प्रस्ताव पदोन्नती / कालबध्द पदोन्नती प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे.

 

कार्यालयीन आस्थापना विषयक कामकाजाचा निपटारा करुन संबंधित खातेप्रमुख यांचे स्वाक्षरीने कामकाज करणे

                                                   

 

 

 

 

     Ûú»Ö´Ö 4 (1) (²Ö) (v)

पशुसंवर्धन विभाग कार्यालयातील कामांशी  संबंधित नियम व अधिनियम 

अक्र

सूचना पत्रकानुसार दिलेले विषय

नियम क्रमांक व वर्ष

अभिप्राय

1

कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबी

महाराष्ट्र जि प व जिल्हा सेवा नियम 1958

 -----

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (शिस्त व अपिल)1971

-----

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (रजा) 1982

-----

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ) 1981

-----

म जि प जिल्हासेवा (शिस्त व अपिल) 1964

-----

जि प विकास कामांचे सनियंत्रण

-----

महा जि प व पं स अधिनियम 1961 व त्याखालील नियम

-----

2

पशुसंवर्धन विषयक सर्व योजनांची अंमलबजावणी

खात्याने प्रतिवर्षी निर्गमित केलेले आदेश ,परिपत्रके,मार्गदर्शक सुचना,शासन निर्णय

-----

 

 

 

 

       Ûú»Ö´Ö 4 (1) (²Ö) (v)

नमुना ब / नमुना क

पशुसंवर्धन विभागाच्या कामाच्या संबंधित शासन निर्णय/परिपत्रके

अक्र

शासन निर्णयानुसार दिलेले काम

शासन निर्णय क्रमांक व तारीख

1.

विशेष असाधारणरजा योजना

महा शा नि वित्त विभाग निर्णय क्र आरजा/2402/25 सेवा8 दिनांक 7/10/2002

2.

अर्जितरजा साठविणे व रजेचे रोखीकरण करणे यांच्या कमाल मर्यादा वाढविणे

महा शा नि वित्त विभाग निर्णय क्र आरजा/2401/8/सेवा9 दिनांक 15/1/2001

3.

अनाथ लहान मुल दत्तक घेणाऱ्या राज्य शासकिय महिला कर्मचाऱ्यांना विशेष रजा मंजूर करणे बाबत

महा शा निवित्त विभाग निर्णय क्र आरजा/2495/सेवा9/ दिनांक 26/10/1998

4.

Leave Rules - Earned leave & leave on average pay- surrender of payment of leave salary

Govt. of Maha.Finance Dept.Re.no.LVe 2470-634-70, 15th May 1970

5.

शासकिय सेवेत असतानादिवंगत/अकाली मृत्यु झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नातेवाईकास अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती देण्या बाबत

महा शा नि सामान्य प्रशासन विभाग क्र अकंपा/1093/2335/प्रक्र90.03 आठ दिनांक 26/10/1994

6.

शासकिय कर्मचाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल लिहिणे व जतन करणे

महा शासन साप्रवि शासन नि क्र सीएफआर/1280/369/13 दिनांक 4/2/1984

7.

शासकिय अधिकाऱ्यांचे गोपनिय अहवाल लिहिणे व जतनकरणे

महा शासनसाप्रवि/शासननि क्र सीएफआर/1295/प्रक्र36/95/13  दि.1/2/1996

8.

Regulation of increments on the first of the month

Govt. of Maha.Finance Dept.Re.no.ING-1075-16-SER-1, Date 8 December 1975

9.

शासकिय कर्मचाऱ्यांना स्वग्रामी जाण्यासाठी प्रवास सवलत

म शावित्त विभाग शानि क्र टीआरअे/1180/सीआर318/एसअीआर-5 दि.9/9/1980

10.

Delegation of power to sanction refund to cultivators

Govt. of Maha. Agril & Co.op Dept.Reso.No.DEL,1066-29974-E, Date 23.1.1967

11.

मागासवर्गीयांसाठी राखून ठेवलेली पदे तशीच पुढे चालू ठेवणे बाबत.

महा शासन साप्रवि शासन नि क्र बीसीसी/1089/4663 प्रक्र 3/3189/16ब दि.7/10/1989

12.

सरळसेवा प्रवेश व पदोन्नतीसाठी सुधारित बिंदु नामावली विहित करणे

महा शासन साप्रवि शासन नि क्र बीसीसी/1094/68/94/16ब/दि. 26 जुलै 1995

महा.शासन सा.प्र.वि. शा.नि.क्र.:बीसीसी-२०१५/प्र.क्र.१०२A/१५/१६-ब दिनांक १९ जाने. २०१६

13.

Departmental Enquity Expenses of withnesses called for giving evidence act.

Govt. of Maha. Óa & n Reso.No.CDR-1168-D-I, Date 17 January 1969

 

 

 

अधिकारी/कर्मचारी यांचा वेतनाचा तपशिल

अ.क्र.

अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव

पद

मूळ वेतन

ग्रेड वेतन

महागाई भत्ता

घरभाडे भत्ता

स्थानिक पुरक भत्ता

प्रवास भत्ता

धुलाई भत्ता

NPS Govt Contr.

एकूण

डॅा.लक्ष्मण पवार

जि प सं अ

32410

5700

54116

11433

३००

2400

0

0

106059

डॅा.प्राजक्ता वैदय

प वि अ तांत्रिक

23700

5400

41322

8730

300

2400

0

7043

88895

श्रीकांत माईणकर

स प्र अ

17850

4300

25347

5355

400

300

0

0

49252

      ४

श्री किसन कोकाटे

क प्र अ

17850

4200

25347

5355

400

300

0

0

49252

श्री दिलीप आठवले

व सहा

14010

2400

19894

4203

400

300

0

0

38807

श्री आर एल खारिक

क स लेखा

15800

 

22436

4740

400

0

0

0

43376

श्री आर बी मेश्राम

क सहा

15150

2400

21513

4545

400

300

0

0

41908

श्री एस बी पानसरे

वाहनचालक

9540

 

13547

2862

400

200

0

2309

28858

श्री एस एस खैरमोडे

शिपाई

11470

 

16287

3441

400

200

50

0

31848

१०

श्री एस के शिंदे

शिपाई

12220

 

17352

3666

400

200

50

0

33888

       

 

विषयाचे कार्यासननिहाय वाटप

अक्र

अधिकाऱ्याचे नांव

कार्यासनाचे पदनाम

अंतर्भुत कामाचे स्वरुप

डॅा.लक्ष्मण पवार

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

 

.पशुसंवर्धन विभागातील योजनांची अंमलबजावणी करणे व सनियंत्रण करणे

 वेळोवेळी शासन निर्देशाप्रमाणे अंमलबजावणीकरणे

कार्यालय प्रमुख म्हणुन वेळोवेळी  निर्देशित केल्याप्रमाणे काम करणे

डॅा.प्राजक्ता वैदय

पशुधन विकास अधिकारी तांत्रीक

 1. पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांची अंमलबजावणी करणे.

श्रीकांत माईणकर

 

सहाय्यक प्रशासन अधिकारी

१. सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

२. सहा.जनमाहिती अधिकारी म्हणून सर्व प्रकारचे कामकाज पहाणे

३.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

४. लोकायुक्त प्रकरणे, लोकशाही दिन, जनता दरबार, पंचायत राज समिती, आदिवासी विकास समिती,  इतर जाती/जमाती/मागासवर्ग/महिला हक्क व कल्याण समिती बाबतचे सर्व कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

श्री किसन कोकाटे

 

 कनिष्ठ प्रशा.अधिकारी

१. सर्व प्रशासकीय /आस्थापना विषयक कामकाज पहाणे.

२.पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, स्थायी समिती, जि.प.सर्वसाधारण सभा तसेच इतर सर्व सभाविषयक कामकाजाचे नियंत्रण करणे.

३. पंचायत राज समिती, जनता दरबार, लोकशाही दिन, लोकायुक्त प्रकरणे, आदिवासी विकास समिती, महिला व बालकल्याण समिती/इतर मागासवर्ग समिती कामकाज पहाणे.

श्री दिलीप आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक दैनंदिनी मान्यतेसाठी सादर करणे. कृषि व पशुसंवर्धन व  दुग्धव्यवसाय मत्स्यव्यवसाय विषय समितीची मासिक सभा आयोजन करण व कामकाज करणे. जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी व  पशुधन विकास अधिकारी गट - अ यांच्या मासिक वेतन सेवार्थमध्ये   तयार करणे व प्रवासभत्ता देयके मान्यतेसाठी सादर करणे. विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

 

श्री आर एल खारिक

कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

.लेखा विषयक सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

अंदाजपत्रके, वेतन व भत्ते, खर्चाचे मासिक प्रगती अहवाल, अशा सर्व बाबींवर नियंत्रण ठेवणे.

 सर्व योजनांची देयके तपासणे.

. स्थानिक निधी लेखा, महालेखाकार, पंचायत राज इत्यादी सर्व लेखा परिक्षण /मुद्यांची पूर्तता करणे. . लेखा विषयक सर्व कामकाज .

 जंगम मालमत्ता (Dead Stock) विषयक सर्व कामकाज.

भार-अधिभार प्रकरणे.. सर्व प्रकारची देयके

दुरध्वनी, वीज, संगणक, झेरॉक्स व अनुशंघीक विषयाबाबतचे सर्व कामकाज.

 टी.डी.एस. विषयक सर्व कामकाज

 

श्री राजवंश मेश्राम

कनिष्ठ सहाय्यक

विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांची वार्षिक वेतनवाढ मंजूरीचा प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सर्व प्रकारचे रजा विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे परतावा / नापरतावा भ.नि.नि. अग्रिम मंजूरीचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवानिवृत्ती वेतन / कुटूंब निवृत्ती वेतन प्रकरण / उपदान / अंशराशीकरण मंजूर करणे गट विमा योजना प्रकरण मंजूर करणेचे प्रस्ताव विभागाअंतर्गत संवर्गातील बदल्यांचे प्रस्ताव पदोन्नती / कालबध्द पदोन्नती प्रस्ताव विभागाअंतर्गत अधिकारी / कर्मचारी यांचे शिस्तभंगविषयक कारवाईचे प्रस्ताव छाननी करुन वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करणे. विभागाअंतर्गत संवर्गातील कर्मचारी यांचे ज्येष्ठता याद्या तयार करणे विभागाअंतर्गत सर्व अधिकारी / कर्मचारी यांचे आस्थापना विषयक बाबी

श्री खैरमोडे

शिपाई

कार्यालयातील वर्ग ४ ची कामे

श्री सुरेश शिंदे

शिपाई

कार्यालयातील वर्ग ४ ची कामे

 

विभागांतर्गत विविध समित्या

7)  कलम 4 (1) (ब) (viii)  नमुना (अ)

                             जिल्हा परिषद ठाणे येथील पशुसंवर्धन विभाग कार्यालयाच्या पशुसंवर्धन  दुग्धशाळा समितीची यादी प्रकाशीत करणे

अ.क्र.

समितीचे नांव

समितीचे सदस्य

समितीचे उदिृष्ट

किती वेळा घेण्यांत येते

सभा जन सामान्यांसाठी खुली आहे किंवा नाही

सभेचा कार्यवृतांत (उपलब्ध)

1

पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती

9

पशुसंवर्धन विषयक विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे

महिन्यातून एकदा

आहे

आहे. सद्या जि.प.कमिटी बरखास्त झाल्याने मा.मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे प्रशासक म्हणून कामकाज पाहातात.

 

विभागामार्फत राबविण्यांत येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती

अ.जमातीच्या लाभार्थीना 10 शेळी व 1 बोकड गट वाटप

स्थानिक जातीच्या शेळी गटाची किंमत रु.4000/- व बोकड रु.5000/- अनुदान 75% अनुसूचित जमाती

 

अनुसूचीत जमातीच्या कुटुंबांना दुभत्या जनावरांचा गट पुरवठा

अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबाना सुधारीत जातीच्या म्हशी व संकरीत गायी गट वाटप अनुदान 75% अनुसूचित जमाती

 

योजनेचे निकष

जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त यांचे अध्यक्षतेखालील समितीकडून लाभार्थी निवड – अनु.जमातीचा लाभार्थी असावा.

विभागांतर्गत उपलब्ध दस्ताऐवजांची यादी (वर्गीकरण)

अ.क्र.

वर्ष

प्राप्त अभिलेखांचा तपशिल

गठ्ठे

नस्ती

एकुण

एकुण

२०११

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१२

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१३

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१४

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१५

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१६

 

 

 

 

 

 

 

 

२०१७

 

 

 

 

 

 

 

 

अ.क्र.

वर्ष

प्राप्त अभिलेखांचा तपशिल

गठ्ठे

नस्ती

एकुण

एकुण

2017-18

20

85

29

134

210

864

305

1379

 

नागरीकांची सनद अनुसूची

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

श्रीकांत माईणकर

सहा. जन माहिती अधिकारी

तथा

सहा.प्रशासन अधिकारी

30 दिवस

अपिलीय प्राधिकारी तथा    जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी

जिल्हा परिषद ठाणे

2

पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभेचे सर्व कामकाज पाहाणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

3

स्थायी समिती व जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा विषयक सर्व कामकाज पाहाणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

4

लोक आयुक्त प्रकरणे, जनता दरबार, लोकशाही दिन, पी.आर.सी. आदिवासी कमिटी कामकजावर नियंत्रण ठेवणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

5

प्रशासन ,नोंदणी शाखा , आस्थापनाविषयक बाबींवर  नियंत्रण ठेवणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

6

आय.एस.ओ. अंतर्गत कामकाज पाहाणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

7

यशवंत पंचायत राज अभियान अंतर्गत कामकाज पाहाणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

1

 

पशुसंवर्धन अधिकारी सभेचे आयोजन तसेच इतिवृत्ताचे कामकाज संबधित कार्यासनाकडून करुन घेणे.

 

श्री किसन कोकाटे

कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (प्र.)

 

 

 

 

 

 

विहित मुदतीत

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

2

पशुसंवर्धन विभागातील सर्व सभांची तयारी  व माहितीचे संकलन करुन सादर करणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

3

प्रशासन, नोंदणी शाखा व आस्थापनाविषयक बाबींवर नियंत्रण ठेवणे व अंमलबजावणी करणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

4

पंचायत समितीतंर्गत पशुसंवर्धन विभागाची  व मुख्यालय कर्मचारी कार्यासनाची दप्तर तपासणी करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

5

माहितीच्या अधिकारात प्राप्त झालेल्या अर्जावर कार्यवाही करणे.

 

30 दिवसात

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

1

 

लेखाविषयक  सर्व कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.

श्री आर एल खारिक कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

वेळोवेळी  व विहित मुदतीत

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

2

पंचायत राज कमिटी, महालेखाकार, स्थानिक निधी लेखा परिच्छेद पूर्तता करणे.

वेळोवळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

3

योजनांच्या कामाची नस्ती मु.ले.व वित्त अधिकारी जि.प.ठाणे विभागास सादर करणे

विहित मुदतीत

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

4

वेतन तरतूद पत्रव्यवहार फाईल संबधीचे कामकाज पहाणे व नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

5

अंदाजपत्रके व सुधारीत अंदाजपत्रके तसेच खर्चाचे अहवालावर नियंत्रण ठेवणे.

वेळोवळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

6

टी.एस.पी./ओ.टी.एस.पी./मेडा/आदिम व वि.घ.यो.योजनांचे प्रस्ताव सादर करणे तसेच लाभार्थी फी भरणा नोदवहया अदयावत ठेवणे.

वेळोवळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

1

 

हस्तांतरीत  जिल्हा परिषद व अभिकरण योजनांचे खर्चाची नोंदवही अदयावत करुन खर्चाचा अहवाल सादर करणे व खर्चाचे विनियोग दाखले पाठविणे [वि.घ.यो.वगळून].

श्री आर एल खारिक कनिष्ठ सहाय्यक लेखा

वेळोवळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

2

सर्व कर्मचा-यांची प्रवास भत्ते देयके तपासून तरतुदीसह मंजूरीसाठी अर्थ विभागास सादर करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

3

वेतन व भत्ते अदा करणेसाठी कोषागारातून रक्कम  काढणेबाबतचे MTR-44 देयकावर तरतुद नमूद करुन अर्थ विभागास  सादर करणे.

विहीत मुदतीत

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

4

सर्व आर्थिक बाबीसंबंधीच्या खर्चाचे रजिस्टर अद्ययावत ठेवणे व अहवाल सादर करणे व गट स्तरावर वित्तप्रेषण पाठविणे.

विहीत मुदतीत

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

5

 

 

स्थानिक निधी लेखा ठाणे , महालेखाकार व पंचायत राज समिती मुबई यांच्या कार्यालयाकडील तपासणी विषयक लेखा परीक्षण मुद्यांची पूर्तता करणे.

वेळोवेळी

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

अ. क्र.

कार्यासनाचे नाव

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

आस्थापना

पशुसंवर्धन विभागातील आस्थापना शाखाची सर्व कामे (वर्ग-1 व वर्ग-4 अधिकारी व  कर्मचा-यांची वैयक्तीक नस्ती, सेवा पुस्तके ,अद्यावत करणे, वेतन वाढ व रजिस्टर अद्यावत ठेवणे, भ.नि.नि., गटविमा प्रकरणे, वैद्यकिय देयक व प्रवासभत्ता).

श्री. दिलीप आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

श्री राजवंश मेश्राम कनिष्ठ सहाय्यक

 

 

 

 

 

 

 

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

2

 

जामीन कदबा रजिस्टर/नस्तीसहजामीन कदबे ,भनिनि अग्रीम,वर्ग-3 व वर्ग-4 चे पगार ,

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

3

 

वर्ग-1 ते वर्ग-4 अधिकारी/कर्मचारी  यांचे गोपनिय अहवाल कामकाज पहाणे व त्याबाबतचे नोंदवही अदयावत ठेवणे.

वार्षिक

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

4

 

अधिकारी व कर्मचारी यांचे  रोस्टर रजिस्टर तपासून अद्यावत करणे.

वार्षिक

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

5

 

 कालबध्द  पदोन्नती प्रस्ताव तयार करणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

6

 

आस्थापना विषयक मासिक,त्रैमासिक, सेवानिवृत्त, कुंटुब निवृत्ती वेतन प्रकरणे, अनाधिकृत गैरहजरी  संबधीचा अहवाल, निलंबन व विभागीय चौकशी

प्रकरणांसंबधीचा अहवाल व रजिस्टर ठेवणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

7

 

 जेष्ठता सूची व सेवेत कायम करणेसंबधीचे अ प्रमाण पत्र देणेसंबधीचे प्रस्ताव तयार करणे.

वार्षिक

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

8

 

माहितीचा अधिकार अधिनियम -2005 अन्वये मागविणेत आलेली माहिती पुर्तता करणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

9

 

जनता दरबार, लोकशाही दिन, पी.आर.सी., अनु. जमाती कमीटी, अनु.जाती कमीटी [मागासवर्गीय कमिटया] प्रश्नावली विषयक कामकाज करणे व

SO नस्ती अद्ययावत ठेवणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

10

 

मंजूर पदानुसार सरळ सेवा भरती प्रक्रीया राबविणे. तसेच बदल्यांचे व पदोन्नतीचे

प्रस्ताव तयार करणे.

नियमित

कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ठाणे

 

अ. क्र.

 

विभागाकडून/कार्यालयाकडून पुरविली जाणारी सेवा

संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव हुददा

सेवा पुरविण्याची विहित मुदत

सेवा मुदतीत पुरविल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिका-याचे नाव हुददा

1

 

 

आवक-

जावक

नोंदणी शाखेचे आवक / जावक शाखेचे काम करणे.

 

श्री. राजवंश मेश्राम

कनिष्ठ

 सहाय्यक

नियमित

 

 

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

2

ISO अंतर्गंत चौकशी कक्ष आणि तक्रार रजिस्टर अद्यावत ठेवणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी

 [जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

3

कार्यविवरण नोंदवहीनुसार संदर्भाचे संकलन करुन अहवाल सादर करणे

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी

[जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

4

मंत्री/खासदार/आमदार/लोक आयुक्त/आयुक्त/शासन संदर्भ/विधानसभा व विधानपरिषद तारांकित/अतारांकित संदर्भ/लोकशाहीदिन/जनता दरबार नोंदवही  अद्ययावत ठेवणे व अहवाल सादर करणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी

 [जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

5

बायोमॅट्रिक विषयक माहिती अहवाल.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी

 [जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

6

अभिलेख वर्गीकरण व निर्लेखन कामकाज पाहून नोंदवही अद्ययावत ठेवणे.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी

 [जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

7

डाक टपाल व मुद्रांक नोंदवही (अ व ब नोंदवही) अद्ययावत ठेवण.

नियमित

जिल्हा पशुसंवर्धन  अधिकारी

 [जनरल]जिल्हा परिषद ठाणे

 

अंदाजपत्रक

अ.क्र.

योजनेचे नाव

प्रस्तावित तरतुद (र.रु.)

 

पशुवैद्यकीय संस्थांची इमारत दुरूस्ती

 
 

७५% अनुदानाने चिकन मटन स्टोल धारकांना सुविधा पुरविणे

 
 

तांत्रिक सेवा शुल्कमधून प. वै. संस्थांना दुरूस्ती, अत्यावश्यक  औषध, लेखन सामुग्री, विज/पाणी, दुरध्वनी, संगणक पुरविणे

60

 

जिल्ह्यातील डोंगराळ व अतीदुर्गम भागातील जनावरांन १००% अनुदानावर क्षार विटा /  क्षार मिश्रण पुरविणे

05

 

पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना पेटंट औषधे व लसीचा पुरवठा करणे

15

 

प्रसिद्धी व प्रचार कार्यक्रम अंतर्गत प्रसिद्धी साहित्य पुरवठा व तालुकस्तरावर पशुपालकांचे प्रशिक्षण देणे

5.00

 

पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बळकटीकरण करणे व यंत्र सामुग्री पुरवठा मोबाइल वॅन खरेदी व इंधन खर्च

20.00

 

६०% अनुदानावर तबेले धारकांना (पशुपालकांना) फायदेशीर होण्याच्या दृष्टीने सुविधा पुरविणे 

01

 

जिल्हास्तरीय व तालुकस्तरीय उत्कृष्ट तीन पशुवैद्यकीय दवाखाना पुरस्कार

10

 

७५% अनुदानावर अपांगकरिता दुग्ध व्यवसाय वृद्धीगत करण्यासाठी आवश्यक बल्क कूलर खवा मशीन व इतर दुग्धजन्य पदार्थ तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रक्रिया करिता आवश्यक उपकरणे व साहित्य खरेदी करणे

10

 

पोल्ट्री समूहाला व्यवसाय वृद्धी करण्याच्या दृष्टीने पिसे काढण्यासाठी मशीन सारख्या सुविधा पुरविणे

1000

 

७५% अनुदानावर महिला व पुरुष स्वंय सहाय्यता गटांकरिता पौल्ट्री व्यवसाय वृद्धीगत करण्याच्या दृष्टीने विविध उपकरणे संयत्र व साहित्य पुरविणे

10

 

बचत गटांना ग्राम संघाच्या निकडिनुसार त्यांचे जीवनमान उंचवण्याच्यासाठी पशुसंवर्धन विषयाच्या निगडीत गरजेनुसार गरजेवर आधारित विविध योजना

49.5

 

कृषि दिनाच्या दिवशी जिल्ह्यातील उत्कृष्ट पशुपालकांचा गौरव करणे

60

 

झालेल्या सभांचे इतिवृत्त

नमुना क (नियम-४५)

ठाणे  जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभा दिनांक  २५ मार्च २०१९ रोजीचे

इतिवृत्त भाग १ व २

सभेची तारीख वेळ व ठिकाण

         उपस्थित सन्मा.सदस्यांचे नांव

उपस्थित असलेले अधिकारी कर्मचारी व इतर

दिनांक २५ मार्च २०१९  रोजी दुपारी-  २-00   वाजता प्रगती निवासस्थान,

मा.सभापती,

पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती यांचे निवासस्थान,

जि.प. ठाणे

 1. मा.श्रीम.उज्वला गणेश गुळवी,

सभाध्यक्ष तथा सभापती

 1. मा.श्री-काशिनाथ दादा पष्टे

सदस्य

 1. मा.श्रीम.रेखा काशिनाथ कंटे

सदस्य

 1. मा.श्रीम-रुता गोपिनाथ केणे,

सदस्य

 1. मा.श्री-कुंदन तुळशिराम पाटील,

सदस्य

 1. मा.श्री.रमेश कृष्णा पाटील,

सदस्य

 1. मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,

सदस्य

 1. मा.श्रीम-वैशाली अनिल शिंदे,

सदस्य

 

 

 1. डॉ.लक्ष्मण दत्तात्रय पवार,

सचिव तथा जि.प.स.अ.जि.प.ठाणे

 1. डॉ.प्राजक्ता विलास वैद्य

पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक)

 1. डॉ.एस.ई.भोसले

पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) प्र.पंचायत समिती,कल्याण

 1. डॉ.धर्मराज रायबोले

          पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)

           पंचायत समिती,अंबरनाथ

 1. डॉ.मालती शंकर साळवे, पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)
 2. डॉ.रमाकांत राजाराम पाटील

          पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती,भिवंडी

 1. श्री-श्रीकांत माईनकर,सहा.प्रशासन अधिकारी
 2. श्री.विजय चव्हाण स्व्यि सहाय्यक
 3. श्री. दिलीप जनार्दन आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक

 1. श्री.अनिल सावळाराम पवार,शिपाई

व इतर ५

 

दिनांक  २५ मार्च  २०१९  रोजी झालेल्या पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभेचे संक्षिप्त इतिवृत्त

 

                   दिनांक  २५ मार्च २०१९  रोजी दुपारी २-00  वाजता प्रगती निवासस्थान,मा.सभापती,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती, जिल्हा परिषद,ठाणे यांचे निवासस्थानी सभेचे आयोजन करणेत आले होते.

                मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांनी सभेस उपस्थित सर्व सन्मा.विषय समिती सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी यांचे शब्द सुमनांनी स्वागत केले व सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद,ठाणे यांना आजच्या सभेचे कामकाज विषयपत्रिकेनुसार सुरु करणेसाठी सुचित केले.

     मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती यांच्या सुचनेनुसार डॉ.लक्ष्मण पवार,सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद,ठाणे यांनी  सभेच्या कामकाजास सुरुवात केली.

 

 

विषय क्रमांक -१ –

मागील झालेल्या सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे

                   दिनांक  २६ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्त सभागृहात वाचन करणेत आले. पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विषय समितीच्या सभेचे इतिवृतांवर साधक बाधक चर्चा करुन सदरहु इतिवृत्त कायम करण्यांस सभागृहाने सर्वानुमते मान्यता दिली.

 

ठराव क्रमांक-

                  दिनांक २६  फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या विषय समितीच्या सभेचे इतिवृत्ताचे वाचन करण्यांत आले इतिवृत्त दुरुस्तीसह कायम करण्यांस ही विषय समिती सर्वानुमते मंजूरी देत आहे

 

ठराव सर्वानुमते मंजूर

 

सुचक- मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य      अनुमोदक – मा. श्री. कुंदन तुळशिराम पाटील ,सदस्य

 

विषय क्रमांक -२

मागील सभेतील ठराव / चर्चा यावरील कार्यवाहीचा आढावा घेणे.

 

ठराव क्रमांक-

                  दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९  रोजीच्या  सभेतील ठराव व चर्चा यावरील कार्यवाहीचा  अहवाल सभागृहात सादर केला असता त्यांस आजची  विषय समिती  सर्वानुमते मंजूरी देत आहे.

 

ठराव सर्वानुमते मंजूर

 

      सुचक- मा.रमेश कृष्णा पाटील,सदस्य           अनुमोदक- मा.श्री.काशिनाथ दादा पष्टे,सदस्य

                                                      

 विषय क्रमांक- ३

 

 पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा सभेच्या सन्मा.सदस्यांची सभेच्या अनुपस्थितीची रजा मंजुर करणे.

 

                आजच्या सभेकरिता  सन्मा.सदस्यांची रजा मंजूर करणे बाबतचा कोणताही अर्ज प्राप्त न झाल्याने रजा मंजुरी बाबतचा प्रश्न उदभवत नाही.

 विषय क्रमांक – ४

 

महत्वाच्या शासकिय परिपत्रके / शासन निर्णय यांचे वाचन करणे.

 

शासकिय परिपत्रके / शासन निर्णय प्राप्त न झाल्याने वाचन करणेत आले नाही.

 

विषय क्रमांक – ५

मा.सभापती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांच्या मान्यतेने आयत्या वेळेचे विषय स्विकृत करुन त्यावर निर्णय घेणे .

 

             आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा करताना मा. सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांनी विषय समितीत विषय मांडणे बाबत सन्मा.सदस्यांना विनंती  केली.

       सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी सभागृहात माहिती दिली की, विशेष घटक योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याना प्रशिक्षणाबाबतचा कार्यक्रम शहापुर तालुकयातील लेनाड येथे आयोजित करणेत आलेला असुन एकुण ६६ लाभार्थ्याना प्रशिक्षित करणेत येणार आहे.

    सन्मा.श्री.काशिनाथ दादा पष्टे, सदस्य यांनी विचारणा केली की, पंचायत सिमिती,शहापुर येथे नव्याने पशुसंवर्धन विभागाचे कामकाज झालेले आहे सदरहु कार्यालयासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांचे करिता नव्याने फर्निचर पुरविणे आवश्यक आहे.यासाठी विभागाने तरतुद उपलब्ध करावी असे मत मांडले.

     सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील, सदस्य यांनी सांगितले की, नव्यानेच पंचायत समिती,भिवंडी मधील पशुधन विकास अधिकारी यांचे दालनाचे काम केलेले आहे परंतु सदरचे काम योग्य नसल्याचे निदर्शनास येत आहे यापुढे अशी कामे करताना चांगल्या प्रकारे करावीत असे मत मांडले.

     दरम्यानच्या काळात डॉ.मालती साळवे,पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)पंचायत समिती,मुरबाड हया सभा सुरु असतांना उपस्थित झाल्या त्यांना मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती यांनी उशिरा सभेस येणे बाबत विचारणा केली असता त्यांनी वैयक्तिक अडचणींमुळे सदर सभेस वेळेवर उपस्थित राहु शकले नाही यापुढे विषय समिती सभेस वेळेवर उपस्थित राहाणे बाबत सांगितले.

         कल्याण गटातील श्री.गुरुनाथ टेंभे, यांना कोणता लाभ देण्यांत आलेला आहे. अशी विचारणा मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती,यांनी संबधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)पंचायत समिती,कल्याण यांना केली यावर डॉ.एस.ई.भोसले, प.वि.अ. यांनी सांगितले की, सदरहु लाभार्थी यांनी ट्रालीकरिता अर्ज दाखल केला होता व त्यांस सदरचा लाभ मंजुरही करणेत आलेला आहे.त्यांना ट्रॉली ऐवजी म्हैसींचा लाभ हवा आहे. अशी माहिती दिली. यावर सभागृहात चचा्र करणेत आली. कोणत्याही लाभार्थ्यांची तक्रार येवु नये अशी सुचना सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य यांनी मांडली.

सन्मा.श्री.काशिनाथ दादा पष्टे,सदस्य यांनी विचारणा केली की, पशुधनाच्या विमा संदर्भात काय कारवाई करणेत आली. यावर सचिव तथा जि.प.सं.अ. यांनी सभागृहास सविस्तररित्या माहिती पुरविली.

            सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य प्रश्न उपस्थित केला की, मंजुर लाभार्थ्याच्या संदर्भात खरेदी करणेत आली कां? यांस अनुसरुनच मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती यांनी एपस्थित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)सर्व पंचायत समिती यांनी खरेदी केली किंवा कसे ? याबाबतचा अहवाल वाचन करणेस सुचना केली त्यांच्या सुचनेस अनुसरुन खाली नमुद केल्याप्रमाणे अहवाल वाचन करणेत आले.

 1. डॉ.धर्मराज रायबोले,पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)पंचायत समिती,अंबरनाथ यांनी माहिती देताना सांगितले की, ५० टक्के अनुदानावर एक संकरित गाय / म्हैस एकुण २६ लाभार्थ्यापैकी २० लाभार्थ्यानी लाभार्थी हिस्सा भरला असुन त्यापैकी १९ लाभाथ्याी्र यांनी खरेदी केलेली आहे.
 2. डॉ.एस.ई.भोसले,प्र.पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार)पंचायत समिती,कल्याण यांनी आपल्या गटाची माहिती देताना सांगितले की, जिल्हा परिषद सेस योजनेअंतर्गत धनादेश उशिरा प्राप्त झाल्यामुळे खरेदी झालेली नाही दिनांक २६ मार्च किंवा २७ मार्च २०१९ पासुन खरेदी सुरु करणेत येईल.
 3. डॉ.रमाकांत राजाराम पाटील,पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार)पंचायत समिती,भिवंडी यांनी सांगितले की, म्हैस गट खरेदी-50 लाभार्थी,संकरित गाय गट- खरेदी 13 लाभार्थी, तसेच अपंग संकरित गाय गट- खरेदी ४ लाभार्थी
 4. डॉ.मालती शंकर साळवे, पंचायत समिती (विस्तार)पंचायत समिती,मुरबाड यांनी सांगितले की, जिल्हा परिषद सेस योजना ५० टक्के अनुदानावर संकरित गाय वाटप मंजुर लाभार्थी ९० पैकी ६६,अपंग लाभार्थी ७५ टक्के अनुदानावर संकरित गाय किंवा म्हैस मंजुर ८ पैकी ७ लाभार्थी , वि.घ.यो ७५ टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे गट वाटप मंजुर लाभार्थी ३३ पैकी २६ लाभार्थी व आदीवासी उपयोजना मंजुर लाभार्थी १२ पैकी ९ लाभार्थी.

  वरील प्रमाणे गट निहाय वाचन झाले नंतर मा.सभराध्यक्ष तथरा सभापती यांनी सुचना केली की, सर्व लाभार्थ्याकडे समितीच्या सन्मा.सदस्यांबरोबर भेट करणेत येईल यांची सर्व प.वि.अ. यांनी नोंद घ्यावी. तसेच सर्व प.वि.अ. यांनी ज्या लाभार्थ्यानी नकार दिलेला आहे त्यांची यादी विभागाकडे सादर करावी व विभागाने एकत्रितरित्या अहवाल सादर करावा.

   

                        विषयपत्रिकेनुसार सभेचे कामकाज पुर्ण झालेने मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुगध्शाळा समिती,जि.प.ठाणे यांनी उपस्थित सर्व सन्मा.सदस्यांचे ,अधिकारी व कर्मचारी यांचे मन:पुर्वक आभार मानुन ,सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पाडण्यास सर्वानी सहकार्य केल्या बददल आभार व्यक्त केले. व आजची विषय समितीची सभा संपल्याचे जाहीर केले.

 

                                                                                                       

  ( डॉ.एल.डी.पवार )                                                                                     (श्रीम.उज्वला गणेश गुळवी )                         

       सचिव तथा                                                                                                       सभाध्यक्ष

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी                                                                        पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती

   जिल्हा परिषद,ठाणे                                                                                           जिल्हा परिषद,ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क (नियम-४५)

ठाणे  जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभा दिनांक  ८ जानेवारी  २०१९ रोजीचे

इतिवृत्त भाग १ व २

 

सभेची तारीख वेळ व ठिकाण

         उपस्थित सन्मा.सदस्यांचे नांव

उपस्थित असलेले अधिकारी कर्मचारी व इतर

दिनांक ०८ जानेवारी  २०१९ रोजी दुपारी ९-00  वाजता पशुवैद्यकिय दवाखाना मुरबाड ता.मुरबाड

१.मा.श्रीम.उज्वला गणेश गुळवी,

सभाध्यक्ष तथा सभापती

२.मा.श्री-काशिनाथ दादा पष्टे

सदस्य

३.मा.श्रीम-वैशाली अनिल शिंदे सदस्य

४.मा.श्री-दयानंद दुंदाराम पाटील

सदस्य

५.मा.श्रीम.रेखा काशिनाथ कंटे

सदस्य

६.मा.श्री.भला गोविंद राघो,

सदस्य

७.मा.श्रीम-रुता गोपिनाथ केणे,

सदस्य

८.मा.श्री-रमेश कृष्णा पाटील,

सदस्य

1.डॉ.लक्ष्मण दत्तात्रय पवार,सचिव तथा जि.प.स.अ.जि.प.ठाणे

2.डॉ.प्राजक्ता विलास वैद्य,पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक)

3.डॉ.एस.ई.भोसले,पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) प्र.,पंचायत समिती,कल्याण

4.डॉ.एम.एस.साळवे,पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार)

5.डॉ. आर.आर.पाटील,पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार) पंचायत समिती,भिवंडी

6.डॉ.एस.के.पाटीलपशुधन विकास अधिकारी(विस्तार)प्रपंचायत समिती,शहापुर

7.डॉ.एस.व्ही.चंदनशिवे,पशुधन विकास अधिकारी प.वै.द.धसई

8.डॉ.एस.व्ही.भालेराव,पशुधन विकास अधिकारी प वै द-टोकावडे

9.डॉ.एस.एस.सिंहपशुधन विकास अधिकारी पवैद- मुरबाड

10.श्री.डी.एस.धानके,सहा.प.वि.अ.

 1. श्री.के.के.पवार,पशुधन पर्यवेक्षक
 2. श्री.अे.व्ही.माहेपे,पशुधन पर्यवेक्षक, पंचायत समिती,मुरबाड
 3. श्री.के.बी.कोकाटे,सहाय्य प्रशासन अधिकारी
 4. श्री-एस.एम.शिंदे,स्विय सहा.
 5. श्री. दिलीप जनार्दन आठवले,वरिष्ठ सहाय्यक
 6. आर.एम.मेरे,शिपाई
 7. श्री.एस.के.शिंदे
 8. श्री.संतोष भोईर,शिपाई पवेद-किशोर
 9. श्री.अरुण गावडे,परिचर पवेद-कोलठण
 10. श्री.प्रभाकर स.जगताप,परिचरपवैद-शिेरोशी व इतर ५

 

 

दिनांक  ८ जानेवारी  २०१९  रोजी झालेल्या पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभेचे संक्षिप्त इतिवृत्त

                   दिनांक  ८ जानेवारी २०१९  रोजी सकाळी ९-००  वाजता पशुवैद्यकिय दवाखाना,मुरबाड प्रयोगशाळा इमारत सभागृहात सभेचे आयोजन करणेत आले होते.

                 श्री-दिलीप धानक,सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकिय दवाखाना कोलठण,तालुका-मुरबाड जिल्हा-ठाणे यांनी आजच्या पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभेस सुरुवात करण्यापुर्वी आपल्या प्रस्तावनेत सौ.उज्वला गणेश गुळवी,सभापती,पशुसंवर्धन व दुगधशळा समिती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांचे स्वागत करण्याची विनंती सभेचे सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.लक्ष्मण दत्तात्रय पवार यांना केली जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद,ठाणे यांनी मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती यांचे पुष्पगुच्छ देवुन स्वागत केले.तसेच सन्मा.कैलास जाधव, सदस्य,कृषि समिती सन्मा.श्री.रमेश कृष्णा पाटील,सदस्य,पशुसंवर्धन समिती, यांचेही स्वागत सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद,ठाणे यांनी केले.

               तदनंतर सन्मा.सौ.रुता गोपिनाथ केणे, सदस्य, सन्मा.सौ.रेखा काशिनासथ कंटे,सदस्य,सौ.वैशाली अनिल शिंदे, सदस्य, सौ.रत्ना वसंत तांबडे,सदस्य,समाजकल्याण समिती, सौ.कांचनताई साबळे,जि.प.सदस्य या सर्व सन्मा.सदस्यांचे स्वागत  डॉ.प्राजक्ता विलास वैद्य,पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक)जिल्हा परिषद,ठाणे यांचे हस्ते पुष्पगुच्छ देवुन स्वागत करणेत आले.

             तसेच सभेस उपस्थित सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य, सन्मा.श्री.काशिनाथ दादा पष्टे,सदस्य, यांचेही स्वागत पुष्पगुच्छ देवुन सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी केले.

            तदनंतर डॉ.सतिश चंदनशिवे,पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकिय दवाखाना,धसई यांनी डॉ.लक्ष्मण दत्तात्रय पवार,सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद,ठाणे यांचे स्वागत पुप्षगुच्छ देवुन करणेत आले.

          सदर सभेस उपस्थित डॉ.संपत एकनाथ भोसले,पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)प्रभारी-पंचायत समिती,कल्याण यांचे स्वागत डॉ.सुरेश भालेराव,पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-१ टोकावडा ता.मुरबाड यांनी केले.

            डॉ.प्राजक्ता विलास वैद्य,पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक)जिल्हा परिषद,ठाणे यांचे स्वागत सौ.किशोरी पवार,पशुधन पर्यवेक्षक यांनी केले.डॉ.रमाकांत राजाराम पाटील,पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार) पंचायत समिती,भिवंडी यांचे स्वागत डॉ.मालती शंकर साळवे,पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)पंचायत समिती,मुरबाड यांनी केले.तसेच उपस्थित सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचे स्वागत शब्द सुमनांनी केले.

             मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती यांनी विषय समितीस उपस्थित सन्मा.सदस्य,अधिकारी व कर्मचारी यांचे पुनश्च: स्वागत केले व सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांना आजच्या सभेचे कामकाज विषयपत्रिकेनुसार सुरु करणेस सुचना केली.

             प्राप्त सुचनेनुसार सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी आजच्या सभेस विषयपत्रिकेनुसासर सुरुवात केली.

विषय क्रमांक -१ –

 

मागील झालेल्या सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे

                   दिनांक  १४ डिसेंबर   २०१८ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्त सभागृहात वाचन करणेत आले. पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विषय समितीच्या सभेचे इतिवृतांवर साधक बाधक चर्चा करुन सदरहु इतिवृत्त कायम करण्यांस सभागृहाने सर्वानुमते मान्यता दिली.

ठराव क्रमांक- 39

 

                  दिनांक १४ डिसेंबर   २०१८ रोजी झालेल्या विषय समितीच्या सभेचे इतिवृत्ताचे वाचन करण्यांत आले इतिवृत्त दुरुस्तीसह कायम करण्यांस ही विषय समिती सर्वानुमते मंजूरी देत आहे

 

 

 

ठराव सर्वानुमते मंजूर

 

सुचक- मा.श्री.काशिनाथ दादा पष्टे,सदस्य            अनुमोदक – मा. श्री. दयानंद दुंदाराम पाटील ,सदस्य

 

विषय क्रमांक -२

मागील सभेतील ठराव / चर्चा यावरील कार्यवाहीचा आढावा घेणे.

 

ठराव क्रमांक- 40

 

                  दिनांक १४ डिसेंबर  २०१८ रोजीच्या  सभेतील ठराव व चर्चा यावरील कार्यवाहीच्या  अहवाल सभागृहात सादर केला असता त्यांस आजची विषय समिती सर्वानुमते मंजूरी देत आहे.

 

ठराव सर्वानुमते मंजूर

 

      सुचक- मा.श्रीम-रुता गोपिनाथ केणे,सदस्य           अनुमोदक- श्री-वैशाली अनिल शिंदे,सदस्य

                                                      

 विषय क्रमांक- ३

 

 पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा सभेच्या सन्मा.सदस्यांची सभेच्या अनुपस्थितीची रजा मंजुर करणे.

                आजच्या सभेकरिता  सन्मा.सदस्यांची रजा मंजूर करणे बाबतचा कोणताही अर्ज प्राप्त न झाल्याने रजा मंजुरी बाबतचा प्रश्न उदभवत नाही.

 

 विषय क्रमांक – ४

 

महत्वाच्या शासकिय परिपत्रके / शासन निर्णय यांचे वाचन करणे.

 

शासकिय परिपत्रके / शासन निर्णय प्राप्त न झाल्याने वाचन करणेत आले नाही.

 

विषय क्रमांक – ५

 

मा.सभापती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांच्या मान्यतेने आयत्या वेळेचे विषय स्विकृत करुन त्यावर निर्णय घेणे .

 

             आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा करताना मा. सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांनी विषय समितीत विषय मांडणे बाबत सुचना केली.

            

             सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी सभागृहात माहिती सांगितली की, आदर्श पशुपालक,अधिकारी व कर्मचारी यांचा गुणगौरव करणेसाठी मागील सभेत  पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार)पंचायत समिती सर्व यांना नांवे सुचति करणे बाबत कळविणेत आलेप्रमाणे सदरहु नांवे प्राप्त झाली असुन आदर्श पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-१) चे डॉ.अनुप्रिता वैभव जोशी,पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-१-लोनाड तालुका-भिवंडी जिल्हा-ठाणे ,२) डॉ.सतिश विश्वनाथ चंदनशिवे,पशुधन विकास अधिकारी,पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-१ धसई तालुका-मुरबाड जिल्हा-ठाणे व ३) डॉ.अमोल दत्तु सरोदे,पशुधन विकास अधिकारी,पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-१ रायता तालुका-कल्याण  जिल्हा-ठाणे तसेच पशुधन पर्यवेक्षक १) श्री.दिलीप धानके,पशुधन पर्यवेक्षक पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-२ किन्हवली तालुका-शहापुर २) श्री.जी.पी.पाटील,पशुधन पर्यवेक्षक,पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-२ दुगाड तालुका-भिवंडी जिल्हा-ठाणे ३) श्री.भागवत दौड,पशुान पर्यवेक्षक पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-२ मोरोशी तालुका-मुरबाड जिल्हा-ठाणे यांची नांवे सभागृहात चर्चिली गेली त्यांस मा.सभापती तथा सभाध्यक्ष पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती यांनी सुचित केलेल्या नावांस मान्यता देणे बाबत सुचना केली त्यांस सर्वानुमते मान्यता देण्यांत आली . वरील सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांचा गौरव म्हसा येथील शिबीरांमध्ये दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी करणे बाबत सांगितले.

              यावर सन्मा.श्री.काशिनाथ दादा पष्टे,सदस्य यांनी विचारणा केली की, उत्कृष्ठ अधिकारी व कर्मचारी  यांची निवड कोणत्या निकषानुसार करणेत आली या बाबत माहिती स्पष्ट व्हावी. यावर सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी यांनी सांगितले की, तांत्रिक कामकाज व विकास कामाचा आढावा या बाबींवर गुणांकनानुसार संबधित अधिकारी व कर्मचारी यांची निवड करणेत आलेली आहे.

               तसेच  जिल्हा परिषद सेस योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत  उत्कृष्ठ पशुपालकांचा गौरव करणे बाबतची यादी  खाली नमुद केल्याप्रमाणे  प्राप्त झाली आहे.

 

 

                                                  उत्कृष्ठ पशुपालक तालुकास्तरीय

 

तालुका

कल्याण

 

प्रथम क्रं.

श्री. रूपेश दशरथ चोरगे, रा. वाहोचीपाडा, व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय

 

द्वितीय क्रं.

श्री. चंदू देऊ बोन्हे रा. अनखरपाडा, व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय

 

तृतीय क्रं.

श्री. सुदाम तुकाराम टेंभे, रा. घापसई, व्यवसाय दुग्धव्यवसाय

 
 

 

तालुका

अंबरनाथ

 

प्रथम क्रं.

श्री. राहुल अशोक पांडे, रा. कान्होर, व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय

 

द्वितीय क्रं.

श्रीम. अश्विनी गणेश टेंबे , रा कुडसावरे, व्यवसाय कुक्कुटपालन

 

तृतीय क्रं.

श्री. हितेश तनाजी ताम्हाणे, रा. आंबेशिव, व्यवसाय शेळीपालन

 
 

 

तालुका

भिवंडी

 

प्रथम क्रं.

सौ. माधुरी महादेव भोईर, रा. वेढेगाव, व्यवसाय शेळीपालन

 

द्वितीय क्रं.

श्री. अनंतराव सुभाष दळवी, रा. निवळी, व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय

 

तृतीय क्रं.

श्री. रामचंद्र परशुराम पाटील, रा. अकलोली, व्यवसाय शेळीपालन

 
 

 

तालुका

मुरबाड

 

प्रथम क्रं.

श्री. रमेश भागोजि देसले ,रा. शिरवली, व्यवसाय दुग्धव्यवसाय

 

द्वितीय क्रं.

श्रीम. संगीता रामभाऊ बांगर, रा. तोंडली, व्यवसाय दुग्धव्यवसाय

 

तृतीय क्रं.

श्री. प्रमोद लक्ष्मण दळवी , रा. कन्हार्ले, व्यवसाय दुग्धव्यवसाय

 
 

 

तालुका

शहापूर

प्रथम क्रं.

श्री. भारत गणपत बगराव, रा. सोगाव, व्यवसाय शेळी व कुक्कुट पालन

द्वितीय क्रं.

श्री. गजानन हिरामन भोईर, रा. नांदगाव, व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय

तृतीय क्रं.

श्री. रवींद्र बाळकृष्ण आवार, रा. बाभळे, व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय

श्री. फैयाज हमीद शेख, रा. खरडी, व्यवसाय शेळी पालन

 

         उक्त नमुद तालुकास्तरिय उत्कृष्ठ पशुपालकांच्या प्राप्त यादीनुसार सभागृहात चर्चा करणेत आली चर्चेअंती जिल्हास्तरीय प्रथम ,द्वितीय व तृतिय क्रमांकाच्या पशुपालकांच्या नावाची सुचना मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती यांनी केली.

 

 जिल्ह्यातून प्रथम क्रं.

सौ. माधुरी महादेव भोईर, रा. वेढेगाव, व्यवसाय शेळीपालन

जिल्ह्यातून द्वितीय क्रं.

श्री. गजानन हिरामन भोईर, रा. नांदगाव, व्यवसाय दुग्ध व्यवसाय

 जिल्ह्यातून तृतीय क्रं.

श्री. प्रमोद लक्ष्मण दळवी , रा. कन्हार्ले, व्यवसाय दुग्धव्यवसाय

 

                                                       ठराव क्रमांक –41

सुचक- मा.श्री. काशिनाथ दादा पष्टे, सदस्य                      अनुमोदक- मा.श्री. रमेश कृष्णा पाटील,सदस्य

                                          ठराव सर्वानुमते मंजुर करणेत आला.

                तसेच  जिल्हा परिषद सेस योजतनंतर्गत सन २०१८-१९ करिता प्रथम निवड यादी प्रसिध्द केले नंतरही तालुकास्तरावर ५० टक्के एक संकरित गाय किंवा म्हैस वाटप या योजनेचे कल्याण,मुरबाड,शहापुर या तालुक्यांतुन प्राप्त झालेले लाभार्थी  प्रस्ताव सादर केले असुन सदरहु बाबत पुढील सभेत उपलब्ध निधीच्या अनुषंगाने लाभार्थी निवड करणेत करिता  सर्व अर्जाची  छाननी करुन पात्र लाभार्थी निवडीसाठी समितीपुढे सादर करणेत यावी. असे मत मा.सभाघ्यक्ष तथा सभापती यांनी मांडले त्यांस सर्वानुमते मान्यता दिली.

         दरम्यानच्या काळात सदर सभेत सन्मा.सभापती श्री. जनार्दन पादीर, पंचायत समिती,मुरबाड हे उपस्थित झाल्याने त्यांचे स्वागत डॉ.सुरेश भालेराव ,पशुधन विकास अधिकारी पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-१ टोकावडा यांनी केले.

                  म्हसा यात्रे निमित्ताने पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती जिल्हा परिषद,ठाणे यांचा बॅनर लावणे बाबत सुचना सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य यांनी केली.यावर सचिव तथा जिपसंअ यांनी या बाबत कार्यवाही करणेत येईल असे सांगितले तसेच म्हसा यात्रेत बचत गट व अन्य उत्पादकांचे स्टॉल लावणे बाबत तसेच एकंदरीत सर्व शिबरांचे कार्यक्रमांचे आयोजना बाबत माहिती सभागृहात दिली. जास्तीत जास्त स्टॉल लावण्याचा मानस असुन याचा लाभ उपसिथत सर्व पशुपालक व जनतेला होईल अशीही माहिती दिली.

                        विषयपत्रिकेनुसार सभेचे कामकाज पुर्ण झालेने मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुगध्शाळा समिती,जि.प.ठाणे यांनी उपस्थित सर्व सन्मा.सदस्यांचे ,अधिकारी व कर्मचारी यांचे मन:पुर्वक आभार मानुन ,सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पाडण्यास सर्वानी सहकार्य केल्या बददल आभार व्यक्त केले. व आजची विषय समितीची सभा संपल्याचे जाहीर केले.   

 

 

 

                                                                                                

( डॉ.एल.डी.पवार )                                                                                     (श्रीम.उज्वला गणेश गुळवी )

सचिव तथा                                                                                                       सभाध्यक्ष

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी                                                                        पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती

जिल्हा परिषद,ठाणे                                                                                           जिल्हा परिषद,ठाणे

 

 

 

 

 

 

 

 

नमुना क (नियम-४५)

ठाणे  जिल्हा परिषद, पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभा दिनांक  १४ डिसेंबर  २०१८ रोजीचे

इतिवृत्त भाग १ व २

सभेची तारीख वेळ व ठिकाण

         उपस्थित सन्मा.सदस्यांचे नांव

उपस्थित असलेले अधिकारी कर्मचारी व इतर

दिनांक १४ डिसेंबर २०१८ रोजी दुपारी ११-3० वाजता यशवंतराव चव्हाण सभागृह  जि.प.ठाणे

१.मा.श्रीम.उज्वला गणेश गुळवी,

सभाध्यक्ष तथा सभापती

२.मा.श्री-कुंदन तुळशिराम पाटील

सदस्य

३.मा.श्रीम-वैशाली अनिल शिंदे सदस्य

४.मा.श्री-दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य

५.मा.श्रीम.रेखा काशिनाथ कंटे,सदस्य

६.मा.श्री.भला गोविंद राघो, सदस्य

७.मा.श्रीम-रुता गोपिनाथ केणे,सदस्य

८.मा.श्री-रमेश कृष्णा पाटील,

सदस्य

१.डॉ.लक्ष्मण दत्तात्रय पवार,सचिव तथा जि.प.स.अ.जि.प.ठाणे

२.डॉ.प्राजक्ता बालाजी सुर्यवंशी,पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक)

३.डॉ.धर्मराज पु. रायबोलेपशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) ,पंचायत समिती,अंबरनाथ

४.डॉ. आर.आर.पाटील,पशुधन विकास अधिकारी(विस्तार), पंचायत समिती,भिवंडी

५.डॉ.डि.जी.देशमुखपशुधन विकास अधिकारी(विस्तार)प्,पंचायत समिती,शहापुर

६.श्री.अे.व्ही.माहेपेपशुधन पर्यवेक्षक,    पंचायत समिती,मुरबाड

७.श्री. के. बी. कोकाटेकनिष्ठ प्रशासन  अधिकारी

८.श्री-एस.एम.शिंदे,स्विय सहा.

९.श्री. दिलीप जनार्दन आठवले

वरिष्ठ सहाय्यक व इतर ५

 

दिनांक  १४ डिसेंबर  २०१८ रोजी झालेल्या पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती सभेचे संक्षिप्त इतिवृत्त

                   दिनांक  १४ डिसेंबर २०१८ रोजी सकाळी ११-३०  वाजता ठाणे जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात सभेचे आयोजन करणेत आले होते.

                    मा. सभाध्यक्ष तथा सभापती श्रीम-उज्वला गणेश गुळवी यांनी आजच्या पशुसंवर्धन व दुग्धविकास समितीच्या मासिक सभेत उपस्थित सर्व सन्मा.सदस्य , अधिकारी व कर्मचारी यांचे शब्द सुमनांनी स्वागत केले.  सचिव तथा जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.एल.डी.पवार यांना आजच्या सभेचे कामकाज विषय पत्रिकेनुसार सुरु करणेबाबत सुचित केले.

                   मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती यांचे सुचनेनुसार सचिव तथा जिपसंअ  यांनी आजच्या विषय समितीच्या सभेस विषयपत्रिकेनुसार सुरुवात केली.  

 

विषय क्रमांक -१ –

 

मागील झालेल्या सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे.

 

                   दिनांक  २२ नोव्हेंबर   २०१८ रोजीच्या सभेचे इतिवृत्त सभागृहात वाचन करणेस संबधित लिपिकांस सुचित केले. पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विषय समितीच्या सभेचे इतिवृतांवर साधक बाधक चर्चा करुन सदरहु इतिवृत्त कायम करण्यांस सभागृहाने सर्वानुमते मान्यता दिली.

ठराव क्रमांक- 33

 

                  दिनांक २२ नोव्हेंबर   २०१८ रोजी झालेल्या विषय समितीच्या सभेचे इतिवृत्ताचे वाचन करण्यांत आले इतिवृत्त दुरुस्तीसह कायम करण्यांस ही विषय समिती सर्वानुमते मंजूरी देत आहे

 

ठराव सर्वानुमते मंजूर

 

सुचक- मा.श्री-रमेश कृष्णा पाटील,सदस्य                   अनुमोदक – मा. श्री.भला गोविंद राघो ,सदस्य

 

विषय क्रमांक -२

मागील सभेतील ठराव / चर्चा यावरील कार्यवाहीचा आढावा घेणे.

 

ठराव क्रमांक- ३४

 

                  दिनांक २२ नोव्हेंबर  २०१८ रोजीच्या  सभेतील ठराव व चर्चा यावरील कार्यवाहीच्या  अहवाल सभागृहात सादर केला असता त्यांस आजची विषय समिती सर्वानुमते मंजूरी देत आहे.

 

ठराव सर्वानुमते मंजूर

 

      सुचक- श्रीम-रेखा काशिनाथ कंटे,सदस्य             अनुमोदक- श्री-वैशाली अनिल शिंदे,सदस्य

                                                      

 विषय क्रमांक- ३

 

 पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा सभेच्या सन्मा.सदस्यांची सभेच्या अनुपस्थितीची रजा मंजुर करणे.

                आजच्या सभेकरिता  सन्मा.सदस्यांची रजा मंजूर करणे बाबतचा कोणताही अर्ज प्राप्त न झाल्याने रजा मंजुरी बाबतचा प्रश्न उदभवत नाही.

 विषय क्रमांक – ४

 

महत्वाच्या शासकिय परिपत्रके / शासन निर्णय यांचे वाचन करणे.

 

शासकिय परिपत्रके / शासन निर्णय प्राप्त न झाल्याने वाचन करणेत आले नाही.

 

विषय क्रमांक – ५

 

मा.सभापती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांच्या मान्यतेने आयत्या वेळेचे विषय स्विकृत करुन त्यावर निर्णय घेणे .

 

             आयत्या वेळच्या विषयावर चर्चा करताना मा. सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती,जिल्हा परिषद,ठाणे यांनी विषय समितीत विषय मांडणे बाबत सुचना केली.

             सचिव तथा जिपसंअ यांनी सभागृहात माहिती दिली की, सर्वसाधारण प्रवर्गातुन अपंग लाभार्थ्याना लाभ देणे बाबत अर्ज प्रात झाले आहेत. तसेच पशु साहित्य  बाबतचे दरपत्रक प्राप्त झाले असुन त्याचे वाचन करणे बाबत डॉ.प्राजक्ता विलास वैद्य,पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक) यांना सांगितले. खाली नमुद केल्याप्रमाणे दरपत्रकांचे वाचन करणेत आले.

 

            यावर सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य यांनी विचारणा केली की, पशुसंवर्धन विभागातुन पात्र लाभार्थ्याना एखादया लाभाबाबतची खरेदी करावयाची असल्यास त्या संबधित लाभार्थ्याने खरेदी करावयाची किंवा कार्यालयाने करुन दयावी या बाबतची माहिती सभागृहास दयावी.

            यावर पशुधन विकास अधिकारी (तांत्रिक) यांनी माहिती  दिली की, पात्र लाभार्थ्याना साहित्याची खरेदी (DBT) स्वत: करावयाची आहे.

            सचिव तथा जिपसंअ  यांनी सभागृहास माहिती पुरविली की, आपणांकडे पशु खाद्य प्राप्त झाले असुन प्रति किलोस १७.८० असा दर आहे.

               यावर सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, पशु खाद्य कोणास घेता येईल. यावर पशु खाद्य हे फक्त भाकड जनावरांकरिता उपलब्ध करुन देण्यांत आले आहे या बाबतची माहिती सचिव तथा जिपसंअ यांनी पुरविली.

                तदनंतर सचिव यांनी माहिती दिली की, जिल्हा परिषद सेस योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत मौजे –म्हसा तालुका-मुरबाड येथे जिल्हास्तरीय पशुपक्षी प्रदर्शनी  आयोजनाकरिता सन २०१८-१९ च्या मुळ अंदाजपत्रकात पशुसंवर्धन विभागास रक्कम रुपये १५.०० लाख तरतुद प्राप्त झाली आहे.दिनांक २१ जानेवारी २०१९ रोजी म्हसा येथे पशु पक्षी प्रदर्शनी आयोजन करावयाचे आहे. सदरहु शिबीरांकरिता मा.मंत्री महोदय, मा.आयुक्त पशुसंवर्धन ,मा.प्रादेशिक सह आयुक्त पशुसंवर्धन तसेच परिसरांतील सन्मा.पदाधिकारी यांना आमंत्रित करावयाचे ठरविले आहे.

 

जिल्हास्तरीय  पशुपक्षी प्रदर्शनी सन २०१८-१९

अंदाजे खर्चाचा तपशील

अ.क्रं.

बाब

अंदाजित खर्च (रु.)

मंडप डेकोरेशन व स्टॉल,स्टेज

2,99,000/-/

फर्निचर्स(टेबल,खुर्ची),Generator,साऊंड सिस्टिम,light सिस्टिम

2,98,000/-

चहा व नास्ता (अंदाजित १००० शेतकरी करिता प्रती शेतकरी  खर्च रु.१४५/- प्रमाणे(सकाळ व सायंकाळी)

2,90,000/-

प्रदर्शनी करिता येणाऱ्या जनावरांच्या वाहतुकरीवरील खर्च

1,00,000/-

प्रसिध्दी व प्रचाराकरिता(बॅनर,प्लॅक्स,निमंत्रण पत्रिका ,माहिती फलक,leafet रिक्षा प्रचारकरिता)

२,00,000/-

चारा व पाणी tanker

28000/-

प्रदर्शनी सहभागाकरिता पशुपालकांना स्मरणचिन्ह व प्रमाणपत्र

70000/-

औषध खरेदी

5000/-

स्टेशनरी

10000/-

१०

जनावरांचे दोरखंड व लोखंडी खुंटे व इतर

20000/-

११

मान्यवरांचे स्वागत

30000/-

१२

माहिती पुस्तिका

1,50,000/-

 

एकुण अंदाजित खर्च

15,00,000

 

                          वरील जिल्हास्तरीय पशुपक्षी प्रदर्शनी करिता जिल्हास्तरावर विविध कामांच्या नियोजनाकरिता विविध समित्यांची स्थापना करण्यांत येवून त्यानुसार कामाचे वाटत करण्यांत येईल अशी माहिती सभागृहात मा.सचिव तथा जि..प.सं.अ. ययांनी सभागृहात दिली.यावर सभागृहात साधक बाधक चर्चा करणेत आली व त्यांस सर्वानुमते मंजूरी देण्यांत आली.

ठराव क्रमांक-३५

 

पशुपक्षी प्रदर्शनी कार्यक्रमाकरिता नमुद अंदाजपत्रकांस सर्वानुमते मंजूरी देण्यांत आली.

ठराव सर्वानुमते मंजुर

 

सुचक- मा.श्री. गोविंद राघो भला,सदस्य                                       अनुमोदक-मा. श्री. दयानंद दुंदाराम पाटील, सदस्य   

 

                    कृषि दिनाच्या दिवशी जिल्हयांतील उत्कृष्ट पशुपालकांचा गौरव करणे या योजनेअंतर्गत उत्कृष्ठ पशुपालकांचा गौरव जिल्हास्तरीय पशुपक्षी प्रदर्शनी कार्यक्रमांत करण्यात यावा असे सुचित करणेत आले.

                     तसेच उत्कृष्ठ पशुपालकांची गुणांकसह प्रस्ताव पशुधन विकास अधकारी (विस्तार)पंचायत समिती (सर्व)यांनी पुढील विषय समितीपुढे सादर करणे बाबत सुचना केली.तसेच सदरहु प्रस्तावास गुणांकानुसासर विषय समितीद्वारे प्रत्येक तालुक्यांतुन ३ उत्कृष्ठ पशुपालकांची निवड करण्यात येईल व तदनंतर जिल्हयांतुन तीन  उत्कृष्ठ पशुपालकांची निवड करुन त्यांचा गैारव करण्यात यावा. असे सचिव तथा जिपसंअ यांनी सुचना मांडली त्यावर साधक बाधक चर्चा करणेत आली व त्यांस सर्वानुमते मान्यता देण्यांत आली

 

                                                                    ठराव क्रमांक-३६

                                      उत्कृष्ठ पशुपालकांचा गोरव करणे बाबतच्या ठरावास सर्वानुमते मंजुरी देण्यांत आली.

 

            सुचक- मा.श्रीम- रेखा काशिनाथ कंटे, सदस्य                             अनुमोदक- मा.श्रीम. वैशाली अनिल शिंदे

 

                 तालुकास्तरीय पशुपालकांचे प्रशिक्षण शिबीरांतर्गत उत्कृष्ठ शिबराचे आयोजन करणेत आलेल्या तालुकयांचा गौरव करणे बाबतची सुचना मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती यांनी मांडली त्या अंतर्गत शहापुर तालुका विजेता म्हणुन जाहिर करणेत आला तसेच उपविजेता म्हणुन अंरबनाथ तालुकयांचे नामांकन घोषित करणेत आले त्यावर चर्चा करणेत आली व सर्वानुमते मंजुरी देण्यांत आली.

                                                       ठराव क्रमांक -३७

                    उत्कृष्ठ प्रशिक्षण शिबीरांचे आयोजन करणे बाबत ठरावांस सर्वानुमते मंजूरी देण्यांत आली.

 

सुचक- मा.श्रीम.रेखा काशिनाथ कंटे,सदस्य                       अनुमोदक- मा.श्रीम. वैषाली अनिल शिंदे,सदस्य

 

                                     मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती पशुसंवर्धन व दुगधशाळा समिती यांनी सांगितले की,  जिल्हयातुन तीन अधिकारी व तीन कर्मचारी यांचा सत्कार पशुपक्षी प्रदर्शनी कार्यक्रमात करण्यात यावा असे सभागृहात सुचित केले त्यावर सभागृहात चर्चा करण्यांत आली व यांस सर्वानुमते मान्यता देण्यांत आली.तसेच सचिव तथा जिपसंअ यांना उत्कृष्ठ अधिकारी व कर्मचारी यांची नांवे पुढील विषय समितीपुढे सादर करणे बाबत सुचना देण्यांत आली.यावर चचा्र करणेत येवुन सदरहु ठरावांस यसर्वानुमते मंजुरी देण्यांत आली.

                                                              ठराव क्रमांक-३८

 

                                            ठराव सर्वानुमते मंजूर करणेत आला.

सुचक- मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य                                       अनुमोदक- मा.श्री. गोविंद राघो भला,सदस्य

 

     

                    तदनंतर सन्मा.श्री.गोविंद राघो भला,सदस्य यांनी सांगितले की, वित्तीय वर्षातील दुरुस्ती बाबतची कामे लवकरात लवकर झाली पाहिजेत येणारी २०१९ ची निवडणुक व आचारसंहिता लक्षात ठेवुन कार्यवाही करणेत यावी असे सुचविले.

                         यावर सचिव तथा जिपसंअ यांनी याबाबतची सविस्तर माहिती सभागृहात वाचुन दाखविली. तसेच प्रथमत: प्राप्त अंदाजपत्रकांस मान्यता देण्यांत यावी असेही सभागृहात सुचित केले.

                   यावर सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील, सदस्य यांनी विचारणा केली की, दाभाड पशुवैद्यकिय दवाखान्याचे दुरुस्ती बाबतचे अंदाजपत्रक कां आले नाही अशी विचारणा केली.त्याच अनुषंगाने पिंळझे पशुवैद्यकिय दवाखान्यास भेट दिली असता तेथील दवाखान्याची दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आल्याचे मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती यांनी सभागृहास माहिती दिली.तसेच शेंद्रुण पशुवैद्यकिय दवाखाना तालुका-शहापुर हा खुप सुंदर असल्याचेही सांगितले.

                 राई-मुर्धा दवाखान्यास दुरुस्तीकरिता आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देत असल्याचे सचिव तथा जिपसंअ यांनी सभागृहास माहिती दिली.

                      सन्मा.श्री.गोविंद राघो भला,सदस्य यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्हयांत मोठया प्रमाणात इतर विभागांतर्गत दुरुस्तीची कामे पुर्ण होत आली आहेत मग आपल्याच विभागाची कामे मागे कां आहेत.

                      यावर सचिव तथा जिपसंअ यांनी सांगितले की, सदरहु बाबतची नस्ती आवश्यक कार्यवाहीकरिता सादर करणेत आली आहे. कार्यवाही पुर्ण होताच आपल्या विभांगातंर्गतही कामे त्वरेने करणेत येतील.

 

                    मका खाद्य बियाणे एकरी किती खर्च येईल या बाबतची माहिती मिळावी असा प्रश्न सन्मा.श्रीम-रेखा काशिनाथ पष्टे,सदस्य यांनी उपस्थित केला.त्यास अनुषंगानेच मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती यांनी विचारणा केली की, जमिनीचे क्षेत्रावर सदरहु बियाणे अवलंबुन आहे का?

                    यावर सचिव तथा जिपसंअ यांनी सभागृहास माहिती दिली.तसेच माझगांव सीएसआर अंतर्गत सामाजिक संस्था  अंतर्गत शहापुर गटातील लाभार्थ्याची निवड करणेत आली आहे.अशी माहिती दिली.

                   सदरहु निवड कंपनीने केलेली आहे. तशीच निवड इतर तालुकयांतुन व्हावी असे मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती यांनी सांगितले.

                  सन्मा.श्री-गोविंद राघो भला, सदस्य यांनी विचारणा केली की, विषय समितीस दुग्धव्यवसाय,मत्स्यव्यवसाय व नाबार्ड या विभागातील अधिकारी वा प्रतिनिधी सभेत उपस्थित न राहिल्याने नाराजी व्यक्त केली.

                 यावर सन्मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील, सदस्य यांनी सांगितले की, मत्स्यव्यवसाय विभागांतील अधिकारी यांचेशी संपर्क साधला असता त्यांचेकडुन मुळ कार्यभार सोडुन अन्य ४ अतिरिक्त कार्यभार असल्याचे कळले असुन त्यामुळे त्यांना या सभेस येता आले नाही. अशी माहिती संबधित विभागाकडुन प्राप्त झाली आहे.

 

                      जिल्हा परिषद सेस योजना 2018-19 अंतर्गत पशुसंवर्धन विभागासाठी विविध योजना राबविण्याकरिता जिल्हा परिषद अर्थसंकल्पात सन 2018-19 करिता रु. 2,25,02,000/- तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

               योजना क्र. ५ - पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना पेटंट औषधे व लसीचा पुरवठा करणे करिता रु. २०.०० लक्ष तरतूद उपलब्ध आहे. परंतु सन 2017-18 मध्ये M/S Arya Vishaw Pharma (for Vardhaman Pharama) , M/S Rafale pharma (for Symbiosis Pharmaceticals ) M/S Vivek pharmachem India ltd यांनी अनुक्रमे albendazole oral susp IP ,  Tetracyclin hydrochloride Oral  powder व Ciprofloxacin and Timidazol bolus चा सदर योजनेतून पुरवठा केलेला आहे.परंतु सदर औषधांचा पुरवठा मार्च 2018 नंतर झाल्याने मागील आर्थिक वर्षात   सदर पुरवठादारकांचे देयक सन 2017-18 मध्ये M/S Arya Vishaw Pharma (for Vardhaman Pharama)   यांचे  रु. 149250/- ,  M/S Rafale pharma (for Symbiosis Pharmaceticals ) रु. 74655/- व M/S Vivek pharmachem India ltd रु. 93990/- अदा करता आले नाही. त्याकरिता सन 2018-19 मध्ये एकंदरीत अंदाजे  एकूण रु. 3,18,000/- अतिरिक्त निधीची आवश्यकता आहे.

            योजना क्रं. १४ - पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बळकटीकरण करणे व वाहन इंधन खर्च या योजनेला रु. १०,००,०००/- निधि उपलब्ध असून या यजणेअंतर्गत अद्याप खर्च झालेला नाही. करिता रक्कम रु. 3,18,000/-  योजना क्रं. ५ मध्ये पुनर्विनियोजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून दायित्व अदा करणे शक्य होईल.

 

जिल्हा परिषद,ठाणे (पशुसंवर्धन विभाग)

 सन 2018-19 चे पहिले पुनर्विनियोजन 

अ.क्र.

योजनेचे नाव

सन 2018-19 चा मूळ अर्थसंकल्प

कोणत्या योजनेत कमी करवायची आहे

कोणत्या योजनेत वाढ करवायची आहे

पुनर्विनियोजीत तरतूद

पशुवैद्यकीय संस्थांची इमारत दुरूस्ती

७००००००

७००००००

७५% अनुदानाने चिकन मटन स्टोल धारकांना सुविधा पुरविणे

३०००००

२०००००

१०००००

तांत्रिक सेवा शुल्कमधून प. वै. संस्थांना दुरूस्ती, अत्यावश्यक  औषध, लेखन सामुग्री, विज/पाणी, दुरध्वनी, संगणक पुरविणे

१००००००

१००००००

पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना पेटंट औषधे व लसीचा पुरवठा करणे

२००००००

५०००००

२५०००००

प्रसिद्धी व प्रचार कार्यक्रम अंतर्गत प्रसिद्धी साहित्य पुरवठा व तालुकस्तरावर पशुपालकांचे प्रशिक्षण देणे

१०००००

१०००००

६०% अनुदानावर तबेले धारकांना (पशुपालकांना) फायदेशीर होण्याच्या दृष्टीने सुविधा पुरविणे 

५०००००

५०००००

जिल्हास्तरीय व तालुकस्तरीय उत्कृष्ट तीन पशुवैद्यकीय दवाखाना पुरस्कार

१०००

१०००

75% अनुदानावर महिला व पुरुष स्वयं सहायता गटकरिता पोल्ट्री व्यवसाय वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने विविध उपकरणे सयंत्र व साहित्य पुरविणे

१०००००

१०००००

बचत गटांना ग्राम संघाच्या निकडिनुसार त्यांचे जीवनमान उंचवण्याच्यासाठी पशुसंवर्धन विषयाच्या निगडीत गरजेनुसार गरजेवर आधारित विविध योजना

५०००००

५०००००

१०

कृषि दिनाच्या दिवशी जिल्ह्यातील उत्कृष्ट पशुपालकांचा गौरव करणे

२०००००

२०००००

११

७५% अनुदानावर अपंगाकरिता दुग्ध व्यवसाय वृद्धीगत करण्यासाठी एक संकरीत गायींचे वाटप

५०००००

२०००००

७०००००

१२

जिल्ह्यातील डोंगराळ व अतीदुर्गम भागातील जनावरांन १००% अनुदानावर क्षार मिश्रण पुरविणे

३०००००

३०००००

१३

50% अनुदानावर 1 संकरीत गायींचे व म्हैस वाटप

७५०००००

२७५०००

७७७५०००

१४

पशुवैद्यकीय दवाखान्यांचे बळकटीकरण करणे व वाहन इंधन खर्च

१००००००

६७५०००

३२५०००

१५

जिल्हास्तरीय पशुपक्षी प्रदर्शन

१५०००००

१५०००००

१७

नावीन्यपूर्ण योजना

१०००

१०००

 

एकुण

२२५०२०००

९७५०००

९७५०००

२२५०२०००

                

               

 

 

 सन 2018-19 चे पहिले पुनर्विनियोजनाबाबत सभागृहात चर्चा करणेत आली व त्यांस सर्वानुमते मंजुरी देण्यांत आली.

                                              ठराव क्रमांक-३८

 

                        पुनर्विनियोजनाबाबत ठरावांस सवा्रनुमते मंजुरी देण्यांत आली.

 

सुचक- मा.श्री.दयानंद दुंदाराम पाटील,सदस्य             अनुमोदक- मा.श्री.रमेश कृष्णा पाटील,सदस्य

 

                        विषयपत्रिकेनुसार सभेचे कामकाज पुर्ण झालेने मा.सभाध्यक्ष तथा सभापती ,पशुसंवर्धन व दुगध्शाळा समिती,जि.प.ठाणे यांनी उपस्थित सर्व सन्मा.सदस्यांचे ,अधिकारी व कर्मचारी यांचे मन:पुर्वक आभार मानुन ,सभा खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पाडण्यास सर्वानी सहकार्य केल्या बददल आभार व्यक्त केले. व आजची विषय समितीची सभा संपल्याचे जाहीर केले.

 

                                                                                                       

   ( डॉ.एल.डी.पवार )                                                         (श्रीम.उज्वला गणेश गुळवी )

सचिव तथा                                                                                                       सभाध्यक्ष

जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी                                                                        पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा समिती

जिल्हा परिषद,ठाणे                                                                                           जिल्हा परिषद,ठाणे

 

अर्ज नमुने

महत्त्वाचे दूरध्वनी क्रमांक व फॅक्स क्रमांक

अ.क्र.

विभागांची नाव व पत्ता

कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक

मेल क्रमांक

पशुसंवर्धन विभाग, जिल्हा परिषद ठाणे

०२२/२५३४१०५१

 daho@gmail.com

 

आंतर जिल्हा बदलीने येणाऱ्या वर्ग-3 व वर्ग-4 कर्मचाऱ्यांची यादी

वर्ग – ३

अ.क्र.

कर्मचा-याचे नांव

कोणत्या जि.प.कडून येणार आहे

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यायचे आहेत त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे का ?

शेरा

 

वर्ग- ४

अ.क्र.

कर्मचा-याचे नांव

कोणत्या जि.प.कडून येणार आहे

प्रवर्ग

ज्या प्रवर्गात सामावून घ्यायचे आहेत त्या प्रवर्गाची जागा रिक्त आहे का ?

शेरा

 

यशोगाथा

पशुसंवर्धन विभागाची यशोगाथा

             पशुसंवर्धन विभाग जिल्हा परिषद, ठाणे मार्फत पशुपालकांना पशुवैदयकीय सेवा तसेच विविध योजनांतर्गत पशुधनाचा लाभ दिला जातो. जिल्हयामध्ये १० मदर युनीटमार्फत महिलांच्या बचत गटाच्या संघामार्फत ग्रामीण रोजगाराची संधी तसेच पोषण आहार (अंडी ) उपलब्ध झालेला आहे.  सन २०१६-१७ च्या तुलनेत सन २०१७-१८ या आर्थीक वर्षात कृत्रीम रेतनामध्ये लक्षणीय वाढ झालेली असून ६७० पशुपालकांना पशुसंवर्धन विषयक प्रशिक्षण (जसे दुग्ध व्यवसाय, शेती पालन, कुक्कूअ पालन इ.) दिले आहे. अनुसूचीत जमातीच्या लाभार्थ्यांना दुग्ध पालनायकरिता व शेती पालनाकरिता उत्तेजन देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणले आहे. कातकरी उत्थान कार्यक्रमांतर्गत शहापुर व मुरबाड येथे पशुपालकांसाठी मार्गदर्शन शिबीराचे आयोजन करुन त्यांच्याकरिता मानवी विकास अंतर्गत९० टक्के अनुदानाची विशेष  योजना राबविली. एकंदरीत पशुसंवर्धन  विभगामार्फत  शेतक-यांना पूरक व्यवसाय मिळवून देण्यापेक्षा स्वतंत्र परिपुर्ण व्यवसाय देण्याच्या अनुषंगाने विभाग कार्यरत  आहेे.

एकात्मिक कुक्कुट विकास :- एकात्मिक कुक्कुट विकास कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये १०० एकदिवसीय कुक्कुट पक्ष्यांचे गट व खादय वाटप करण्यांत आले. या योजनेद्वारे लाभार्थ्यांना त्यांच्या राहत्या घरातील परीसरातील जागेवर छोटया प्रमाणात पोल्ट्री व्यवसाय सुरु करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देण्यांत आले. परिणामस्वरुपी लाभार्थ्यांनी एक दिवसीय पक्ष्यांची वाढ करुन बाजारात पक्षी अथवा अंडी विक्रीद्वारे महिला व पुरुष आर्थीकदृष्टया बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले.  सन २०१८-१९ मध्ये ही योजना बचत गटातील महिलांना प्राध्यान्य देऊन क्लस्टर स्वरुपात रीाबविण्याचा मानस आहे. जेणेकरुन बचत गटातील महिलांची पोल्ट्री व्यवसायाद्वारे आर्थीक उन्नती होईल.

रोजगाराच्या दिशा :- जिल्हा परिषद सेस योजना सन २०१७-१८ अंतग्र्त ७५ टक्के अनुदानावर अपंग लाभार्थ्यांना एक संकरीत गायीचे वाटप करण्यांत आले. या योजनेद्वारे अपंग लाभार्थ्यांनार जोडधंदा म्हणून दुग्ध व्यवसाय सुरु करुन देण्यांत आला. सन २०१८-२०१९ मध्ये जास्तीत जास्त  अपंग लाभार्थ्यांना प्रत्येकी एक संकरीत गायीचे वाटप करुन देण्याचे नियोजन आहे.  तसेच जनावरांच्या खादयासाठी इतर योजनेतून आवश्यक वैरण उपलब्ध करुन देण्याायत येईल.

बचतगटांना मदतीचा हात :- सन २०१५-१६ पासून ही योजना परिषद सेस मधून राबविण्यांत येत असून या योजनेअंतर्गत गा्रमसंघातील बचत गटांना मदर युनिट ची स्थापना करुन देण्यांत आली.  या योजनेमध्ये २,००० एक दिवसीय कुक्कुट पक्ष्यांच्या एका बॅचपासून मदर युनिटची सुरुवात करण्यांत आली.  तसेच कुक्कुट शेड बांधण्यात आले.  ही योजना ग्रामसंघाद्वारे राबविण्यांत येत असून त्यावर पशुसंवर्धन अधिका-यांची देखरेख मार्गदर्शन असते. एक दिवसीय पक्षांची वाढ करुन व ग्रामसंघाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यांत आलेल्या बाजारात पक्षी विक्रीद्वारे बचत गटातील महिला आर्थीक दृष्टया बळकट झाल्या आहेत.

छायाचित्र दालन