पंचायत समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम 182 अन्वये रचना.

 • तालुक्याविषयी

  1

  तालुक्याचे नांव

  :

  अंबरनाथ,जिल्हाठाणे

  2

  तालुक्याचे भोगोलिक क्षेत्र

  :

  30021चौ.कि.मी.

  3

  तालुक्याची लोकसंख्या(2011चे जनगनणेनुसार)

  :

  ग्रामीण----125011

   

   

   

  पुरूष-65804,स्त्री-59207

   

   

   

  अनु.जाती-12763,अनु.जमाती-18822

  4

  शहरी लोकसंख्या

   

  शहरी-440329

   

   

   

  अनु.जाती-63373,अनु.जमाती-17399

  4

  तालुक्यातील ग्रामीण कुटुंबसंख्या

  :

  एकूण-----27662

  5

  तालुक्यातील दारिद्रय रेषेखालील एकूण कुटुंबसंख्या

  :

  एकुण-4498पैकी

  अनु.जाती-  437,अनु.जमाती2227,इतर-1834

   

  6

  तालुक्यातील ग्रामीण बेघर कुटुंबसंख्या

  :

  निरंक

  7

  तालुक्यातील गावपाडे

  :

  एकुणगावे-64,आदिवासीपाडे-55

  8

  तालुक्यातील ग्रामपंचायत संख्या

  :

  एकुण-28,एकुणग्रामपंचायतसदस्यसंख्या250

  9

  एकुण जिल्हा परिषद सदस्य संख्या

  :

  जिल्हापरिषदसदस्य-4

  10

  एकुण पंचायत समिती सदस्य संख्या

  :

  पंचायतसमितीसदस्य-8

  11

  पिण्याच्या पाण्याची साधणे

  :

  विहिरी-सरकार------162,खाजगी0

  नळपाणीपुरवठायोजना-59

  दुहेरी(हातपंप)न.पा.पु.यो-25

  प्रादेशिकन.पा.पु.यो-02,कुपनलीका220,तलाव--------------------12

  12

  जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा(1ते4)

  :

  जि.प.शाळा-------------  79

   

  जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा(1ते7)

  :

  जि.प.शाळा--------------41

   

  एकुण शिक्षक संख्या

  :

  354

   

  13

  अंगणवाडी केंद्राची संख्या

  :

  अंगणवाडी-115,मिनीअंगणवाडी--09,

  एकुण-124

  14

  प्रा.आ.केंद्रसंख्या

  :

  प्रा.आ.केंद्र-04,आरोग्यउपकेंद्रसंख्या-20

  15

  पशु वैद्यकीय दवाखाने

  :

  एकुण05

  श्रेणी102,श्रेणी23

  16

  तालुक्यातील एकुण पशुधन

  :

  पशुधन-19978,कुक्कुट-29166,

  एकुण-49144

   

  17

  तालुक्यातील एकुण बचत गट

  :

  566

  18

  तालुक्यातील कृषीक्षेत्र(हेक्टर)

  :

  एकुण-5112हेक्टरपैकीजिरायतक्षेत्र-3880हेक्टरवबागायतक्षेत्र-150हेक्टर

  19

  तालुक्यातील प्रमुख पिके

  :

  भात,खरीपभाजीपाला

  20

  तालुक्यातील सरासरी पावसाचे प्रमाण

  :

  2364मि.मि.

  21

  तालुक्यातील प्रमुख नद्या

  :

  2(उल्हास,बारवी)

  22

  तालुक्यातील धरणे

  :

  2(बारवी,भोज)

  23

  तालुक्यातील पर्यटन स्थळे

  :

  2(कोंडेश्वर,मलंगगड)

  24

  तालुक्यातील तिर्थक्षेत्रे

  :

  3(मलंगगड,मुळगांव,कोंडेश्वर)

  25

  तालुक्यातीलमोठेपाटबंधारेप्रकल्प

  :

  0

  26

  तालुक्यातील मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

  :

  0

  27

  तालुक्यातील छोटे पाटबंधारे प्रकल्प

  :

  0(पाझरतलाव-10पक्केबंधारे100,गावतलाव52)

  28

  तालुक्यातील एकुण महानगरपालिका

  :

  0

  29

  तालुक्यातील एकुण नगरपालिका

  :

  2(बदलापूर,अंबरनाथ)

  अंबरनाथ तालुक्याची सर्वसाधारण माहिती

  भौगोलिक स्थिती :-

                    अंबरनाथ तालुक्याची भौगोलिक क्षेत्र 30021 चौ. कि.मी इतके आहे. तालुक्याची लोकसंख्या सन 2011 चे जनगणनेनुसार ग्रामीण भागातीललोकसंख्या 125011 आहे. त्यामध्ये पुरुष 65804 व स्त्री 59207, अनु.जाती 12763,व अनु जमाती 18822 तसेच शहरी भागातील लोकसंख्या एकूण 440329 अनु. जाती 63373 व अनु जमाती 17399 आहे. तालुकयातील ग्रामीण कुटूंब संख्या एकूण 27662 आहेच. तालुकयात दारिद्रयरेषेखालील कुटुंब 4498 आहेत पैकि अनुजाती 437 व अनु जमातीचे 2227 , तसेच इतर 1834 कुटूंबांची संख्या आहे. तालुक्यातील ग्रामीण बेघर कुटुंबसंख्या निरंक आहे. तालुक्यातील गाव 64 व आदिवासी पाडे 55 आहेत. तालुक्यातील एकूण 28 ग्रामपंचायत आहेत. ग्रामपंचायत सदस्य संख्या 250 आहेत. एकूण जिल्हा परिषद सदस्य संख्या 4 व पंचायत समिती सदस्य संख्या 8 आहेत.

  तालुक्यात पिण्याची  पाण्याची साधने सरकारी विहीर 162 , नळ पाणी पुरवठा योजना 59, दुहेरी हातपंप न.पा.पु.योजना 02, कुपनलिका 220, तलाव -12 आहेत.

  कृषी विषयक :-

                    तालुक्यातील एकूण कृषी क्षेत्र 5112 हेक्टर असून जिरायत क्षेत्र 3880 तसेच 150 हेक्टर बागायत क्षेत्र आहेत. तालुक्यात प्रमुख पिके भात व खरिप , भाजीपाल्याची पिके घेतली आहे. तालुक्याचे सरासरी पर्जन्यमान 2364 मी.मी इतके आहे.

  आरोग्यविषयक :-          अंबरनाथ तालुक्यात 4 प्राथमिक आरोग्य केंद्र व 20 आरेाग्य उपकेंद्रे कार्यान्वितआहेत.

   

 • सभापती
 • सदस्य
 • कर्तव्ये

  कर्तव्य :- अ- आर्थिक अधिकार

  1.पंचायत समिती मधील वर्ग-3 व वर्ग-4   

    कर्मचाऱ्याचे वेतन, भत्ते व रजा मंजुर करणे.

  2.कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतनवाढी मंजुर करणे.  विविध प्रकारची अग्रीम मंजुर करणे.

  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती    

  अधिनियम 1961

  अधिकार प्रशासकीय

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार

  अ) अधिकार कक्षेतीलसर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे.

  पंचायत समिती  सभापती यांचे कर्तव्ये-

  1) पंचायत समितीच्या बैठकी बोलावील, त्या बैठकीचे अध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.

  2) पंचायत समितीचे अभिलेखे पाहू शकेल.

  3) अंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीने ठराव आणि निर्णय कार्यान्वित करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अधिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम करणा-या जिल्हा परिषदाच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिका-यांच्या व कर्मचा-यांच्या कृतींचे पर्यवेक्षण करील व त्यावर नियंत्रण ठेवील.

  4) गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत, मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यासंबंधात, राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.

 • अधिकार

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार.

  अ) अधिकार कक्षेतीलसर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे

  प्रशासकीय

  1.विभागामधील वर्ग-3 व 4 कर्मचाऱ्यांची   

        आस्थापना

  2.विभागा अंतर्गत असलेल्या कर्मचा-यांच्या  

  आस्थापना विषयक बाबी

  3.विभाग अधिनियम संबधित संवैधानिक कामे.

  4.विभागाशी संबधित लेखा विषयक बाबी.

  5.विभागाशी संबधित आस्थापना विषयक तक्रारीची चौकशी

  6.विभागातील आहरण व संवितरण

  7.विभागातील आहरण व संवितरण.

  8.विभागांमार्फत चालु असलेल्या कामांची तपासणी करणे.

  9.स्थानिक निधी लेखा व सहा.लेखापाल्याचे कडील

    लेखा परिक्षण आक्षेपांची पूर्तता करुन घेणे.

  पंचायत समिती  सभापती यांचे अधिकार -

  1) पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-यांकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरणपत्र, हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.

  2) गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेस किंवा जिल्हा परिषदेने अथवा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम विकास परियोजना, गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.

 • प्रशासकीय रचना व अधिकारी

 • पंचायत समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण कामे

  पंचायत समिती अंबरनाथ अंतर्गत नाविन्यपुर्ण कामांची माहिती.

   

  *सामान्य प्रशासन विभाग:-

  1) महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाचे शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 2517/ प्र.क्र. 372/ 17/आस्था -1 बांधकाम भवन , मर्झबान रोड, फोर्ट मुंबई 400001 दिनांक :3 ऑक्टोबर 2017 अन्वये “ झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ”(स्वच्छ कार्यालय व तत्पर प्रशासन) जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, कार्यालयीन कामाकाजाची कार्यपध्दती अंतर्गत

  अ):- कार्यालयातील दप्तर अभिलेखे अद्ययावत करून योग्य पध्दतीनेकार्यालयातील तसेच अभिलेख कक्षातील अभिलेखांचे निंदणीकरण, वर्गीकरण व  अद्यावतीकरण करण्यात आले आहे.

  ब):-कार्यालयात प्राप्त आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी “ झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल ” या कार्यपध्दतीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

  2) पंचायत समिती अंतर्गत सौर उर्जा संच बसविल्यामुळे विज बिलाची बचत झाली आहे.

  * पाणी पुरवठा विभाग

  सन 2017-2018 या वर्षी ग्रामिण पाणी पुरवठा उप विभाग पंचायत समिती अंबरनाथ अंतर्गत ग्रुप ग्रामपंचायत हाजीमलंगवाडी हदृीतील मौजे जकात नाका व पहाडावर अशी दोन ठिकाणी ऑस्ट्रेलियन पध्दतीच्या 1.00 लक्ष लिटर्स क्षमतेच्या पाणी साठवण टाकयांची बांधकाम करून पाण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली.

  * शिक्षण विभाग

  शिक्षण विभागअंतर्गत नाविन्यपुर्ण कामांची माहिती

  1)ज्ञानरचनावादी शाळा -114

  2) डिजीटल शाळा -114

  3) प्रगत शाळा-103

  4) नाविन्यपुर्ण उपक्रम राबविण्यात येणा-या शाळा -12

  5) (दहिवली, नेवाळी, काकडवाल, ना-हेण, उसाटणे, द्वारली ,कासगाव, कान्होर, पिंपळोली, आंबेशिव बु, रहाटोली, मुळगाव)

  6) बालिकादिन उपक्रम

  7) मुक्त भिंतचित्र

  8) कुस्ती स्पर्धा

  9) लेक शिकवा अभियान

  10) आदिवासी गरीब मुलींचा सत्कार

  11) विज्ञान प्रयोग केंद्र भेट

  12) डिजीटल माध्यमादवारे विदयार्थ्यांना आकाशदर्शन

  13) महिला दिन उपक्रम अंतर्गत महिला सक्षमीकरणकरीता किशोरवयीन मुली सायकल रॅली- मुलींना शिकवा

  देश वाचवा.

  14) पालक / विदयार्थ्यांसाठी तक्रार पेटी

  15) इयत्ता 1 ली ते इयत्ता 8 वी पुस्तके आणि स्वाध्याय वाटप

  * मग्रारोहयो (MREGS)

  1) सिंचन विहीरी 7 कामे पुर्ण करण्यात आले आहे.

  2) शेळी गोठे-2 कामे करण्यात आले आहे.

  3) गाईचे गोठे -2 कामे करण्यात आले आहे.

  4) फळबाग लागवड -27 इ. कामे करण्यात आली आहेत.

  * बांधकाम

  तिर्थक्षेत्र विकास अंतर्गत खालीलप्रमाणे कामे मंजूर करण्यात आलेली आहेत

  1) मुळगाव येथे तलावाजवळ गणेश घाट बांधण्यात आला आहे.

  2) मुळगाव तलाव सुशोभिकरणासाठी तलावाचे बाजुला पेव्हरब्लॉक बसविले आहेत.

  3) मुळगाव येथे मोठे पथदिवे (हाय मास्ट) बसविण्यात आले आहेत.

   

  * आरोग्य

   

  आरोग्य विभागामार्फत खालीलप्रमाणे नाविन्यपुर्ण योजना राबिविण्यात आल्या आहेत.

  1) आरोग्य संस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील मुलांना गोवर रुबेला लसीकरण मोहिम राबविण्यात आली. अंबरनाथ गटाचे एकूण काम 77 % झाले आहे.

  2) प्रधान मंत्री मातृ वंदना ही योजना गटात राबविण्यात आली व 63% काम झाले आहे.

   

  * एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प अंबरनाथ नाविन्यपुर्ण योजनेची माहिती

   

  1) पंचायत समिती सेस फंड अंतर्गत ग्रामपंचायत उसाटणे येथे 25 मुली व महिलाना ब्युटी पार्लरचे बेसिक प्रशिक्षण दिले.

  2) जि.प उत्पन्नाच्या 10%  निधी मधुन कुपाषित मुलांसाठी अतिरिक्त आहार पुरवणे अंतर्गत 165 मुलांना प्रतिदिन 1 कोंबडीचे उकडलेले अंडे व 2 कोळी असा आहार पुरविण्यात आला.

   

  * पशुसंवर्धन विभाग नाविन्यपुर्ण उपक्रम

   

  1) गाळ पेरा अंतर्गत अंबरना‍थ तालुक्यातून 9 लाभार्थ्यांना मका बियाणे, Nutrifeed  आणि बाजरी चे बियाणे वाटप करण्यात आले. हया दवारे 20 हेक्टर जमिनीवर हिरव्या चा-याची लागवड करण्यात आली.

  2) विशेष घटक योजना अंतर्गत एक गाव अंडयाचे या नाविन्यपुर्ण योजनेअंतर्गत अंबरनाथ तालुकयातील जांभिळघर या गावातील 30 लाभार्थ्यांना कुक्कुट पालनाचा लाभ देण्याचे योजीले असून त्यांना लवकरच हया योजनेचा लाभ देण्यात येईल.

  *स्वच्छ भारत मिशन नाविन्यपुर्ण उपक्रम

  सन 2017-18 या वर्षी स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) पंचायत समिती, अंबरनाथ अंतर्गत घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन कसे करावे यासाठी ग्रामपंचायतस्तरावर बचतगट महिलांच्या बैठका घेण्यात आल्या. ग्रामपंचायत स्तरावर सार्वजनिक शौचालय बांधकाम करण्यात आले.तसेच मासिक पाळी व्यवस्थापन विषयी शाळांमधील व शाळा बाहय मुलींना मार्गदर्शन करण्यात आले.

  * महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानअंतर्गत नाविन्यपूर्ण उपक्रम

  महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत अंबरनाथ तालुक्यात आजतागायत एकूण 803 महिला स्वयं सहाय्यता समूहाची स्थापना केली असून एकूण 36 महिला ग्रामसंघाची स्थापना करण्यात आली आहे, हे सर्व समूह अभियानाच्या नियमाचे पालन करत आहेत तसेच अभियानामध्ये आल्यानंतर महिलामध्ये आत्मविश्वास वाढल्यामुळे महिला छोटया -छोटया व्यवसायाकडे वळल्या आहेत. या स्वयं सहायता समुहाचे गाव पातळीवर वैयक्तीक व गटाच्या तसेच ग्रामसंघाच्या मार्फत परसबागा लागवड, शेळीपालन, कुक्कुट पालन, खानावळ, चर्मउदयोग, रेडीमेड गारमेंटस, पापड व्यवसाय विविध प्रकारचे मसाले, नर्सरी, गांडूळखत, कटलरी,फिनेल, व लिक्विड सोप निर्मिती, पेपर बॅग व फॅन्सी बनवणे, अगरबत्ती व मेणबत्ती बनवणे, हस्तकला व शिल्पकला असे विविध प्रकारचे व्यवसाय असून या माध्यमातून महिला आपल्या कुटुंबाला आर्थिक दृष्टया हातभार लावत आहे.

                    अंबरनाथ तालुकयातील अमृतवेल स्वयं सहायता गटाचा कपडयावर बांटिक प्रिंट हा नाविन्य पूर्ण व्यवसाय असून सदर व्यवसायास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी अभियान प्रयत्नशील आहे.

  *एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकलप अंबरनाथ नाविन्यपूर्ण माहिती

  1) पंचायत समिती सेस फंड अंतर्गत ग्रामपंचायत उसाटणे येथे 25 मुली व महिलांना ब्युटी पार्लरचे बेसिक प्रशिक्षण दिले.

 • छायाचित्र दालन