पंचायत समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम अन्वये रचना.

 • तालुक्याविषयी

  1

  तालुक्याचे नांव

  :

  भिवंडी,जिल्हाठाणे

  2

  तालुक्याचे भोगोलिक क्षेत्र

  :

   

  3

  तालुक्याची लोकसंख्या(2011चे जनगनणेनुसार)

  :

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4

  शहरी लोकसंख्या

   

   

   

   

   

   

  4

  तालुक्यातील ग्रामीण कुटुंबसंख्या

  :

   

  5

  तालुक्यातील दारिद्रय रेषेखालील एकूण कुटुंबसंख्या

  :

   

   

  6

  तालुक्यातील ग्रामीण बेघर कुटुंबसंख्या

  :

   

  7

  तालुक्यातील गावपाडे

  :

   

  8

  तालुक्यातील ग्रामपंचायत संख्या

  :

   

  9

  एकुण जिल्हा परिषद सदस्य संख्या

  :

  जिल्हापरिषदसदस्य-4

  10

  एकुण पंचायत समिती सदस्य संख्या

  :

  पंचायतसमितीसदस्य-8

  11

  पिण्याच्या पाण्याची साधणे

  :

   

   

  12

  जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा(1ते4)

  :

   

   

  जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा(1ते7)

  :

   

   

  एकुण शिक्षक संख्या

  :

   

   

  13

  अंगणवाडी केंद्राची संख्या

  :

   

  14

  प्रा.आ.केंद्रसंख्या

  :

   

  15

  पशु वैद्यकीय दवाखाने

  :

   

  16

  तालुक्यातील एकुण पशुधन

  :

   

   

  17

  तालुक्यातील एकुण बचत गट

  :

   

  18

  तालुक्यातील कृषीक्षेत्र(हेक्टर)

  :

   

  19

  तालुक्यातील प्रमुख पिके

  :

   

  20

  तालुक्यातील सरासरी पावसाचे प्रमाण

  :

   

  21

  तालुक्यातील प्रमुख नद्या

  :

   

  22

  तालुक्यातील धरणे

  :

   

  23

  तालुक्यातील पर्यटन स्थळे

  :

   

  24

  तालुक्यातील तिर्थक्षेत्रे

  :

   

  25

  तालुक्यातीलमोठेपाटबंधारेप्रकल्प

  :

   

  26

  तालुक्यातील मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प

  :

   

  27

  तालुक्यातील छोटे पाटबंधारे प्रकल्प

  :

   

  28

  तालुक्यातील एकुण महानगरपालिका

  :

   

  29

  तालुक्यातील एकुण नगरपालिका

  :

   

   

 • सभापती
 • सदस्य
 • कर्तव्ये

  कर्तव्य :- अ- आर्थिक अधिकार

  1.पंचायत समिती मधील वर्ग-3 व वर्ग-4   

    कर्मचाऱ्याचे वेतन, भत्ते व रजा मंजुर करणे.

  2.कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक वेतनवाढी मंजुर करणे.  विविध प्रकारची अग्रीम मंजुर करणे.

  महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती    

  अधिनियम 1961

  अधिकार प्रशासकीय

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार

  अ) अधिकार कक्षेतीलसर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे.

  पंचायत समिती  सभापती यांचे कर्तव्ये-

  1) पंचायत समितीच्या बैठकी बोलावील, त्या बैठकीचे अध्यक्षपद धारण करील व त्यांचे कामकाज चालवील.

  2) पंचायत समितीचे अभिलेखे पाहू शकेल.

  3) अंमलबजावणीच्या किंवा (पंचायत समितीने ठराव आणि निर्णय कार्यान्वित करण्याचे काम धरून) प्रशासनाच्या बाबतीत आणि पंचायत समितीचे हिशेब व अधिलेख यांच्या बाबतीत गटात काम करणा-या जिल्हा परिषदाच्या किंवा जिल्हा परिषदेखालील अधिका-यांच्या व कर्मचा-यांच्या कृतींचे पर्यवेक्षण करील व त्यावर नियंत्रण ठेवील.

  4) गट अनुदानातून हाती घ्यावयाची कामे व विकास परियोजना यांच्या बाबतीत, मालमत्ता संपादन करण्यास किंवा तिची विक्री अथवा तिचे हस्तांतरण करण्यास मंजूरी देण्यासंबंधात, राज्य शासनाकडून विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा अधिकारांचा वापर करील.

 • अधिकार

  अधिपत्याखालील कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापना विषयक बाबीचे अधिकार.

  अ) अधिकार कक्षेतीलसर्व प्रकारच्या रजा मंजुर करणे .

  ब) वेतन वाढी मंजुर करणे.

  क) कर्मचाऱ्यांना किरकोळ शिक्षा देणे.

  ड) गोपनिय अहवाल लिहीणे.

  इ) वेतन निश्चिती व भविष्य निर्वाह निधी कर्ज मंजुरी करणे.

  ई) अधिकाऱ्यांच्या/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकावर सेवा विषयक नोंदी करणे

  प्रशासकीय

  1.विभागामधील वर्ग-3 व 4 कर्मचाऱ्यांची   

        आस्थापना

  2.विभागा अंतर्गत असलेल्या कर्मचा-यांच्या  

  आस्थापना विषयक बाबी

  3.विभाग अधिनियम संबधित संवैधानिक कामे.

  4.विभागाशी संबधित लेखा विषयक बाबी.

  5.विभागाशी संबधित आस्थापना विषयक तक्रारीची चौकशी

  6.विभागातील आहरण व संवितरण

  7.विभागातील आहरण व संवितरण.

  8.विभागांमार्फत चालु असलेल्या कामांची तपासणी करणे.

  9.स्थानिक निधी लेखा व सहा.लेखापाल्याचे कडील

    लेखा परिक्षण आक्षेपांची पूर्तता करुन घेणे.

  पंचायत समिती  सभापती यांचे अधिकार -

  1) पंचायत समितीकडे कामावर असलेल्या कोणत्याही अधिका-यांकडून किंवा कर्मचा-याकडून कोणतीही माहिती, विवरणपत्र, हिशेब किंवा अहवाल मागवता येईल.

  2) गटातील जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेल्या कोणत्याही स्थावर मालमत्तेत किंवा गटातील जिल्हा परिषदेच्या किंवा पंचायत समितीच्या नियंत्रणाखालील व व्यवस्थापनाखालील कोणत्याही परिसंस्थेस किंवा जिल्हा परिषदेने अथवा पंचायत समितीने अथवा तिच्या निदेशानुसार हाती घेतलेले कोणतेही काम विकास परियोजना, गटात चालू असेल त्या ठिकाणी प्रवेश करता येईल व त्यांचे निरीक्षण करता येईल.

 • प्रशासकीय रचना व अधिकारी
 • पंचायत समिती अंतर्गत नाविन्यपूर्ण कामे

  १.आरोग्य विभाग – पंचायत समिती भिवंडी अंतर्गत आरोग्य विभागामार्फत  सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात खालीलप्रमाणे नाविण्यपूर्ण योजना राबविण्यात आल्या आहेत.

  अ.गरोदर मातांची सोनोग्राफी चाचणी करणेकामी अनुदान – सदर योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील गरोदर महिलांना रु.१०००/- पर्यंत सोनोग्राफी करणेकामी अनुदान देण्यात येते.  सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भिवंडी गटास या योजनेअंतर्गत रक्कम रु.१५०००००/- (अक्षरी रु.पंधरा लाख) एवढे अनुदान प्राप्त झाले असून त्यापैकी माहे फेब्रुवारी २०१९ अखेर रक्कम रु.              खर्च करण्यात आलेले आहे.

  ब.सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करणे – सदर योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येत असून सदर योजनेअंतर्गत तालुक्यातील प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना रक्कम रु.४७०००/- (अक्षरी रु.सत्तेचाळीस हजार मात्र) एवढे अनुदान प्राप्त झाले आहे. सदर अनुदानातून प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा विद्युत पुरवठा अखंडित राहण्याकामी रक्कम रु.३५०००/- व प्रा.आ.केंद्रात उपचारासाठी दाखल रुग्णांना चहा नाश्ता, बिस्कीटे, अल्पोपहार व जेवण इ. करीता रक्कम रु.१२०००/- एवढी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात भिवंडी गटास सदर योजनेअंतर्गत रक्कम रु.३७६०००/- एवढे अनुदान प्रापत झाले असून माहे फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत सदर अनुदानातून रक्कम रु.               /-  एवढा खर्च करण्यात आलेला आहे.

  क.आरोग्य भरारी, संकल्प सुदृढ ठाणे जि.प.योजना – सदर योजनेअंतर्गत प्रा.आ.केंद्र स्तरावर विविध उपक्रम उदा.

 • छायाचित्र दालन