जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत घेतलेले नाविन्यपूर्ण काम

विभाग : लघु पाटबंधारे विभाग
प्रस्तावना

योजनेचे कार्यक्षेत्र:- जिल्हा परिषद ठाणे

योजनेचे लेखाशिर्ष:- 5 पाटबंधारे, जि.प.योजना, सन 2015-2016

 • योजनेचे उद्देश

  पाण्याची पातळी वाढविणे, शाश्वत शेतीसाठी पाणी उपलब्ध करुन देणे.

   

 • योजनेचे स्वरूप

  राज्यात पडणाऱ्या पावसाची अनियमितता, त्यामुळे सतत टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊन त्याचा मोठा परिणाम कृषि क्षेत्रावर होत आहे. जिल्हयातील सिंचनाच्या मर्यादित सुविधांचा विचार करता, शाश्वत शेतीसाठी पाणी व पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता करुन देण्यासाठी जलसंधारण अंतर्गत उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय दिनांक 5 डिसेंबर 2014 नुसार जलयुक्त शिवार अभियान सुरु झाले आहे. या अभियानांतर्गत जिल्हयातील निवडलेल्या 26 गावांमध्ये जिल्हा परिषद ठाणेच्या माध्यमातून आवश्यक उपाययोजना करणे.

 • लाभार्थी पात्रता
 • यशोगाथा

  जलयुक्त शिवार अभियान अंतर्गत बांधलेले पक्का बंधारे -

  1. मौजे कोठारे ता.शहापूर पक्का बंधारा
  2. मौजे कुडशेत ता.शहापूर पक्का बंधारा
  3. मौजे कुडशेत क्र.1 ता.शहापूर पक्का बंधारा
  4. मौजे वैशाखरे ता.मुरबाड पक्का बंधारा दुरुस्ती
  5. मौजे कुडशेत ता.शहापूर बंधारा दुरुस्ती
  6. मौजे वेळूक सुसरवाडी ता.शहापूर जलकुंभ पाणी पूजन करतांना
 • छायाचित्र दालन