कृषी क्षेत्रात भाताची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कोकणात प्रथमच यांत्रिकी पद्धतीने भात रोवणीचा कार्यक्रम हाती घेणे

विभाग : लघु पाटबंधारे विभाग
प्रस्तावना

कृषी क्षेत्रात भाताची उत्पादकता वाढविण्यासाठी  कोकणात  प्रथमच यांत्रिकी पद्धतीने भात रोवणीचा कार्यक्रम हाती घेणे

  • योजनेचे उद्देश
  • योजनेचे स्वरूप
  • लाभार्थी पात्रता
  • यशोगाथा
  • छायाचित्र दालन