शेतकऱ्यांना रास्त भावात बि-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी संसाधन मिळावी याकरिता बचत गटांचे संघामार्फत कृषी सेवा केंद्राची स्थापना व बळकटीकरण

विभाग : लघु पाटबंधारे विभाग
प्रस्तावना

शेतकऱ्यांना रास्त भावात बि-बियाणे, खते, कीटकनाशके इत्यादी संसाधन मिळावी याकरिता बचत गटांचे संघामार्फत कृषी सेवा केंद्राची स्थापना व बळकटीकरण

  • योजनेचे उद्देश
  • योजनेचे स्वरूप
  • लाभार्थी पात्रता
  • यशोगाथा
  • छायाचित्र दालन