बांधकाम समिती

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधिल कलम 80 (1) (ड) (एक) अन्वये अन्वये रचना.

  • प्रस्तावना
  • सभापती / सदस्य
  • कर्तव्ये
  • अधिकार
  • महत्वपूर्ण ठराव व इतिवृत्त
  • छायाचित्र दालन

सूचना फलक